چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۹

جنگ سردی دیگر؟

اما این منتفی نمی کند نوع دیگری از جنگ سرد را با خصیصەهای مختص بە خود. مورد سوریە در واقع موردیست از تبلور جنگ سرد در شرایط دیگر با خصوصیات دیگر کە یکی از این خصوصیات می تواند موردی بودن، مقطعی بودن و در همان حال تعیین کنندگی آن در پیشبرد منافع آتی در سطح بین المللی باشد.

بعد از شروع جنبشهای ضد دیکتاتوری در کشورهای عربی و پیروزی آنان در بعضی از این کشورها، منطقە و کلا جهان از لحاظ ژئوپولیتیک سیاسی وارد مرحلە دیگری شدە است. دیگر از دیکتاتورهای سکولار قبلی آثاری بە جای نماندە است، و آرام آرام احزاب موسوم بە اسلامی بر اریکە قدرت تکیە می زنند و بدین ترتیب این کشورها از لحاظ کیفیت سیاسی، وارد مراحل نوینی می شوند، مراحل نوین، اما نە بە الزام در یک تصور خطی رو بە جلو. چنانکە کرونولوژی حوادث نشان می دهند، ابتدا این جنبشها در کشورهای دیکتاتوری مورد حمایت غرب شکل گرفتند (تونس و مصر). غرب کە ابتدا شکە شدەبود بە حمایت از دیکتاتورهای مورد حمایت خود ادامە داد، اما بر اساس نگرش پراگماتیستی و رئال پولیتیک خود سریع متوجە خطا در موضع گیری شد و بعد از مدت کوتاهی بە همراهی محتاطانە و پیچیدە با این جنبشها دست زد، بطوری کە بتوانند با حفظ کلیت سیستم (و تنها با حذف دیکتاتور) و تلفیق آن با نیروهای جدید، از انقلاب و تحولی ریشەای در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. کە بە واقع نیز توانستند این استراتژی خود را تا این موقع بە پیش ببرند. اما این جنبشها تنها بە کشورهای مورد حمایت غرب محدود نشد، بلکە دامنە آن وسیعتر شدە و بە کشورهای دیکتاتوری رقیب غرب نیز سرایت کرد، از جملە بە لیبی. کە در این کشور غرب موقعیت را غنیمت شمردە و با توجە بە اینکە نفوذی بر رژیم آن نداشت، بە مداخلە نظامی دست زد و بعد از نبردهایی خونین، توانست با کمک نیروهای مسلح داخلی، رژیم قذافی را سرنگون کند. در حقیقت سرنگونی دیکتاتوریهای نزدیک بە روسیە و چین، می توانستند از لحاظ استراتژیکی موازنە درهم شکستە شدە در منطقە را بە نفع غرب بازگرداند، و بدین ترتیب جای پای آنان را دوبارە از لحاظ ژئوپولیتیکی مستحکم کند. بیخود نبود کە در مورد لیبی چنین سریع و قاطعانە عمل شد، و لیبی را با جنگی تمام عیار روبرو ساخت. اما در این رقابت و جنگ استراتژیکی تنها طرفهای غرب، روسیە و چین مطرح نیستند، بلکە جمهوری اسلامی نیز بە عنوان یکی از قدرتهای منطقەای کە دارای نفوذ اسلامی ـ ایدەئولوژیکی در منطقە و از همین منظر دارای همگرائیها و همسوئیهایی نیز با نوع نیروهای شرکت کنندە در “بهار عربی” بود، نیز یکی از مدعیان است. نمونە بحرین و نوع برخورد دوگانە غرب با بحران این کشور، می تواند ادعای ما را در این مورد اثبات کند. غرب با دمکراتیزە کردن بحرین همگامی نکرد، زیرا قدرت گیری شیعیان بمنزلە نفوذ ایران بر این کشور بود. بنابراین تا جائی کە بە نفس این رویدادها و عوامل خارجی برمی گردد، سە رقیب اصلی سیاسی در منطقە وجود دارند: غرب، روسیە و چین، و سرانجام ایران. و البتە چنین نیست کە همیشە این سە رقیب در همە موارد دست بە رقابت با هم زدە باشند، همکاریهای مقطعی و ضمنی بخشی از تصویر موجودند. بە عنوان نمونە همکاری روسیە با غرب در مورد لیبی (کە بعدها روسیە خود را فریب خوردە در این مورد دید) می تواند فاکتی قابل اتکا باشد. و نیز همگرائی در دو مورد آنان یعنی میان ایران با روسیە و چین البتە قابل رویت تر است تا میان دیگران. اما با شروع بحران سوریە ما شاهد فاز دیگری از تحولات و نوع رقابت این سە جریان با هم بودەایم. مورد سوریە بە جای اینکە بە چنان همگرائیها و یا همکاریهایی فرابروید کە هرچە سریعتر بە بحران این کشور خاتمە دهد، بە موردی بدل شدە تا در آن صف آرائیهای دیگری صورت بگیرد. کە در این صف آرائی بتدریج ما شاهد کریستالیزە شدن غربیها در یک طرف و روسیە و ایران و چین در طرف دیگر (از ذکر نیرو و یا کشورهای دیگر در این دو جبهە برای سادەترکردن تصویر خودداری می شود) هستیم. امری کە علیرغم تشکیل و ایجاد نشستهای بین المللی متعدد، روزبروز خود را بیشتر متبلور می کند و بیشتر خصلت صف بندیهای جداگانە را در خود باز می یابد. اختلاف بر سر نوع عملی کردن توافقهای حاصلە، اینکە اسد برود یا نرود (روسیە خوانش دیگری از توافق ژنو در این مورد در برابر غرب دارد)، سخنان رئیس دانشکدە دفاعی روسیە کە گفتە تصمیم عدم فروش اس – ۳۰۰ به ایران تصمیمی سیاسی بوده که با اعمال فشار بیشتر بر سوریه قابل لغو است، و سرانجام هشدار وزیر امور خارجه انگلیس کە در اظهاراتی اعلام کرد روسیه باید بفهمد که حمایت از بشار اسد هیچ فایدهای برایش ندارد همە و همە نشان می دهند کە عرصەهای رویارویی بر زمینە توافقات بە ظاهر حاصل شدە فراوانتر از آنند کە بشود از همگرائیهای نسبی در مسیر حل بحران سوریە سخن گفت. اگر غرب توانستە با همگامی با جنبشهای عربی در تونس و مصر لااقل در کوتاە مدت و میان مدت از تغییرات رادیکال سریع بە ضرر خودش جلوگیری کند، و با کمک مستقیم بە گروههای مخالف در لیبی، آیندە منافع خود را در آنجا تامین کند و روسیە و چین را از صحنە رقابت خارج کند، اگر غرب توانست با کمک عربستان و دولت بحرین، حوادث این کشور را کنترل کند، اما در قضیە سوریە با امر دیگری مواجە شدە است،… امر سرسختی و ایستادگی طرفین رقیب، یعنی ایران، روسیە و چین. شدت گیری رقابت بر سر امر سوریە ما را بە این سو می راند کە آیا ما در آستانە شروع جنگ سرد دیگری قرار نداریم؟ جنگ سردی کە در آن نیروهای ناهمگون می توانند در هر جبهەای صف آرائی کنند و جهان را بار دیگر با منطق دیگری از رقابت بر سر منافع سیاسی و اقتصادی مواجە کنند؟ با مراجعە بە کیفیت جنگ سرد گدشتە میان بلوک شرق و غرب می بینیم کە در دوی سوی با دو ایدئولوژی و دو تا ساختار نظامی متحد مواجە بودیم (ناتو و ورشو)، اما در جهان کنونی ما دیگر با چنین ساختارهای شستە رفتەای چە از لحاظ نظامی و چە از لحاظ ایدئولوژیکی روبرو نیستیم، اما این منتفی نمی کند نوع دیگری از جنگ سرد را با خصیصەهای مختص بە خود. مورد سوریە در واقع موردیست از تبلور جنگ سرد در شرایط دیگر با خصوصیات دیگر کە یکی از این خصوصیات می تواند موردی بودن، مقطعی بودن و در همان حال تعیین کنندگی آن در پیشبرد منافع آتی در سطح بین المللی باشد.

تاریخ انتشار : ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت