چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۱

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۱

آن هایی کە باید محاکمە شوند کودتاچیان اند نە رهبران جنبش سبز!

آقایان موسوی و کروبی برای افشای غیرقانونی بودن حصرشان، اعلام کرده اند که آمادۀ محاکمه اند. این اعلام آمادگی نباید به خواست محاکمۀ آنان به جای رفع حصر قرار گیرد. قراردادن خواست محاکمه به جای رفع حصر، در شرایطی کە اکثریت مردم همچنان بە مطالبات جنبش پایبند باقی ماندە و برای آزادی آن ها و زندانیان سیاسی تلاش می ورزند، ولو اینکە عملی تاکتیکی و تدارکاتی باشد عقب افتادن از مردم و یک خطای سیاسی است. بە جای آن باید ضمن ادامە فعالیت و تلاش برای رفع حصر و آزادی کلیە زندانیان سیاسی بە روحانی فشار آورد کە بە وعدەهایش عمل کند.

  

علی مطهری یکی از نمایندگان اصول گرای مجلس در روز یکشنبە بیست و یکم دی ماە، بە هنگام نطق پیش از دستور خود، بە خاطر غیر قانونی خواندن حصر بدون محاکمە رهبران جنبش سبز مورد تعرض تعدادی از نمایندگان حامی و دخیل در کودتای انتخاباتی ٨٨ قرار گرفت. نمایندگان معترض ابتدا با سردادن شعار علیە مطهری سعی نمودند مانع ادامە سخنرانی وی شوند اما پس از آنکە موفق بە این کار نشدند، بە  او هجوم آوردند و پیش از آنکە سخنرانیش را تمام کند بزور این نمایندە معترض را از پشت تریبون مجلس پائین کشیدند. بنا بە گزارشات منتشر شدە در اثر این درگیری بە مطهری آسیب جزیی وارد شد و جلسە علنی مجلس تعطیل شد.

قبل از آن نیز مطهری در چند نوبت حصر رهبران جنبش سبز را غیر قانونی خواندە بود و حتی از علی خامنەای کە گفتە می شود حصر رهبران جنبش سبز با اشارە او توسط شورای امنیت ملی صورت گرفتە است، آشکارا انتقاد کردە بود و خواهان محاکمە همزمان  موسوی، کروبی و زهرا رهنورد و احمدی نژاد و تعیین تکلیف محصورین شدە بود. مطهری در نطق نا تمام  پیش از دستورش صادق لاریجانی رئیس قوە قضایی و روحانی را بخاطر عدم پیگیری مسئلە حصر بە کوتاهی متهم کرد. علی مطهری پس از این ماجرا نمایندگان مهاجم و ابوترابی رئیس جلسە علنی مجلس را بخاطر جلوگیری از بە پایان رساندن سخنرانی اش مورد انتقاد قرار داد و آنها را بە حرمت  شکنی مجلس متهم کرد.

آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز، همانگونە کە درتجمع های انتخاباتی پیش از انتخابات دورە یازدهم ریاست جمهوری بە وضوح دیدە شد یکی از مطالبات اصلی و انگیزە های مردم برای شرکت در (انتخابات) گذشتە بود. اهمیت این مطالبە نزد مردم بە حدی برای سران حکومت و شخص روحانی شناختە شدە بود کە بدون اعلام پذیرش این مطالبە اساسی توسط روحانی محال بود حکومت بتواند اکثریت مردمی را کە هنوز خاطرە سرکوب وحشیانە جنبش مردمی ٨٨ را از یاد نبردە بودند، بە پای صندوق های رای بکشاند و روحانی بر مسند قدرت بنشیند. از همین رو بود کە خامنەای کە خود دستور حصر را صادر کردە بود و اساسا مخالف رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود و هست در آن موقع حسابگرانە، بشکل علنی با این مطالبە مردمی ابراز مخالفت نکرد و فریب کارانە برای مدت کوتاهی رنگ عوض کرد و برای رونق دادن بە انتخابات و ایجاد توهم خوشبینانە در میان رای دهندگان حتی از مخالفین نظام، بدون آنکە اجازە کاندیدا شدن بە آنها دادە باشد دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند. روحانی نیز برای ترغیب مردم بە شرکت در انتخابات و بە دست آوردن آراء آنان وعدە آزادی همە زندانیان سیاسی و غیر سیاسی را در صورت انتخاب شدنش داد و خطاب بە مردمی کە در یکی از میتینگ های انتخاباتی او یک پارچە ” فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد” سر دادە بودند گفت:”چرا فقط زندانی سیاسی؟ همە زندانیان …” البتە او تا کنون بە بهانە های مختلفت نە تلاش چندانی برای عملی کردن این وعدە خود انجام دادە و نە نسبت بە ادامە بازداشت و زندانی کردن منتقدین و مخالفین حکومت و افزایش آزار و اذیت زندانیان سیاسی و مدنی بصورت علنی و عملی در دوران ریاست جمهوریش واکنشی نشان دادە است. با این وجود بە رغم تعلل و مماشات محافظە کارانە روحانی در این زمینە، مردم از خواست خود کوتاە نیامدەاند و تقاضا برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز و انتقاد از انفعال و مماشات روحانی فزونی یافتە، کە یکی از بارزترین نمونە آن، طنین انداز شدن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد ” و درخواست پایان دادن بە حصر رهبران جنبش سبز در مراسم های ویژە ١۶ آذر توسط دانشجویان است. با این وصف کمتر کسی انتظار داشت کە یکی از نمایندگان محافظە کار مجلس بیش از رئیس جمهوری کە با وعدە رفع حصر و رای گروە بزرگی از طرفداران جنبش سبز بە کاخ ریاست جمهوری راە یافتە بود، خودش را درگیر این قضیە نماید و در این راە تا جایی پیش برود کە مستقیما بە شکل علنی ولی فقیە را هم مورد انتقاد قرار دهد و اکثر محافظە کاران تندرو و میانە رو را علیە خود بشوراند و جامعە را بە شکل نسبتا وسیعی علیە حصر برانگیزاند. مطهری درست میگوید، روحانی در مقام رئیس جمهور در این مورد نیز کوتاهی کردە و این کوتاهی آن چنان بارز است کە حتی صدای علی مطهری را کە بە گفتە خودش بە روحانی هم رای ندادە است درآوردە است. انصافا مطهری پیگیرتر و جسورانە تر از رئیس جمهور یکی از وعدەهای انتخاباتی وی را پیگیری کردە. اما خواست رای دهندگانی کە بە شعارها و وعدەهای انتخاباتی روحانی رای دادند، بر خلاف نظر مطهری، نە محاکمە رهبران جنبش، بلکە آزادی بی قید و شرط آنها و تمام زندانیان سیاسی است. رهبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی بە دلیل جرم ناکردە و دفاع شجانە شان از حق و حقوق و رای مردم و یا بخاطر عقاید مسلکی و مذهبی شان بە ناحق بە زندان و حصر افتادەاند. لذا آن ها نە فتنە گرند و نە مستوجب محاکمە و مجازات. فتنە گران واقعی و آنهایی کە باید بخاطر جنایات پرشمارشان بە مردم و کشور محاکمە و مجازات شوند، سرکردگان کودتا و استبداد، فقاهتی – نظامی حاکم اند کە با تشدید استبدا و انجام کودتا برای حفظ قدرت و منافع نا مشروعشان رای مردم را بە هیچ میگیرند و بخاطر نگرانی از عواقب کار حتی از محاکمە رهبران جنبش سبز طفرە می روند. بهمین دلیل است کە تقاضای محاکمە رهبران جنبش سبز توسط مطهری چنان خواب کارگزاران استبداد و عوامل جنایات و فساد را آشفتە می کند کە تحملشان را دست می دهند و از هر سو بە محصورین و کسانی کە خواهان محاکمە آنان می شوند هجوم می آورند و پیشاپیش محصورین را تهدید بە اعدام می کنند. در مجلس قانون گزاری شان همانند لات های چالە میدان بە سوی نمایندەای کە فرزند ایدئولوگ اصلی نظام هم هست, تنها بە این دلیل کە، قسمتی از نظراتش متفاوت با آنها است هجوم می آورند، کتکش میزنند، فتنە گرش می خوانند و برایش خط و نشان می کشند. آقایان موسوی و کروبی برای افشای غیرقانونی بودن حصرشان، اعلام کرده اند که آمادۀ محاکمه اند. این اعلام آمادگی نباید به خواست محاکمۀ آنان به جای رفع حصر قرار گیرد. قراردادن خواست محاکمه به جای رفع حصر، در شرایطی کە اکثریت مردم همچنان بە مطالبات جنبش پایبند باقی ماندە و برای آزادی آن ها و زندانیان سیاسی تلاش می ورزند، ولو اینکە عملی تاکتیکی و تدارکاتی باشد عقب افتادن از مردم و یک خطای سیاسی است. بە جای آن باید ضمن ادامە فعالیت و تلاش برای رفع حصر و آزادی کلیە زندانیان سیاسی بە روحانی فشار آورد کە بە وعدەهایش عمل کند.

صادق کار

تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۹۳ ۴:۲۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

پادکست صوتی و تصویری؛ در ارتباط با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – سوئد اقدام به برگزاری جلسه گفتگو و تبادل نظری درمورد “انتخابات پیش‌رو و مواضع نیروها” نمود. در این برنامه رفقای فدایی مجید عبدالرحیم‌پور و فرخ نگهدار و همچنین رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دموکراتیک مردم ایران حضور داشتند که به طرح …

خیمه شب بازی انتخاباتی

هرگونه مشروعیت سازی برای حکومت جنایتکاری که ساچمه به چشم‌ معترضین می‌زند، هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند و ملت را از حقوق ابتدایی خود محروم میکند اشتباهی تاریخی است.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

با تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به جمهوری اسلامی «نه» می‌گوییم

خیمه شب بازی انتخاباتی

انتخابات مجلس و مواضع نیروهای سیاسی