سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۸

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۸

بیانیە فراکسیون “امید”، علیە جنبش، حمایت از رهبر

در بیانیە این فراکسیون "راە حل مشکلات کشور"گفتگوی ملی بین جریان های درون نظام، دانستە شدە!بە عبارتی همە جریانات و ملت کە خودشان را درون نظام نمی دانند و هم اینها هستند کە از دست نظام بە شمول فراکسیون "امید" چنان بە ستوە آمدەاند کە دیگر راهی جز بە خیابان ریختن برای برچیدن بساط "نظام" برایشان باقی نگذاشتە اند، بکلی در این بیانیە از گفتگوی "ملی"مد نظر فراکسیون خط خوردەاند. بیانیە در واقع بسیار صریح و روشن خواهان متحد شدن خودی ها علیە "ناخودی ها"و جنبش مردمی شدە و...

خبرگزاری “ایلنا” بیانیە “٧ مادەای فراکسیون امید” را پس از گذشت ۵ روز از اعتراضات وسیع مردم ایران و در حالی کە همچنان اعتراضات ادامە دارند، در ١٢ دی ماە منتشر نمود. در بیانیە این فراکسیون “راە حل مشکلات کشور”گفتگوی ملی بین جریان های درون نظام، دانستە شدە!بە عبارتی همە جریانات و ملت کە خودشان را درون نظام نمی دانند و هم اینها هستند کە از دست نظام بە شمول فراکسیون “امید” چنان بە ستوە آمدەاند کە دیگر راهی جز بە خیابان ریختن برای برچیدن بساط “نظام” برایشان باقی نگذاشتە اند، بکلی در این بیانیە از گفتگوی “ملی”مد نظر فراکسیون خط خوردەاند. بیانیە در واقع بسیار صریح و روشن خواهان متحد شدن خودی ها علیە “ناخودی ها”و جنبش مردمی شدە و دیگر هیچ نشانی از آن شعارهای انتخاباتی دو دورە ریاست جمهوری روحانی و شعار “ایران برای همە ایرانیان” در بیانیە وارثان جنبش دوم خرداد نیست و همە ایرانیان و ایران برای “ما” خودی ها جای آن شعارهای مردم فریبانە را گرفتە است.

و فلاکت سیاسی در آنجاست کە این فراکسیون در شرایطی چنین بیانیەای را برای جلب الطاف ولی فقیە و ماندن در قدرت انتشار دادە است، کە دامنە اعتراضات تا شهرهای دور دست تسری یافتە و تا کنون دەها نفر از مردم بە ستوە آمدە از ظلم و فساد و بی عدالتی بە دست پاسداران “نظام” بە قتل رسیدە، شمار بسیاری مجروح و صدها نفر نیز بنا بە اذعان مقامات مسئول روانە شکنجە گاە های “نظام” مقدس اسلامی شدەاند.

بیانیە مدعی است کە،:” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار مردم‌سالارانه را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است.” پیش از این هم روحانی و عدە زیادی از مسئولین هر دو جناح، ظاهرا حق اعتراض مردم را حداقل در حرف مورد تاکید قرار دادە بودند. در خود همین بیانیە هم حرفهای مشابهی زدە شدە، اما در برخورد عملی با تظاهر کنندگان کاملا خلاف قوانین و تاکیدات خودشان عمل کردند.و فراکسیون مذکور کشتار و سرکوب مردم را نە محکوم نمودە و نە کوچکترین اقدامی برای توقف آن نمودە. آیا این کشتارها و سرکوبها مطابق قانون اساسی است، کە این جماعت عافیت طلب و مال اندیش در مقام قانون گذار و قانون نویس کاری برای اجرای آن مواد محدودی کە در قانون اساسی کە پارەای از حقوق مردم را منعکس می کنند نمی کنند؟ یا این کە در این میان نقش شریک دزد و رفیق قافلە را دارند بازی می کنند. آری درست است کە در چند مادە قانون اساسی در کنار دەها مواد ضد مردمی آن، با قیوداتی اشاراتی هم بە حقوق مردم شدە است. ولی همین حقوق محدود در مواد دیگر از مردم سلب گردیدە و طی ٣٩ سال گذشتە هیچ کدام از مواد مورد اشارە در بیانیە بە اجرا در نیامدەاند و هرکس هم کە خواستار اجرایشان شدە سروکارش بە حبس و حصر افتادە است. حتی وجود جنبش سبز در سال ٨٨ کە یکی از مطالبات آن “اجرای بی تنازل قانون اساسی” بود’ در این کار ناکام ماند. از همین رو توصیە صرف بیانیە بە اجرای قانون اساسی، حتی اگر پذیرفتە شود، نە اینکە چارە ساز نیست بلکە خودش یکی از عوامل اصلی اختناق و سرکوب و بی عدالتی های بسیاری است. قانونی کە بە فرمان “رهبر” هر آن کە ارادە کند از اعتبار ساقط می شود، نە قابل دفاع و نە رهگشا، کە مانع حقوق مردم و توسعە و پیشرفت جامعە است. بی جهت نیست کە مردم بە اعتبار ۴٠ سالە تجربیاتشان اینک بە نفی کامل نظام و قانون اساسی اش رسیدەاند و این را در میادین شهرها با همە خطراتی کە تهدید شان می کند فریاد می زنند و از مایە گذاشتن از جانشان هم در این راە دریغ نمی ورزند. اگر این قانون کار آمد بود کە وضع کشور و مردم بە حال و روز امروز نبود.

در بند پایانی بیانیە بە تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی منتهی با کلماتی ملایمتر بە سئواستفادە کشورهای خارجی از تظاهرات مردم اشارت می دهند. در واقع این نسبت دادن حرکت مردم بە همان “دشمن” کذایی ست کە “رهبر ” می گوید و ۴٠ سال است کە اسم رمز سرکوب همە مخالفان استبداد و اختناق و توجیە سرکوبها بودە است. دشمن اصلی و واقعی مردم کسی غیر از رژیم ولایت فقیە و بیشتر از همە همان شخصی کە این روزها تظاهر کنندگان خواستار برکناری از قدرت هستند و لی در پایان بیانیە فراکسیون “امید” از وی و رهبریش تجلیل شدە و مردم را هم بە حمایت از رهبر و جمهوری اسلامی فراخواندەاند نیست .  اتفاقا اگر دشمنان خارجی پی بهانە های برای دخالت در امور داخلی ایران باشند، همین رهبر و طرفدارانش هستند کە بیشترین بهانە ها را بە آنها می دهند. این فراکسیون البتە سرسپردگی اش بە ولی فقیە و خیانتش بە آرایی کە با فریب و نیرنگ از مردم گرفتە بود، را پیش از این نشان دادە بود، اما با این بیانیە خیانت بە جنبش عدالت خواهانە و ضد استبدادی را نیز بر آن افزود و آب پاکی روی دست همە کسانی ریخت کە در انتخابات مردم را بە رای دادن بە آنها فراخواندند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۲ دی, ۱۳۹۶ ۵:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!