یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۷

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۷

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید!

سازماندهی حرکت های مشترک معلمان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی، بویژە انجام اقدامات مشترک با خانوادە های زندانیان سیاسی برای آزادی همە زندانیان سیاسی و مدنی، یقینا می تواند بە عاملی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود و نبایستی با آزادی تعدادی از زندانیان، چنین حرکتی دچار توقف و رکود گردد.

تحلیل هفتە بولتن کارگری شمارە ١۵۵

بنا بە گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، شعبە ٣۶ دادگاە تجدید نظر در ٢۴ شهریور ٩۵ حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی ,دبیر کانون صنفی معلمان را تائید کرده است. وی در سال ٩۴ در واقع بخاطر فعالیت های صنفی بازداشت شد و در یک بی دادگاە بە ریاست قاضی صلواتی بە ۶ سال زندان محکوم گردید، اما پس از گذراندن ١١ماە زندان و مبادرت بە یک اعتصاب غذای طولانی با قید وثیقە آزاد گردید.    

چند روز قبل از اعلام خبر تائید حکم ۶ سال زندان برای دبیر کانون صنفی معلمان در بی داگاە تجدید نظر، جعفر عظیم زادە رئیس اتحادیە آزاد کارگران و شاپور احسانی یکی دیگر از رهبران این اتحادیە، در دادگاهی مشابە با اتهامات دروغین، تجدید محاکمە شدند و در انتظار اعلام رای بی دادگاە تجدید نظر بسر می برند.   
عظیم زادە نیز کە قبلا همزمان با عبدی علیە حکم ظالمانە زندان و اتهامات ناروا مبادرت بە اعتصاب غذا کرده بود، بە دنبال مقاومتی طولانی و تحسین برانگیز، در پی موج اعتراض ها و حمایت های وسیعی کە از هر سو از او و اسماعیل عبدی صورت گرفت، پس از آن کە زندانبانان نتوانستند وی را وادار بە شکستن اعتصابش کنند، با وعدە رسیدگی عادلانە بە درخواست هایش توسط زندان بانان آزاد شد.                       .  
از سویی دیگر، شاپور احسانی، فعال کارگری نیز، بە دلیل فعالیت های صنفی، از قبل تحت پیگرد قرار داشت، مدتی پیش تر نیز ابراهیم مددی و داود رضوی هر یک صرفا بە دلیل فعالیت سندیکایی دیگر بار بە چندین سال زندان محکوم شدند. علاوە بر این تعداد زیادی از فعالان صنفی و سازمان دهندگان اعتراض های صنفی در واحدهای ریز و درشت صنعتی و معدنی توسط بیدادگاە های مشابە درشهرهای مختلف محاکمە و بە زندان، شلاق و اخراج محکوم گردیدند.                     
آزادی عبدی و عظیم زادە بی شک در وهلە نخست بە دلیل اعتراضات وسیع گروەهای مختلف اجتماعی و سازمان های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج کشور، و استواری این دو تن بر سر خواستە هایشان بود، و اگر این اعتراض ها و نگرانی از عواقب آنها نبود، بعید بود کە زندانبانان جنایتکار این دو رهبر سندیکایی را ولو بطور موقت و خواباندن اعتراض هایی کە حول اعتصاب غذای آنها شکل گرفت با دادن وعدە رسیدگی عادلانە آزاد کنند. تائید حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی نیز موید همین واقعیت است.                 
در مورد نتیجە دادگاە عظیم زادە و احسانی نیز، با وجود دادن وعدە رسیدگی عادلانە تصور نمی رود کە نتیجە متفاوت باشد، زیرا با توجه به سیاست سرکوب جنبش کارگری ایران، کە توسط همە جناح های حکومتی و دولتی طی سال های متمادی انجام گشته، تردیدی وجود ندارد که چنین برخورد های خصمانه ای، همچنان علیه فعالان مستقل کارگری ادامه خواهد یافت.      
اما در این میان طنز قضیە در این جا است، کە تائید حکم زندان عبدی و دیگر محاکمات فعالان کارگری درست همزمان با صدور بخشنامە وزیر کار مبنی بر ابلاغ بخشنامە اجرایی مقاولە نامە های بنیادین کار کە حق فعالیت اتحادیەای و حق اعتصاب در صدر آنها قرار دارد، صادر شده است و هئیتی نیز از طرف خانە کارگر در کنگرە فدراسیون سندیکایی جهانی، کە در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شد، شرکت داشتند.                       

با این وصف اما هم وزیر کار و هم علیرضا محجوب کە یکیشان عنوان پر طمطراق نمایندگی کارگران ایران و دیگری وزیر کار را یدک می کشند، مثل همیشە، دم فرو بستند و انگار نە انگار کە وظیفەای دارند.                                     

 هر دو بە کوچە علی چپ و صحرای کربلا زدند. محجوب در سخنرانی اش در کنگرە این فدراسیون، برای این کە بر سرکوب خشن و مستمر بدیهی ترین حقوق کارگران و استمرار فقر، فساد و بی عدالتی حاکم سرپوش بگذارد، از همە چیز سخن گفت جزء سرکوب جنبش کارگری توسط دولت و حکومت.  
امروزە دیگر کمتر کسی، انتظاری از وزیر کار، دولت و امثال محجوب ها دارد. بهمین خاطر است کە بە رغم همە وعدەهای دروغ و سرخرمن این جماعت و تشدید مداوم فشار و ارعاب و زندانی کردن رهبران تشکل های مستقل کارگری، اعتراض ها و مقاومت کارگران با قدرت ادامە دارد و خواب خوش را از کارگزارن سرمایە سلب کرده است. با این اوصاف می توان با راە اندازی کمپین های مختلف در داخل و خارج و تشویق کارگران و سایر اقشار و گروەهای اجتماعی علیە پیگرد پلیسی فعالان کارگری و مدنی بە مقابلە برخاست و خواهان اجرای بی قید و شرط مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار شد. سازماندهی حرکت های مشترک معلمان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی، بویژە انجام اقدامات مشترک با خانوادە های زندانیان سیاسی برای آزادی همە زندانیان سیاسی و مدنی، یقینا می تواند بە عاملی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود و نبایستی با آزادی تعدادی از زندانیان، چنین حرکتی دچار توقف و رکود گردد. اگر اعتراض ها پس از آزادی عبدی و عظیم زادە با قدرت پیشین ادامە پیدا می کرد، شاید الان با تجدید محکمات و تائید احکام ظالمانە پیشین مواجە نمی شدیم و عدە دیگری از زندانیان سیاسی و کارگری نیز الان آزاد شدە بودند. درست است کە دولت و وزیر کار بە راحتی زیربار اجرای قوانین و بخشنامەهایی کە بسود حقوق کارگر است نخواهند رفت، ولی همین قوانین از آن جملە بخشنامە وزیر کار در ارتباط با اجرای مقاولە نامه ها را بایستی مستمسک قرار داد و بە استناد بە آنها خواهان آزادی همە کارگران زندانی و اجرای بخشنامە وزیر کار شد.    
طبق همین بخشنامە همە احکام صادر شدە زندان برای فعالان کارگری غیرقانونی است.                 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر, ۱۳۹۵ ۰:۲۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها