چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳

بودجە نظامی، بلای جهان و ایران

جالب اینجاست کشورهائی کە از لحاظ مناسبات با دیگر کشورها در سطح متعارفتری قرار دارند، اگرچە بودجەهای نظامی کلانتری نسبت بە جمهوری اسلامی دارند، اما در سیاست سعی بر دشمن تراشی کمتری دارند و عموما گرایش اصلی آنان ناظر بر عادی کردن روابط است. در حالیکە در ایران وضع بگونەای دیگر است.

در یک روزنامە نروژی می خوانیم کە در نروژ یکی از بهترین دمکراسیهای جهان و دارای بهترین دولت رفاە، ١٢ عدد از پیشرفتەترین سیستمهای راکت انداز کە قیمت آن نیم میلیارد کرون نروژی بودە، بە انبارها فرستادە می شود. هم زمان می خوانیم کە سپاە پاسداران از تونلهای تودرتوئی می گوید کە در اقصا نقاط کشور در عمق پانصد متری در زیر کوهها با موشکهای دوربرد استقراریافتە در آن، ایجاد شدەاند تا بقول خودشان اقتدار کشور را در مقابل کسانی کە میل و هوس تجاوز بە ایران را دارند، نشان بدهند.

در همان حال اگر بە بودجەهای نظامی کشورهای مختلف (از زاویە معیار مقدار مطلق هزینەهای نظامی) در جهان نگاهی بیاندازیم، ارقام سرسام آوری را می بینیم کە از دیدن آنها دچار بهت و شگفتی می شویم. بودجەهائی کە ما را بە یاد نوع دید هابز فیلسوف انگلیسی از نوع انسان می اندازد بە عنوان موجودی خودپرست و متعرض. در سال ٢٠١٣ آمریکا با بودجە نظامی ۶٨٢ میلیارد دلار، چین با ١۶۶ میلیارد دلار، روسیە با ١١۶ میلیارد دلار، بریتانیا ۶٠،٨ و ژاپن با ۵٩،٣ میلیارد دلار جزو شش کشور از پانزدە کشور برتر در زمینە مخارج نظامی در دنیا در ٢٠١٣ بودەاند، کە البتە ایران جزو این پانزدە کشور در آن سال نبودە. واقعیت این است کە این کشور از لحاظ بودجە نظامی در سطح بە مراتب پایین تری نسبت بە دیگر کشورها قرار دارد.  

اما آنچە کە ما را دچار بهت می کند این است کە علیرغم توانائیهای کم ایران برای رقابت در زمینە نظامی با دیگر کشورها (بعلت مشکلات تکنولوژیکی، مالی و تحریمها)، جمهوری اسلامی بطورکلی بە سیاست تحریک و دشمنی با کشورهای منطقە و جهان در عمدەترین وجوە خود ادامە می دهد و اصرار دارد کە می تواند در این سیاست پیروز شود! همچنین در شرایطی کە کشور در وضعیت بسیار بد اقتصادی بسر می برد و فقر و بحران های گوناگون از جملە بحران اقتصادی یقە کشور را گرفتە است، تاکید بر توانمندساختن بنیە نظامی کشور از طریق تزریق منابع مالی ای کە جامعە در اساس بە آن نیاز دارد، ما را در مقابل سئوالهای بسیاری قرار می دهد.

جالب اینجاست کشورهائی کە از لحاظ مناسبات با دیگر کشورها در سطح متعارفتری قرار دارند، اگرچە بودجەهای نظامی کلانتری نسبت بە جمهوری اسلامی دارند، اما در سیاست سعی بر دشمن تراشی کمتری دارند و عموما گرایش اصلی آنان ناظر بر عادی کردن روابط است. در حالیکە در ایران وضع بگونەای دیگر است. یعنی کشوری کە از امکانات نظامی کمتری بهرەمند است، اما اصرار بیشتری بر تشنج افزائی دارد!

شاید بتوان چنین استراتژای ای را بر مبنای دولت ایدەئولوژیک، جایگاە ویژە ایران در منطقە و بلوف موضع توضیح داد. اینکە جمهوری اسلامی، عمق استراتژیک خود را تنها در ایران نمی بیند، اینکە در صورت برافروختەشدن هر جنگی علیە ایران، کل منطقە و جهان بسیار بی ثبات و ناامن می شود و سرانجام اینکە ژشت تعرضی از ژست دفاعی از برد بیشتری برخوردار است. کمااینکە این ژست هم در دوران احمدی نژاد با نمایش موشکها رویش بسیار تاکید شد و هم در دورە کنونی با نمایش تونلهای سپاە در عمق زمین و البتە در کنار شهرها!

کلام آخر اینکە شاید تا بشر در دنیائی زندگی می کند کە در آن ناسیونالیسم و دولت گرائی عصر انقلاب صنعتی، ترمهای مسلط در سیاست اند، گریز از بودجەهای کلان نظامی برای ایجاد امنیت ملی ناممکن باشد، اما با در پیش گرفتن سیاستهائی کە تشنجها را کمتر می کند و بە روند همگرائیها بیشتر دامن می زند، می توان کمی از بودجەهای نظامی کاست و آن را بە بخشهای دیگر از جملە بخش خدمات راهنمائی کرد. بویژە در ایران، کشوری کە در آن مردمان بسیاری نە از تغذیە مناسب بهرەمنداند و نە بە بهداشت و دوا و درمان و کلا سیستمهای پزشکی دسترسی مناسبی دارند.

جمهوری اسلامی ایران بە جای کندن تونلهای عمیق در عمق زمین، خوب است بە آن سیاست و عقل سلیمی بیاندیشد کە امنیت ملی را در کندن تونلهای ارتباطی از طریق سیاست و اندیشە با دیگر کشورها تعقیب می کند.

 زیرنویس:

١ـ از زاویە معیار نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی (معیاری که غالباً معتبرتر تلقی می شود)، هزینه نظامی جمهوری اسلامی از چین هم بالاتر است. چند آمار و داده:

در سال ۲۰۱۱ ایران در میان ۱۴۳ کشور از نظر هزینۀ نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ردۀ ۳۳ و در سال ۲۰۱۲ از این بابت در میان ۱۵۰ کشور در ردۀ ۴۱ ام قرار داشته است. ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کرده است. بریتانیا ۱/۲ درصد، چین ۲ درصد و ژاپن ۱ درصد. در سال ۲۰۱۲ تقریباً همین نسبتها تکرار شده اند.

 

تاریخ انتشار : ۲۵ مهر, ۱۳۹۴ ۹:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

پادکست صوتی و تصویری؛ در ارتباط با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – سوئد اقدام به برگزاری جلسه گفتگو و تبادل نظری درمورد “انتخابات پیش‌رو و مواضع نیروها” نمود. در این برنامه رفقای فدایی مجید عبدالرحیم‌پور و فرخ نگهدار و همچنین رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دموکراتیک مردم ایران حضور داشتند که به طرح …

خیمه شب بازی انتخاباتی

هرگونه مشروعیت سازی برای حکومت جنایتکاری که ساچمه به چشم‌ معترضین می‌زند، هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند و ملت را از حقوق ابتدایی خود محروم میکند اشتباهی تاریخی است.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

با تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به جمهوری اسلامی «نه» می‌گوییم

خیمه شب بازی انتخاباتی

انتخابات مجلس و مواضع نیروهای سیاسی