سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۵

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۵

مصالحە با کدام اهداف ؟

میداندار اصلی و پیروز یک چنین توافق احتمالی رفسنجانی و نزدیکان او خواهند بود. بعید بە نظر می رسد کە مرز مصالحە اصولگرایان میانە رو تا رسیدن بە محمد خاتمی امتداد یابد، تا چە رسد بە موسوی و کروبی. برای محمد خاتمی نیز بسیار دشوار است کە وارد مصالحە ای شود کە نە رهبران نمادین اصلی جنبش سبز در آن حضور دارند و نە هیچ یک از مطالبات جنبش مور قبول واقع شدە اند. در چنین شرایطی تن دادن اصلاح طلبان میانە رو بە مصالحە بە جدایی آنان از مردم و از دست دادن آرای آنها منجر خواهد شد.

بدنبال اوجگیری و علنی شدن اختلاف میان خامنەای و همراهان اصولگرای ولی فقیە با جریان احمدی نژاد، در حالی کە جنگ قدرت همچنان با شدت ادامە دارد و سرنوشت آن هنوز در هالەای از ابهام است، زمزمە ها و تلاشهایی از طرف برخی چهره های شاخص اصلاح طلب و هاشمی رفسنجانی در بارە مصالحە میان اصلاح طلبان راندە و جدا شدە ازحکومت و محافظە کاران منتقد و مخالف جریان احمدی نژاد – مشایی، البتە با بیان هایی متفاوت آغاز شدە اند. با این کە کم و کیف، اهدا ف، مرزها، نقشە و جزییات این مصالحە فرضی و طرفین حقیقی و حقوقی آن هنوز برای جامعە بازگو نشدە اند، تا بتوان در مورد آن بطور مستند اظهار نظر وسیاست گذاری کرد، اما طرح این موضوع بسیار مهم و بحث برانگیز تاکنون حساسیتها و واکنشهای بسیاری را بر انگیختە و از جوانب و زوایای مختلف مورد نقد و برسی قرار گرفتە و راجع بە اهداف آن گمانە زنی هائی در مواقفت یا مخالفت توسط پارەای تحلیلگران سیاسی صورت گرفتە است.

طرح ایدە “مصالحە ” البتە موضوع جدیدی نیست. این ایدە در واقع نخستین بار در میانە دورە دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط عدەای ازمحافظە کاران، بمثابە یک تاکتیک با هدف ایجاد تفرقە و اخلال در درون جریان اصلاح طلبی و جلوگیری از اجرای اصلاحات توسط دولت خاتمی و بە انزوا کشاندن جناحهای پیشروترجنبش اصلاحات مطرح شد و متأسفانە تا حدودی نیز اهداف طراحان آن متحقق شد. جالب این کە تقریبأ تمام محافظە کارانی کە در آن هنگام زیر عنوان “مقابلە با افراط گرایی” مدعی مصالحە در بین میانە روهای اصلاح طلب و محافظە کار بودند و خاتمی را بە طرد بخشها و عناصر پیشروتر جنبش اصلاح طلبی تشویق می کردند، تقریبأ همگیشان، در دورە دهم انتخابات ریاست جمهوری از تقلب و کودتای انتخاباتی و انتصاب احمدی نژاد حمایت نمودە و آشکار و پنهان یا در برابر سرکوبها و خشنوتهایی کە در پس کودتا علیە برندگان واقعی انتخابات و جنبش انجام گرفت و تمام مرزهای افراط گرایی را پشت سر نهاد، سکوت و یا از این سرکوبها فعالانە حمایت کردند. ایدە مصالحە بار دیگر، مدتی پس از کودتای انتخاباتی، توسط عدەای از اصلاح طلبان میانە رو و هاشمی رفسنجانی تحت عنوان “مقابلە با افراط گرایی دولت احمدی نژاد” مطرح گردید، اما بواسطە بی اعتنایی کامل اکثریت طیفهای اصولگرایان میانە رو رە بجایی نبرد و حتی طیفهای بە اصطلاح میانە رو اصولگرا بدنبال تشدید فعالیتهای جریان احمدی نژاد برای حذف رفسنجانی از حکومت و ریاست خبرگان رهبری با این جریان همراە شدند.

این تجربیات نشان می دهند کە اصولگرایان بە اصطلاح میانە رو و ولی فقیە تا زمانی کە اساس موقعیت خویش را در خطر نبینند، بە آن نوع مصالحەای کە بخواهد موقعیت آنان را تضعیف و منافع اقتصادی زیادە از حد و مرزی را کە بواسطە سهیم شدن در قدرت دولتی بدست آوردەاند، محدود کند تن نخواهند داد. برعکس آنها همچون گذشتە کوشش خواهند کرد، در صورت لزوم یا اجبار از حربە مصالحە برای تحکیم و تثبیت موقعیت خویش و تضعیف موقعیت رقبایشان بهرە جویند. با این حال نباید از نظر دور داشت کە ارادە و میل یک نیرو، اعم از این کە در موقعیت پوزیسیون یا اپوزیسیون قرار داشتە باشد، بە تنهایی برای حفظ منافع و موقعیت آن در قدرت یا اپوزیسیون کافی نیست و فاکتورهای دیگری، مانند موازنە قدرت اجتماعی، موقعیت اپوزیسیون، شرایط اقتصادی، میزان رضایت جامعە و توانایی و کار آیی حکومت و اپوزیسیون و فاکتورهای متنوع دیگری نیز در این کار دخیل هستند. بنابر همین دلایل در شرایط کنونی کە جریان حاکم بدلایلی مانند، بحران اقتصادی، عدم کارآیی، تشدید درگیریهای درون حکومتی، گسترش نا رضایتی واعتراضات اجتماعی تضعیف گردیدە و بیش از پیش در معرض تهدید و فشار قرار دارد، هم امکان پذیرش مصالحە میان نیروی حاکم یا بخشی از آن با اپوزیسیون تقویت می شود وهم امکان عقب نشینی حکومت از مواضع اش افزایش می یابد. تجربە دور و نزدیک اکثر قریب بە اتفاق انقلابات و تحولات دمکراتیک در نظامهای استبدادی نیز نشان می دهد کە مذاکرە و مصالحە هموارە بخشی از فرایند گذار از دیکتاتوری بە دمکراسی در این کشورها بودە است. مذاکرە یا مصالحە بە خودی خود نە تنها اقدام بدی نیست، بلکە می توان و باید برای کاستن از رنج و درد مردم و تخریب بیشتر کشور در جریان گذار از استبداد بە دمکراسی برای رسیدن بە مقصود از آن نیز در کنار اشکال دیگر مبارزە بهرە گرفت. در میان نیروهای دمکراتیک و رهبران جنبش سبز بعید است کسی را یافت کە با اصل مذاکرە و مصالحە مخالف باشد و در صورت تشخیص ضرورت از تن دادن بە مصالحەای کە در خدمت اهداف جنبش و جامعە باشد، پرهیز نماید. اما هرگاە قرار باشد بنمایندگی از طڕف یک جنبش مصالحەای صورت بگیرد، قبل از هر چیز لازم است اهداف، زمان، حدود و اختیارات گروە یا فرد مذاکرە کنندە در درون جنبش مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرند و شرایط برای تدارک و حمایت از آن در جامعە مهیا گردد. در چنین صورتی شانس کامیابی و ثمربخشی مذاکرە افزایش می یابد.

دمکراسی، انتخابات آزاد، حقوق بشر، آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، لغو سانسور، رفع تبعیضات جنسی، قومی، دینی و اجتماعی، مطالباتی هستند کە در فرایند دو سالە جنبش سبز بعنوان آماجهای جنبش پذیرفتە شدەاند و از طرف فعالین و رهبران نمادین جنبش بە کرات مورد تاکید قرار گرفتەاند. در مورد راە های رسیدن بەاین مطالبات می توان با هرکس بحث و گفتگو کرد، اما آنها معیارهایی هستند کە در هیچ مصالحە ای نباید نادیدە گرفتە شوند و یا بر سر آنها معاملە کرد. به این معنا که یک مصالحه احتمالی نباید مسیر نیل بهاین مطالبات را در بعد استراتژیک منحرف کند

مصالحە این بار در شرایطی مطرح می شود کە جنبش سبز با پذیرش مطالبات عمومی جامعە، برغم سرکوب شدید و تحمل هزینە سنگین، ظرف دو سال گذشتە رشد چشمگیری کردە و عدە بیشتری از گروە های اجتماعی مختلف بە هواداری از آن برخواستەاند.. از طرف دیگر بدنبال تشدید بحرانها، درگیریها و جنگ قدرت میان محافظە کاران قدرت حکومت بە شدت کاهش یافتە، موازنە قدرت در درون حکومت به هم ریختە و موقعیت کلیە محافظە کاران حاکم بە شدت تضعیف گردیدە ومشروعیت رهبری خامنەای حتی در میان پارەای از جناحهای حکومت زیر سؤال رفته است. بی اعتنایی و سرپیچی از دستورات خامنەای در میان بخش هایی از اصولگرایان روز بە روز شیوع بیشتری پیدا می کند. حملات تبلیغاتی محافظە کاران بە جریان احمدی نژاد، بدلیل این کە غالبا از موضع ارتجاعی صورت می گیرد نتوانستە است موجبی برای تقویت موضع این جریان گردد.

تصور این کە خامنەای و اصولگرایان بە آسانی بطور داوطلبانە حاضر بە پذیرش مطالبات جنبش سبز و گردن نهادن بە رأی مردم گردند، البتە تا زمانی کە خیابانها، محلهای کار، مدارس و دانشگاە ها بە تسخیر مردم درنیامدە باشند، تصوری باطل است؛ اما با این وجود آنها نمی توانند برای مدتی طولانی در این عرصە مقاومت کنند. وجود این جنبش و نگرانی از آیندە موجب می شوند کە آنها از ترس چنین پیشامدی با دادن پارەای امتیازت موقت بە اصلاح طلبان میانە رو وهاشمی رفسنجانی و انجام پارەای اقدامات سطحی دیگربخواهند در میان اصلاح طلبان و در درون جنبش سبز تفرقە و توهم ایجاد کنند تا برای خود زمان بیشتری بخرند. اعلام خبر ملاقات علی لاریجانی با یکی از نمایندگان دورە ششم مجلس و دعوت او از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آیندە مجلس، آزادی مشروط و موقت برخی از زندانیان سیاسی شاخص و رفع توقیف از روزنامە “اعتماد ملی” را شاید بتوان از قراین چنین رویکردی تلقی کرد. میداندار اصلی و پیروز یک چنین توافق احتمالی رفسنجانی و نزدیکان او خواهند بود. بعید بە نظر می رسد کە مرز مصالحە اصولگرایان میانە رو تا رسیدن بە محمد خاتمی امتداد یابد، تا چە رسد بە موسوی و کروبی. برای محمد خاتمی نیز بسیار دشوار است کە وارد مصالحە ای شود کە نە رهبران نمادین اصلی جنبش سبز در آن حضور دارند و نە هیچ یک از مطالبات جنبش مور قبول واقع شدە اند. در چنین شرایطی تن دادن اصلاح طلبان میانە رو بە مصالحە بە جدایی آنان از مردم و از دست دادن آرای آنها منجر خواهد شد. جریان حاکم هنوز حاضر بە مصالحە با همە اصلاح طلبان و بازگشت بە موقعیت قبل از انتخابات دورە دهم نیست. و بجای تن دادن بە مصالحە واقعی سیاست تفرقە افکنی در میان صفوف رقیب خود را دنبال می کند.

تردیدی نیست کە از این پس سمت و سوی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران را نە درگیریهای درون حکومت بلکە جنبش تعیین می کند.

با این کە هنوزابعاد عقب نشینی احتمالی جریان حاکم از مواضع اش مشخص نیست و تضادهای درونی حکومت نیز امکان سازش و مصالحە آنها با آصلاح طلبان را محدود می کند اما چنانچه عقب نشینی عملی شود، صرف نظر از نیات حکومت یک پیروزی برای جنبش و شکستی دیگر برای حکومت خواهد بود. می توان و باید بدون تن دادن بە شرایط حکومت از هر فضا و فرصت و روزنەای کە بهر دلیل در جامعە بوجود می آید، برای تشدید فعالیت، مبارزە، سازمانگری، تقویت و تعمیق جنبش و پیشبرد اهداف جنبش بهرە گرفت.

تاریخ انتشار : ۳ تیر, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!