پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۳

جنبش علیه جنگ و جهانى شدن سرمایه

به دليل تمايل آن براى استفاده از سلاحهاى كشتارجمعى و برترى فوق العاده نظامى كه دارد، تنها راه مبارزه تجهيزسياسى سازمان هاى صلح طلب جهان است. علاوه بر اين، بايد اصراركرد تا نيروهاى آمريكايى پايگاههاى خود را تعطيل كنند و نيروهايش به وطن بازگردند.

لحظه کنونى، مهمترین لحظه براى بشریت است، زیرا دکترین جدید -جورج بوش- در مورد جنگ بى پایان، جهان را به طور غیرقابل باورى، ناامن کرده است. هم اکنون، امپریالیسم آمریکا، دیگر دوران اتحاد شوروى سابق رقیبى ندارد. در آن هنگام، اتحاد شوروى به اتفاق سایر کشورهاى سوسیالیستى، جنبش غیرمتعهد، سایر جنبشهاى رهایى بخش ملى و اکثر صلح طلبان در کشورهاى سرمایه دارى از انهدام اتمى دنیا خوددارى کردند. حال، فقط یک جنبش صلح طلبانه گسترده تر بین المللى مى تواند از جنگ اتمى جلوگیرى کند.
به نظر ما، اساس دکترین بوش، بر استفاده از بخشهایى از سرمایه دارى انحصارى راست افراطى آمریکا (سرمایه مالى، نفت، انرژى و نقل و انتقال نظامى) و متفکران آنها از جمله انواع بنیادگرایان مذهبى قرار دارد، بایدتوجه داشت که بیش از دو دهه از پیدایش دکترین بوش مى گذرد، اما این دکترین تا قبل از دزدى قدرت و غصب کاخ سفید در سال۲۰۰۰ و فاجعه -۱۱سپتامبر- که به صورت سیاست افراطى ترین بخشهاى طبقه حاکم درآمد، انجام نگرفت.
امپریالیسم آمریکا همیشه درصدد، سلطه بر جهان بوده است، اما هدف دکترین بوش در قرن حاضر، سلطه بى چون و چرا و بدون رقیب بر دنیا است. پس از فروپاشى اتحاد شوروى، ارتجاعى ترین بخشهاى آمریکا تصمیم گرفتند که اولاً اجازه ندهند رقیبى براى آنها پیدا شود و ثانیاً با هیچ دولتى هم در این مورد متحد نشوند.
دکترین بوش، حاوى مجموعه اى از سیاستهایى است که وجه بارز آن، برترى نظامى فوق العاده ، حمله -پیشگیرانه- براندازى حکومتها، با استفاده از سلاحهاى اتمى، به عنوان سلاحهاى تهاجمى، نظامى کردن فضا، اشغال نظامى و کنترل مستقیم و حذف حاکمیت ملى است.
دولت بوش قصد دارد که سلاحهاى جدیدى از جمله -بمب کوچک اتمى – به نام -توفان فضا- را تهیه کند و برنامه -سپر موشکى- را هم به اجرا درآورد.
این اهداف منجر به تکثیر سلاحهاى کشتار جمعى و دور جدیدى از مسابقه تسلیحاتى از جانب کشورهایى مى شود که احساس مى کنند باید از خودشان دفاع کنند.
دکترین بوش از طریق خروج از پیمانهایى چون -آى.بى.ام- و -کیوتو – و سازمانهاى بین المللى عصر جدیدى را در روابط بین المللى مى گشاید که در آن، به طور یکجانبه بر قوانین بین المللى و مؤسساتى چون سازمان ملل متحد مسلط شود و مقررات و احکام آنها را نادیده بگیرد و تحریف کند که در این ارتباط، رقابت بین دولتهاى امپریالیستى نیز تشدیدمى شود.
هدف راهبردى و فورى راست افراطى در آمریکا، بازسازى تمام خاورمیانه در چهارچوب منافع خود است. حمله سلطه جویانه آمریکا از آفریقاى شمالى شروع شده و به آسیاى جنوب غربى که داراى ذخایر نفتى است، مى رسد که در این میان، سیستم وسیع و پیچیده پایگاه هاى نظامى جدیدى در این هدف کمک رسان واشنگتن خواهد بود. علیرغم اینکه نیروهاى آمریکایى در باتلاق اشغال عراق و افغانستان فرورفته اند، مدتى است که راست افراطى، ایران، کوبا، کره شمالى و مجمع الجزایر را تهدید مى کند.
ما معتقد نیستیم که این حاصل چاره ناپذیر مرحله فعلى جهانى شدن سرمایه یا تعادل قدرت در جهان است. این یک سیاست انتخاب شده است که با پیشرفت سیاسى راست افراطى ارتباط دارد. ما در اینجا قصد نداریم دولت بوش را فاشیست بدانیم، زیرا این هنوز همان تعریف مارکسیسم کلاسیک، به عنوان دیکتاتورى تروریستى آشکارى که ارتجاعى ترین بخشهاى انحصار، نهادهاى دموکراتیک بورژوازى را نابود وطبقه کارگر و جنبش مردم را وحشیانه سرکوب مى کنند، نیست.
هنوز شرایط لازم براى فعالیتهاى سازمانهاى گوناگون، جنبش ها، از جمله حزب ما وجود دارد.
درست است که حقوق دموکراتیک اساسى مردم لطمه دیده اما ازبین نرفته است. اما در هر حال، کسى نمى تواند منکر وجود نیروهاى شبه فاشیستى در دولت بوش و متحدان او شود. در هر صورت، آنچه که فوریت دارد، این است که براى جلوگیرى از گسترش این پدیده، مانع قدرت یابى این نیروها شویم.
به همین دلیل است که از نظر ما، انتخابات سال ۲۰۰۴ و حفظ فضاى دموکراتیک در کشور از طریق مبارزه توده اى اهمیتى حیاتى دارد جنبش صلح جهانى که غیرقابل پیش بینى بود، دولت بوش را مجبور کرد تا دست از اهداف تهاجمى خود بردارد و مسأله را به سازمان ملل متحد ارجاع کند. جنبش صلح آمریکا که یک شبه شکل گرفت، ابعاد گوناگونى دارد و وسعت آن نیز چشمگیر است. این جنبش با بسیارى از مبارزات وجنبش هاى دیگر همسویى و همپوشى دارد و دربرگیرنده طیف گسترده اى از هواداران ایدئولوژى هاى گوناگون، بخش بزرگى از نیروى کار، جوامع نژادى سرکوب شده، جوانان، نظامى هاى سابق، مهاجران، بسیارى از خانواده هاى قربانیان ۱۱ سپتامبر و جنبش ضدجهانى سازى مى شود.

هزاران کمیته صلح، توسط مردم در شهرهاى کوچک و دانشگاهها تشکیل شد و آنان مخالفت خود را به شیوه هاى گوناگون و خلاقى ابراز کردند. در این ارتباط، هزاران مؤسسه آموزشى تشکیل شد و تبلیغات وسیعى درروزنامه ها صورت گرفت و فعالیتهاى شبانه روزى نیز سازمان داده شدند.
بعد از شروع جنگ، بزرگترین تظاهرات ضدجنگ، که بعد از تظاهرات ضدجنگ ویتنام از همه بزرگتر بود، با راهپیمایى ۵۰۰ هزارنفر در -نیویورک- انجام شد. دانشجویان بیش از ۵۰۰ دانشگاه یک روز را به عنوان طرفدارى از کتاب و مخالفت با استفاده از بمب برگزار کردند.
بیشتر از ۱۵۰ مصوبه ضدجنگ، توسط اتحادیه هاى محلى و جامعه هاى مختلف تصویب شد. از طریق اینترنت، اقدامات ملى و محلى، از جمله راهپیمایى ۷۵۰ هزارنفر در واشنگتن صورت گرفت. میلیونها نامه، تلفن، پست الکترونیکى چون سیل براى مقامهاى کشور جارى شدند.
ناگهان قسمت بزرگى از جنبش کارگرى آمریکا نیز رسماً با جنگ به مخالفت پرداخت، درحالى که سالها طول کشید تا جنبش ضدجنگ ویتنام تشکیل شود.
سازمانها وجنبش هاى صلح طلبانه زیادى توسط نیروهاى کارگرى تشکیل شدند. براى مثال، در شیکاگو، رهبران اتحادیه هاى کارگرى، سازمانهاى زیادى را براى طرفدارى از صلح و عدالت و رفاه تشکیل دادند.
آنها معتقد بودند که براى مبارزه با تبلیغات دروغى و درک این مطلب که جهت مبارزه براى صلح، امنیت اقتصادى و حقوق دموکراتیک به هم مربوط هستند، آموزش همگانى لازم است.
حتى اکثر جامعه هاى مذهبى، غیر از بنیادگرایان جناح راست فعالانه در این موردشرکت نمودند و بویژه کلیساى بوش هم مخالف جنگ بود.
باید خاطرنشان کنیم که به دلیل حذف برنامه ها و یارانه هاى اجتماعى و اجراى دکترین بوش درخارج و جنگ علیه طبقه کارگر در آمریکا، میلیونها دلار به بودجه نظامى اضافه شد. مقیاس، دامنه و رشد سریع جنبش صلح شگفت انگیز بود، بطوریکه حمایت تقریبى تمام رسانه هایى را که از جنگ حمایت مى کردند را به خود جلب کرد.
ر سانه هاى مزدور بى وقفه، دروغ پراکنى مى کردند و به ملى گرایى افراطى و گردهمایى هاى سازمان یافته طرفدار جنگ پرو بال مى دادند. آنها تا مى توانستند، به مخالفان جنگ، برچسب بى وطنى و خیانت به میهن زدند و بسیارى از شخصیت هاى مشهور را مجبور به سکوت کردند.
على رغم تمام این تلاشها بیش از ۳۰ درصد مردم شدیداً مخالف جنگ پیشگیرانه بودند وامروز، تعداد مخالفان به ۶۷% رسیده که معتقدند سازمان ملل متحد باید به عنوان میانجى نسبت به حل بحران اقدام کند . افکار عمومى هنگامى که متوجه شد که بدرفتارى بوش بعداز حادثه ۱۱ سپتامبر بامهاجران و بهانه براى حمله به عراق همه از پایه دروغ و ساختگى بوده ، خشم توفانى خود را به نمایش گذاشت.
نیروهاى دموکراتیک و صلح طلب در تمام مبارزات سیاسى، قانون گذارى و انتخابات حضور دارند.هدف فعلى ، پایان دادن به اشغال عراق وبازگرداندن سربازان به وطن وجلوگیرى از حملات پیشگیرانه بیشتر است.
در جنبش صلح، جریانهاى زیادى وجود دارند که براى حل بحران خاورمیانه نیز مبارزه مى کنند. در طرح نقشه راه که براى حل بحران فلسطین در نظر گرفته شده است، بیشتر به جزئیات مسأله مى پردازند. امامشکل اصلى اینجاست که بدون عقب نشینى کامل اسرائیل از مناطق اشغالى، از جمله مناطق مسکونى، پایان دادن به سرکوب شدید فلسطینى ها، توسط یک نیروى بین المللى حافظ صلح، نمى توان از این راه عبور کرد. بیشتر از ۵۰۰ فعال صلح طلب از مردم عادى که نماینده بیشتر از ۶۵۰ سازمان بودند، در این کنفرانس شرکت و برنامه هاى درازمدت آن راتصویب کردند.
در حال حاضر ، تمام مخالفان دولت بوش به شدت متوجه انتخابات سال ۲۰۰۴ هستند. تنها راه مبارزه با بوش، شرکت در انتخابات است. این یک نبرد حماسى است که میلیونها نفر درآن شرکت خواهند کرد.
در روزهاى ۶ تا ۸ ژوئن که به عنوان اتحاد براى صلح وعدالت نامیده شده بود، شبکه ملى میلیونها نفر را براى تظاهرات واعتراض در ۱۵ فوریه تجهیز و اولین کنفرانس ملى خود را برگزار کرد.بیشتر از ۵۰۰ نفر از فعالان عادى صلح به نمایندگى از بیش از ۶۵۰ سازمان در آن شرکت و طرحهاى درازمدت آن را تصویب کردند.
بیشتر سازمانهاى طرفدار صلح وعدالت با جنبش هاى اجتماعى دیگر براى انتخاب رئیس جمهور واکثریت نمایندگان در یک حزب دموکراتیک متحد شده اند. براى شرکت در این نبرد بزرگ ، آموزش و تجهیز رأى دهندگان ضرورى شمرده شده و برنامه هاى مربوطه نیز اعلام شده است.
سیاستهاى آمریکا، هنوز بطور شدیدى تحت تأثیر حملات تروریستى ۱۱ سپتامبر است.راست افراطى بطور ماهرانه اى از هراس مردم از تروریسم سوء استفاده کرد.این شرایط به بوش اجازه داد که دکترین راهبردى جدید و بى قید و شرط خود را سریعاً حاکم کند واهداف اصلى سیاست هاى جنگ طلبانه و سراپا دروغ خود را پنهان نماید.
اساس مبارزه بوش براى انتخاب مجدد، تأکید بر خطر تروریسم است.
جنگ با تروریسم، جایگزین استفاده از جنگ سرد و مبارزه با کمونیسم شده است تا سیاستهاى نظامى گرانه و کاهش آزادیهاى مدنى او را توجیه کند.
البته از نظر او، تروریسم و کمونیسم یکسان هستند.
قانون میهن پرستانه آمریکا، آنچنان قدرت وسیع و سرکوبگرى دراختیار دولت گذاشته که موجب وحشت، سرکوب سیاسى، بازداشت، بدرفتارى و اخراج هزاران مهاجر، خصوصاً اعراب، آسیاى جنوبى، مسلمانان و سیک ها شده است. ازطرف دیگر، نظامى کردن مرز با مکزیک نیز افزایش یافته است. درحال حاضر، مبارزه فزاینده اى براى لغو این قانون درجریان است.
دکترین بوش مربوط به جنگ بى پایان را مى توان بهانه اى براى بازپس گرفتن آنچه که طبقه کارگر در قرن گذشته به دست آورد، دانست. این امر پول زیادى به جیب ثروتمندان ریخت و قدرت زیادى نیز به رسانه هاى انحصارى (راست افراطى ـ م) داد. براى کمک به دولت ورشکسته، راست افراطى درصدد توطئه اى است که مالیات ثروتمندان را بطور چشمگیرى کاهش دهد.
به همین بهانه بود که دولت بوش دست به خصوصى کردن کمکهاى اجتماعى، مانند تأمین اجتماعى، خدمات درمانى و آموزش همگانى و… زد.
باید توجه داشت که این نوع آمریکایى لیبرالیسم است که منجر به تشدید مبارزه طبقاتى شده است.
اقتصاد آمریکا روبه وخامت مى رود. شهرها و ایالات طى ۵۰ سال اخیر دچار بدترین بحرانهاى بودجه شده اند و این بحرانها منجر به این شدند که برنامه هاى خدمات اجتماعى به میزان زیادى کاهش یابند. از سال ۱۹۹۹ که بازار بورس دچارمشکل شد و بوش رئیس جمهور شد، بیشتر از ۲۱۵ میلیون شغل حذف شد و ۴۱میلیون نفر ازخدمات درمانى و صدهاهزارکارگران از مزایاى بازنشستگى محروم شدند.
تورم و رکود روبه افزایش است و گرسنگى و بى خانمانى غوغا مى کند. هرچند، حزب ما نسبتاً کوچک است، اما نقشى منحصر به فرد و حیاتى دراین جنبش دارد.
کمونیست ها در هر سطح این جنبش صلح طلبانه مشارکت دارند، ما به همراه رهبران ملى و ائتلافى گسترده شهرى، سازمانهاى مردمى، اتحادیه هاى کارگرى، نهادهاى مذهبى، دانشگاهها و بالاخره، گروههاى صلح طلب سنتى دراین مبارزه شرکت داریم.
معتقدیم که درزمینه هاى زیر مى توانیم نقش ویژه اى را ایفاکنیم.:
۱ـ ابتکار عمل ما موجب مى شود که طبقه کارگر چندنژادى ازمردوزن، خصوصاً جامعه هاى ملى و نژادى سرکوب شده و نیروى کار سازمان یافته براى تشکیل یک رهبرى منسجم متحدشوند.
۲ـ ما مى خواهیم، ائتلافى گسترده بین چپ و راست میانه به وجود آوریم.
۳ـ براى افشاى دروغهاى بوش و دکترین واقعى او دست به یک مبارزه ایدئولوژیکى مردمى خواهیم زد.
۴ـ ما مى خواهیم که مردم، این بحران را ناشى از نظام سرمایه دارى بدانند و در نتیجه لزوم و اهمیت سوسیالیسم را درک کنند.
۵ـ مردم باید بدانند که مبارزات مردم آمریکا، مبارزه اى طولانى علیه راست افراطى است.
۶ ـ شرکت کنندگان دراین مبارزه عبارتند از: نیروى کار سازمان یافته که متشکل از جوامع نژادى سرکوب شده، زنان، جنبشهاى صلح طلبانه و عدالتخواه، مهاجران، جوانان، طرفداران محیط زیست، جوامع مذهبى و کشاورزان است.
بخشهایى از طبقه حاکمه نیز دراین جبهه قرارمى گیرند که دولت بوش آنها را تحت فشار قرارداده است. -جبهه خلق- مفهومى است که ابتدا حزب ما براى شرایط آمریکا طرح کرد که نمادى از ۲۰سال مبارزه علیه راست افراطى به شمار مى آید.
پیشرفت این جبهه ناموزون بوده ـ بدین ترتیب که در اواسط دهه ۱۹۹۰به دلیل تغییراتى که در رهبرى جنبش کارگرى صورت گرفت، قرارشد که ائتلاف گسترده اى از نیروهاى دیگرى صورت گیرد که این مسأله منجر به تغییرات کیفى مهمى در حزب شد. حادثه ۱۱سپتامبر و جنگ عراق کار ایجاد این جبهه را متوقف کرد. اما این نیروها مجدداً درحال شکل گیرى هستند. 
دراین حال، باید توجه داشت که مبارزه مسلحانه با امپریالیسم نظامى آمریکا یک راهبرد پیروزمندانه نیست.
به دلیل تمایل آن براى استفاده از سلاحهاى کشتارجمعى و برترى فوق العاده نظامى که دارد، تنها راه مبارزه تجهیزسیاسى سازمان هاى صلح طلب جهان است. علاوه بر این، باید اصرارکرد تا نیروهاى آمریکایى پایگاههاى خود را تعطیل کنند و نیروهایش به وطن بازگردند.
براى این منظور، تشکیل یک جبهه جهانى، متشکل ازکمونیست ها، طبقه کارگر، نیروهاى دموکراتیک جهت حمایت از صلح، دموکراسى و امنیت اقتصادى ضرورى است. جنبشهاى ضدجهانى سازى وزنه اى مهم درمخالفت با امپریالیسم آمریکا محسوب مى شوند.
این جبهه، شامل جنبش هاى مردمى تمام ملل، ازجمله سوسیالیست ها و بسیارى از غیرمتعهدها و کشورهاى درحال توسعه است.
درحال حاضر و در بعضى از مسائل، منافع صلح جهانى با منافع آن دسته از دولتهاى امپریالیستى که مخالف سلطه آمریکا بر جهان هستند، تطابق دارد.
ما معتقدیم که سازمان ملل متحد باید طبق منشور اولیه خود، مجدداً قدرت لازم را براى حل فورى مسائل جهان، مانند نابودى سلاحهاى کشتارجمعى، نابودى محیط، بیمارى، فقر و گرسنگى، به دست آورد.
درزمان ما، این مبارزه بزرگى محسوب مى شود. اطمینان داریم که صلح جهانى به اکثریت دموکرات بوش را شکست خواهندداد. به باورما، نظام جدیدى که برپایه روابط بین المللى صلح آمیزو اقتصادى محکم و برابر برقرارشود، آینده بشریت را نجات خواهدداد. 

تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد, ۱۳۸۳ ۳:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

بازگشت

درسال گشت خاموشی محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)، دگراندیشی فرهیخته و چهرهٔ برجستهٔ ادبیات معاصر ایران، نگارشی از او پیش کشتان. امید آنکه در مسیر یادهای پُر فراز و نشیب زندگی او، تصویری ماندگار در اندیشه بجا گذارد. (شهلا اعتماد زاده)

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

متنفرم از جنگ…