یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۵

اریش فروم- نقد عامیانه سرمایه داری یک متفکر التقاطی

روانشناسی اجتماعی اریش فروم روی دو ستون مارکسیسم و روان پژوهی فروید بنا شده که مکمل همدیگر هستند. او تا سن 35 سالگی زیر تاثیر این دو اندیشمند بود ولی بعد منتقد آنان گردید. هومانیسم رادیکال اریش فروم شبیه هومانیسم آلبرت شوایتزر، برتراند راسل و ارنست بلوخ است که موجب نزدیکی اینها به همدیگر شد.

اریش فروم (۱۹۸۰-۱۹۰۰ م.)، فیلسوف فرهنگ و اجتماع، روان پژوه، تئوریسین اجتماعی، نویسنده آلمانی-امریکایی یهودی تبار، از جمله رهبران جنبش صلح در دهه ۷۰ قرن گدشته بود. او از مهمتربن هومانیست های قرن ۲۰ و نمایندگان تئوری انتقادی بود که بیشتر روی افکار عوام تاثیر گذاشت تا روی متخصصین دانشگاهی. موضوع مورد علاقه وی در طول زندگی، روان شناسی جامعه بود. آثارش بیشتر نقدهای اجتماعی روانشناسانه هستند تا تحلیل های طبقاتی. در آثار او برای روشنگریهای گوناگون، مارکسیسم، فرویدیسم، هومانیسم، بودیسم، روان پژوهی، و یهودیت مسیحایی با هم متحد شده و مورد استفاده قرار می گیرند. برای اریش فروم، تئوری انتقادی اجتماعی و اخلاق هومانیستی وحدتی جداناپذیر دارند. او برای یک بقای انسانگرایانه، نه تنها خواهان سیاست صلح و سوسیالیسم هومانیستی برای غرب، بلکه برای جهان سوم نیز بود. فروم یکی از مهمترین نمایندگان روانشناسی اجتماعی است و میگفت روان افراد جامعه غیر از تاثیر غریزههای طبیعی زیر تاثیر عناصر گوناگون دیگر در اجتماع هستند و دچار بحران می شوند. اساس نظرات اریش فروم، نقد جامعه سرمایه داری است. او از مارکس مفهوم از خود بیگانگی را میگیرد که در پروسه تولید کالا ایجاد میشود. وی تمام نظام سرمایه داری را عامل از خودبیگانگی های گوناگون فردی و اجتماعی مانند در سیاست و با دولت و با دیگران و با جهان و با هستی می بیند. از جمله نوآوری های او در زمینه های روان پژوهی هومانیستی، روان شناسی تجزیه و تحلیلی، و اتوپی آرمانگرایی انسانگرایانه بود. فروم خلاف سایر نظریه پردازان مکتب فرانکفوت متهم به خودخواهی روشنفکری نگردید.

روانشناسی اجتماعی اریش فروم روی دو ستون مارکسیسم و روان پژوهی فروید بنا شده که مکمل همدیگر هستند. او تا سن ۳۵ سالگی زیر تاثیر این دو اندیشمند بود ولی بعد منتقد آنان گردید. هومانیسم رادیکال اریش فروم شبیه هومانیسم آلبرت شوایتزر، برتراند راسل و ارنست بلوخ است که موجب نزدیکی اینها به همدیگر شد. فروم مدعی بود که رنج انسان بدلیل فقدان عشق در جامعه سرمایه داری است. در این نظام  بقول هابرماس انسان تبدیل به ریسکی برای خود و برای دیگران  شده، جهانی که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل تصور شده. فروم میگفت نظام سرمایه داری یک سیستم بیمارکننده برای انسان است و درمانش فقط از طریق یک روش هومانیسم سوسیالیستی است. در جامعه سرمایه  اری امیدهای واقعگرایانه انسان در اثر توحش مکانیسم های حاکمیت و جامعه از بین می روند. یکی دیگر از عناصر از حودبیگانگی انسان در این گونه جوامع نقش رسانه های اجتماعی برای مغزشویی افراد اجتماع است. در اینگوه سیستمهای حکومتی انسان نه تنها با خود بلکه با احساساتش، با تفکرش، با دانش اش، با احساساتش بیگانه شده. عناصر دولتی سعی میکنند مشکلات روانی انسانها را از طریق اعلان آمارهای جعلی اقتصادی موفق مخفی کنند، گرچه زیر ماسک موفقیت اغلب ترس از خودبیگانگی، بی علاقگی، و بی خیالی بر روان انسانها حاکم است. اریش فروم گرچه از جمله آخرین، ولی موثرترین نظریه پرداران مکتب تئوری انتقادیست و خلاف آدرنو و هورکهایمر به خوانندگان امید می داد. بعد از بحران سرمایه داری صنعتی و سوسیالیسم بوروکراتیک، تئوری سوسیالیسم هومانیستی دمکراتیک فروم و مکتب فرانکفورت اعتباری نسبی در جامعه رفاه غرب یافت. به دلیل رقابت های روشنفکری، او و آدرنو از هم جدا شدند. فروم به نقل از مارکس میگفت انسان در درجه اول تحت تاثیر روابط اجتماعی اقتصادی دارای هویت و شخصیت می شود. ساختارهای ارتباطی و روابط اجتماعی سازنده روان اجتماعی انسان هستند.

اریش فروم در سال ۱۹۰۰ در آلمان بدنیا آمد و در سال ۱۹۸۰ در سوئیس در گذشت و بدلیل فرار از فاشیسم، از آلمان به امریکا گریخت، در سال ۱۹۴۰  ملیت امریکایی داشت، و سالها نیز در کشور مکزیک زیست. پدر بزرگش یک خاخام یهودی و عموی مادرش یکی از محققین کتاب تلموذ بود. در دانشگاههای آلمان تحصیل فلسفه، جامعه شناسی، و روانشناسی نموده بود. او از سال ۱۹۳۰ میلادی همکار آدرنو، هورکهایمر، و والتر بنیامین بود و از سال ۱۹۳۹ همکار انستیتو تحقیقات اجتماعی ،وابسته به  جریان فلسفی جامعه شناسانه مکتب فرانکفورت شده بود.

شاهکار اریش فروم، دو کتاب مشهور “هنر عشق ورزیدن” و “داشتن با بودن؟” است. از جمله مهمترین کتابهای دیگر او- ۱ “ترس از آزادی”، است که در آنجا او منتقد فاشیسم و دولت و جامعه اتوریته است.۲. کتاب روان پژوهی و اخلاق، که کتابی است فلسفی روان شناسانه، با تاکید روی اهمیت شکوفایی طبیعی انسان، و تاثیر متقابل انسان سعادتمند و جامعه سالم. ۳. در کتاب هنر عشق ورزیدن، فروم مدعی است که انسان موقعی رازی و سعادتمند است که امکان آزادی و شکوفایی شخصیت داشته باشد. ۴. در کتاب آناتومی جامعه، فروم به انسان ستیزی افراد راستگرا و فاشیست ایدئولوژی گرای راست و چپ میپردازد. ۵. در کتاب داشتن یا بودن، یا با عنوان”مالکیت یا اخلاق؟”، کتابی اجتماعی روانشناسانه، او به دو شکل مختلف تجربه و مشاهده بنیادین روانی افراد یک جامعه میپردازد.

از جمله دیگر آثار وی “راهنمای خروجی از جامعه بیمار”، “ورای خیالات و تصورات”، و کتاب “انقلاب امید” به تقلید از کتاب “روح اتوپی” ارنست بلوخ،  و آخرین اثر او کتاب “روان پژوهی فروید؛ عظمت و محدودیت ها” است. فروم  علاقه زیادی به مطالعه و تولید کتاب داشت. ۲۰ کتاب او میلیونها بار به ۴۰ زبان زنده دنیا در نقاط مختلف جهان منتشر شدند.

فروم بجای دین تک خدایی، ایمان آته ایستی را توصیه میکرد. علاقه او به عرفان یهودی قرون وسطایی پیش از کاپیتالیسم؛ یعنی عرفان کابالا قابل توجه است. او بدلیل این اندیشه ،منتقد خدای سلطه گر حاکم و پدرسالار بود. مذهبی شدن وی در پایان عمر به سبب تاثیر همسر سوم وی و پیروزی سلاح بر اخلاق در جنگ علیه فاشیسم آلمان بود.

فروم می گفت از خودبیگانگی ها در ضمیر ناخودآگاه انسان نفوذ کرده و موجب بیماریها و ناگواریهای روانی انسان میشوند. وی خواهان روح و روان هومانیستی رادیکال است که موجب تغییرات اجتماعی انسانی فرد گردند. وی میگفت راهنمای یک زندگی سالم انسانی میتواند دو هدف باشد؛ داشتن یا شوق مالکیت؛ که انسان را جامعه ستیز می کند، و شوق به بودن و هستی؛ که انسان باید اخلاق مدار باشد. برای حل مشکل از خود بیگانگی انسان؛ ناشی از روابط اجتماعی سیاسی، باید فشارهای اجتماعی را کاهش داد. از خودبیگانگی درونی انسان را میتوان از طریق روان پژوهی درمان نمود؛ مثلا از طریق تقویت آگاهی انتقادی. یکی از نظرات مهم فروم، تئوری شخصیت است؛ شخصیت مولد و شخصیت پاسیو، که به انسان جهت یابی میدهند. انسان سالم دارای شخصیت مولد است، یعنی اخلاقگرا است و نه فردگرای خود شیفته. جهت یابی شخصیت اجتماعی انسانها تحت تاثیر علاقه آنان به داشتن یا به بودن در زندگی است، یعنی به مالکیت یا به رعایت اخلاق. شخصیت بازاری سودجویانه افراد در نظام سرمایه داری موجب از خودبیگانگی آنان میشود، یعنی همان تئوری مارکس در رابطه با تولید کالا در یک نظام طبقاتی. کوشش اریش فروم برای آشتی عرفان بودیستی و عرفان مسیحی نه بدلیل بازگشت ارتجاعی به خردگریزی دینی عرفانی، بلکه بخاطر کوشش برای ترکیب و سنتز ضمیر ناخودآگاه با افکار سکولار سیاسی اجتماعی بود. فروم خالق تئوری جدید غرایز است که با تئوری غریزه لیپیدو فروید فرق داشت.

فروم از پیشگامان روانشناسی نظریه انتقادی است که در زمان خود مشهوریت زیادی یافت . شاید بدین دلیل نقد آثار و نظرات وی اغلب کلیشه وار است. نظرات فروم برای روشنگری های روزمره بود؛ چون حساسیت برای نارسایی اجتماعی و تضادهای هستی انسان را نشان میدهد. او ایمان آته ایستی را در بودیسم و در بعضی جریانات مسیحی یهودی و عرفان استاد اکارت میدید. بدین دلیل او برای گروهی مانند مارکوزه، یک رویزیونیست نئوفرویدی است، و برای گروه دیگری، یک آینده نگر پیام آور امید و صلح جو و یک سوسیالیست هومانیست. جهان او بجای موفقیت و پیشرفت صنعتی، خواهان مسئولیت جهانی و گلوبال است. او به افشای تفکر ارتجاعی در لباس راستگرایی سیاسی میپردازد. اندیشه سوسیالیسم هومانیستی او اکنون در کشورهای بلوک شرق سابق و بعد از سقوط استالینیسم بتدریج اعتبار می یابد. فروم خالق نظراتی پیرامون شخصیت اجتماعی، هویت، و غلط بودن اتوریته در خانواده است.

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر, ۱۴۰۰ ۰:۱۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز