پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۳

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۳

بانه در التهاب!

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد. خبرها حاکی از آن‌اند کە در شهرهای دیگر کردستان از جملە در سقز هم مردم بە خیابان‌ها ریختەاند و علیە سیاست سرکوب و تبعیض بە اعتراض برخاستەاند.

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد. خبرها حاکی از آن‌اند کە در شهرهای دیگر کردستان از جملە در سقز هم مردم بە خیابان‌ها ریختەاند و علیە سیاست سرکوب و تبعیض بە اعتراض برخاستەاند.

کشتار کولبران کرد کە بە عمل روزمرە نیروهای امنیتی و مسلح رژیم تبدیل شدە است، این بار با واکنش قاطعانە مردم روبرو شدە و هزاران تن را بە خیابان‌ها کشانیدە است. این اعتراضات نشان می‌دهد کە علیرغم وجود سیستم پلیسی و ارعاب و وحشت کە سیستماتیک از طرف حاکمیت دنبال می‌شود، پتانسیل اعتراضی در میان مردم بشدت بالا است و تنها منتظر فرصت هائی است کە در اثر تحول شرایط و بروز رویدادهای بشدت ناگوار، خود را بە منصە ظهور برساند.

اعتراضات تودەای و مردمی نشان می‌دهد کە مردم دیگر از آن‌چنان بلوغ سیاسی و فکری بهرەمند شدەاند کە به دنبال و در انتظار قهرمان ننشینند و خود مستقلانە و از روی ارادە دست بە عمل در مقابل سرکوب و کشتارهای وحشیانە بزنند. آنان با خواستەهای مشخص خود بە میدان آمدەاند تا با کسب دستاوردهای مشخص و تحمیل ارادە خود بە سرکوبگر نشان بدهند کە امکان پیروزی وجود دارد و می‌توان شاخ غول سرکوب را شکست و بە زمین زد.

این تجربە نشان می‌دهد کە مبارزەای واقعی اگر وجود داشتە باشد همانا در شهرها و روستاها و به دست خود مردم صورت می‌گیرد، مبارزەای کە مردم خود در آن بشیوە مستقیم درگیرند و خود بە مصاف مستقیم سرکوبگران و ظالمان رفتەاند.

خیزش مردم بانە و کردستان نشان می‌دهد کە شهرها کە مرکز اصلی تجمع و زندگی مردم است، آن جغرافیای سیاسی است کە در پیشبرد مبارزە نقش اصلی و بی‌بدیل را دارد. حرکت تودەای و خشم مردم نسبت بە مسئولانی کە کمترین مسئولیت را نسبت بە جان و مال و زندگی مردم نشان می‌دهند و خیال می‌کنند آنان‌اند کە تا ابد قیم مردم‌اند، نشانی بارز درحرکت مبارزاتی مردم در سالهای اخیر است و اعتماد و اعتقاد مردم بە توان و قدرت خود را بازتاب می‌دهد.

اگر می‌خواهیم کە بە امر مبارزە واقعی خدمت کنیم باید پتانسیل حرکت‌های اعتراضی مردمی و توان آن‌ها را دریابیم، و تمام توان خود را روی آن متمرکز کنیم. اگر تغییر کار تودەها و مردم است، تحول خواهان باید کار و توان خود را روی این امر متمرکز کنند.

درست است کە این حرکتی بطئی و بەظاهر کند است، اما درست به خاطر انباشتە شدن فشارها و ظلم بر مردم، هر دم امکان بروز حرکت‌های تودەای و خودانگیختە وجود دارند، و البتە باید بە انتظار آن‌هم نشست. ارادە مبارزان باید معطوف بە چنین انتظاری و کار جهت سرعت بخشیدن بە آن شود.

و سپاس برای خیزش مردم کە اعتماد می‌آفریند و امیدها را دوبارە زندە می‌کند. اینکە هنوز دل‌ها می‌تپند و ظلم و سرکوب آنچنانکە اصرار دارد بنماید، پیروز اصلی میدان نیست.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور, ۱۳۹۶ ۶:۳۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟