سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۵

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۵

تاریخ را نە می توان متوقف، و نە بە عقب راند!

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در "مجمح تشخیص مصلحت نظام" بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در “مجمح تشخیص مصلحت نظام” بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

قانون کار مصوب ٢٩ آبان سال ۶٩ البتە همان چیزی نبود کە کارگران و سازمان های کارگری طالب آن بودند و برای آن مبارزە کردە بودند، این قانون حتی آن قانونی نبود کە چپ های مذهبی حکومتی در ابتدا می خواستند. این قانون در آن مقطع کف خواستە های آنان بود کە پس از درگیری های بسیار بین آنها و جریانات موتلفە و حجتیە و دیگر راستگرایان آن دوران در اثر مقاومت و مصلحت اندیشی همین جریانات و جو حاکم بە تصویب رسید. درگیری بین جناح های چپ و راست حکومتی بر سر این مسئلە بعد از سرکوب سازمان های کارگری  چنان حاد شد کە خمینی را مجبور بە صدور فرمان تشکیل “مجمح تشخیص مصلحت نظام” برای تصمیم گیری در مورد قانون کار و اختلافات مابعد این چنینی کرد.

چپ های اسلامی حکومتی، البتە اگر بە انحصارطلبی، روی نمی آوردند و با راستگرایان رژیم در سرکوب آزادی های اساسی و سازمان های کارگری غیر خودی دست بە یکی نمی کردند و مقابل سرکوب دگراندیشان می ایستاندند، در آن زمان هم می توانستند، قانون کار بهتری را بە تصویب برسانند و از آن نیز هراست کنند وهم شاید خود آنها و جامعە امروزە وضعیت بە مراتب بهتری داشتند و قانون کاری کە پس از آنهمە کشاکش طبقاتی و سرکوب بە تصویب رسید، توسط همان هایی کە از ابتدا با آن و انجام هر تغییر مثبتی در قانون کار بە شدت مخالفت می ورزیدند ومی خواستند قوانین کار پیش از انقلاب را هم از از میان بردارند چنین قلع و قمع نمی شد.

مشروط کردن اخراج کارگر، کاهش ساعت کار هفتگی از ۴٨ بە ۴۴ ساعت، تعطیلی روز جهانی کارگر، افزایش مرخصی های سالیانە کارگران، تصویب قانون بیمە بیکاری، و حفظ مواد مثبت قانون کار قبل از انقلاب، در قانون کار جدید، جزء نکات مثبت قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ بودند، کە البتە همە آنها یا منسوخ شدند و یا مسکوت گذاشتە شدند.

بدین ترتیب قانون کار در اثر سلطە راستگرایان و سازش اصلاح طلبان و سرکوب، احزاب و سندیکاهای کارگری همانگونە کە محافظە کاران می خواستند و در پیش نویس ضد کارگری و قرون وسطایی احمد توکلی فرمولە شدە بود بە شکل کنونی درآمد.

 طی دو دهە گذشتە، بە تدریج نە تنها تمام آن مواد مثبت قانون کار مصوب ٢٩ آبان توسط دولتهای محافظە کار افراطی و اعتدالی و اصلاح طلب یکی پس از دیگری منسوخ شدند بلکە، تلاش مرتجعین حاکم  برای پس راندن کارگران و حقوق سندیکایی شان بە اول قرن گذشتە  همچنان ادامە دارد.

طبق یک آمار رسمی کە بە تازگی منتشر شدە، حتی میانگین کار هفتگی کارگران بە ۴٩ ساعت در هفتە رسیدە، کە این خود با اینکە گویای همە حقایق نیست و در لابلالی گزارشات منتشر شدە، کارگری صحبت از ١٢ ساعت کار روزانە بدون دریافت دستمزد اضافە کاری می کنند، بە معنی باز گرداندن ساعات کار روزانە بە صد سال پیش و در وا`قع بە دوران آغاز مبارزە است.

قراردادهای کار دایم، عملا ملغی شدە و جای آن را قردادهای سفید امضاء گرفتەاند، مشروط بودن حق اخراج حذف و اختیار اخراج کارگر بدون قید و شرط بە کارفرما سپردە شدە، بکار گیری کودکان بە استناد بە طرح استاد شاگردی بە یک پدیدە فزایندە تبدیل شدە، کارفرمایان زنان باردار را بر خلاف مقررات از کار اخراج می کنند، بیمە بیکاری محدود و بە دشواری بە تعداد اندکی از بیکاران پرداخت می شود، مرخصی سالیانە بخاطر رواج قراردادهای موقت در اکثر موسسات اجرا نمی شود، رهبران و اعضاء سندیکاها و احزاب کارگری تحت پیگرد مداوم پلیسی قرار دارند.موسسان و فعالین سندیکایی بە سبک و سیاق دوران رضاخانی زندانی می شوند …

بهانە ظاهری همە دولت ها و نهادهای حکومتی برای از میان برداشتن قوانین حمایتی، تشویق سرمایە گزاری و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال بودە است. اما حتی رجوع بە آمارهای دستکاری و سانسور شدە کە بعضا نیز مانند آمار بیکاری اساسش بر تقلب استوار شدە، توسط مراکز رسمی آماری، بخوبی بی پایە و اساس بودن این توجیهات مردم فریبانە را برملا می کند.

از آن جملە، بر اساس تازەترین آماری کە در زمینە بازار اشتغال و جمعیت فعال و غیر فعال در تابستان گذشتە بە تازگی توسط “دفتر نیروی کار و سرشماری” با عنوان “چکیدە نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ٩۴” منتشر شدە، نە تنها هیچ یک از ادعاها و انتظارات دولت و حکومت توسط آمار جدید تائید نشدە بلکە وضعیت بە مراتب بدتر از قبل شدە، کە خوب گسترش فزایندە رکود و اعتراضات کارگری نیز مویدهمین واقعیت اند.

اما کشاکش ها میان کارگران و سرمایەداران و مرتجعین حاکم بر سر قانون کار ە رغم تمام فشارها و موانعی کە حکومت بر سر راە مبارزە حق طلبانە کارگران قرار دادە اند بە رغم کامیابی های مقطعی مرتجعان حاکم هیچگاە قطع نشدە و نخواهد شد. محال است طبقە کارگر از حقوق سندیکایی اش، کە محصول یک قرن مبارزە و تلاش فداکارانە و پر هزینە است عقب بنشیند. مبارزە تا دست یافتن بە یک قانون کار جامع و مترقی کە در آن همە حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران ملحوظ شدە باشد، در هر حال و شرایطی توسط کارگران پیگیری خواهد شد. مبارزە علیە تعرض بە مواد حمایتی قانون کار مصوب ٢٩ آبان نە پایان راە، بلکە آغاز راە است. تاریخ را نە می توان متوقف، و نە  بە عقب راند!

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان, ۱۳۹۴ ۹:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!