دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹

خامنەای با منتسب کردن کارگران بە “ضد انقلاب” در پی چیست؟

کما اینکە نتیجە آن همە فداکاری در انقلاب وضعیت کارگران را بە جای آنکە بهتر کند بدتر کرد و امروزە حتی در مراسم بە اصطلاح تجلیل از ١٤ هزار کارگر کە در جنگ جان باختند رهبر وقت رژیم "عدل اسلامی" بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران گرسنە ای کە حتی برای گرفتن دستمزدهای معوقە و زیرخط فقرشان هم مجبور بە اعتصاب می شوند دنبال بهانە تازە برای سرکوب شان می گردد.

رسانە های داخلی در هفتە گذشتە و در اوج اعتراضات خیابانی کارگران در اهواز، شوش، تهران و چند شهر دیگر کە برای اعترآض بە دستمزد های معوقە، تداوم غارت سرمایە های سازمان تامین اجتماعی، دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر مطالبات صنفی شان بە خیابان ها آمدە بودند، متن یکی از سخنرانی های خامنەای را کە در ١۶ بهمن ایراد کردە بود منتشر کردند.

خامنەای در این سخنرانی کە بە نوشتە مطبوعات در ” دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور” ایراد کردە بود، تلویحا تحریک “ضد انقلاب” را عامل اعتراضات کارگری خواندە بود. بە نوشتە روزنامە “آفتاب یزد” رهبر حکومت در قسمتی از این سخنرانی اش گفت :” یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود اما کارگران در طول این سالها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند”. نسبت دادن اعتراضات فزایندە کارگرانی کە ماە هاست حقوق نگرفتە اند بە “ضد انقلاب” بهانەای بیش برای سرپوش نهادن بر نتایج سیاست های ضد کارگری و ناکارآیی نظام اشرافی حاکم تحت زعامت ولی فقیە و پشت کردن رهبران رژیم ولایی بە وعدەهای شان و بە آرمانهای انقلاب و اعتماد تودە مردم و دفاع از اشرافیت حاکم نیست. در واقع آن “ضد انقلابی”کە خامنەای و کارگزاران رژیم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی طی تمام سالهای پس از انقلاب بە نام آن هر حرکت آزادیخواهانە و حق طلبانەای را سرکوب نمودە تا بوسیلە آن بر ناکارایی نظام شان سرپوش نهند و ثروت های کشور را غارت کنند، کسی غیر از دولت مردان حاکم نیستند.

اعتراضات کارگری ریشە در فقر و فلاکتی دارد کە نتیجە کارکرد حکومت ولایی، غارت سرمایەها و درآمد های کشور، اعمال دیکتاتوری، از بین بردن حقوق کارگران و مزد بگیران، تغییرقوانین بە سود سرمایە داران، و گسترش بی سابقە بی عدالتی هایی است کە خود خامنەای هم بە آن معترف است، هم بیشترین سهم و نقش را در آن و تدوام اش داشتە و خلاف وعدەهای فقهای حاکم در ٣٩ سال پیش است کە وعدە از بین بردنش را بە مردم دادند.

سخنان خامنەای در اوج روی گردانی فزایندە کارگران از حکومت و توام شدن اعتراضات کارگری با خیزش دی ماە، کە خود این خیزش نیز مانند اعتراضات کارگری ریشە در بی عدالتی و فساد حاکم دارد، حاکی از نگرانی وی از تداوم اعتراضات کارگری و جوش خوردن آنها با خیزشی است کە اگر چە ادعا می شود کە سرکوب شدە است اما در اشکال متنوع و کارآ در حال دامن گرفتن است و کسی را یارای سرکوب آن نیست. نسبت دادن اعتراضات کارگری بە “ضد انقلاب” نشان می دهد کە خامنەای و کارگزاران نظام ولایی مایل بە تغییر رویکردهای عدالت ستیزانە و ضد کارگری شان و بە رسیدگی بە مطالبات برحق زحمتکشان نیستند و همچنان بە دنبال بهانە برای سرکوب این اعتراضات می گردند.

تشدید سرکوب کارگران گرسنە تنها بە تعمیق نارضایتی ها و بحران های موجود دامن خواهد زد. کما اینکە سرکوب خونین سندیکاها، شوراها و احزاب کارگری و عدالت خواە کە طی ٣٩ سال گذشتە بی وقفە ادامە داشتە است اگر چە از عوامل اصلی بی عدالتی و دیکتاتوری و فلاکتی است کە جامعە را در بر گرفتە، اما نتوانستە و نخواهد توانست برای همیشە مهر خاموشی بر مبارزات عدالت خواهانە بکوبد. طبقە کارگر امروز آگاە تر و مصممتر از گذشتە در مرکز نبرد علیە بی عدالتی و دیکتاتوری قرار دارد و می داند عدالت و آزادی را هیچ کس جز خودش بە وی اعطا نخواهد کرد. کما اینکە نتیجە آن همە فداکاری در انقلاب وضعیت کارگران را بە جای آنکە بهتر کند بدتر کرد و امروزە حتی در مراسم بە اصطلاح تجلیل از ١۴ هزار کارگر کە در جنگ جان باختند رهبر وقت رژیم “عدل اسلامی” بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران گرسنە ای کە حتی برای گرفتن دستمزدهای معوقە و زیرخط فقرشان هم مجبور بە اعتصاب می شوند دنبال بهانە تازە برای سرکوب شان می گردد.

 

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند, ۱۳۹۶ ۱۰:۵۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار سحر

گفته بودی سحر می آیم.

از شب پرسیدم، کی سحر خواهد شد، گفت هنوز…

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار سحر

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!