یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۰

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۰

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

باج روحانی بە نظامیان و روحانیون حکومتی در برنامە بودجە ٩٧

پیداست کە شتاب بخشیدن و توسعە این روند در سال آیندە نیز وضع را اگر بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. حتی پیش بینی های صندوق بین الملی پول نیز حاکی از افزایش بیکاری و دورقمی شدن تورم است. اصرار دولت روحانی بر تداوم برنامە های شکست خوردەاش نشان می دهد کە این دولت از ارایە یک برنامە کارآمد درماندە است و می خواهد با باج دادن بە بخش خصوصی، پاسداران، روحانیون و نهادهای تحت کنترل عناصر مرتجع وابستە بە حکومت قدرت اش را حفظ کند.

روحانی در هنگام ارایە لایحە بودجە ٩٧ در بخشی از سخنرانی اش خطاب بە مجلس گفت:”لایحە سال آیندە بە دنبال تحولات بزرگ در اقتصاد کشور است.” او سپس با اشارە بە تبصرە های ١۴، ١٨ و ١٩ بودجە منظورش از این “تحول بزرگ” را روشن کرد.

بطور خلاصە، هدف از اجرای این سە تبصرە، ظاهراً ایجاد اشتغال و تأمین هزینە طرح کارورزی، یارانە نان، کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت و کاهش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد و قطع حدود نیمی از بودجە یارانە های نقدی (١٩ هزار میلیارد تومان)، افزایش قیمت حامل های انرژی و فروش واحدهای تحت مالکیت و سپردن پروژە ها و طرح های دولت است. بنا بە تخمین کارشناسان در صورت تصویب بدون تغییر تبصرە ١۴ یارانە حدود ٣٠ میلیون از یارانە بگیران از اول فروردین سال آیندە قطع خواهد شد و بطور کلی “سازمان هدفمندی یارانە ها” نیز تعطیل و وظایف آن بە صندوق رفاە اجتماعی، کە قرار است تشکیل شود، محول خواهد شد.

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی اش گفت: “اگر بخواهم بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است. این ادعا در حالی صورت می گیرد کە طبق تبصرە ١٩ قرار است علاوە بر ادامە واگذاری واحدهای تحت مالکیت عمومی اجرای بیشتر طرح ها و پروژە های دولتی از طراحی تا اجرا نیز بە بخش خصوصی واگذار شود. چندی پیش نیز گزارشاتی در مورد شتاب دادن بە خصوصی سازی بیمارستانهای دولتی و مدارس و موسسات آموزشی بە نقل از برخی مسئولین دولتی منتشر شدە بود. خود روحانی نیزبارها بر کسترش خصوصی سازی تاکید ورزیدە است. بە واقع هم شاە بیت برنامە بودجە سال ٩٧ شتاب بخشیدن بە خصوصی سازی است کە تا کنون حاصلی بە جز دامن زدن بە رکود، بیکاری، نابرابری و بیعدالتی و بە تاراج رفتن منابع اقتصادی ملی در پی نداشتە است.

پیداست کە شتاب بخشیدن و توسعە این روند در سال آیندە نیز وضع را اگر بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. حتی پیش بینی های صندوق بین الملی پول نیز حاکی از افزایش بیکاری و دورقمی شدن تورم است. اصرار دولت روحانی بر تداوم برنامە های شکست خوردەاش نشان می دهد کە این دولت از ارایە یک برنامە کارآمد درماندە است و می خواهد با باج دادن بە بخش خصوصی، پاسداران، روحانیون و نهادهای تحت کنترل عناصر مرتجع وابستە بە حکومت قدرت اش را حفظ کند و هزینەهای آن را با افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین نماید. بی جهت نیست کە در حالی کە در لایحۀ بودجە یارانە ٣٠ میلیون نفر را کە خیلی هایشان هم نمی توانند جزء افراد ثروتمند باشند قطع میکند، مالیاتها و قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد، بودجە عمرانی را کاهش می دهد و در مقابل به بودجە پاسداران و نهادهای سرکوبگر و انگلی و روحانیون فاسد حکومتی می افزاید و آنها را از پرداخت مالیات معاف می کند.در واقع موسسات دولتی را می فروشند و پولهایش را بە سپاە میدهند تا آن را خرج دخالت های نظامی زینبار و خطرناک در کشورهای دیگر کند و موانع بیشتری بر سر راە توسعە اقتصادی – اجتماعی ایجاد شود.

اگر میلیونها شهروند ایرانی چنان بە زیر خط فقر راندە شدەاند کە از تأمین شرافتمندانە حداقل های زندگی شان درماندە شدەاند، بە خاطر همین سیاست هایی است کە تا کنون اجرا شدە و قرار است در سە سال آیندە هم همین سیاست ها دنبال شوند. پیداست کە با اختصاص مبلغ ناچیزی بە یارانە میلیون ها نفر کە به زیر خط مطلق راندە شدەاند، تغییر محسوسی در وضعیت شان رخ نخواهد داد و همین اندک افزایش نیز در اثر افزایش قیمت ها بلعیدە خواهد شد. حتی اگر این نکته قطعی هم نباشد و محاسبات کنونی و تجربۀ آتی آن را تأئید نکنند، یک نکته محرز است: سهم فرودستان زحمتکش از ثروت تولیدی در برابر امتیازات منظور شده برای فرادستان غالباً حکومتی رانتخوار در لایحۀ بودجه چندان ناچیز است که نه تنها از شکافهای طبقاتی نخواهد کاست، بلکه به آنها دامن خواهد زد؛ خاصه این که اقشار میانی جامعه نیز از این لایحه بهرۀ متناسبی نخواهند برد.

بنابراین خیلی از این وعدەها صرفاً برای آراستن چهرە زشت سیاستهای ضد اجتماعی و نئولیبرالیستی جاری در لایحۀ بودجە است و بس. مردم بجای این وعدە ها کار می خواهند و دستمزد مناسبی کە با آن بتوانند امورات زندگی شان را بگذرانند و از شر نهادهای بە اصطلاح خیریە تحت تسلط سوپرمیلیاردرهای موتلفەای راحت شوند. با افزایش ١٠ درصدی دستمزدهای زیر خط فقر و بیکاری فزایندە همە سالە میلیونها نفر دیگر نیز بە زیر خط فقر مطلق راندە و دچار سوء تغذیە خواهند شد. بە تبع آن هزینە های بهداشتی و درمانی شان با افزودن این “صنار، سی شاهی” ها بە برنامە سلامت بهتر نخواهد شد. با این همە نمی توان منکر “تحولات”ی در لایحۀ بودجە ٩٧ شد، اما تحولاتی در جهت بسط منافع و حیطە نفوذ نظامیان، روحانیون حکومتی و بخش خصوصی، و خلاف تمام وعده و وعیدهایی کە روحانی در انتخابات هر دو دورە بە مردم دادە و وقتی هم کە مورد پرسش قرار می گیرد اجرای وعدە هایش را بە آیندەای کە گویا قرار نیست هیچ گاە فرا برسد، حوالە می دهد.

 

تاریخ انتشار : ۲۳ آذر, ۱۳۹۶ ۱۱:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها