یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۸

باز در آستانە سالگرد انقلاب بهمن

جالب است کە تمام نظامهائی کە از تقابل با نظامهای سلطە در سطح جهانی می گویند، خود بە نظام سلطە علیە ملت خود تبدیل می شوند! و این چە رازیست کە خود نظام سلطە جهانی در درون کشورهای خود بە نظام سلطە علیە مردم خود تبدیل نمی شوند و حداقلی را از نظم انتخاباتی، کە بهترین الگوهای دمکراسی جهانی اند را رعایت می کنند، اما آزادی خواهان مدعی ما خود بە ظالم ترینها تبدیل می شوند! آیا این دلیلی بر آن نیست کە نظام سلطە جهانی را نمی توان با نظام سلطە داخلی جواب گفت؟

بار دیگر در آستانە انقلاب بهمن ۵٧ قرار داریم، در آستانە ۴٣ سالگی آن. انقلابی کە قرار بود بە استبداد در ایران پایان دهد و با خود حقوق از دست رفتە مردم، آزادی، استقلال و رفاە ایرانیان را بە همراە بیاورد، اما نە تنها منجر بە تحقق این خواستهای تاریخی نشد، بلکە با قدرت رسیدن یک نظام مذهبی و خشن، تاریخ در ایران بە بیانی نعل وارونە زد و هر روز کە گذشت شاهد رنج و محنت بیشتر ایرانیان شدیم. در واقع انقلاب بە ضد انقلاب تبدیل شد.

البتە بزرگترین داعیە رژیم بە قدرت رسیدە، امر استقلال ایران است. بسیار خوب! هر کس منصفی می پذیرد کە کشور نسبت بە دوران شاە مستقل تر شدەاست. بر منکر آن لعنت! اما همین  مفهوم و دستاورد استقلال هم، همانند خود انقلاب، بە ضد خود تبدیل شدەاست. یعنی استقلال بە ضد استقلال!

چگونە؟

استقلال تنها یک مفهوم در حیطە رای مستقل سیاسی حاکمیتی در کشوری مشخص (علیە کشور یا کشورهای دیگر) نیست، بلکە عبارت است از پروراندن انسانهائی کە بتوانند مستقل باشند و بعنوان افرادی مختار و بالغ در زندگی سیاسی روزانە کشور خود نیز فعالانە حضور یابند. در واقع بدون شکل گرفتن چنین پدیدەای، استقلال حاکمیتی نیز بتدریج از محتوای خود خالی شدە و بە کاریکاتوری از استقلال سیاسی تبدیل می شود. و درست چنین پدیدەای است کە در چهل و سە سال حاکمیت جمهوری اسلامی شکل گرفتە و انسان ایرانی را از عنصری مستقل و خودمختار بە انسانی تحت تسلط تبدیل کردەاست. در واقع در نبود آزادی، دمکراسی، یک زندگی شایستە و بدور از فقر و بدبختی، استقلالی کە حاکمیت ادعای آن را دارد منجر بە گسترش پدیدە بردگی روحی در جامعە شدە و عنصر ارادە و شخصیت مستقل رخت بربستەاست.

جمهوری اسلامی امر استقلال را بە تنش مداوم با آمریکا و اسرائیل ربط دادە، و تلاش می کند کە مستقل بودن را تنها در ادامە چنین تنشی برای مردم خود تصویر کند و بە آنان بقبولاند. گوئی تمام آن کشورهای دیگری کە وارد این حوزە تنشی نشدەاند، همە بنوعی وابستە و غیر مستقل اند. در واقع نزد جمهوری اسلامی، استقلال یعنی تنش آفرینی و رودرروئی مداوم با آمریکا و اسرائیل. نظام با اختصاص دادن همە امکانات کشور بە این امر، شیرە جان مردم را کشیدە و بە جای تحویل دادن جامعەای قوی با شهروندانی مستقل و دارای ارادە، یاس روانی را بشدت گسترش دادەاست. بە نظر می رسد کە هدف اصلی جمهوری اسلامی از مصاف با غرب هم همین باشد: خلق جامعەای کە در مقابل حاکمیت مستقل نیست، و در اعماق خود تهی از ارادە باشد.

یعنی امر استقلال در مقابل دشمن خارجی را همزمان بە امر وابستگی و یا درماندگی آحاد ملت بە خود تبدیل کردن!

جالب است کە تمام نظامهائی کە از تقابل با نظامهای سلطە در سطح جهانی می گویند، خود بە نظام سلطە علیە ملت خود تبدیل می شوند! و این چە رازیست کە خود نظام سلطە جهانی در درون کشورهای خود بە نظام سلطە علیە مردم خود تبدیل نمی شوند و حداقلی را از نظم انتخاباتی، کە بهترین الگوهای دمکراسی جهانی اند را رعایت می کنند، اما آزادی خواهان مدعی ما خود بە ظالم ترینها تبدیل می شوند! آیا این دلیلی بر آن نیست کە نظام سلطە جهانی را نمی توان با نظام سلطە داخلی جواب گفت؟

بنابراین امر استقلالی کە حاکمان کشور بە آن خیلی می نازند را هم باید باد هوا بە حساب آورد. استقلالی کە منجر بە فقر گستردە، یاس روحی، بی ارادگی و ضربە زدن بە استقلال فردی و جمعی افراد جامعە شود، نە تنها استقلال نیست، بلکە بدترین شیوە ممکن برای از بین بردن استقلال یک مملکت و آحاد آن است.

جمهوری اسلامی، استقلال را بهانەای برای تسخیر درونی ایرانیان و مسخ روحی آنان قرار دادەاست. لولوی غرب، تا نظام هست، باید چنین نقشی را برای آنان بازی کند. آنان نە تنها دست از غرب ستیزی نخواهند کشید، بلکە غرب ستیزی ابزار اصلی آنها برای جراحی بزرگیست کە چهل و سە سال است در اتاق عملی بە نام ایران دارند انجام می دهند.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن, ۱۴۰۰ ۲:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز