جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۸

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۸

اعلامیه کبودوند در رابطه با فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد بی طرفی است و از هیچ گروه، دسته، حزب، طیف و جناح و یا دولتی طرفداری نمی کند، و به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر مستقل، از احترام به حقوق انسانی همه آحاد بشر، انسان های از آزادی محروم شده و بازداشت شدگانی که بدلیل اظهار عقیده و بیان، عقاید سیاسی و مذهبی، تعلقات قومی و نژادی و یا وجدانشان دستگیر و زندانی گردیده اند، قطع نظر از وابستگی گروهی، حزبی و جناحی آنها، حمایت و دفاع می کند.

اشاره: محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم اکنون در زندان به سر می برد، در پاسخ به برداشت های نادرست از عملکرد و مواضع سازمان، اعلامیه ای را در ده بند صادر کرده است که دبیرخانه سازمان اقدام به انتشار آن می نماید، متن اعلامیه در پی می آید:

در پاسخ به برخی چنگ زنی های ناروا بر چهره شفاف و اعتبار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و برخی برداشت های نادرست از عملکرد، مواضع و رویکرد این سازمان، یادآوری اصول کلی حاکم بر سازمان و مواضع آن همراه با پاره ای از توضیحات، در تعقیب اهداف موردنظر که همانا دیده بانی، پاسداری، حمایت و دفاع از حقوق بشر، آزادی های بنیادین و امنیت انسانی انسان ها است، ضروری به نظر می رسد:

۱- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی غیردولتی یا مردم نهاد است که از اصول مبتنی بر وجدان، انسانیت و اخلاقیات پیروی می کند و واقع بینی، حساسیت، آگاهی و اطلاعات، شناخت درست، درک درست، قضاوت درست، صحت و دقت، صداقت، شفافیت و صلاحیت را مبنای کار و فعالیت خود قرار داده است.

۲- سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان تجلی جامعه و نهادی مدنی است که هدف و زمینه فعالیت آن نظارت، دیده بانی، حمایت، پاسداری و دفاع از حقوق بشر است و با دعوت از جامعه، دولت، صاحبان قدرت و حاکمان، احزاب، گروه های سیاسی و دستجات مختلف به احترام به حقوق بشر و رعایت آن، در مواقع تعرض و تجاوز به آن یا نقض این حقوق، به مقامات دولتی و حکومتی، رسانه های گروهی، جامعه و وجدان عمومی هشدارهای لازم را ارائه می دهد.

۳- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک نهاد غیرسیاسی است که اهداف سیاسی را مورد پیگیری و تعقیب قرار نمی دهد و با اجتناب از هرگونه فعالیت معطوف به قدرت در جایگاه جمعیت سیاسی قرار نمی گیرد. این سازمان در موقعیت عضو یا اعضایی از اپوزیسیون حکومت و دولت قرار ندارد و هم از این رو نام، عنوان و شکل نظام حاکم تاثیری در فعالیت و یا استمرار فعالیت آن ندارد، و حکومت و دولت مستقر یا جانشین – مشروط به رعایت اصول دموکراسی، حقوق بشر، احترام به حقوق و آزادی های مردم و تامین امنیت انسانی شهروندان، مورد اعتراض واقع نمی شود.

۴- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی قانونمند و پای بند به قانون است و قوانینی که برمبنای نظر و اراده مردم و به طریق دموکراتیک تدوین و تصویب می شود، مورد احترام این سازمان است و در این زمینه بویژه می کوشد و درخواست می نماید قوانین جاری و رفتار حقوقی نظام حاکم با قوانین، اصول و معیارهای حقوق بشری، حقوق رسمیت یافته در نظام حقوقی بین المللی هم راستا و مورد انطباق واقع گردد.

۵- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد مستقلی است و با تبعیت از اصل استقلال در تصمیم گیری، در اجرا و عمل، در انجام وظایف و فعالیت ها و در اعلام مواضع خود بر این اصل خدشه ناپذیر اتکا دارد. این سازمان در تعقیب اهداف و در انجام وظایف خود از هیچ دولت و مقام وگروه و حزبی کسب دستور نمی کند و از اعمال نظر یا اقدام مداخله جویانه اشخاص غیره در امور خود جلوگیری می کند. بطورکلی هرگونه مداخله و یا دستوری که خارج از حوزه ارکان های اصلی و حقوقی و اساسنامه ای صادر شود، به عنوان اعمالی منافی موقعیت و استقلال خود مردود و ممنوع می دارد.

۶- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد بی طرفی است و از هیچ گروه، دسته، حزب، طیف و جناح و یا دولتی طرفداری نمی کند و به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر مستقل، از احترام به حقوق انسانی همه آحاد بشر، انسان های از آزادی محروم شده و بازداشت شدگانی که بدلیل اظهار عقیده و بیان، عقاید سیاسی و مذهبی، تعلقات قومی و نژادی و یا وجدانشان دستگیر و زندانی گردیده اند، قطع نظر از وابستگی گروهی، حزبی و جناحی آنها، حمایت و دفاع می کند. اما دفاع این سازمان دفاع از حقوق انسانی، قانونی و حقوق بشری این اشخاص است و این شامل دفاع از اعمال احتمالاً غیرقانونی یا ناقص حقوق بشری و یا اعمال گذشته آنها که از دید سازمان پنهان است و یا حمایت از اقدامات، برنامه ها، اهداف و مرام سیاسی گروه های متبوع آنها و یا احزاب و سازمان های اپوزیسیون و گروه های معارض و مسلح نمی باشد.

۷- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی مسئولیت پذیر است و در قبال فعالیت ها، برنامه ها و اهداف موردنظر خود و در برابر مواضع اعلامی، عملکرد و هرآنچه را بطور علنی در پایگاه رسمی خود اعلام و منتشر و بیان می دارد مسئول و پاسخگو است، این مسئولیت اما شامل اعمال و رفتار انفرادی خارج از ضوابط مدنی- سازمانی اعضا و همکاران نمی باشد. این سازمان برای پذیرش، عضویت و همکاری افراد محدودیت و یا گزینشی به عمل نمی آورد. از این رو با ورود احتمالی برخی افراد دارای سوابق و یا گرایش های سیاسی، محتمل است که اقدام و رفتار سیاسی برخی از آنها بعضاً مبین ارتباط در خفی با گروه و دسته و یا ارگانی و یا تبلیغ و دفاع از دسته ای خاص باشد. از نظر سازمان اینگونه اقدام ها بعنوان رفتاری خودسرانه و ناقض آیین رفتار مدنی و تخطی از ضوابط، مقررات و اساسنامه سازمان تلقی می شود و مسئولیت اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی چنین اقدام یا رفتاری برعهده شخص مرتکب است.

۸- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از مسالمت جویی و فعالیت های صلح جویانه حمایت می کند و براین نظر است که انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اصول مدنیت و دموکراسی و مسالمت آمیز عاری از خشونت که در جهت حفظ و رعایت ارزش های اساسی تمدن بشری، حقوق بشر، اصلاح و توسعه زندگی انسان ها و امنیت انسانی صورت می گیرد. بعنوان فعالیت های شرافتمندانه قابل دفاع است اما رفتارهای خشونت آمیز و توسل به خشونت و اقدامات خشن بویژه در فعالیت های سیاسی غیرقابل توجیه و دفاع ناپذیر می باشد.

۹- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان توسل به ترور و اقدامات تروریستی را مغایر با اصول حقوق بشر و مخالف اصول انسانی و انسانیت می داند. از این رو اعمال، روش ها، و رویه هایی که از نظر حقوق بشر و حقوق بین الملل عنوان ترور و تروریسم بر آن اطلاق می شود مقصود و منظور از ارتکاب آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، گروهی خاص و یا اشخاص معین، و یا قتل و آسیب رساندن به جان و صدمات به تمامیت جسمانی افراد و یا تهدید امنیت، حیثیت، آزادی و حقوق انسان است. قطع نظر از اینکه این افعال خشونت آمیز با چه هدف و منظوری صورت می گیرد و مرتکبین آن چه انگیزه های سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، مذهبی و یا قومی و نژادی دارند، در هر کجا و از سوی هرکس، هر گروه و یا دولتی که ارتکاب می یابد، غیرموجه، توجیه ناپذیر و مردود است.

۱۰- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قائل بودن به تفکیک بین مبارزه و دفاع مشروع مردم با جرم های تروریستی را ضروری می داند، اگرچه در قوانین بین المللی تعریف واحدی از تروریسم ارائه نشده و نیز مرزهای تفکیک مبارزه مشروع مردم با تروریسم به درستی روشن نمی باشد، با این وجود، مبارزه مردم برای آزادی و حق تعیین سرنوشت و آزادسازی سرزمین خویش، و مبارزه بر ضد اشغالگری و استیلاجویی اشغالگران، و دفاع از مردم و سرزمین در مقابل تجاوز و استعمارگری در حقوق بین الملل از جرم های تروریستی تفکیک شده است.

تهران: ۲۲ فروردین ۱۳۸۹/ ۱۱ آوریل ۲۰۱۰

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین, ۱۳۸۹ ۹:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!