پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۷

حکومت در تدارک تشدید اختناق و سرکوب و انتقامجویی از اصلاح طلبان وجنبش سبز است

رژیم از اصلاح طلبان، بخاطر شرکت نکردن آنها در انتخابات و افزایش و صریحترشدن انتقادات آنها نسبت بە حکومت و بخصوص بە خامنەای کە در چنین شرایط بحرانی صورت می گیرد، به شدت عصبانی و مترصد انتقام است... پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات بی تردید سبب کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواهد شد و این برای آنها هزینە خواهد داشت. حکومت می خواهد این هزینە را هرچە زودتر وصول کند.

شواهد و دلایل متعدد حکایت از آن می کنند، کە حکومت خود را برای تشدید و توسعە اختناق پس از بر گزاری انتخاب فرمایشی مجلس نهم آمادە می کند. سخنان سردار نقدی به هنگام ملاقات با دانشجویان بسیجی، محاکمە فایزە رفسنجانی و مسدود کردن سایت هاشمی رفسنجانی، تهدید خاتمی، قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درمجلس راجع بە حوادث بعد از انتخابات دورە گذشتە ریاست جمهوری و اقدامات مشابە دیگری از این دست در هفتە های اخیر و بدنبال تشدید بحران اقتصادی، تحریم بانک مرکزی و پرهیز سازمانها و شخصیتهای اصلی اصلاح طلب و رهبران شاخص جنبش سبز از شرکت در انتخابات فرمایشی، نشان می دهند کە حکومت غرق در گرداب بحرانهای متعدد و درماندە از ادارە جامعە و مصمم بە حفظ قدرت بە هر قیمت، می خواهد همچنان از حربە اختناق و تشدید آن برای ماندن در قدرت بهرە بجوید.

حکومت در شرایطی خود را برای تشدید اختناق و سرکوب آمادە می کند، کە این حربە تجربە شدە، گرچە آسیبهای دردناکی را بر جامعە وارد کردە است، اما نە مشکل ناتوانی حکومت را حل نمودە، نە منجر بە کاهش بحرانها گردیدە و نە مانع رشد سطحی و بطنی جنبش سبز گردیدە است و نە مانع ژرفش روزافزون تضادها در درون طیفهای محافظە کاران حاکم گشتە است. با این اوصاف معلوم نیست کە بە چە دلیل رهبر حکومت همچنان کوشش می کند با حربە اختناق و سرکوب، کە کارایی خود را از دست دادە است، مشکلات و بحرانهای خود ساختە را رفع و رجوع نماید و نظام فاسد و مستبد تحت رهبری خویش را کە از هر سو با مخالفت و تحت فشار قرار گرفتە از تعرض فزایندە جنبش مردمی موجود محفوظ نگاە دارد.

بی شک پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات فرمایشی کە دلایل آن با صدور بیانیە ها و طڕق دیگر بە سمع مردم رسیدە است و همچنین افزایش تعداد نامه های سرگشادە خطاب بە خامنەای و دیکتاتور خواندن وی توسط اشخاصی مانند ابوالفضل قدیانی ومحمد نوری زاد، کە تا پیش از انتخابات گذشتە ریاست جمهوری جزیی از نظام بودند و همچنین تقلیل فزایندە نفوذ و اتوریتە ولی فقیە در میان جریان حاکم و روحانیت شیعە کە نقش زیادی در تضعیف موقعیت استبداد حاکم و گسترش مخالفت و مخالفان رژیم دارند، در تصمیم حکومت برای تشدید اختناق و سرکوب بی اثر نبودە است. با این حال محرکهائی مانند جدی شدن تحریم بانک مرکزی توسط اتحادیە اروپا، آمریکا و تعداد قابل توجهی از کشورهای صاحب نفوذ جهان، شکست فضاحت بار طڕح موسوم بە هدفمند کردن یارانە ها، سقوط فزایندە ارزش ریال، ورشکستگی واحد های خرد و کلان تولیدی، افزایش مداوم تعداد بیکاران، تورم و ناتوانی و ناکامی حکومت در مدیریت این بحرانها و مشکلات، کە موجی از نارضایتی وسیع اجتماعی را بدنبال خواهد داشت، دلیل اصلی این تصمیم حکومت اند.

رژیم از اصلاح طلبان، بخاطر شرکت نکردن آنها در انتخابات و افزایش و صریحترشدن انتقادات آنها نسبت بە حکومت و بخصوص بە خامنەای کە در چنین شرایط بحرانی صورت می گیرد، به شدت عصبانی و مترصد انتقام است. بهمین جهت در هفتە های پس از انتخابات فرمایشی خطرات زیادی در کمین اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز و به خصوص زندانیان سیاسی و آنهائی کە در دسترس رژیم اند، نشستە است. البتە این بدین معنی نیست کە در این دور افراد دیگر از این قایدە مستثنی خواهند بود، بازگرداندن ابراهیم مددی بە زندان و رفتار وحشیانە و ضدانسانی با رضا شهابی و سایر اسیران زندانی نشآن می دهد کە تشدید اختناق شامل همە مخالفین و منتقدین جریان حاکم خواهد شد. اما بنظر می رسد این بار اصلاح طلبان بیش از همە در معرض فشار و تعرض قرار گیرند. از هم اکنون رژیم با مسدود کردن سایت رفسنجانی مرز خودیها و ناخودیها را از نو ترسیم کردە است. اگر با رفسنجانی در این مرزبندی جدید چنین رفتار شود، حدس زدن در مورد کیفیت رفتار با محمد رضا خاتمی، تاج زادە، نبوی، موسوی، کروبی، خانم رهنورد، خانم کروبی و … چندان دشوار نیست. باید هوشیار بود و از هم اکنون بە فکر چارە بود. پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات بی تردید سبب کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواهد شد و این برای آنها هزینە خواهد داشت. حکومت می خواهد این هزینە را هرچە زودتر وصول کند. بکوشیم این هزینە را تا حد ممکن کاهش دهیم.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۱ دی, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!