یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۱

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۱

ترفند جدید وزارت کار؛ حفظ قرارداد های اسارت بار

منوط نمودن تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت کار بە نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاون وزیر کار خلاف تبصرە یک از مادە ٧ قانون کار است، کە تصمیم‌گیری در این مورد را بە صراحت بە وزیرکار و تائید هئیت وزیران محول کرده است.

“خبرگزاری مهر” در دوم آبان از قول احمد مشیری، معاون وزیر کار در امور روابط کار، خبر از روشن کردن تکلیف قراردادهای موقت کار طی یک سال آیندە در صورت توافق میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان داد.

تحمیل زورمندانە  قرادادهای موقت توسط کارفرمایان درکارهایی کە ماهیت مستمر دارند خلاف قانون کار است، عملا نیمی از حق و حقوق قانونی کارگران را از آنان سلب می شود و امنیت شغلی کارگران را از میان برداشتە است.

 هم از این رو کارگران بە درستی قرادادها را اسارت بار می نامند و به همین دلیل مطالبات عمدە کارگران و از محرک های عمدە اعتراضات و اعتصابات کارگران طی دودهە اخیر برچیدە شدن بساط قراردادهای موقت بودە است.  هم اینک مطابق دادەهای آماری رسمی ٩۶ درصد از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی فاقد قرارداد رسمی هستند و تحت پوشش قراردادهای موقت کوتاە مدت قرار دارند.

منوط نمودن تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت کار بە نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاون وزیر کار خلاف تبصرە یک از مادە ٧ قانون کار است، کە تصمیم گیری در این مورد را بە صراحت بە وزیرکار و تائید هئیت وزیران محول کرده است. معاون وزیر کار با طرح این ترفند در واقع قصد دارد، مطابق مادە ٧ قانون کار در واقع همە کارگران شاغل در کارهایی کە ماهیت مستمر دارند، کارگر رسمی محسوب می شوند و بە تبع آن باید از کلیە مزایای قانونی مد نظر در قانون کار برخوردار شوند. اما در تبصرە یکم همین مادە، تعیین زمان کار موقت بە وزیر کار و دولت واگذار شده است، از سال ١٣۶٩ تا کنون کە ٢٧ سال از تصویب قانون کار گذشتە، وزارای کار بە بهانە های مختلف عامدا از مشخص کردن شرایط قراردادهای موقت سرباز زدەاند، کارفرمایان نیز بە بهانە روشن نشدن تکلیف تبصرە مذکور بخصوص از زمان دولت رفسنجانی بە این سو با شیوە های مختلف منجملە با توسل بە زور و تهدید قراردادهای موقت کار را مطابق میل و سلیقە خودشان جایگزین قرار داد رسمی در کارهایی کە ماهیت مستمر دارند کرده اند.

بە یک معنی تبصرە قانون کار را بجای وزیرکار و دولت کارفرمایان تعیین کردەاند!

به همین خاطر اساسا قراردادهای موقت مطابق قانون کار فعلی و رفتاری کە براساس این قراردادها با کارگران می شود، غیرقانونی است و دولت می بایستی از همان آغاز شروع این بدعت یک طرفە و خودسرانە کارفرمایی، جلوی این کار را می گرفت و مسببین آن را مجازات می کرد، با این وجود اما مدیران واحدهای دولتی نیز بە تدریج بە تقلید از این بدعت کارفرمایی شروع بە تقلید از آنان کردند، کە در نتیجە آن اینک ٩۶ درصد از کل شاغلین بە صورت قراردادی کار می کنند و از این طریق بە قیمت فقر و فلاکت کارگران سودهای هنگفتی نصیب کارفرمایان و مدیران دولتی می شود.

قبل ازاحمد مشیری، علی ربیعی در شروع صدراتش بر مسند وزارت تعاون، رفاە و کار، قول ساماندهی قراردادهای موقت کار را دادە بود کە تا کنون نە تنها بە آن عمل نکردە بلکە درصد کارگرانی کە تحت پوشش قراردادهای موقت کار قرار گرفته اند، طی مدت وزارت ایشان، بنا بە دادەهای آماری رسمی با بیش  ٣٠ درصد افزایش از ۶۵ درصد بە ٩۶ درصد افزایش یافته است و مضاعف بر آن مدت قراردادها کوتاهتر و شرایط قراردادها هم بە مراتب بدتر از پیش گردیده، در واقع منظور از اصطلاح “ساماندهی” نوعی طفرە رفتن از تعیین کردن مدت کار موقت بود و نشان می داد کە وزیر کار نمی خواهد با اجرای قانون مانع بسط قرادادهای موقت شود. به همین جهت طی ۴ سال نخست وزارتش نە هیچ اقدامی برای جلوگیری از قانون شکنی کارفرمایان انجام داد و نە خبری از اجرای طرحش شنیدە شد.

همە این قراین حاکی از آن است کە معاون وزیر کار نیز قصد ندارد بە یکی از مطالبات عمدە کارگران پاسخ مثبت دهد. او تحت فشار فزایندە کارگران با توسل بە این ترفند درتلاش است بر حمایت وزارت کار و دولت از رواج قراردادهای ظالمانە و اسارت بار و قانون شکنی کارفرمایان سرپوش نهد و مانعی بر سر راە این نظم ضد انسانی صاحبان سرمایە ایجاد نکند.

سپردن تعیین تکلیف قراردادهای موقت بە شورای عالی کار کە یک نهاد تماما کارفرمایی و ضد کارگری است، غیر از از این کە خلاف قانون است، نتیجەاش در نهایت چیزی جز صحە نهادن بر وضعیت کنونی نیست. این ترفندها رسواتر و لورفتە از آن هستند کە موجب فریب کارگران گردند. مبارزە کارگران تا ملغی کردن قرار دادهای اسارت بار موقت، ادامە خواهد یافت.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۰ آبان, ۱۳۹۶ ۰:۵۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…