سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی
مرا عهدیست با جانان...
سال‌هاست که حداقل ویژگی‌های یک جمهوری متعارف از قامت این نظام تارانده شده و جز حکومت اسلامی نام دیگری برازنده آن نیست... قواعد زندگی امروزین و نتایج مبارزات جهانی مردم...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: برديا سياوش
نویسنده: برديا سياوش
چه اتفاقى افتاده؟
آنچه كه در لحظه كنونى بايستى در سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد، بیش از هر چیز ايجاد اميد در مردم است كه، رويگردانى حکومت از انتخابات به شیوه ١٤٠٠، نتيجه‌ی...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمود سيدى
نویسنده: محمود سيدى
سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مجید عبدالرحیم‌پور در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آزادی حمید نوری سیلی به صورت ایرانیان آزادی‌خواه است
حمید نوری و امثال او که در جنایتهای جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند باید روزی در دادگاه عادلانه ای در ایران محاکمه و مجازات شوند. تا آن زمان باید تاکید کرد...
۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور

تکرار کمیک تاریخ

و این تکرار کمیک تاریخ ایران است کە هموارە میان قدرت در حوزە خارجی و قدرت در حوزە داخلی تناسب معقولی وجود ندارد. اگر می خواهید کشور قدرتمندی داشتەباشید، قبل از هر چیز بە فکر ایجاد نظامی عادلانە با خصوصیات آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی باشید کە در آن قاطبە ملت احساس 'بودن' کند. احساسات مذهبی و میهنی اگر مابە ازاء یک زندگی انسان گونە را نداشتەباشند، باد هوایند و بتدریج بە ضد خود تبدیل خواهندشد.

دور جدید گفتوگوهای برجامی اگر بە نتیجە برسد، موقعیت ایران بە عنوان قدرت منطقەای تثبیت خواهدشد و این تثبیت قبل از هر چیز بە علت تفاهم نسبی آمریکا با ایران خواهدبود. واقعیت این است کە بعد از اینکە فشارهای زمان ترامپ بە نتیجە نرسید و فراتر از آن موقعیت ایالات متحدە در سطح جهان بطور کلی آسیب دیدەبود، از جملە نیاز بە بازنگری مجدد در سیاست در قبال ایران بە موضوع روز تبدیل شد.

اما سئوال این است کە آمریکا تا چە حدودی با این وضعیت جدید مدارا کردە و آن را خواهد پذیرفت؟

بی گمان دغدغە اصلی دولت بایدن، پیشروی های چین در عرصە جهانیست. طبق خبری کە در رسانەها پخش شدە است یکی از مقامات دولت چین امید خود را بر پیشی گرفتن و فائق آمدن بر آمریکا را تا سال ٢٠٣۵، پنهان نکردەاست؛ و کاملا عیان است کە در حوزە خاورمیانە، ایران رل مهمی در این بازی استراتژیک ایفاء می کند. بە زبانی دیگر آنچە کە در وین اتفاق می افتد ارتباطی مستقیم با بازی کلان در سطح جهانی دارد، و ایران با وقوف بر آن دارد بخوبی نقش ویژە خود را در آن بازی می کند.

پس آنچە ما شاهد آنیم عروج کشور بە موقعیتی بهتر و برتر در سطح جهانیست، اما از طرف دیگر کیست کە نداند این بازی خوب (در سطح منطقەای و بین المللی)، چە تبعات سنگینی برای جامعە ایرانی داشتەاست. در واقع پا بە پای قدرتمندشدن ایران در منطقە و جهان، روند وارونەای در داخل کشور پیش بردە می شود کە منتج بە بحران اقتصادی، سقوط شاخص های زندگی مردم و استبداد بیشتر شدە است. پایە اساسی بازی جمهوری اسلامی در سطح منطقەای کە بر مبنای منافع و ایدئولوژی حاکمیت پیش بردە می شود و منافع ملی کمترین نقش ممکن را در آن بازی می کند، منجر بە سربرآورن شرایط بیش از پیش ویژەای در جامعە شدەاست کە هرچە بیشتر آن را بە سمت بن بست پیش می برد. در واقع جمهوری اسلامی دارد همان بازی شاە را در قبل از واژگونی رژیم پهلوی اجراء می کند: تقویت موقعیت نظامی و استراتژیک نظام در منطقە، اما بە قیمت تشدید بحران در کشور. البتە فرقی کە میان این دو رژیم وجود دارد آن است کە شاە کماکان رابطە خوبی با غرب داشت، و نیز از دلارهای نفتی کمبودی عایدش نمی شد.

باید گفت کە ایران بە درازای تاریخ خود، از جملە در تاریخ مدرن خود، با مشکل تنظیم رابطە خود با همسایگانش روبروست، همسایگانی کە در آنان نیز نظامهای مشابە ایران از لحاظ منش سیاسی حاکم اند و این باعث شدە است کە نوعی بدبینی در نگاە استراتژیک آنان نسبت بە همدیگر بە درازای تاریخ بروز کند.

جمهوری اسلامی بعنوان نظام وارث همین ارثیە تاریخی، با افزودن شیعی گری بعنوان یک پایە هویتی دیگر، بخوبی توانستە بر خلاف رژیم شاە، نیروهای نیابتی منطقەای برای کشور دست و پا کند، و همین قدرت مانور آن را بشدت بالا بردەاست.

اما اگر تناسبی میان ثبات و قدرت داخلی و خارجی وجود نداشتە باشد، صلابت در حوزە خارجی نمی تواند جایگزین داخل شود. آنچە پایە اصلی قدرت دولتها را تشکیل می دهد، رابطە میان دولت و ملت است، نە دولت و جهان خارج. بە نظر می رسد خامنەای بخوبی دارد همان راە شاە را می رود. محمد رضا پهلوی در سالهای آخر رژیم خود آنقدر غراء شدە بود کە از همسانی ملت و حزب رستاخیز می گفت و غیر رستاخیزی ها را تهدید بە اخراج می کرد، خامنەای هم می گوید حوزە خارجی حوزە رای ملت نیست و در تائید رای شورای نگهبان در خصوص نامزدهای این دورە ریاست جمهوری، کە نشان از خیز بلند حاکمیت برای استبداد بیشتر دارد، سنگ تمام گذاشت.

صفوی ها برای حفظ کشور در مقابل عثمانی ها، جهت شیعەکردن ملت، حمام خون براە انداختند؛ و حال جمهوری اسلامی برای حفظ همین کشور در مقابل غرب (بفرض وجود همان مناسبات میان ایران ـ عثمانی در آن سالها)، بە همان تئوری و منش صدها سال پیش بازگشتەاند، اما این بار با واردآوردن فشارهای کمرشکن بە مردم و مثلەکردن روحیات و شخصیت آنها.

و این تکرار کمیک تاریخ ایران است کە هموارە میان قدرت در حوزە خارجی و قدرت در حوزە داخلی تناسب معقولی وجود ندارد. اگر می خواهید کشور قدرتمندی داشتەباشید، قبل از هر چیز بە فکر ایجاد نظامی عادلانە با خصوصیات آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی باشید کە در آن قاطبە ملت احساس ‘بودن’ کند. احساسات مذهبی و میهنی اگر مابە ازاء یک زندگی انسان گونە را نداشتەباشند، باد هوایند و بتدریج بە ضد خود تبدیل خواهندشد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۸ خرداد, ۱۴۰۰ ۳:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته‌ی ۲۱ تا ۲۸ خرداد گذشت

صاحبان نام‌های بیرون‌آمده از دودکش شورای نگهبان هر کدام بیانیه‌ای خواندند و از چنین می‌کنیم و چنان، گفتند. و از اصلاح امور و پیشرفت. تو گویی تا به‌امروز جن‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. و از برابری زن و مرد هم گفتند. و هیچ یک اما از شورای نگهبان در همین ادعای برابری زن و مرد، نپرسید، چرا برای خالی نبودن عریضه هم که شده، نام زنی را بیرون نداده است!

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر! 

منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا

مرا عهدیست با جانان…

چه اتفاقى افتاده؟

سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران