دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۶

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۶

۲۲ بهمن و تمرکز شعار بر روی « دیکتاتور »

نمایش حکومتی در 22 بهمن می خواهد به افکار عمومی چنین القاء کند که حکومت بر اوضاع نابسامان و بحرانی خود تسلط دارد. آرایش چنین نمایشی که از طریق عوامفریبی و پرداخت پول و بریز و بپاشهای دولتی و سرویسهایی از پیش مهیاشده صورت گیرد، ببر کاغذی بیش نیست که در تب و تاب یک فضای آشفته با تلنگر آزادیخواهان در هم فرو خواهد ریخت

۲۲ بهمن ۱۳۸۸ سرفصل مهم و استراتژیک دیگری از مبارزه تعیینکننده و سرنوشتساز مردم معترض با حکومت اسلامی برای استقرار حقوق بشر و گزار به نظام دمکراتیک در ایران فردا است. حضور گسترده و برنامهریزی شده مردم ناراضی و بکارگیری ابتکارات بدیع و مسالمتآمیز در این روز، می تواند موانع و تدارکات وسیع حکومتی را از سر راه جنبش دمکراسیخواهی بردارد و معادلات سیاسی و اجتماعی را در آینده به سود ملت تغییر دهد و موقعیت فرادست برای جنبش اعتراضی به ارمغان آورد.

حضور میلیونی و چشمگیر مردم معترض در ۲۲ بهمن می تواند محاسبه کودتاگران را در تقابل با جنبش آزادیخواهی، ناکام بگذارد و توازن را در تسخیر خیابانها و میادین به سود خویش و در جهت پیشبرد خواستهها و مطالبات مردمی دگرگون سازد. وقوع این عمل، ضربهای تعیینکننده به اراده کانونهای اصلی قدرت و روحیه درونی قوای سرکوب وارد خواهد ساخت و تبع آن مقاومت ملی و همبستگی عمومی را درون ملت ناراضی و بهپاخواسته گسترش خواهد داد.

*خامنهای مسئول و پاسخگو خواهد بود.*

خامنهای و قوای سرکوب حکومت، پس از توسل به اعدامهای اخیر، برآنند که در ۲۲ بهمن توده وسیعی از مردم نارشدیافته را از اقصی نقاط کشور، بویژه از شهرهای کوچک به خیابانها و میدان آزادی تهران گسیل دارند، تا زنان و جوانان آزادهای را که با اراده مصمم برای تغییرات ساختاری و دمکراتیک پا به خیابان می گذارند، مورد تعرض و سرکوب وحشیانه قرار دهند. رفتار خشن و غیرانسانی نیروهای سرکوبگر با مردم بیدفاع و مسالمتجو، اوج قساوت و دشمنی با ملتی است که تنها برای استیفای حقوق مسلم خود بپا خواسته است. خامنهای و قوای سرکوب تحت امرش، بدانند که مردم حقطلب و آگاه را نمی توان از طریق سرکوب خونین به اطاعت واداشت. از این رو خشونت بکارگرفتهشده تاکنون، نه تنها خللی در اراده آزاد و شجاعانه مردم وارد نساخته، بلکه مردم معترض شهرهای بزرگ را بطور یکپارچه علیه ستم حکومت دینی متحد کرده است.

با این وجود خامنهای و کانونهای اصلی قدرت، بنا بر ماهیت ایدئولوژیک و سرکوبگر خود، تمایلی ندارند چشم بر واقعیات و بحران فزاینده بگشایند. لذا قصد دارند باردیگر گارد ویژه، قوای انتظامی و امنیتی و بسیج را با آرایش نظامی و جنگی و با هدف سرکوب مردم ناراضی و عصیانزده به خیابانها گسیل دارند. دور از ذهن نخواهد بود که وقوع این عمل غیرانسانی و ستمگرانه، باردیگر با مقاومت یکپارچه زنان و جوانان آزاده روبرو شود و این بار دامنه اعتراضات، مراکز ویژه قدرت و ارگانهای حساس حکومتی را در بر گیرد و حکومت را بیش از پیش با بحران فروپاشی مواجه سازد. تجربه تاریخی نیز چنین بوده است که غالب نظامهای استبدادی، با اعمال شیوههای سرکوب عریان، در اوج ” اقتدار ” از هم فرو پاشیدهاند. این دست از نظامها، همواره با تأخیر و در آخرین فرصتهای از دسترفته به فکر رعایت حقوق مردم و حفظ بقاء و تعادل خویش افتادهاند. در عصر حاضر، این موضوع کماکان معتبر است و شامل حال همه دیکتاتورها و نظامهای استبدادی در جهان می گردد. اکنون پرسشهای بسیاری اذهان نگران ملت ایران را به وقوع حوادث تلخ احتمالی در روز ۲۲ بهمن به خود مشغول داشته است.

نگرانیهایی مبنی بر چگونگی رفتار نیروهای انتظامی، گارد ویژه، بسیج و نیروهای اطلاعاتی با مردم آزادیخواه و مسالمت جو که مصمماند در این روز مطالبات اساسیشان را جلو دوربینهای خبرنگاران و مفسران جهانی پی گیرند. بنابراین، عواقب احتمالی وقوع هر رویداد تلخ و خشونتبار در روز ۲۲ بهمن، پیشاپیش بر عهده سران حکومت اسلامی بویژه شخص علی خامنهای قرار گرفته است. جنبش دمکراسیخواهی در هشت ماه اخیر، هرگاه که رأی و مطالبات برحق خویش را از حکومت طلب کرده است، مورد تعرض و سرکوب خونین قرار گرفته است. در پارهای از این اعتراضات، ستم و سرکوب وارده به اندازهای خشن و غیرانسانی بوده است که زنان و جوانان معترض و آزاده، هیچ راه گریزی جز دفاع متقابل بر سر راه خویش نداشتهاند. از همین روست که افکار عمومی علت رادیکالیزهشدن مبارزات مدنی آزادیخواهان را به درستی به رفتار وحشیانه قوای سرکوب دولتی مرتبط دانستهاند. در تمام این ایام، سعی و تلاش جنبش براین بوده است که مقامات حکومتی را متقاعد سازند که به خواستهها و مطالبات متراکم مردم ناراضی توجه لازم مبذول دارند و اراده مردم را در تعیین سرنوشتشان به رسمیت بشناسند. با این همه، حکومت اسلامی از خواستهای انسانی و طبیعی مردم عصیانزده سرباز زده است.

اکنون که ملت ایران در آستانه ۲۲ بهمن قرار گرفته است، حکومت اسلامی با بسیج تودهوار بخشی از مردم نارشدیافته، فریب افکار عمومی را در تظاهر به حفظ ” پایگاه اجتماعی ” دنبال می کند. هدف از انجام این کار، پنهان نگاهداشتن ریزش مداوم پایگاههای تودهای و بازسازی روحیه نیروهای حکومتی و مرعوبسازی جنبش در به تسلیم واداشتن آن است.

حکومت اسلامی با انجام این کار خود را بیش از گذشته در سرپیچی و تمرد از خواستههای مردم ناراضی محق جلوه می دهد و آماده انتقامگیری از جنبش دمکراسیخواهی می شود. نمایش حکومتی در ۲۲ بهمن، می خواهد به افکار عمومی چنین القاء کند که حکومت به اوضاع نابسامان و بحرانی خود تسلط دارد.

آرایش چنین نمایشی که از طریق عوامفریبی و پرداخت پول و بریز و بپاشهای دولتی و سرویسهای از پیش مهیاشده صورت می گیرد، ببرکاغذی بیش نیست که در تب و تاب یک فضای آشفته با تلنگر آزادیخواهان در هم فرو خواهد ریخت. خامنهای و کانونهای اصلی قدرت بدانند که بحران ساختاری و فزاینده حکومت اسلامی با بکارگیری این ترفندها و با برگزاری نمایشات مضحک حکومتی و بازداشتهای گسترده آزادیخواهان و روزنامهنگاران و با انسداد شبکههای اینترنتی و مخابراتی قابل ترمیم و کنترل نیست. همچنین بدانید که تعرض به مردم معترض و مطالبهجو از سوی قوای سرکوب دولتی در روز ۲۲ بهمن با پاسخ قاطع و درخور توجه زنان و جوانان آزاده روبرو خواهد شد.

زنان و جوانان معترض از این پس، با روحیه بالا و آمادگی لازم، موانع حکومتی را یک به یک از سرراه برخواهند داشت و تا کسب حقوق و آزادیهای فراگیر و دمکراتیک از پای نخواهند نشست.

در ۲۲ بهمن مردم مطالبهجو مانند گذشته، خواستههایشان را در قالب شعارهای مرکزی و محوری همچون « جمهوری ایرانی » فریاد خواهند زد و متحجران و سرکوبگران و دیکتاتور را از اقدامات شجاعانه و ابتکارات بدیع و نوین خود به وحشت خواهند انداخت. از همین رو زنان و جوانان معترض، اراده و هدف خویش را در این مرحله از مبارزه و در تعیین شعارها بر نماد و خصلت اصلی حکومت دینی « ولایت فقیه » متمرکز خواهند ساخت.

تمرکز و هدایت شعارها به سمت « دیکتاتور » به مثابه عنصر اصلی، حقیقی و حقوقی نظام در تحمیل فجایع مصیبتبار تاکنونی به جامعه و کشور، دارای خصلتی فراگیر و بسیجکننده است.

در ۲۲ بهمن مردم معترض و آزادیخواه، نسبت به سرنوشت فعالین سیاسی، اجتماعی، صنفی، عقیدتی و روزنامهنگاران شجاع که توسط حکومت اسلامی روانه زندانها شدهاند، بیتفاوت نخواهد ماند و حکومت اسلامی را برای آزادی آنان تحتفشار قرار خواهد داد.

در ۲۲ بهمن جهان باردیگر شاهد تسخیر خیابانها و میادین توسط زنان و جوانان دلاور و آزاده ایران خواهد بود.

در ۲۲ بهمن مردم آگاه و معترض از حقوق انسانی و طبیعی فرزندان خود قاطعانه دفاع به عمل خواهند آورد.

تردید نداشته باشیم که زنان و جوانان فرهیخته و مبارز در روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ پیروز این میدان خواهند بود.

تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن, ۱۳۸۸ ۷:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…