جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۳

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۳

دولت روحانی، قانون کار را به زیان کارگران تغییر می دهد!

علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بايستيد و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سنديکاهای قدرتمند کارگری برسانيد. بی ترديد کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع کارگران و نیروهای عدالت خواە مواجە نگردد، دامنە تغییرات وسیعتر و پیامدهای زیانبار آن بر تمام عرصە های زندگی کارگران و خانوادە هایشان بسی بیشتر خواهد بود.

 

بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت کار دولت روحانی طرحی را با نام الگوریتم تهیه کرده و قصد دارد آن را بە تصویب شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار و “شورای مشاوره‌ سه جانبه‌ ملی” برساند و بە اجرا بگذارد. این طرح در صدد تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصره‌های آن و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون است. تدوین کنندگان طرح مدعی هستند که تغییرات مزبور با ‌هدف ایجاد “امنیت شغلی برای کارگران” و “تامین امنیت سرمایە گذاری کار آفرینان” صورت می گیرد. اما بررسی ها نشان می دهد کە ادعای تدوین کنندگان طرح، ترفندی بیش نیست. طراحان این الگوریتم به کارفرما اجازه داده‌اند تا هر وقت خواست قرارداد کار را فسخ کند.

مادە ٧ قانون کار و تبصرەهای ١ و ٢ آن مربوط بە مقررات ناظر بر قرارداد کار و قرارداد دائم و غیردائم هستند کە سال های مدیدی است کە دولت های قبلی کارگران کارگاە های زیر ١٠ نفر را از شمول آن خارج کردە و در مورد اکثریت کارگران شاغل در واحد های بزرگ و متوسط نیز به اجرا نمی گذارند. بنا بە گفتە علیرضا محجوب رئیس تشکل حکومتی خانە کارگر، ٩١ درصد کل کارگران شاغل هم اکنون با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی شان سلب شدە است. اگر قصد مسئولین وزارت کار تامین امنیت شغلی برای کارگران بود، اگر بە راستی می خواستند مانع قرادادی شدن ٩١ درصد از کارگران شوند، کافی بود تبصرە ٢ مادە ٧ قانون کار را عملیاتی می کردند و آن را ٢٠ سال مسکوت نمی گذاشتند. امروز می خواهند اجرای آن تبصره را با سپردن حق اخراج بە کارفرمایان تاخت بزنند. با تغییرات در مادە ١۶۵ قانون کار امکان بازگشت کارگر اخراج شدە پس از اثبات بیگناهی اش توسط هئیت حل اختلاف کە در این مادە منظور شدە است، نا ممکن می شود.

تغییرات پیش بینی شدە در طرح، بویژە در مادە ٢٧ قانون کار کە در اصل شاە بیت قانون کار و جزو دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری در دوران بعد از انقلاب است، اختیار اخراج کارگر را کە در قانون کار موجود مشروط شدەاند، از بین می برد و با سپردن اختیار کامل اخراج کارگر بە کارفرما، امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش از میان برمی دارد و حقوق کارگر را محدودتر از گذشتە می کند.

گزارش‌های منتشره نشان می‌دهند از زمان رسانه‌ای شدن قصد دولت برای تغییر قانون، بیش از هزار و صد کارگر اخراج شده‌اند. فعالان حقوق صنفی کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علی‌رغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.

دامنە تغییراتی کە دولت روحانی قصد دارد در قانون کار بوجود آورد، البتە محدود بە چند مادە فوق الذکر نیست. ماه گذشته خبر دیگری دایر بر تشکیل یک کارگروە برای بررسی افزایش دستمزد بر مبنای بهرەوری کە در اصل هدف از آن تغییر مادە ۴١ قانون کار و مبنای تعیین افزایش دستمزد سالیانە و حداقل دستمزد است، در ایلنا منتشر شد. این اقدام نیز تلاشی دیگر برای از بین بردن یکی دیگر از مواد قانون کار در جهت تامین منافع کارفرمایان و علیە کارگران است. دولت روحانی با وعدە افزایش دستمزد مطابق قانون و تورم، روی کار آمد و از همان آغاز وعدەاش را زیر پا نهاد، اکنون تلاش می کند با تغییر قانون کار، سیاست انجماد دستمزدها را در شرایطی کە حداقل دستمزد سەو نیم برابر زیر خط فقر است، اجرا کند.

مخالفت ما با حذف مواد حمایتی قانون کار، بە معنی موافقت ما با کلیت این قانون و تائید آن نیست. بە رغم وجود تعدادی مواد حمایتی و نیمە حمایتی در قانون کار، اما این قانون دارای تناقضات و کمبودهای بسیاری است و پارەای از مواد آن نافی و محدود کنندە حقوق سندیکایی کارگران و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است. قانون کار بە دلیل بە رسمیت نشناختن حق تشکل واقعی کارگران، حق اعتصاب، بە رسمیت شناختن کار کودکان، عدم پذیرش صریح بسیاری از کنوانسیون های بنیادین، سازمان بین المللی کار، بازگذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگر، دادن اختیار حذف کارگاە های کوچک از شمول قانون کار بە دولت، دارای کمبودهای جدی است، کارگران پیشرو از ابتدا تا کنون ضمن مخالفت با خارج کردن کارگران کارگاە های زیر ١٠ نفر از شمول کلی قانون و تغییر مواد حمایتی و راکد گذاشتن بخش دیگری از قانون کار کە جنبە حمایتی دارد، خواهان اصلاح قانون کار منطبق با کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکایی و حقوق بشر و تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن همە کارگران بوده و هستند.

 

کارگران و زحمتکشان!

سیاست‌های فاجعه بار اخمدی نژاد و تحریم‌های فلج‌کننده بین المللی، بحران اقتصادی کشور را عمیق تر کرده است به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی در سال های گذشته تعطیل و یا با ظرفیت پائین تر از ۵٠ درصد کار می کنند. این امر به اخراج گسترده کارگران انجامیده است. اقتصاد کشور با بحران رکود و تورم روبرو است. دولت روحانی یکی از راه های برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت رکود را، در تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان می بیند.

کارگران بیشترین زیان را از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت آن ها متحمل شدند. اکنون دولت روحانی هم با تغییر قانون کار می خواهد هزینه‌ سیاست‌های مخرب دولت احمدی‌نژاد را به دوش کارگران منتقل کند. کارگرانی که با حداقل مزد ۶۰٩ هزار تومانی برای تامین حداقل‌های اولیه یک زندگی شرافتمندانه، می‌جنگند .

 

کارگران و زحمتکشان!

علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بایستید و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سندیکاهای قدرتمند کارگری برسانید. بی تردید کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع کارگران و نیروهای عدالت خواە مواجە نگردد، دامنە تغییرات وسیعتر و پیامدهای زیانبار آن بر تمام عرصە های زندگی کارگران و خانوادە هایشان بسی بیشتر خواهد بود. شما بدون تشکل های نیرومند و مستقل، بدون همبستگی و حمایت مستمر از مبارزات یکدیگر و بدون مبارزه در راه تشکل یابی نمی توانید به حقوق تان دست یابید و با تعرض مستمر کارفرمایان و دولت مقابله کنید. مبارزات و فعالیت هایتان ر برای تشکیل سندیکاهای مستقل و نیرومند افزایش دهید.

ما اقدام دولت روحانی برای تغییر قانون کار را محکوم می کنیم و پشتیبان مبارزات شما علیه سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی هستیم. نباید اجازه داد کاری را که دولت احمدی نژاد نتوانست انجام دهد، در این دوره به سرانجام برسد و قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان تغییر پیدا کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢۴ آبان ١٣٩٣ (١۵نوامبر ٢٠١۴) 

تاریخ انتشار : ۲۵ آبان, ۱۳۹۳ ۱:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟