جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

ورود عامل سوم بە درون دو شیوە نگرش تاریخی

در تاریخ فعالیت سیاسی در ایران راجع بە نوع فعالیت در دوران مابین دو انقلاب یا مابین دو مقطع تغییر، دو نظر بطور عمدە وجود دارد: ١ـ فعالیت سیاسی آرام و تدارکی و٢ـ فعالیت سیاسی پر شتاب و ناظر بر مرحلە نهائی.

 دو شیوە سنتی

در تاریخ فعالیت سیاسی در ایران راجع بە نوع فعالیت در دوران مابین دو انقلاب یا مابین دو مقطع تغییر، دو نظر بطور عمدە وجود دارد: ١ـ فعالیت سیاسی آرام و تدارکی و٢ـ فعالیت سیاسی پر شتاب و ناظر بر مرحلە نهائی. در فرم نخست، فعالین سیاسی با اعتقاد بر این دیدگاە کە انقلاب و یا تغییر وظیفە و کار مردم است و بنابراین تنها با حضور آنها می تواند میسر باشد، کار خود را صرفا تدارکاتی ارزیابی می کنند، و معمولا خود را برای یک دورە طولانی کار سیاسی آمادە می کنند کە در آن فعال سیاسی در اصل درگیر مرحلە نبرد نهائی نیست. در فرم دوم وضعیت برعکس است، فعال سیاسی اگرچە حتی معتقد بە این نیز باشد کە تغییر کار مردم است، اما با فعالیت پر شتاب سیاسی خود کە ناظر بر نبرد نهائی و قطعی است در اصل وظیفە تودەها را بر روی دوش خود می گذارد و در شکل و هیئت مردم ظاهر می شود. یک چنین فعال سیاسی در روش و فرم و محتوی جایگزین مردم می شود و بدین ترتیب در عمل سیاسی همیشە در فرم نبرد نهائی ظاهر می شود. کار آرام سیاسی در نظر چنین فعالی نمی تواند توجیە تئوریک داشتە باشد.

 

نمونەها

اگر بخواهیم در تاریخ سیاسی ایران نمونەهای مشخص این دو گرایش را برشماریم، می توان مشخصا در مورد نمونە اول بە حزب تودە ایران اشارە کرد، و در مورد دوم بە نمونە سازمان چریکهای فدائی خلق در زمان شاە و احزاب مسلح کردستان ایران در مرحلە فعلی.

اگر در بعدی وسیعتر از جغرافیای سیاسی ایران بە این دو نگرش نگاهی بیاندازیم، می بینیم کە در بعضی کشورها نگاە نخست جواب دادە است و در بعضی دیگر نگاە دوم. مثلا در روسیە قبل از انقلاب اکتبر نگاە اول جواب داد، و در کوبای دهە پنجاە قرن بیستم، نگاە دوم. و مشخصا آنچە کە تا حالا در مورد ایران صادق بودە است، تسلط نگاە اول یا همانا نگاە آرام و تدارکاتی بودە است. در انقلاب بهمن نیروهایی بە صدارت انقلاب رسیدند کە هیچگاە از فرم پر شتاب فعالیت سیاسی استفادە نکردند.

 

مورد سوم

اما سئوال این است آیا می شود هنوز هم گفت کە در عرصە فعالیت سیاسی ما کماکان تنها با این دو نگرش مواجە هستیم؟

از دهە نود میلادی بە این سو، با سرعت گیری بیشتر روندهای جهانی شدن، گسترش و تعمیق بیشتر ارتباطات دیجیتالی و برجستە شدن نقش بیشتر کشورهای پر قدرت جهانی در اعمال قدرت سیاسی و نظامی، بە دو عرصە سنتا موجود عامل دیگری اضافە شدە است کە نقش تاریخی این دو عنصر را بە چالش کشیدە است. دیگر در جهان ما نمی شود تنها از این سخن گفت کە کار سیاسی آرام یا پر شتاب است کە می تواند روندهای تغییر را شکل و فرم دهد، بلکە در کنار آن یک عامل دیگر وجود دارد کە بە علت تعمیق روندهای جهانی شدن هر روز بیشتر از روز پیش بە موقعیت نسبتا برتر پیش راندە می شود.

البتە نباید دچار این خطای فاحش شد کە در این تصویر نوین، تنها این عامل نو را دید، بلکە باید از همزیستی سە عامل در کنار هم سخن گفت کە گاها هر سە آنها می توانند در یک کشور وجود داشتە باشند و یا اینکە یکی از دو عامل سنتی بهمراە عامل نوین.

چنین شاخص نوینی بنابراین فعالین سیاسی را می طلبد کە بە اندازە و یا شاید حتی بیشتر از تمرکز بر عامل داخلی، بە تمرکز و تحلیل روندهای جهانی بنشینند و امکانات تغییر را بیشتر از این زاویە بە ارزیابی بنشینند.

 

یک اشکال

اما این امکان و ارزیابی جدید اشکالش این است کە “تغییر” بر خلاف سابق دیگر بە عنوان پدیدەای کە می تواند در دسترس نیروهای داخلی باشد، در دسترس نیست و فعال سیاسی خود را بیشتر نە یک عامل فعال، بلکە در بهترین حالت یک همراە فعال می بیند. چنین تحولی در شیوە “تغییر” انقلابیون و یا فعالین سیاسی عصر ما را بیشتر بە خود تطبیق دهندگان با دنیای گلوبالیزە شبیە ساختە است تا با خود تطبیق دهندگان با ارادە خود.

 

نتیجە

اما علیرغم تمامی آسیب شناسیها، باید بە تحول عصر اعتراف کرد و سعی کرد کە نگرشهای سنتی را با عامل نوین درهم آمیخت و نتیجە آنها را کە سنتزی مدرن خواهد بود در عمل بکار بست. و شاید مشخصا در مورد ایران می توان گفت کە روند تحول در آن از طریق سنتز دو عامل “کار تدارکاتی آرام و تاثیر گذاری سیاسی جهان گلوبال” بە پیش خواهد رفت. روند تحولی کە در آن نە در عرصە داخلی و نە در عرصە خارجی، نشانی از نظامی گری نخواهد بود.    

تاریخ انتشار : ۳۰ مهر, ۱۳۹۱ ۰:۱۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین