شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۷

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۷

گذر و نظری بر چند رویداد سیاسی داخلی هفتە

تشدید تهدیدات هماهنگ اقتدار گرایان علیە دولت در حالی انجام می گیرد کە دولت تا کنون تلاشی جدی برای بە اجرا درآوردن حرفها و وعدە هایش نکردە و بە محض اینکە مورد حملە مخالفین اقتدار گرایش قرار گرفتە مبادرت بە عقب نشینی کردە واین عقب نشینی محافظە کارانە بە حدی بودە کە سرو صدای برخی از نزدیکترین حامیان دولت را درآوردە است، با این وصف با هر گامی کە دولت از مواضعش عقب نشینی کردە، اقتدار گرایان دو گام پیش رفتەاند. با این اوصاف اگررویە کنونی دولت و اقتدار گرایان ادامە پیدا کند دانستن سر انجام این روند دشوار نخواهد بود.

در هفتە گذشتە پیشروی “داعش “ورخداد های سیاسی پرشتاب در عراق رخداد های داخلی را همچنان تحت شعاع قرارداد. اهمیت حوادث عراق برای حکومت بە حدی است کە خامنەای را برآن داشت تا ظرف کمتر از دوهفتە دوبار در مورد وقایع پر شتاب عراق اعلام موضع نماید. خامنەای در تازەترین اظهار نظرش در٧ تیر، در خصوص دلایل وقایع عراق، (تفالە های رژیم صدام و عدەای جاهل ) را کە دست بە جنایت می زنندعامل حوادث معرفی کرد و منکر نقش اختلافات مذهبی در شکل دادن بە فرآیند بحران عراق شد. او جنگ سنی و شیعە را نە واقعیت کە آرزوی دشمنان نام نهاد و در قسمتی از سخنرانیش گفت : ” امروز درعراق تفاله‌های رژیم صدام و مشتی انسان جاهل دست به جنایت می‌زنند، آنچه درحال وقوع است جنگ شیعه و سنی نیست، جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم و جنگ دلبستگان غرب با طرفداران استقلال ملت‌هاست. “بە غیر از رهبر حکومت، بسیاری از نهاد ها وشخصیت های رسمی و غیرە رسمی، رسانە ها، خطیبان نماز های جمعە وتعدادی از آیت الە های حکومتی نیز هریک بە سهم خویش تحت تاثیر حوادث پرکشس عراق موضع گیری و اظهار نظر کردند. نکتە قابل تامل در بسیاری از این مواضع، لحن تهدید آمیز اکثر افراد و نهاد ها بود، ازهمین رویافتن موضع گیری منطقی و منصفانە و عاقلانە از میان انبوە موضع گیری ها  انجام شدە بسیاردشوار بود. بخصوص لحن اظهارات افراد مرتبط با قدرت بە شکلی است کە گویی این افراد خود را مالک سرنوشت مردم عراق می دانند. ناصر مکارم شیرازی بە شیعیان عراق حکم جهاد داد، جوادی آملی بدون استفادە از حکم جهاد هم همین کار را کرد. خاتمی امام جمعە منفور و متحجر تهران کە خودش یک پا “داعیش ” تمام عیار شیعە است مثل همیشە حرفی جزتهدید و تحریف چندش آور وقایع نداشت کە بە زبان آورد. یکی دیگر از تاثیرات حوادث عراق طرح همکاری ایران و آمریکا علیە داعش وایجاد ثبات در عراق بە شکل گستردە بود. مجموع موضع گیری های کە راجع بە این مسئلە صورت گرفت، این نتیجە را بە دست می دهد، کە تمایل بە همکاری با آمریکا درعراق قوی تر از عدم همکاری در میان دولتمردان است و بە نظر نمی رسد کە این گرایش در حد تمایل صرف باقی بماند و بە نوعی همکاری میان ایران و آمریکا فرا نروید. بهر حال این همکاری اگر عملی گردد نمی تواند، در تغییر موازنە قدرت در منطقعە و در نتیجە مذاکرات ۵+ ١ کە قرار است مرحلە نهایی اش بزودی آغاز شود موثر واقع نشود.

در هفتە گذستە بە رغم حوادث عراق فشار اقتدار گرایان حاکم علیە فعالین، مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی با حدت پیشین ادامە یافت. تعداد دیگری از فعالین مختلف از جملە، سیوان حسین‌پور عکاس و کاریکاتوریست مهابادی ومهدی خزعلی دستگیر و زندانی شدند، لطیف حسنی فعال سیاسی آذربایجانی بە قرنطینە زندان اوین منتقل شد، چشم زندانی سیاسی علی احمد سلیمان بر اثر شکنجه ی جسمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات و عدم درمان وی در معرض خطر کور شدن قرارگرفت. اما بە رغم تشدید فشارها مقاومت نسبت بە رفتار نیروهای امنیتی و قوە قضائیە نیز بە نحو چشمگیر و فزایندەای فزونی یافت. در زندان ها عدە دیگری در اعتراض بە فشارها مبادرت بە اعتصاب غذا کردند، اعتصاب غذای رضا شهابی وارد بیست و پنجمین روز شد، مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذای خشک در زندان سکتە کرد و بە بیمارستان انتقال یافت، معهذا هنوز حاضر بە شکستن اعتصابش نشدە، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که از روز شنبه به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند کماکان در اعتصاب غذا بسر می برند. لایق کُردپور زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان کرمانشاه، کە اعتصاب غدآ کردە افزون بر اعتصاب غذا لبانش را نیز دوختە است. در خارج از زندان نیز اعتراض فعالین مدنی و سیاسی بە رغم تشدید فشار ها بە نحو بارزی فزونی گرفت.

درهفتە گذشتە اعتراضات و اعتصابات کارگری همچنان ادامە یافت.و اعتصاب ٣٩ روزە بالغ بر ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق با عقب نشینی دولت و پیروزی کارگران خاتمە یافت و صدای اعتراض بە سیاست های کارگری دولت بسی گستردەتر و رسا تر شد. مسئولین قضایی و امنیتی سعی کردند با مجازت و اخراج عدەای از سازمان گران اعتراضات کارگری مانع توسعە اعتراضات شوند، ولی ادامە و افزایش اعتراضات بی ثمری این سیاست را بە وضوح نشان دادە است.

درگیری لفظی و کشاکش سیاسی بین دولت و اقتدارگریان مخالف دولت درهفتە گذشتە بە شدت گذشتە تداوم یافت ١٩٠. نماینده‌ی مجلس در روز پنجشنبه ۲۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به رییس جمهور، ضمن دادن «هشدار» بە دولت از روحانی خواستند، “قانون راه‌کارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را که در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده” را اجرایی کند.

 عدەای از سرکردگان جریان اقتدار گرا، مانند یزدی، صادق لاریجانی، غروی و خاتمی بە بهانە اظهارات روحانی در خصوص واگذار کردن اختیار انتخاب جادە بهشت و جهنم بە خود مردم و چند اظهار نظر از این نوع، بە صحنە آمدند و ضمن اظهار مخالفت شدید با اینگونە موضع گیری های روحانی و وزیر ارشاد بر روحانی و دولتش تاختند و دولت را آشکار و با وقاحتی کە فقط مختص خودشان است تهدید کردندو خبر از هشدار محرمانە جامعە مدرسین بە دولت  دادند. تشدید تهدیدات هماهنگ اقتدار گرایان علیە دولت در حالی انجام می گیرد کە دولت تا کنون تلاشی جدی برای بە اجرا درآوردن حرفها و وعدە هایش نکردە و بە محض اینکە مورد حملە مخالفین اقتدار گرایش قرار گرفتە مبادرت بە عقب نشینی کردە واین عقب نشینی محافظە کارانە بە حدی بودە کە سرو صدای برخی از نزدیکترین حامیان دولت را درآوردە است، با این وصف با هر گامی کە دولت از مواضعش عقب نشینی کردە، اقتدار گرایان دو گام پیش رفتەاند. با این اوصاف اگررویە کنونی دولت و اقتدار گرایان ادامە پیدا کند دانستن سر انجام این روند دشوار نخواهد بود.

انتصاب صادق لاریجانی بە ریاست قوە قضائیە برای یک دورە ۵ سالە دیگر کە در هفتە گذشتە توسط خامنەای انجام گرفت موید این است کە خامنەای مصمم بە تداوم سرکوب ها ست و قصد ندارد با انتصاب شخص دیگری کە رویە ملایم تری نسبت بە قاضی القضات بیرحم و جنایت کار رژیم دارد تغییری در رویە تا کنونی  قوە قضائیە رژیم بوجود آورد.

همکاری سپاه پاسداران و جبهه‌ی پایداری در راه‌اندازی شبکه‌ی «افق»؟

یکی از خبرهای هفته‌ی گذشته که در روزنامه‌ها و سایت‌هایی مانند شرق، آفتاب، انتخاب، الف و… بازتاب پیدا کرد، خبر راه‌اندازی شبکه‌ی «افق» بود. پیش از این عزت‌الله ضرغامی در اردیبهشت ماه امسال، در مراسم اختتامیه‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی رادیو، از آغاز به کار این شبکه خبر داده بود. «شرق» می‌نویسد که در آستانه‌ی سالگرد آزادسازی خرمشهر در روز ۱۳ خرداد، این شبکه صاحب فرکانس مستقل شده است. بنا بر همین گزارش، این همان شبکه‌ای است که پیش از این قرار بود به نام  شبکه‌ی «عصر» راه‌اندازی شود.

بهمن ماه سال گذشته رسانه‌های مختلف خبر از راه‌اندازی تلویزیون «عصر» توسط سپاه پاسداران و با همکاری «سازمان هنری اوج» و زیر نظر قرارگاه «قُرب» داده بودند (به نوشته‌ی خبرگزاری «آنا» قرارگاه قرب قرارگاهی است که “با هدف فعالیت‌های فرهنگی در سپاه پاسداران تاسیس شده است، یعنی به همان ترتیب که قرارگاه خاتم‌الانبیا در بخش‌های عمرانی فعالیت دارد، قرارگاه قُرب هم در بخش‌های فرهنگی فعال خواهد بود”). از سوی دیگر، هرچند سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، شایعه‌ی انتساب این شبکه به سپاه را رده کرده بود،  اما در عین حال، همکاری در تأسیس این تلویزیون را “در راستای وظایف ذاتی سپاه پاسداران” دانسته بود.

به گزارش شرق، افرادی چون وحید بامین‌پور از هواداران مصباح یزدی که اتهام‌زنی او به مسیح علینژاد در صفحه‌ی فیس‌بوک خود، حتی موجب اعتراض اصول‌گرایان شد، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی از بنیان‌گذاران همایش‌ «دلواپسان» و نادر طالب‌زاده روزنامه‌نگار حامی محمود احمدی‌نژاد از جمله کسانی هستند که در تولید و اجرای برنامه‌های شبکه‌ی «افق» فعالیت خواهند داشت. شرق می‌نویسد: “خبرهای تاییدنشده، از حضور فعالان رسانه‌ای منتسب به «جبهه پایداری» و اهالی نشریه‌ی «۹دی» با مدیرمسئولی حمید رسایی عضو این جبهه، خبر می‌داد اما انتشار اسامی‌ای مانند وحید یامین‌پور، وحید جلیلی و نادر طالب‌زاده به‌عنوان مدیران این شبکه (افق) این گمانه را بیشتر کرد که «جبهه پایداری» به ‌صورت غیررسمی و نه خصوصی، شبکه‌ای تلویزیونی را اداره خواهد کرد”. تاسیس این شبکە تلویزیونی توسط سپاە و افزودە شدن آن بە شبکە رسانەای سپاە کە در همکاری با جبهە پایداری صورت می گیرد، آن هم در حالی کە چنین اجازەای بە هیچ یک از مخالفین و منتقدین حکومت دادە نمی شود، نقش بسزایی در تحکیم موقعیت بیش از پیش سپاە و نظامیان ومتحدین متحجر شان خواهد داشت و می تواند بە بسط تسلط کامل نظامیان بر تمام شئونات کشوریاری رساند و عواقب ناگوارتری را برای جامعە بە دنبال آورد

 

تاریخ انتشار : ۸ تیر, ۱۳۹۳ ۷:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢