یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۵

رئیس جمهور لایحەاش را پس بگیرد!

خبرگزاری "مهر" در ٢٧ بهمن گزارشی را با عنوان "قراردادهای ۳۶روزه، خط بطلان بر امنیت شغلی/ دستور کار تازه دولت" منتشر کرد. این خبرگزاری در گزارش خود پس از اشارە بە رواج فزایندە قراردادهای موقت کوتاە مدت و انتشار نسخەای از این گونە قراردادها نوشت: "ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده است.

خبرگزاری “مهر” در ٢٧ بهمن گزارشی را با عنوان “قراردادهای ۳۶روزه، خط بطلان بر امنیت شغلی/ دستور کار تازه دولت” منتشر کرد. این خبرگزاری در گزارش خود پس از اشارە بە رواج فزایندە قراردادهای موقت کوتاە مدت و انتشار نسخەای از این گونە قراردادها نوشت: “ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده است. در همین رابطه علی ربیعی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: “… آقای رئیس جمهور خواستار گزارشی از عوامل ناامنی شغلی شدند که  گزارش مربوطه در حال تهیه است تا در جلسه هیئت وزیران ارائه شود.”

گفتنی است کە سە هفتە پیش از این نیز سایت روزنامه “جهان صنعت” کە توسط عدەای از کارفرمایان بخش صنعتی منتشر می شود، پس از اذعان بە تعمیم قرادادهای موقت کار بەمیان ٩۵ درصد از کارگران، ظاهرا از بابت آن اظهار نگرانی کرد. علی ربیعی نیز کە در ابتدای وزارتش بواسطە نارضایتی و فشار کارگران ضابطە مند کردن قرادادهای موقت را جزء اولویت های کاریش اعلام کردە بود، در خرداد سال گذشتە انعقاد قراردادهای زیر یک سال را طی بخشنامەای ممنوع کرد، اما پس از آن کە این بخشنامە با مخالفت سازمان های ذینفوذ کارفرمایی مواجە شد، چند روز بعد آن را رسما پس گرفت و از آن پس دیگر اقدامی در این زمینە انجام نداد. همین عقب نشینی سریع موجب شتاب گرفتن رواج قراردادهای موقت و افزایش شدید تعداد کارگران مشمول این قراردادها از ۷۵ بە ٩۵ درصد طی دوران وزارت ربیعی شد. نظر بە این سوابق، با وجود این بە ظاهر ابراز نگرانی ها، واقعیت این است کە هیچ یک از این افراد کە همگی شان بە یک اندازە در تحمیل و رواج قراردادهای موقت نقش داشتەاند، نە از نتیجە عمل شان پشیمان اند و نە مایل اند با رواج قراردادهای اسارتبار موقت کە امنیت شغلی، اجتماعی، معیشتی و انسانی کارگران را از آنان سلب و سودهای کلانی را نصیب کارفرمایان کرده اند، مقابلە نمایند و این روند را بە عقب برگردانند.

در مادە هفت قانون کار، مشاغل مستمر، موقت و زمان کار موقت تعریف شدە، اما سال هاست کە این مادە قانونی توسط دولت و کارفرمایان نقض یا مطابق منافع شان تحریف شدە است.

در پیش نویس لایحە ضد کارگری اصلاح قانون کار دولت های احمدی نژاد و روحانی، مادە هفت از جملە مواردی است کە پایمال شده است. علی ربیعی هم در اصل با اساس قراردادهای موقت مخالف نیست، او تنها قصد دارد با بە اصطلاح ضابطە مند کردن شان، از نارضایتی و فشار کارگران بکاهد تا بتواند استخدام رسمی را براندازد و قراردادهای یک سالە را بە جای آن باب و قانونی کند. به همین جهت او گفتە است، قصد ضابطه مند کردنشان را دارد و منظورش هم این بودە کە زمانِ بخشی از قراردادهای موقت را بە یک سال افزایش دهد.

قبل از وزیر شدن ربیعی فراکسیون موسوم بە “کارگری”مجلس هم قصد داشت همین کار را انجام دهد، اما ناکام ماند و تشکیل مجلس جدید نیز کە فراکسیون مذکور امید داشت مجلس جدید با آن راە بیاید و طرح اش را تصویب کند، روی خوش بە این طرح نشان نداد.

اما این کە چرا همە این ها بە یک بارە از رواج قراردادهای موقت و ناامنی شغلی کارگران در هفتەهای اخیر اظهار نگرانی می کنند، چند دلیل بیشتر ندارد: مخالفت با قراردادهای موقت و پیمانی در اعتراض های کارگری روز بە روز بیشتر شده است و کارگران با جدیت بیشتری خواهان لغو قراردادها و احیای مادە ٧ قانون کار و انحلال شرکت های پیمانکار اند.  در این میان علی ربیعی کە هوشیارتر از بقیە عمل می کند، جدیت موضوع را دریافتە و راە چارە را در ضابطە مند کردن قراردادها یافتە است.

نزدیکی انتخابات، فراهم کردن زمینە برای تصویب لایحە ضدکارگری قانون کار و موضوع تعیین دستمزدهای سال آیندە نیز در این اظهار نگرانی این ارکستر ضد کارگری بی نقش نیستند.

اعضای این ارکستر از نفرتی کە در میان کارگران از سیاست ها و اعمال ضد کارگری شان وجود دارند، مطلع و نگران پیامدهای آن اند. به همین لحاظ تلاش دارند با دادن وعدە “حلوای نسیە” کە خرجی برایشان ندارد، نظر و آرای کارگران را جلب کنند. با تظاهر بە دادن امتیاز از فشار اعتراضات علیە لایحە اصلاح قانون کار دولت های احمدی نژاد و روحانی بکاهند تا بتوانند با ایجاد توهم و جو روانی لایحە ضد کارگری شان را با دردسر و تغییرات کمتری از تصویب بگذرانند و بگویند اگر دستمزدها را بە طور واقعی افزایش ندادیم، در عوض در فکر تامین امنیت شغلی کارگران ایم.

با این اوصاف اگر نیت شان غیر از این است، چرا فقط وعدە می دهند و کوچکترین اقدامی انجام نمی دهند؟ چطور می شود مخالف رواج قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران بە شکل فزایندە بود و آن وقت در لایحە اصلاح قانون

کار خواهان تغییر مادە ٧ قانون کار کە اجرای آن متضمن حفظ امنیت شغلی کارگران از لحاظ قانونی است، شد؟ چگونە کارگران می توانند ادعای وزیر کار را باور کنند، کە طی کمتر از چهارسال در مقابل رشد ٢٠ درصدی قراردادهای موقت کار هیچ اقدام بازدارنده ای انجام ندادە است و حتی در افزایش شان سهیم بودە است؟

اگر کارفرمایان مخالف اند، چرا حتی با ضابطە مند کردن قراردادها و بخشنامە ربیعی مخالفت کردند و جلوی اجرایش را گرفتند و بە گسترش آن ها کمک کردند؟ چرا هم چنان در حالی کە ظاهرا از آن ابراز نگرانی می کنند، مشغول تحمیل قرادادهای موقت یک ماهە سفید امضا بە کارگران شان اند؟

متاسفانە گفتار هیچ کدام از این ها نە با رفتارشآن می خورد و نە با تجربەای کە از عمل کردشان در دست است. کارگران هم این را بە خوبی تشخیص می دهند و هم از این روست کە فریب این ترفندها را نمی خورند و مطالبە لغو قراردادهای موقت و پیمانی و نە صرف “ضابطە مند کردن شان” بە صورت یکی از مهمترین مطالبات کارگران مطرح است.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۳ اسفند, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟