سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳

پیام شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به مناسبت یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی نهائی خواهد رسید.

رفقای عزیز! اجازه دهید بهترین شادباشها و درودهای رفیقانه خود، هیئت اجرائیه و تمام اعضای شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را بخاطر برگزاری موفقانه و با شکوه کنگره سازمان رفیق و برادر، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مبارک بگویم. رفقای عزیز! کنگره در شرایطی برگزار گردیده که اوضاع سیاسی جهان و منطقه ما نگران کننده می باشد. سرمایه داری بین المللی بخاطر حفظ، استحکام و توسعه منافع غارتگرانه خود از هیچ گونه وسیله نامشروع دریغ نمی کند و در تبانی با دول و محافل ضدملی و ضددموکراتیک و نیروهای ارتجاعی و عقبگرای قرون وسطی بیشرمانه در امور کشورها مداخله نموده که باعث تشنج و ایجاد بحرانهای داخلی، منطقه ای و جهانی گردیده است. سرمایهداری جهانی زیر شعار دفاع از دموکراسی و حقوق بشر با لشکرکشیها، تأسیس احزاب، سازمانها و گروههای افراطی و حمایت همه جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی از دولتهای ضدملی و ضددموکراتیک با وحشیانهترین اسلوب و شیوه ها زندگی ملیونها انسان بیگناه را تهدید می نماید، ارزشها ی انسانی و ملی را نادیده می گیرد و با ایجاد فضای رعب و ترس، ترور و اختناق، تهدید و تطمیع سعی می نماید جلوی رشد و توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، دموکراسی، ترقی، رفاه، خوشبختی و عدالت اجتماعی را بگیرد و با ایجاد موانع و مشکلات از تاسیس دولتهای مستقل ملی و دموکراتیک جلوگیری نماید. رفقای عزیز! با آغاز تحول ثور و بخصوص بعد از مرحله نوین آن مداخله و تجاوز در امور داخلی جمهوری دموکراتیک افغانستان از طرف دولتهای سرمایه داری، کشورهای ارتجاعی عربی و نظامی گر منطقه بوسیله احزاب، سازمانها و گروه های مذهبی افراطی و عقبگرای قرون وسطی، آدمکش و تروریست با ابعاد وسیع و گسترده شروع گردید و بیشتر از سه دهه است که افغانستان در آتش جنگ، مداخله و تجاوز می سوزد. در نتیجه تعقیب همین سیاست غلط، ارتجاعی و ضد دموکراتیک است که بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و مدنی جامعه ما خسارات بزرگ را متحمل گردید، باعث سقوط جمهوری مستقل و مترقی افغانستان گردید و درعوض جمهوری آزاد و مستقل رژیم وابسته به ارتجاع منطقه و ارتجاع بین المللی را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخت، با حاکمیت مجاهدین و امارت اسلامی طالبان تاریکترین، وحشتناکترین حاکمیت عقبگرا و سفاک بالای مردم افغانستان تحمیل گردید که در تاریخ جوامع بشر کمتر می توان چنین وحشت و بربریت را سراغ نمود. امروز کشور ما به مرکز تروریزم، بنیادگرائی و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده و یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان بشمار می آید که نه تنها ثبات و امنیت منطقه، بل ثبات و امنیت بین المللی را با چالش مواجه نموده است. بنابر این ضرور است در شرایط دشوار و بغرنج بین المللی که نظام یک قطبی از طریق صدور سرمایه، چپاول ثروتها و منابع انرژی کشورها، لشکرکشیها، ایجاد پایگاه های جدید نظامی، استثمار بیرحمانه طبقات زحمتکش و محروم به اصطلاح جهان سوم حمایت بیدریغ نظامی و مالی از ارتجاعی ترین و فاسدترین دولتها، به فعالیت های تجاوزگرانه و ماجراجویانه مصروف است و امنیت، استقلال و آزادی کشورها را شدیداً تهدید می نماید، با نظر ژرفتر بر حوادث و رخدادهای فعلی نگریسته و اثرات آن را بر روند مبارزات اجتماعی دریابیم و راهکارهای مناسب و عملی را بخاطر حضور مؤثر در عرصه مبارزه دادخواهانه سراغ نمائیم. رفقای عزیز! نهضت ما ادامه دهنده مبارزات و جنبشهای استقلال طلبانه و تجددگرایانه، دموکراتیک و دادخواهانه سده پیشین افغانستان می باشد. نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک و مدنی، مرفه وعادلانه به مثابه استراتژی بزرگ ملی بر مبنای برنامه علمی در فرایند تحولات بنیادی و رفرمهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرحله به مرحله و به صورت تدریجی متحقق می شود، مبارزه می کند. انسان، هدف مبارزه و فعالیت اجتماعی ما می باشد. بنیاد آزادی، آزادی فردی است و تکامل آزادانه فرد شرط تکامل آزادی همگان می باشد. آزادی و حرمت انسان و گسترش حاکمیت او بر سرنوشت، تمامین حقوق اساسی مدنی و رفاه مادی و معنوی شرط صلح، ترقی و عدالت در جامعه به شمار می رود. هر فرد از اتباع کشور صرف نظر از علایق قومی، نژادی، محلی و منقطه ای، مذهبی و جنسی، اجتماعی و اقتصادی، در مطابقت با قانون و ارزشهای مدنی دارای حقوق برابر شهروندی و انسانی است. جامعه افغانی از بیعدالتیهای بزرگ رنج می برد. فقر و محرومیت، موجودیت اشکال ستم و نابرابریهای اجتماعی و طبقاتی، تسلط مناسبات عقب مانده و ظالمانه اجتماعی مظاهر روشن این بیعدالتیها می باشند. این وضعیت مغایر شأن و حیثیت انسان و زندگی آبرومندانه انسانی است و در واقع این وضعیت منشاء بحرانها و انفجارات سیاسی و اجتماعی شمرده می شود. تئوری و تجربه جهانی مؤید این حقیقت است که عدم تمرکز قدرت و ثروت یعنی استقرار یک دولت دموکراتیک، توزیع عادلانه ثروتها و درآمد ملی و ایجاد فرصتهای برابر در عرصه تأمینات اجتماعی و رفع نیازمندیهای اقشار کم در آمد جامعه و کاهش فاصله طبقاتی، استقرار مناسبات پیشرفته اجتماعی، اقتصادی و سرانجام ایجاد جامعه مرفه و عادلانه فارغ از بیعدالتیها راه و راهکارهای معقول و اصولی تأمین ترقی و عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی با دموکراسی و آزادی پیوند منطقی وارگانیک دارد. به گونه ای که مردم زمانی آزاد بوده می توانند که از فقر و ستم اجتماعی رهائی یابند و دمکراسی زمانی ارزش دارد که با عدالت اجتماعی توام باشد. بنابراین عدالت اجتماعی آرمان والای نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را تشکیل می دهد و استقرار دولت دموکراتیک و مدنی را شرط لازم تأمین عدالت اجتماعی می شمارد. نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان یک سازمان سیاسی تجددگرا است و با عقبگرائی، جهل وخرافات و خوار شمردن دانش و اندیشه در همه جلوه های آن سازگاری ندارد. رفقای عزیز! وضع ناهنجار سیاسی کشورهایمان، منطقه و جهان قاطعانه از همه نیروهای چپ دموکراتیک، عدالت پسند، دادخواه و تحول طلب می طلبد تا بخاطر لگام زدن به سیاستهای نواستعماری و غارتگرانه لیبرالیزم جدید، افشای استراتژی آزمندانه و توسعه طلبانه به اصطلاح گلوبالیزم، حمایت و پشتیبانی از ملتهای مظلوم، دفاع از صلح، امنیت عادلانه، استقلال، آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی هرچه بیشتر از گذشته با هم متحد گردیده، وظایف و رسالتهای انقلاب خویش را مؤثرتر ادا نمائیم. رفقای عزیز! نهضتی های آزاده و قهرمان از مبارزات جسورانه و حماسه آفرین رفقای دلیر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مبارزه علیه استبداد، اختناق و امپریالیزم بخاطر حصول استقلال، آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی همیشه و در همه شرایط حمایت و پشتیبانی کرده و می نماید. رفقای عزیز! مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی نهائی خواهد رسید. سازمان شما در دشوراترین شرایط پرچم مبارزه دادخواهانه، ملی، دموکراتیک و انقلابی را قهرمانانه و با افتخار سربلند نگاه داشته و به پیش شتافته است. رفقای عزیز! در پایان موفقیت در کار کنگره را برای شما رفقای ارجمند آرزو می نمایم. با آرزوی پیروزیهای بیشتر شما رفقای عزیز در همه عرصه های کار و پیکار انقلابی. به پیش در راه ایجاد جامعه آزاد، آباد و شکوفان پیرزوی از آن ماست پیروزی از آن خلقهاست با دروهای رفیقانه احمد شاه سرخابی رئیس شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان ۹ آوریل ۲٠٠۹

تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۱۰:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!