یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۳

راە تودە به دنبال چیست

به خوبی مشخص است کە راە تودە در این پاراگراف عملا دست بە تکرار مواضع تندروهای درون جمهوری اسلامی و نیز ادعاهای بیت رهبری می زند کە قویا پشت سر تجاوز روسیە قرارگرفتەاند. در واقع راە تودە بر خلاف مواضع بە ظاهر اصلاح طلبانەاش در مورد جمهوری اسلامی، در این مورد با رادیکالها و حجتیەای های درون نظام هم سنگر شدە و از موضع آنها با امر جنگ اوکراین برخورد می کند. راە تودە هر آنی را کە در ایران ضد تجاوز روسیە باشد، مشوق حملە بە ایران ارزیابی می کند! تهمتی سنگین کە ربطی منطقی و مستقیم بە چگونگی روندهای سیاسی منطقە ندارد. با این حساب همە احزاب کمونیست و چپ دنیا کە در اکثریت قریب بە اتفاق خود حملە روسیە بە اوکراین را محکوم کردند، باید طرفدار حملە غرب بە ایران باشند! هذیان گوئی نویسندگان این مطلب متاسفانە حدودی نمی شناسد.سرانجام اینکە راە تودە از دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە از جملە عراق چیزی نمی گوید! مشخص نیست سایتی کە بشدت ضد امپریالیست است، چرا با تمایلات امپریالیستی و دخالتگرانە جمهوری اسلامی در منطقە مشکلی ندارد! یا اینکە ناسیونالیسم ایرانی چنان تاروپود نویسندگان این سایت را فراگرفتەاست کە عطای بنیان موضع را بە لقایش بخشیدە است!

راە تودە یک جریان متشکل سیاسی در قالب حزب یا سازمان سیاسی نیست، بلکە جریانی در قالب یک سایت سیاسیست کە در میان چپ خارج کشور عمدتا بر اساس همان متد حزب تودە و سازمان اکثریت در سالهای ۵٩ تا ۶١ عمل می کند، متدی کە مقابلە با امپریالیسم را اصل می شمارد و باقی مسائل را تابع آن. متدی کە بە امکان تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی (بە نفع مردم) توسط جمهوری اسلامی باور دارد و نزدیکی بە شرق را، با اینکە نظامی بە نام شوروی دیگر باقی نماندەاست، جزو استراتژی خود در رهنمود دادن بە جمهوری اسلامی می بیند. راە تودە، شکست سیاست ۵٩ تا ۶١ را نمی بیند، و کماکان در توهم تکرار تاریخ، اما این بار بشیوە پیروزمندانە بسر می برد! 

مارکس زمانی گفت حوادث تاریخی دو بار اتفاق می افتند: یک بار بصورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. و حال این حکایت راە تودە است. راە تودە بدون توجە بە ماهیت طبقاتی روسیە کنونی کە در اختیار الیگارش هاست، و نیز بدون توجە بە ماهیت اقتصادی چین کە فرسنگها با اصول سوسیالیستی فاصلە دارد، و نیز با درس نگرفتن از امر فقدان دموکراسی و آزادی و حکومت تودەها در این کشورها، تنها بە برکت مشابهت نام، اینکە روسیە و چین و غیرە کماکان از لحاظ جغرافیائی در شرق کرە زمین قرار می گیرند، بە تبلیغ متدی دست می زند کە معلوم نیست این بار بر چە اساسی امکان موفقیت آن وجود دارد. اگر راە رشد سرمایەداری قرار بود بە میمنت کمک کشورهای بلوک شرق بە پیروزی برسد، حال در نبود این بلوک معلوم نیست کە نظام ایران قرار است چە نوع راهی را طی کند تا مطامع راە تودە را برآوردە سازد؟ آیا ایران قرار است بە همان راە چین و یا روسیە برود با نظم اتوریتەای سکولار، و یا قرار است زیر تسلط جمهوری اسلامی بە رفاە اقتصادی و البتە در نبود سکولاریسم و آزادی ها برسد؟ در تحلیل راە تودە از جمهوری اسلامی، امر ماهیت ایدئولوژیکی نظام فراموش می شود، و نظامی القاء می شود کە بشیوەای ناجوانمردانە زیر فشارهای غرب قرار گرفتە و امر محاصرە ربطی بە ماهیت جمهوری اسلامی و اعمال نابخردانە آن  ندارد! آنان فراموش می کنند کە جمهوری اسلامی اساسا نظامی ارتجاعی و ضد مدرن است کە کشور را گروگان مطامع ایدئولوژیکی خود کە ایجاد نظم امپراطوری اسلامیست، قرار دادەاست.

در نگاە کلان این سایت بە آرایش نیروها در صحنە جهانی، آنچە برای راە تودە مهم است پیوستن جمهوری اسلامی بە چین و روسیە، تنها برای مقابلە با غرب است، و اینکە ماهیت سیاسی ـ اقتصادی این دو کشور چیست و چگونە می توانند بر روندهای سیاسی و اقتصادی داخل ایران تاثیر بگذارند اساسا مهم نیست. راە تودە از کنار ماهیت این دو کشور عبور می کند و تنها تقابل با غرب را تجویز می کند. در واقع دشمنی دوستی را توجیە می کند. عملی واکنشی کە فرسنگها از کنش (کە عملی خودمحور و عقلانیست)، بدور است. راە تودە در مورد سری بودن قرارداد چندین دە سالە چین و ایران سخنی ندارد! برای آنان آنچە مهم است همانا قرار گرفتن در کنار منجی است کە قرار است کشور را بە سر منزل رفاە و پیشرفت برساند!

*** 

اخیرا بار دیگر مواضع این سایت در مطلبی تحت عنوان “توافق اتمی نباید پیش شرط لغو تحریمها باشد”، در زیر “عنوان اول پیک نت ٩ مرداد”، دوبارە تکرار شدەاست کە ادعای ما را در این مورد به خوبی و بە روشنی اثبات می کند. مطلبی کە تشابهات عدیدە آن با مواضع کنونی سران رژیم، انسان را در بهت و تعجب فرو می برد.

بطور کلی در مورد این مطلب می توان گفت کە:

ـ مقالە درست مانند مواضع دولت تندرو سیزدهم در مورد استقبال شتابزدە از توافق اتمی هشدار می دهد! البتە اگر بتوان تاخیر یک سالە در مورد برجام را زیر عنوان چنین القابی توصیف کرد. زیرا کە توافق مجددی کە تنها دە درصد آن در زمان ریاست جمهوری روحانی باقی ماندە بود، معلوم نیست بە چە علتی چنین بە راە طولانی ای افتادەاست! در مطلب راە تودە بشیوە هشدارآمیز خطاب بە سران جمهوری اسلامی آمدەاست کە آمریکا ممکن است در شرایط فعلی امتیازاتی برای کاهش بحران انرژی در جهان بە ایران بدهد، اما نویسندە یا نویسندگان در همان حال با حوالە دادن بە آیندە، آیندەای کە قرار است در آن تغییرات شگرف روی بدهند، مسئولان را از عجلەای کە بە نفع نیست، باز می دارند. در واقع بیشتر از آنکە احیای برجام مد نظر نویسندە باشد، در ‘انتظار گودو” ای مطرح می شود کە قرار است کشور را بە رفاە و آسایش برساند! و مشخص نیست کە در شرایط جنگ اوکراین، درگیری شدید روسیە در آن، بحران غذائی و اقتصادی اتمی و غیرە، و نیز تشدید مخاصمات جهانی چگونە قرار است اقتصاد بحران زدە ایران عندالقریب بە چنین منزلگاهی برسد!

کاملا مشخص است کە راە تودە برای پشتیبانی از تجاوز روسیە بە اوکراین در صورت احیای برجام از ورود نفت ایران بە بازار جهانی بشدت وحشت دارد. و درست با چنین نیتی بە نصایح عالیە می پردازد. زیرا ورود چنین نفتی منجر بە عقب افتادن تغییرات شگرف مورد نظر نویسندە سایت می شود. این در حالیست کە بحران اقتصادی و معیشتی جان مردم ما را بە لب رسانیدە و کشور نیاز مبرم بە احیای برجام، به عنوان بخش مهمی از عادی سازی روابط خارجی کشور، برای بازسازی اقتصاد خود دارد. معلوم نیست سایت راە تودە طرفدار مردم ایران است و یا عاشق سینە چاک روسیە،

ـ راە تودە نگاە میلیتاریستی بە حل چالشهای خارجی ایران دارد. این سایت بە جای تاکید بر گسترش مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و غرب، صرفا معتقد بە تقویت نیروی اتمی و نظامی است. در مطلب مورد نظر آمدە است کە ایران باید دستاوردهای اتمی خود را حفظ کردە و بر توان موشکی وپهپادی خود بیافزاید! راە تودە، بار دیگر خیلی زیرکانە با طرح چنین سخنانی در صدد نابودی نهائی امکان احیای برجام است. آنان می دانند کە در صورت حفظ دستاوردهای اتمی در سطح کنونی، کە ناقض برجام اند، و نیز دامن زدن بە مسابقە تسلیحاتی، از امکان احیای برجام بشدت کاستەمی شود. راە تودە هیچ محدودیتی در دامن زدن بە توان اتمی و تسلیحاتی کشور قائل نیست، و معلوم نیست با چنین ایدەای چگونە می خواهند برجام دوبارە احیاء شود! آیا آنان نمی دانند کە دمیدن بر نظامی گری یعنی بلعیدن بیش از پیش امکانات کشور توسط بخش نظامی؟ آیا آنان واقعا نمی دانند کە امنیت کشور تنها بە سلاح بستگی ندارد، و عادی سازی روابط با کشورهای خارج، بویژە غرب بخش مهمی از امر تامین امنیت ملیست؟ واقعیت آن است کە راە تودە درست مانند تندروهای جمهوری اسلامی اساسا اعتقادی بە برجام ندارد، و آن را مخل منافع ملی کشور ارزیابی می کند! 

ـ در مطلب مندرجە، راە تودە خواهان تقویت مناسبات سیاسی میان ایران با مصر و عربستان و نیز تحت فشار قرار دادن اسرائیل است (همان سیاست دولت رئیسی، اصولگرایان و افراطی ها). راە تودە خواهان رفع اسرائیل ستیزی و عادی سازی روابط با این کشور نیست، کشوری کە عضو سازمان ملل است و در عرصە منطقەای و جهانی از نفوذ قابل ملاحظەای برخوردار است. راە تودە بە جای فراخواندن جمهوری اسلامی بە رعایت موازین سازمان ملل، علیە آنها ایستادە و بە امکان رویاروئی نظامی میان ایران و اسرائیل دامن می زند،

ـ معلوم نیست بر اساس چە فاکتی راە تودە معتقد است کە دولت روسیە دارد علیە الیگارش ها عمل می کند، و همزمان در یک کنش مکانیکی این امید و یا درخواست را دارد کە جمهوری اسلامی هم درست مانند دولت روسیە علیە مافیاهای درونی خود عمل کردە و بە نظامی مردمی کە در جهت منافع مردم است، تبدیل شود! راە تودە فراموش می کند کە جمهوری اسلامی نظامی بشدت ضد مردمی متشکل از باندها و مافیاهائیست کە سکان کشور را در دست گرفتەاند، درست مانند پوتین و دولت کنونی روسیە کە خود همان الیگارشی هایند و برگرفتە از آنها. معلوم نیست کە راە تودە کە خود را وارث تفکر مارکسیستی می داند بر اساس کدام تحلیل طبقاتی بە این نتیجە رسیدەاست کە الیگارشیسم می تواند ضد الیگارشی باشد، و یا مافیا ضد مافیا!

ـ راە تودە می نویسد “ما، پشت روسیه ستیزی کنونی در ایران که از داخل و خارج بدان دامن زده می شود، حمایت شرمگینانه از حمله نظامی به ایران را می بینیم. فرق نمی کند که این حمایت از جبهه اصلاح طلبان بر خیزد و یا از جبهه اصولگرایان. آنها در مجموع بر این باورند که چون زورشان به حکومت نمی رسد، بهتر است با حمله به ایران زمینه سقوط حکومت فراهم شود، غافل از آن ویرانی تاریخی که برای ایران به بار خواهد آمد و کشور را غرق فاجعه ای خواهد کرد که از دل آن ۴ تا ۵ ایران کوچک بیرون خواهد آمد. روسیه ستیزی، امروز روی دیگر سکه حمایت از حمله نظامی به ایران است!”

به خوبی مشخص است کە راە تودە در این پاراگراف عملا دست بە تکرار مواضع تندروهای درون جمهوری اسلامی و نیز ادعاهای بیت رهبری می زند کە قویا پشت سر تجاوز روسیە قرارگرفتەاند. در واقع راە تودە بر خلاف مواضع بە ظاهر اصلاح طلبانەاش در مورد جمهوری اسلامی، در این مورد با رادیکالها و حجتیەای های درون نظام هم سنگر شدە و از موضع آنها با امر جنگ اوکراین برخورد می کند. راە تودە هر آنی را کە در ایران ضد تجاوز روسیە باشد، مشوق حملە بە ایران ارزیابی می کند! تهمتی سنگین کە ربطی منطقی و مستقیم بە چگونگی روندهای سیاسی منطقە ندارد. با این حساب همە احزاب کمونیست و چپ دنیا کە در اکثریت قریب بە اتفاق خود حملە روسیە بە اوکراین را محکوم کردند، باید طرفدار حملە غرب بە ایران باشند! هذیان گوئی نویسندگان این مطلب متاسفانە حدودی نمی شناسد.

ـ سرانجام اینکە راە تودە از دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە از جملە عراق چیزی نمی گوید! مشخص نیست سایتی کە بشدت ضد امپریالیست است، چرا با تمایلات امپریالیستی و دخالتگرانە جمهوری اسلامی در منطقە مشکلی ندارد! یا اینکە ناسیونالیسم ایرانی چنان تاروپود نویسندگان این سایت را فراگرفتەاست کە عطای بنیان موضع را بە لقایش بخشیدە است!

***

در نهایت باید گفت کە سایتی کە علیرغم تکذیب حزب تودە ایران در وابستگی آن بە خود، و حتی فراتر از آن از تهمتهای سنگینی کە حزب تودە بە این سایت می زند باید گفت کە راە تودە با اینکە نام تودە را با خود حمل می کند، اما بە واقع هیچ قرابتی با منافع تودەها چە در سطح ملی و چە در سطح بین المللی ندارد. سایتی کە همان مواضع تندروهای جمهوری اسلامی و بیت رهبری را در مورد مسائل جهانی تکرار می کند و ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی را فراموش می کند و در مورد آیندە نظام جمهوری اسلامی توهم پراکنی می کند با مفهوم چپ فرسنگها فاصلە دارد. سایتی کە گرسنگی مردم خود را نمی بیند و از کشتار مردم و ویرانی کشور دیگر توسط ماشین جنگی روسیە دفاع می کند، ربطی بە تودە مردم ندارد. آنان از صلح چیزی نمی فهمند.

می توان ضد غرب بودن سایت راە تودە را درک کرد، اما چپ بودن آن را نە. زیرا چپ قبل از هر چیز مفهومیست درونگرا کە محوریت تغییر را در درون پدیدەها می بیند و نە در خارج آنها. شکست و یا پیروزی روسیە و غرب بە خودی خود حامل هیچگونە پیام مثبتی برای کشور ما نیستند، اگر ما نگاهمان را از سیستم سیاسی موجود برگیریم و تغییرات رفتاری آن را تنها در سایە جبهەبندی های جهانی ببینیم. تغییر امری درونیست و پدیدەهای خارجی را باید تابع آن دید، و نە برعکس. در این صورت راە را گم خواهیم کرد.

راە تودە خاک بە چشم مردم ما می پاشد. آنان با برجستە کردن شرق و تقاضاهای مکرر و عاجزانە خود از جمهوری اسلامی در گرویدن بە آن، و تشویق مبارزە مافیائی ها با مافیاهای اقتصادی در داخل کشور، از امر مبارزە تودەها بشدت فاصلە گرفتەاند. راە تودە یک اصلاح طلب افراطی راست است کە در حوزە داخلی تنها نظر بە بالا دارد، و اساسا هیچ اعتقادی بە نیروی اعتراضی مردم ندارد. این اصلاح طلب افراطی نظرکردە بە حاکمیت، در حوزە خارجی (بر خلاف ماهیت سیاسی مورد ادعای خود) بشدت رادیکال و افراطی عمل می کند، چنانکە با برجستەکردن امر خطر خارجی، مبارزە با جمهوری اسلامی را عملا بە ورطە فراموشی سپردەاست. آنان راە تغییر را در گرویدن بە شرق می دانند، آنان تغییر در جمهوری اسلامی را منوط بە گرویدن بە شرق کردەاند! شرق مستبد و ضد دموکراتیک.  آنان حتی از توازن منفی مندرجە در قانون اساسی جمهوری اسلامی، و سیاست توازن مثبت کە بهترین روشهای ممکن در جهان کنونی برای حفظ کشور و پیشرفت آن است، عقب تراند.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۹ مرداد, ۱۴۰۱ ۵:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد