پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۶

دشواری راست افراطی

اینکە راست افراطی چگونە و بر حسب چە مشخصاتی این نبرد خود را در آیندە پیش خواهند برد، امریست مربوط بە آیندە، اما قرائن نشان می دهند کە لااقل در کوتاە ومیان مدت قادر بە حذف رقیب اصولگرای خود نیست. اصولگرایان میانە رو با وجود پایە های قوی خود در رهبری و نیز در میان روحانیت بە عنوان یکی از پایەهای سنتی رژیم، از امکانات خوبی برای مقابلە برخوردارند.

اخیرا لاریجانی در مورد بە گفتە خودش رواج ناسیونالیسم رمال گونە هشدار داد.سخنان علیە روحانیت را ناحق ارزیابی نمود.و چنین حرفهایی را مشابە سخنانی دانست کە در زمان شاە هم برضد روحانیت زدە می شد. از طرف دیگر احمدی نژاد قانون گذاری را خارج از حوزە کار مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد، و بدین ترتیب جایگاە این مجمع را در نزاع میان مجلس و شورای نگهبان بر سر برنامە پنجم توسعە زیر سئوال برد.

چنانچە از فاکتهای بالا بر می آید، نزاع و کشمکش میان دو جناح اصولگرا در درون جمهوری اسلامی کماکان ادامە دارد. آنچە مشخصە این نزاع می باشد، همانا اعلام و پیشبرد نبرد جناح راست افراطی اصولگرایان در دو جبهە بر علیە اصولگرایان میانە رو و اصلاح طلبان می باشد، و از طرف دیگر پیشبرد تعارض جناح اصولگرایان میانە رو علیە راست افراطی می باشد. در این کشمکشها و اعلام نبردها، آنچە بیشتر خود را متبلور می کند همانا اصرار جناح راست افراطی بر نبرد خود علیە این دو جناح و تمرکز بیشتر جناح اصولگرایان میانە رو علیە راست افراطی می باشد. حتی نوع واکنش دو جناح اصولگرا در قبال سخنان محمد خاتمی باز این امر را اثبات می کند کە جناح اصولگرای معتدل زیاد مایل نیست کە در شرایط کنونی بر روی اصلاح طلبان خودشان را متمرکز کنند، و بیشتر در واقع درگیر نزاع خود با جناح افراطی می باشد.

جناح اصولگرایان معتدل مایل است کە در شرایط کنونی از تضعیف جایگاە خود در کل نظام جلوگیری بە عمل آورد، و بنابراین نگران از تعرضات راست افراطی درصدد ایجاد مانع های اساسی در مقابل آن است. این امر باعث شدە است کە خطر را نە در جانب اصلاح گرایان، بلکە در میان جناح راست افراطی جستجوکند. کە البتە منطقی می نمایاند، زیرا کە هم اکنون این جناح است کە قوە مجریە یعنی دولت، نیمی از مجلس و و ارگانهای امنیتی را عمدتا در دست دارد، در حالی کە اصلاح طلبان با راندە شدن از حاکمیت تنها در قوە مقننە نیرویی غیرتاثیرگذار دارند کە نمی توانند خطرساز باشند. راست افراطی هم کە اصولگرایان معتدل را رقیب اصلی خود می داند، با تمرکز فشار خود بر آنان و البتە همزمان با کوبیدن مدام اصلاح طلبان بە عنوان بهانەای برای اعمال قدرت امنیتی و سرکوب، درصدد نمایش قدرت بیشتر خود، و از این رهگذر تجهیز بهتر خود علیە اصولگرایان میانە رو می باشد. البتە این مانع از آن نمی شود کە اصلاح طلبان را هنوز خطر بالقوەای ندانند. آنان خوب می دانند کە اگرچە اصلاح طلبان از حاکمیت راندە شدەاند، اما حضور فضای ذهنی آنان در جامعە، و همزمان حضور ادامە دار فیزیکی آنان در همین بستر می تواند هر دم از این موجود منکوب شدە، رقیبی بالفعل بسازد.

در واقع پخش نیروی راست افراطی در دو جبهە در مقابل تمرکز بیشتر اصولگرایان میانەرو بر راست افراطی، می تواند نشانە بدی از موقعیتی ناخوشایند برای آنان باشند. اما آنان بنابر سرشت و برنامە توتالیتاری خود ناچار بە چنین امری می باشند، و همین دشوار رفتار سیاسی آنان در شرایط کنونی می باشد. آنان قادر بە اعلام آتش بس حتی موقت هم لااقل در یکی از جبهەها نمی باشند، و همین همگام با دشواریهای دیگر موجودشان در جامعە، شرایط بدتری برایشان ایجاد کردە است.

اینکە راست افراطی چگونە و بر حسب چە مشخصا تی این نبرد خود را در آێندە پیش خواهند برد، امریست مربوط بە آیندە، اما قرائن نشان می دهند کە لااقل در کوتاە ومیان مدت قادر بە حذف رقیب اصولگرای خود نیست. اصولگرایان میانە رو با وجود پایە های قوی خود در رهبری و نیز در میان روحانیت بە عنوان یکی از پایەهای سنتی رژیم، از امکانات خوبی برای مقابلە برخوردارند. و احمدی نژاد نیز با تکیە بر نوعی ناسیونالیسم ایرانی از طریق تلاش برای یک بسیج تودەای علیە روحانیت، درسد د آن است کە از طریق یک پایە اجتماعی ما یل بە مخالفت با روحانیت، بە جنگ این رقیب سرسخت برود.

اما تاچە حد راست افراطی توان بسیج تودەای را در این زمینە دارد؟ اجرای طرح هدفمندکردن یارانەها کە بە گسترش بیشتر فقر انجامیدە، و نیز تعارض این جناح از طریق دشمنی با اصلاح طلبی با لایەها و طبقات میانی در جامعە، امکانات واقعی آنرا در این مورد بە زیر سئوال بردە ا ست، و البتە زیر سئوالی بە بزرگی آیندە. تنها پایە اجتماعی مصنوعی این جناح هما نا لایە های فقیر جامعە می باشند کە آن هم از طریق تزریق پول و کمکهای نهادهای شبە دولتی پیش بردە می شوند. لایە هائی کە با طرح هدفمندکردن یارانە ها بشدت آسیب پذیرترشدەاند. و بنابراین می ماند عمدتا سلاح و نیروهای امنیتی.

قرائن نشان از وضعیت دشوار این جناح دارند، و تا حد زیادی اثبات می کنند کە آنان با همان توان پیشین خود، یعنی آنگاە کە کل اصولگرایان را در پشت سر خود داشتند، قادر بە ادامە حضور خود در آیندە بە روال سابق نخواهندبود.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۸۹ ۱۰:۴۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!