پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۱

بیانیه جمعی از شاعران و نویسندگان ایران در اعتراض به خشونتهای رخ داده علیه مردم در وقایع اخیر

ما ... از قربانیان این فجایع و خانواده هایشان دلجویی می کنیم و جسارتشان را در بازگویی آنچه بر ایشان رفته، می ستاییم و به کسانی که با اعلام این فجایع و پیگیری آن مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دانسته اند آفرین میگوییم و بر سر آنها که با هر مصلحتی در برابر این فجایع سکوت کردهاند فریاد می زنیم که "وجدان انسانیتان کجا رفته است؟"!

بهشت من جنگل شوکران هاست
و شهادت مرا پایانی نیست
(احمد شاملو)

حقیقت گاهی آنچنان تلخ است که به سختی میتوان با آن روبهرو شد. حقیقت ستمی که در حوادث اخیر بر مردم به ویژه جوانان این مرز و بوم رفته، چنین است. خبر وقایعی که به دنبال اعتراضهای قانونی مردم و جوانان این سرزمین در بازداشتگاهها و زندانها رخ داد، هرچند بیسابقه نبود، اما به سبب وسعت و شدتی که داشت، اهل فرهنگ و ادب را بیش از پیش متاثر ساخت. تجاوز به شرافت و حیثیت جوانان پرشور این سرزمین تنها نشان از عناد با یک حزب یا گروه خاص ندارد و نمیتوان آن را در لوای درگیری دو جناح سیاسی برای انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات توضیح داد، بلکه چنین حادثه ای نشان دهنده دشمنی با مردمی است که سابقه چند هزار سال تمدن و فرهنگ جایگاه والای ایشان را در جهان مشخص کرده است.
ما شاعران و نویسندگان امضاء کننده این متن از قربانیان این فجایع و خانواده هایشان دلجویی می کنیم و جسارتشان را در بازگویی آنچه بر ایشان رفته، می ستاییم و به کسانی که با اعلام این فجایع و پیگیری آن مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دانسته اند آفرین میگوییم و بر سر آنها که با هر مصلحتی در برابر این فجایع سکوت کردهاند فریاد می زنیم که “وجدان انسانیتان کجا رفته است؟”!
کتمان این فاجعه از سوی هر کسی ظلمیست که در حق شرافت انسانی روا میشود و راهیست که برای مرتکبین، جهت تکرار آن گشوده میشود. چه بسا کسانی که امروز با سکوت خود مهر خاموشی بر این فجایع میگذارند فردا خود و خانوادههایشان قربانی ارتکاب چنین عمل شنیعی باشند و شک نداریم حتا اگر امروز همه کسانی که دستشان آلودهی این زشتکاریهاست، با هر ابزاری امکان کتمان این وقایع را فراهم کنند، تاریخ و آینده به بهترین شکل پاسخ آنها را خواهد داد .
چهار شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ – ۰۲ سپتامبر ۲۰۰۹

بکتاش آبتین (شاعر)، شبنم آذر (شاعر)، م. آذرفر (نقاش و شاعر)، سعید آرمات (شاعر)، محمد آشور (شاعر)، شمس آقاجانی (شاعر)، علی آموختهنژاد (شاعر)، مریم آموسا (شاعر و روزنامهنگار)، یاشار احد صارمی (شاعر)، سوری احمدلو (شاعر)، کبوتر ارشدی (شاعر)، مهدی استعدادیشاد (داستاننویس)، علی اشرفدرویشیان (داستاننویس و محقق)، سامان اصفهانی (شاعر)، زهره اکسیری (مترجم)، هوشیار انصاریفر (شاعر و مترجم)، علی باباچاهی (شاعر و منتقد)، علیرضا بابایی (شاعر)، فرهاد بابایی (داستاننویس)، مهناز بدیهیان (شاعر)، رضا براهنی (شاعر، منتقد و داستاننویس)، کامران بزرگنیا (شاعر)، موسی بندری (شاعر و داستان نویس)، محسن بوالحسنی (شاعر)، سیمین بهبهانی (شاعر)، علی بهبهانی ( نویسنده و محقق)، علیرضا بهنام (شاعر)، بیژن بیجاری (داستاننویس)، روشنک بیگناه (شاعر)، کوشیار پارسی (داستاننویس)، ناصر پاکدامن (نویسنده و محقق)، یونس تراکمه (داستاننویس)، رویا تفتی (شاعر)، محمد تنگستانی (شاعر)، ملیحه تیرهگل (شاعر)، مجید تیموری (شاعر و داستاننویس)، مرتضی ثقفیان (شاعر)، سپیده جدیری (شاعر)، نوشین جعفری (روزنامهنگار)، مهری جعفری (شاعر)، شاپور جورکش (شاعر و منتقد)، رضا چایچی (شاعر)، چوکا چکاد (شاعر)، معصومه چوپانی (داستاننویس)، علیاصغر حاجسیدجوادی (نویسنده و محقق)، فرخنده حاجیزاده (شاعر و داستاننویس)، حسن حسام (داستاننویس)، محسن حسام (داستاننویس)، مینا حسنی (شاعر)، پرویز خائفی (شاعر)، منصور خاکسار (شاعر)، نسیم خاکسار (داستاننویس)، ابوتراب خسروی (داستاننویس)، اسماعیل خویی (شاعر)، محسن خیمهدوز (منتقد)، شهناز دارابیان (شاعر)، شیریندخت دقیقیان (داستاننویس)، آزاده دواچی (شاعر)، خسرو دوامی (داستاننویس)، حسین دولتآبادی (داستاننویس)، رسول رخشا (شاعر)، فروغ رخشا (شاعر)، آناهیتا رضایی (شاعر)، یدالله رویایی (شاعر)، فریبرز رییسدانا (نویسنده و فعال حقوق بشر)، ایرج زبردست (شاعر)، ناصر زراعتی (داستاننویس)، ناصر زرافشان (نویسنده و حقوقدان)، رویا زرین (شاعر)، علی زرین (شاعر)، محمد زندی (شاعر)، فرامرز سدهی (شاعر)، اکبر سردوزامی (داستاننویس)، سعید سلطانی طارمی (شاعر)، پیمان سلطانی (شاعر و موزیسین)، بابک سلیمیزاده (شاعر)، رضا شمسی (شاعر)، لیلا صادقی (داستاننویس)، حمید صدر (نویسنده و محقق)، عباس صفاری (شاعر)، ایرج صفشکن (شاعر)، مهدی صمدانی (شاعر)، مسیح طالبیان (شاعر)، رضا عامری (داستاننویس و مترجم)، پویا عزیزی (شاعر)، محسن عمادی (شاعر)، حسین فاضلی (شاعر)، حسین فاضلی (نانام) (شاعر و سینماگر)، لیلا فرجامی (شاعر)، بهاره فریسآبادی (شاعر)، بنفشه فریسآبادی (شاعر)، رضا قاسمی (داستاننویس)، عزتالله قاسمی (شاعر)، علی قنبری (شاعر)، داریوش کارگر (نویسنده و محقق)، یاسمن کاظمی (شاعر)، زیبا کرباسی (شاعر)، بهزاد کشمیریپور (داستاننویس)، شیما کلباسی (شاعر)، منصور کوشان (شاعر)، محمود کویر (شاعر و داستان نویس)، سعدی گلبیانی (شاعر)، لیلی گله داران (شاعر)، زهرا گنجی (شاعر)، سجاد گودرزی (شاعر)، شمس لنگرودی (شاعر، داستان نویس و محقق)، جواد مجابی (شاعر، داستاننویس و محقق)، رباب محب (شاعر)، آذر محلوجیان (مترجم)، مهرنوش محمدزاده (روزنامهنگار)، محمد محمدعلی (داستاننویس)، رضا مرادی اسپیلی (مترجم و روزنامهنگار)، محمدحسین مرتجا (شاعر)، مهرنوش مزارعی (داستاننویس)، علی مسعودینیا (شاعر و روزنامهنگار)، وریا مظهر (و.م.آیرو) (شاعر و نویسنده)، اکبر معصومبیگی (نویسنده و محقق)، داریوش معمار (شاعر)، شهاب مقربین (شاعر)، الهام ملکپور (شاعر)، شهریار مندنیپور (داستاننویس)، حسن موذنزاده (داستاننویس)، بهزاد موسایی (نویسنده و محقق)، حافظ موسوی (شاعر)، گراناز موسوی (شاعر)، علیشاه مولوی (شاعر)، باقر مومنی (نویسنده و محقق)، داریوش مهبودی (شاعر)، نعمت میرزازاده (م.آزرم) (شاعر)، افتخار نبوینژاد (مترجم)، امیر نجاتحسینی (شاعر)، مینو نصرت (شاعر)، آرش نصرتاللهی (شاعر)، مجید نفیسی (شاعر)، علی نگهبان (داستاننویس)، پروین نگهداری (شاعر)، یاسر نوروزی (منتقد و روزنامهنگار)، پرتو نوریعلا (شاعر)، حسین نوشآذر (داستاننویس)، مازیار نیستانی (شاعر)، پیمان وهابزاده (شاعر)، فرزاد هاشمپور (داستاننویس)، افشین هاشمی (شاعر)، گلاله هنری (شاعر)، مهدی یزدانیخرم (داستاننویس و روزنامهنگار)، مهناز یوسفی (شاعر)

تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور, ۱۳۸۸ ۵:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

بازگشت

درسال گشت خاموشی محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)، دگراندیشی فرهیخته و چهرهٔ برجستهٔ ادبیات معاصر ایران، نگارشی از او پیش کشتان. امید آنکه در مسیر یادهای پُر فراز و نشیب زندگی او، تصویری ماندگار در اندیشه بجا گذارد. (شهلا اعتماد زاده)

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

متنفرم از جنگ…