پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۱

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۱

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
همه کارت‌ها سوختند
وقتی سلطان زنده است, از کدام انتخاب سخن می گویی!؟ در این سرزمین خسته، با تنِ خونین و دردهای بیشمارش، من که را باید انتخاب کنم!
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: رحمان- ا 
نویسنده: رحمان- ا 
آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور

اعتراض های کارگری در «آذرآب و هپکو»؛ سرکوب گران ناچار به عقب نشینی هستند

اعتراض های کارگری اخیر در اراک هم چنین مانند بسیاری از اعتراض های کارگری سایر شهرها سیاست خصوصی سازی و گوشەای از ابعاد ویران گر آن بر تولید داخلی و حقوق نیروی کار را کە هپکو و آذرآب آئینە تمام نمای آن هستند و مسئولان دولتی کوشش زیادی برای پنهان نگاە‌داشتن شان، از دید مردم کردە و می کنند برملا نمود.

 

علی ربیعی وزیر کار بالاخرە پس از یک سال سکوت توام با همراهی با اقدامات قانون شکنانە صاحبان کارخانە های خصوصی شدە هپکو و آذرآب اراک بە دنبال اعتراض های حق طلبانه، شجاعانە و مقاومت جانانە کارگران این دو واحد کلان صنعتی در مقابل هجوم وحشیانە “نیروی ویژە ضد شورش”مجبور بە شکستن سکوت خود شد و احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را مامور تهیە گزارشی در مورد مشکلات و اعتراض های کارگران این دو کارخانە کە از آغاز خصوصی شدن تا کنون صاحبان شان از اجرای قانون کار سرباز زدە و حتا در نیم سال گذشتە پرداخت دستمزد بە کارگران را متوقف کردەاند، شد.

اعتراض های کارگران ‌هپکو و آذرآب بویژە طی یک سال اخیر بە خاطر زورگویی و عدم پای بندی مالکان این دو کارخانە بە تعهدات و رعایت حقوق قانونی کارگران و همراهی ادارە کار و مسئولان دولتی با صاحبان این دو واحد صنعتی از یک سو و نگرانی کارگران نسبت بە تعطیلی عامدانە محل های کارشان از سوی دیگر نسبت بە گذشتە افزایش یافت و دامنە اعتراض ها از دروازە های کارخانە ها گذشت و تا تجمع و تظاهرات در مقابل مراکز قدرت در شهر اراک امتداد یافت؛

با این وصف اما تا قبل از سلسە اعتراضا هایی کە از ٢٨ شهریور شروع شد و هنوز هم بە رغم یورش نیروهای ویژە سرکوب هم چنان ادامە دارد، صاحبان کارخانە و مسئولان دولتی توجە چندانی بە این اعتراض های مطالباتی نشان نمی دادند. اما وسعت و بازتاب اعتراض ها و سخنرانی های پرشور و شجاعانە تعدادی از کارگران و مقاومتی کە در برابر یورش نیروی ویژە سرکوب از خود شان دادند، این بار چنان بود کە موجب سرآسیمگی مسئولان دولتی شد و دانستند کە ادامە این وضع دیگر برای آن ها ممکن نیست.

اعتراض های کارگری اخیر در اراک هم چنین مانند بسیاری از اعتراض های کارگری سایر شهرها سیاست خصوصی سازی و گوشەای از ابعاد ویران گر آن بر تولید داخلی و حقوق نیروی کار را کە هپکو و آذرآب آئینە تمام نمای آن هستند و مسئولان دولتی کوشش زیادی برای پنهان نگاە‌داشتن شان، از دید مردم کردە و می کنند برملا نمود. در واقع بە بهانە خصوصی سازی این صنایع اساسی بومی کە ثروت های عمومی جامعە هستند، بە بهای نازل و از طریق زدوبند ها ورانت های دولتی بە دلالان وابستە و مرتبط بە قدرت حاکم کە تنها در پی سود باد آوردە هستند، واگذار می شوند و پس از چند بار دست بە دست شدن و پرکردن جیب چند دلال بسوی ورشکستگی، تعطیلی و تبدیل وضعیت بە سمت امور تجاری سوق دادە می شوند و جای محصولاتی را کە آن ها تولید می کردند با وارادت همان محصولات پر می کنند! با ادامە چنین روی کردی معلوم است کە دور باطل رکود و ورشکستگی واحد های تولیدی هم چنان ادامە پیدا خواهد کرد، شمار بیکاران بیشتر و روند اعتراض های کارگری هم پیوستە شتاب می گیرد، و هست و نیست کشور و آسایش و رفاە نیروی کار، قربانی قداست نظریە بازار آزاد لجام گسیختە نئولیبرال های حاکم کە زیر پوشش اقتصاد مقاومتی در حال درهم شکستن تە ماندە بنیە و مقاومت تولید داخلی هستند، بە باد فنا دادە شود.

نیروی ویژە پلیس و رسانە های وابسته به رژیم هم، در جهت حمایت از قدرتمندان حاکم عمل می کنند، یکی با سرکوب و زور سرنیزه و دیگری با تبلیغات و فریب افکار عمومی، چنان وارد ماجرا می شوند که در نهایت منافع مافیای حاکم را بدون هیچ مشکلی تامین کنند.

بر خلاف آنچە مبلغان و پیروان این سیاست تبلیغ می کنند بە زیان منافع و سعادت اکثریت بزرگ جامعە و بە ویژە کارگران و مزدبگیران و بە سود عدەای قلیل سرمایەداران دلال و رانت خوار و شرکت های خارجی و فراملیتی است.

مجموع این مسایل کە ذکر شد، در عمل طبقە کارگر را پرچم دار، مبارزە مردم برای همبستگی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و حفظ تولید داخلی کرده و به همین جهت است کە طبقە کارگر از لحاظ اعتراض ها و مقاومت، بار دیگر از سایر گروەهای اجتماعی جلو افتادە و بە محرکی برای بە میدان کشیدن سایر گروەهای ناراضی و آسیب دیدە جامعە و نیروی عمدە تحول تبدیل شدە است، و این موقعیت درحالی کسب شدە کە طبقە کارگر از هر سو تحت فشار مضاعف قرار داشتە و سرکوب شدید، مانع از تشکل یابی وسیع و بروز بیرونی همە ظرفیت، جنبش کارگری گردیدەاست.

تداوم تظاهرات کارگری از سوی دیگر حکایت از آن دارد کە این نیروی عظیم و حق طلب را هیچ شخصی نمی تواند با تحمیل بی‌حقوقی و سرکوب پلیسی از رسیدن بە مقصدش باز دارد. این اعتصاب ها و اعتراض ها، ادامە خواهند یافت و هر کس کە بە راستی در پی دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و ساختن جامعە مدنی است، بە سودش خواهد بود کە به جای دل بستن بە وعدەهای کاذب دولت و مسوولان آن، با حمایت از اعتراض های کارگری راە رسیدن بە مقصدش را سهل تر و کوتاه تر کند!

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۴ مهر, ۱۳۹۶ ۱:۰۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند

چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت

همه کارت‌ها سوختند

آه… ماندانا!

شوق وزیدن