یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگران بشتابیم!

کارگران و مزدبگیران: اول ماه مه را به برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش اعتراضی تبدیل کنید!
بین مطالبات کرگران و مزدبگیران کشور با مطالبات جنبش اعتراضی اشتراکات زیادی وجود دارد. از جمله این اشتراکات و در راس آنها، آزادی تشکلیابی صنفی و فعالیت احزاب سیاسی، آزادی اطلاعرسانی و برگزاری تجمعات و تظاهرات است. این اشتراکات زمینهساز پیوند بین دو جنبش است. لازم است بر تلاشهای خود برای پیوند بین دو جنبش بیفزائیم و تلاشهای کودتاگران را برای فاصله انداختن بین جنبش کارگری و جنبش اعتراضی خنثی کنیم.

کارگران و مزدبگیران! اول ماه مه، روز جهانی کارگران بزودی فرا میرسد. در روز اول ماه مه در گوشه و کنار جهان، کارگران، مزدبگیران و حامیان آنها این روز را گرامی میدارند، برنامههای جشن و شادمانی ترتیب میدهند و خواستههای خود را در تجمعات و راهپیمائیها بیان میدارند. اخبار رسیده حاکی از آن است که حکومت ایران قصد دارد مانع گردهمائی و تظاهرات شما کارگران و مزدبگیران در روز اول ماه مه گردد. حکومت در سال قبل برای جلوگیری از برآمد جنبش کارگری در روز اول ماه و طرح مطالباتشان، به دستگیری فعالین کارگری مبادرت ورزید، عدهای از آنها را دستگیر کرد و ماهها در اسارتگاهها نگهداشت و تعدادی از آنها را به حبسهای سنگین به جرم دفاع از منافع کارگران و مزدبگیران محکوم نمود. اما دستگیری فعالین کارگری و محکومیت آنها در بیدادگاههای حکومت، موجب نشد صدای اعتراض شما کارگران و مزدبگیران خاموش گردد. اعتراضات در سال گذشته تداوم یافت و بر دامنه آن افزوده شد. کارگران و مزدبگیران! شما پس ازسالها مبارزه توانستید روز کارگر را بعنوان تعطیل کارگری به حکومت و کارفرمایان تحمیل کنید و تدوینکنندگان قانون کار مجبور شدند آن را در ماده ۶۳ بگنجانند. اول ماه مه، روز کارگران و مزدبگیران است. در این روز کارگران و مزدبگیران و حامیان آنها در اکثر کشورهای جهان، برای نشان دادن همبستگی ملی و بینالمللی و برای طرح مطالبات صنفی و سیاسیشان گرد میآیند. این حق شما است که در روز اول ماه مه همانند کارگران و مزدبگیران جهان جمع شوید، دست به تظاهرات بزنید و مطالباتتان را به گوش حکومتگران و کارفرمایان برسانید. تظاهرات شما قانونی است و جلوگیری حکومت از برگزاری تظاهرات روز کارگر، خلاف قانون است. شما میتوانید با تشکیل کمیتههای اول ماه مه، جشن امسال را هرچه گستردهتر برگزار کنید و اجازه ندهید که کودتاگران سکوت را در روز اول ماه مه بر جامعه کارگری کشور تحمیل نمایند. هرچه برگزاری مراسم روز کارگر گستردهتر باشد، حکومت کودتا در مهار آن ناتوانتر خواهد بود و مطالبات شما بازتاب وسیعتری پیدا خواهد کرد. در هر کارخانه و مزرعه، در هر اداره و دانشگاه، در هر کوی و مکان جشن اول ماه مه را برگزار و نقشه حکومت را برای کم رونق کردن مراسم روز کارگر، نقش برآب کنید. کارگران و مزدبگیران! تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامین امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت بموقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، رفع هر نوع تبعیض جنسی بین کارگران زن و مرد، تخصیص امکانات لازم به شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفهای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی جزو مطالبات شما کارگران و زحمتکشان کشور است که بارها در اعلامیهها آمده است. اما حکومتگران و سرمایهداران در مقابل مطالبات شما که بخشی از آنها حتی در قانون کار هم به رسمیت شناخته شده است، ایستاده و حاضر نیستند که حقوق شما را تامین نمایند. حکومتگران به کارفرمایان امکان دادهاند که تشکلهای صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما کارگران فاقد تشکل سندیکائی هستند و ارگانهای امنیتی هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب آورده و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندانها میسازد. حکومت با برقراری اختناق شدید بر کشور امکان نمیدهد که شما متشکل شوید و به طور سازمانیافته برای رسیدن به خواستههایتان حرکت کنید. بدون تامین حق تشکلیابی گروههای اجتماعی، بدون تامین آزادی احزاب سیاسی، مطبوعات و تجمعها و تظاهرات، شما قادر نخواهید شد که به مطالبتان دست یابید. امروز تامین مطالبات شما کارگران و مزدبگیران با امر آزادیهای سیاسی در کشور گره خورده است. هر اقدام شما به سد استبداد حاکم بر کشور بر میخورد. بدون طرد استبداد و استقرار آزادهای سیاسی مبتنی بر منشور حقوق بشر، شما از حقوق مدنی و صنفی برخوردار نخواهید شد و زندگی شما به فلاکت بیشتری سوق پیدا خواهد کرد. کارگران و مزدبگیران! امسال جشن اول ماه مه در شرایط متفاوت از سالهای گذشته برگزار میشود. نخستین تفاوت حضور جنبش سبز در جامعه ما است که از بطن انتخابات ۲۲ خرداد برآمده و حیات سیاسی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. جنبش سبز، جنبشی است مدنی، دمکراتیک و مسالمت آمیز که به تدریج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. جنبش سبز بازتاب دهنده مطالباب عمومی مردم کشور ما و از جمله شما کارگران و زحمتکشان کشور است. جنبش اعتراضی بر تامین حق رای شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود و تامین آزادیهای سیاسی پای میفشارد. بین مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور با مطالبات جنبش اعتراضی اشتراکات زیادی وجود دارد. از جمله این اشتراکات و در راس آنها، آزادی تشکلیابی صنفی و فعالیت احزاب سیاسی، آزادی اطلاعرسانی و برگزاری تجمعات و تظاهرات است. این اشتراکات زمینهساز پیوند بین دو جنبش است. لازم است بر تلاشهای خود برای پیوند بین دو جنبش بیفزائیم و تلاشهای کودتاگران را برای فاصله انداختن بین جنبش کارگری و جنبش اعتراضی خنثی کنیم. تفاوت دوم، مقارنت امسال با اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها” است. احمدی نژاد وعده داده است که با اجرای این طرح در خلال سه سال، فقر و بیکاری را در کشور ما ریشه کن کند. در حالی که اجرای این طرح برابر ارزیابیهای حتی محافل حکومتی ـ مثل کمیسیون اقتصادی مجلس ـ دشواریهای باز هم سنگینتری را بر زندگی کارگران و تهیدستان جامعه تحمیل خواهد رد. این طرح، جز جبران کسری بودجه دولت به هزینه کارگران و زحمتکشان و تخصیص آن به حلقههای بسته حکومتی از جمله سپاه و دستگاههای امنیتی نیست. در برابر چنین طرحی و پیآمدهای زیانبار آن باید ایستاد، احمدی نژاد را وادار به پاسخگوئی به وعدههایش کرد و شعار حفظ و ارتقاء قدرت خرید زحمتکشان را به یکی از مطالبات جنبش سبز تبدیل نمود. کارگران و مزدبگیران! نزدیکی و پیوند بین دو جنبش امری است ضرور و مبرم. شما کارگران و مزدبگیران در اعلامیهها و شعارها، در تظاهرات و گردهمائیها، در مراسم روز اول ماه مه و قطعنامهها، همبستگی خودتان را با جنبش اعتراضی اعلام کنید و از فعالین جنبش اعتراضی بخواهید که در جشن اول ماه مه مشارکت کنند و از مطالبات شما پشتیبانی نمایند. امروز، جنبش اعتراضی برای تداوم حیات خود به همبستگی و مشارکت فعال شما نیاز دارد و حمایت جنبش اعتراضی از مطالبات شما میتواند به توانمندی جنبش کارگری بیافزاید. استبداد حاکم بر کشور مانع تحقق مطالبات شما و جنبش سبز است. باید دست در دست هم گذاشت و کشور را از سلطه هیولای استبداد رهائی بخشید و راه را برای استقرار دمکراسی گشود. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۷فروردین ۱۳۸۹ (۶ آوریل ۲۰۱۰)

تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین, ۱۳۸۹ ۱۰:۲۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران