پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

ابرهای جنگ و باد

نیروهای زیادی در این سالها از احتمال برپائی جنگ میان ایران و آمریکا گفتەاند و در این مورد هشدار دادەاند، اما جمهوری اسلامی ظاهرا با بالا رفتن توان واکنشی قدرتهای دیگر جهانی در مقابل آمریکا، عملا بە آن توجە جدی مبذول نمی دارد و بنابراین 'تعرض' را بە بخش مهمی از سیاست خارجی خود بویژە در عرصە منطقەای تبدیل کردەاست. ابرهای جنگ در افق کرە زمین متراکم شدەاند. سخن تنها بر سر بادیست کە می تواند آنها را بدین سو بیاورد یا نیاورد!

طی گزارشی در روزنامە شرق، به روال هرساله، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارزیابی سالانه خود از توان نظامی و هزینه دفاعی کشورهای جهان را در کتابی تحت عنوان “موازنه نظامی ۲۰۱۸” در ۱۰ فصل و ۵۲۰ صفحه انتشار دادەاست. در این ارزیابی، از موارد زیر سخن بەمیان آمدە است:

ـ چالش های ناشی از فروپاشیدگی محیط امنیتی،

ـ قدرت هائی مانند چین و روسیە فرادستی و برتری جهانی آمریکا و متحدانش را بە چالش کشیدەاند،

ـ هرچند جنگ بین قدرت‌های بزرگ گریزناپذیر نیست، اما کشور‌ها به طور نظام‌یافته و حساب‌شده‌ای خود را برای یک رویارویی احتمالی آماده می‌کنند. بر طبق استراتژی دفاع ملی آمریکا کە در ژانویە ٢٠١٨ انتشار یافتە است، احتمال بروز جنگ میان قدرت های بزرگ، یکی از چالش های آمریکا ارزیابی شدە است،

ـ افزایش هزینە نظامی آمریکا در مقایسە با سال ٢٠١۶ بە میزان ١،٧ میلیارد دلار.

همچنین در گزارشهای دیگری می خوانیم کە:

ـ دولت چین در اجلاس کنگره حزب کمونیست اعلام کرد بودجه نظامی این کشور به میزان ۱/۸ درصد افزایش یافته است‌. بخش اعظم این بودجه صرف مدرن‌سازی ارتش خلق چین می‌شود,

ـ دولت روسیە بشدت بر توانائیهای نظامی خود افزودە و با ورود سلاحهای پیشرفتە عملا برتری ایالات متحدە را بە چالش می کشد،

ـ وضعیت برجام بعلت تهدیدهای آمریکا کە فرصتی چهار ماە، تا ماە مە میلادی، بە طرفهای درگیر مسئلە دادە است، بیشتر از پیش در سایە ابهام قرار می گیرد، و امکان تنش در خاورمیانە را در ابعاد قوی تری بشدت بالا می برد. برکناری تیلرسون از سوی ترامپ و جایگزین کردن او با مایک پمپئو کە مخالف سرسخت برجام بشمار می رود، خود نشانە منفی دیگریست.

در زمینە تجاری هم باید گفت کە دولت ترامپ در ادامە دیدگاههای ناسیونالیستی خود در مورد اقتصاد، تهدید بە وضع تعرفەهای جدید کردەاست، کە عملا باعث برانگیختن واکنشهائی تند از جانب بویژە اتحادیە اروپا و کانادا شد. اروپا و کانادا تهدید بە واکنش متقابل کردند. اما این مانع از عملی کردن تهدیدات ترامپ نشد و این کشور در زمینە فولاد، توانست تعرفەهای جدیدی وضع کند. متاسفانە هم اکنون عملا از ترم ‘جنگ تجاری’ در عرصە بین المللی استفادە می شود.

آنچە مشخص است این است کە دیوار آرایش کلاسیکی قدرت در عرصە جهانی عملا ترک برداشتە است. آمریکا دیگر از آن جایگاە سابق برخوردار نیست و در زمینە نظامی و تجاری با مشکلات ساختاری مواجە شدە است. بە همین جهت دولت های قدرتمند دیگر وضعیت را مناسب دیدە و درصدد تقسیم سفرە بر اساس شرایط نوین اند و طرحی دیگر را می طلبند.

اینکە جهان می تواند آرام آرام بدون جنگ و خونریزی وارد چنین مرحلەای شود و یا اینکە ظهور آن با جنگ میان قدرتهای بزرگ همراە خواهد بود، خود بحث مهمی است. ظاهرا وجود سلاحهای اتمی کماکان از ورود دنیا بە جنگهای بزرگ جلوگیری می کند. اما طرح آمریکا برای ایجاد سلاحهای اتمی با برد محدود چنانکە بتوان از آن در جنگها استفادە کرد، خود فاکت مهمی در عدم بازدارندگی ابدی سلاحهای اتمی است.

اما در مورد آنچە کە بە کشورمان برمی گردد باید گفت کە استراتژیست های جمهوری اسلامی عملا  بر وضعیت انتقالی دوران کنونی آگاهی دارند، و استراتژی خود را کاملا بر پایە آن برنامەریزی کردەاند. ایران کە متوجە ترک برداشتن دیوارهای نظم کهن شدە است، چنانکە محمد جواد ظریف در نشست مونیخ عملا بە آن اشارە کرد، درصدد ایجاد یک نظم خاورمیانەای جدید بر اساس مطامع خود است. امری کە احتمال آن غیرواقعی است زیرا کە علاوە بر ایران، کشورهای قدرتمند دیگر از جملە عربستان بە این امر اجازە نخواهند داد، و اگر قرار بر وضعیت نوینی باشد باید در آن منافع کشورهای دیگر هم در نظر گرفتە شود. جمهوری اسلامی بە تنهائی نخواهد توانست چنین شرایطی را رقم زند.

نیروهای زیادی در این سالها از احتمال برپائی جنگ میان ایران و آمریکا گفتەاند و در این مورد هشدار دادەاند، اما جمهوری اسلامی ظاهرا با بالا رفتن توان واکنشی قدرتهای دیگر جهانی در مقابل آمریکا، عملا بە آن توجە جدی مبذول نمی دارد و بنابراین ‘تعرض’ را بە بخش مهمی از سیاست خارجی خود بویژە در عرصە منطقەای تبدیل کردەاست.

ابرهای جنگ در افق کرە زمین متراکم شدەاند. سخن تنها بر سر بادیست کە می تواند آنها را بدین سو بیاورد یا نیاورد!

تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند, ۱۳۹۶ ۹:۵۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!