سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۸

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۸

سوخت و نان را گران میکنید، دستمزدها را نیز افزایش دهید!

آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها و پائین نگاە داشتن دستمزدها در سطح هر چە نازلتر، در واقع چیزی بە جزء سیاست نئولیرالیسم اقتصادی کە توسط حکومت دنبال میشود نیست.

بنا بر گزارش رسانەهای داخلی، دولت در یک شنبە شب گذشتە، برای چندمین بار در طی دوسال گذشتە، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد. طبق تصمیم دولت، قیمت یک لیتر گازوئیل با ٢٠%افزایش دادە شد، سهمیە بنزین لیتری ٧٠٠ تومانی، قطع و نرخ  هر لیتر بنزین معمولی تحت عنوان “تک نرخی کردن قیمت بنزین”بابت هر لیتر ١٠٠٠ تومان و بنزین سوپر ١٢٠٠ تومان اعلام شد. با این افزایش جدید قیمت حامل های انرژی طی دوسال زمامداری دولت روحانی در مجموع حدود ١۴٠ % افزایش دادە شدە و افزایش تازە در حالی صورت گرفت کە دولت وعدە افزایش قیمت ها با “شیب ملایم را دادە بود و وزیر نفت مدتی قبل از این از عدم افزایش مجدد مواد سوختی خبر دادە بود.

قبل از این دولت قیمت شمار زیادی از کالاها و خدمات اساسی منجملە قیمت نان را بە مقدار ٣٠% افزایش دادە بود. در حالی کە متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات، طی زمامداری روحانی حداقل ۶٠% رشد کردە اما با این وصف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان طی همین مدت از٣۵% درصد فراتر نرفتە است. دولت در پایان اسفند سال گذشتە تنها با ١٧% افزایش در حقوق کارگران موافقت کرد و از افزایش بیش از ١۴% حقوق ماهیانە کارمندان سر باز زد.

بە رغم اینکە بە نظر نمیرسد کە افزایش بهای سوخت، در بهبود شرایط فاجعە بار زیست محیطی کشور اثر چندانی داشتە باشد، با این وجود شاید امروزە دیگر کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت کە در واقع با افزایش قیمت مواد سوختی و آلایندە بە خودی خود مخالفت اصولی داشتە باشد و مایل نباشد از هر اقدامی ولو کوچک در زمینە کاهش آلایندە ها دفاع کند، اما مشکل در این جاست کە  افزایش قیمت سوخت، کە در مورد تاثیرش بر افزایش قیمت ها و هزینە ی زندگی شک و شبهەای وجود ندارد، در حالی صورت میگرد کە سطح دستمزدها بە شدت نازل و زیر خط فقر است و دولت از تن دادن بە افزایش دستمزدها بە نسبت افزایش فزایندە قیمت ها استنکاف میورزد. آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها و پائین نگاە داشتن دستمزدها در سطح هر چە نازلتر، در واقع چیزی بە جزء سیاست نئولیرالیسم اقتصادی کە توسط حکومت دنبال میشود نیست. بهمین خاطر از آنجایی کە  مقصود از آن بر خلاف ادعاهایی کە می شود، بیش از آن کە معطوف بە کاستن از آلودگی محیط زیست و منفعت جامعە باشد، در جهت کش رفتن از سفرە فقیرانە مزدبگیران و تهی دستان شهری و روستایی برای رنگین تر کردن سفرهای ثروتمندان و متمولین جامعە و تامین هزینە های فزایندە و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب رژیم استبدادی حاکم است. درآمد های حاصل از این افزایش مداوم قیمت ها در شرایطی کە هیچ امکان نظارتی مردمی بر آن ها متصور نیست، بعید است کە سرنوشتی بهتر از پول های نفتی دوران زمامداری احمدی نژاد پیدا کند و دامنە فقر و محرومیت را بازهم گسترش ندهد. مقایسە قیمت سوخت در ایران با کشورهای دیگر کە بدون اشارە بە سطح درآمد و دستمزد زحمت کشان کشورهای مذکور صورت میگیرد اگر از ایران گرانتر است، در عوض دستمزد و حقوق شاغلین در آن ها نیز با میزان هزینەها تناسب نسبی دارد. راە اعتراض را بستەاید و هروقت کە خود ارادە میکنید قیمت هار بالا می برید، اقلا دستمزدها را نیز بە همان اندازە افزایش دهید!

تاریخ انتشار : ۵ خرداد, ۱۳۹۴ ۱:۰۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی