پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۰

تعمیم طرح استادشاگردی و کارورزی بە میان پرستاران!

گزارش‌هایی کە در مورد رفتن پرستاران از کشور برای یافتن کار قبلاً منتشر شدەاند بە نوبە خود استدلال مسئولین تشکل‌های پرستاری در این زمینە را تائید می‌کند. بە عقیدە برخی از مسئولین این سازمان‌ها، دستمزد پرستاران در مقابل زحمت زیادی کە شغلشان دارد ناچیز است و صاحبان بیمارستان‌های خصوصی هم پیوستە در تلاش‌اند با ترفندهای مختلف تا می‌توانند سطح دستمزدها را پائین بیاورند و هدف اصلی این طرح معطوف بە همین موضوع است.

بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” جامعە پرستاران اهواز در ١۵ مرداد برای اعتراض بە طرح تربیت پرستار بیمارستانی در مقابل دانشگاە علوم پزشکی جندی‌شاپور بە همراە تعدادی از دانشجویان رشتە پرستاری تجمع کردند و خواستار لغو این طرح شدند. قبل از این تجمع و از آغاز اعلام طرح مذکور مسئولین سازمان‌های پرستاری با این طرح مخالفت کردە بودند. این مخالفت‌ها در ابتدا تا حدودی سبب عقب‌نشینی دست‌اندرکاران آن و ایجاد تغییراتی در آئین نامە و خود طرح گردید. اما ظاهراً طراحان پشت صحنە طرح کە گفتە می‌شود صاحبان بیمارستان‌های خصوصی هستند و می‌خواهند با این ترفند سطح دستمزد پرستاران را پائین بیاورند و پائین نگە دارند، با اصلاحات پذیرفتە شدە مخالفت کردند و طبق معمول و برخلاف قول‌هایی که مقامات دولتی به سازمان‌های پرستاری داده بودند، درنهایت جانب صاحب بیمارستان‌ها را گرفتند، و طرح اصلاح‌شده را کنار نهادند و می‌خواهند نسخه اصلاح‌نشده به اجرا بگذارند. طبیعتاً از وزارتخانه‌ای که وزیر آن خود یکی از صاحبان ۲ بیمارستان بزرگ و در حقیقت، کارفرما محسوب می‌شود، نباید هم انتظار داشت که در این‌گونه موارد که پای منافع خود او نیز در بین است، جانب‌دارانه عمل نکند.

 علی سنایی عضو شورای عالی پرستاری در ارتباط با نیات نهفتە در پس این طرح گفتە است “احساس می‌کنم نیت سهامداران بخش خصوصی در این نسخه‌پیچی برای دولت و  هدف اصلی در اجرای این طرح ، تلاش برای افزایش سطح تقاضا در بازار کار پرستاری با تزریق نیروی کار ارزان است  تا به این وسیله پرستاران بخش خصوصی به دلیل ترس از اخراج و تعدیل،  ناچار باشند  با هر شرایطی کار کنند.”

یکی دیگر از دلایل مخالفت یک پارچە تشکل‌های پرستاری با این طرح تهدید سلامتی بیماران بواسطە بکار گیری پرستارانی است کە دورە آموزش دانشگاهی رشتە پرستاری را نگذراندەاند و بە عقیدە رهبران این تشکل‌ها فاقد دانش کافی پرستاری هستند. بە گفتە علی نسایی اجرای این طرح و انتقال بخش آموزش پرستاران از دانشکده‌ها به بیمارستان‌ها، در آینده‌ای نه‌چندان دور موجب تنزل  سطح استانداردهای بهداشتی، درمانی کشور می‌شود. بااین‌وجود ولی گویا افزایش سود برای صاحبان بیمارستان‌ها بر سلامت مردم ارجح‌تر است!

 بر اساس طرح مذکور پرستاران می‌توانند بە جای گذراندن دورە پرستاری این دورە را بە شکل عملی در بیمارستان‌ها بگذرانند. ظاهراً بهانە دست‌اندرکاران طرح کمبود پرستار و نیاز بە پرستار است. اما مسئولین تشکل‌های پرستاری این ادعا را رد نمودە و می‌گویند پرستاران تحصیل کردە زیادی بی‌کارند و کمبود پرستار تنها در تهران وجود دارد و آن‌ها برای رفع کمبود پرستار در تهران طرح هم دارند. از طرف دیگر گفتە می‌شود  ٩٠٠٠ پرستار بیکار دریکی از سامانە های این سازمان‌ها برای یافتن کار نام‌نویسی کردەاند.

گزارش‌هایی کە در مورد رفتن پرستاران از کشور برای یافتن کار قبلاً منتشر شدەاند بە نوبە خود استدلال مسئولین تشکل‌های پرستاری در این زمینە را تائید می‌کند. بە عقیدە برخی از مسئولین این سازمان‌ها، دستمزد پرستاران در مقابل زحمت زیادی کە شغلشان دارد ناچیز است و صاحبان بیمارستان‌های خصوصی هم پیوستە در تلاش‌اند با ترفندهای مختلف تا می‌توانند سطح دستمزدها را پائین بیاورند و هدف اصلی این طرح معطوف بە همین موضوع است. مسئولان تشکل‌های پرستاری در مورد نیات و اهداف واقعی نهفتە در پس این طرح ناروا نمی‌گویند. این طرح درواقع نسخەای از طرح‌های استادشاگردی و کارورزی و تعمیم آن‌ها بە میان بیمارستان‌ها  بە منظور تأمین “پرستار” ارزان و افزایش سود بیشتر برای صاحبان بیمارستان‌های خصوصی ست کە هم‌اکنون سود سرشاری می‌برند ولی درعین‌حال بە آن قانع نیستند و همچنان برای افزایش سودشان بە هر وسیلەای ولو این کە سلامتی مردم را دچار مخاطرە کند متوسل می‌شوند.

پیداست کە از سرمایە دار نمی‌شود انتظار داشت کە در پی سود بیشتر نباشد. این دولت است کە وظیفە دارد با تدوین قوانین و وضع مقررات مناسب و عادلانە و موظف نمودن کارفرمایان بە رعایت حقوق سندیکایی و اجتماعی مزدبگیران مانع بە مخاطرە افتادن سلامتی و امنیت مردم و نیروی کار شود. اما دولت بە رغم همە اعتراضات نە تنها بە وظیفەاش عمل نمی‌کند، بل کە با از میان برداشتن قوانین حمایتی و تصویب طرح‌هایی کە همگی بدون استثنا در جهت منافع سرمایە داران هستند بە این مخاطرات دامن می‌زند و شرایط را برای تشدید استثمار نیروی کار توسط سرمایەداران هموارتر می‌کند. و هنگامی کە اعتراضات دامن می‌گیرد و تهدیدات و وعدە های توخالی هم نتیجە نمی‌دهند، آن‌وقت مأموران سرکوب را بە مصاف کارگران می‌فرستند تا بل کە بهر شکل طرح‌هایشان را بە مزدبگیران تحمیل کنند. مقابلە با این گونە طرح‌های ضد کارگری کە درواقع یکی پس از دیگری در سازمان‌های کارفرمایی تدوین و برای اجرا بە دولت ابلاغ می‌شوند و دولت نیز آن‌ها را بە اجرا می‌گذارد، لازم است همە تشکل‌های کارگری تلاش کنند مشترکا عمل کنند. اعتراضات پراکندە امثال تجمع ١۵ مرداد پرستاران در اهواز با همە اهمیتی کە دارند اما برای عقب راندن کارفرمایان و دولتشان بە تنهایی کافی نیست. اما اگر همە سازمان‌های پرستاران حداقل در مواردی مانند مورد این طرح کە نسبت بە آن نظر واحدی دارند به‌طور هم‌زمان در سطح کشور اقدام کنند حتماً نتیجە. بهتری برایشان خواهد داشت.

 

 

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد, ۱۳۹۶ ۱۰:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول