شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۴

خوشحالی

پس اگرچە همە چیز اتفاقی نبود، اما بشیوە اتفاقی نهایتا در مسیر درست خودشان افتادند. اخمهایش بیشتر و بیشتر باز می شوند. زندگی آنقدر هم بد نیست. نە، تنها کافیست آدمها استعداد واقعی خودشان را کشف کنند و مصرانە دنبالش بدوند،... همین!

خوشحالی

فرخ نعمت پور

مدتیست از سیاست کنار کشیدە و بە کسابت پرداختە. بر خلاف سیاست، می بیند در کار پول درآوردن بخوبی دارد پیش می رود. خانە خریدە، ماشینی زیر پایش است و علاو بر این مبلغ قابل ملاحظەای هم توی صندوق و توی شمارە حسابش هست. لبخندی بر لبانش می نشیند. خوشحال است، بر خلاف تصورات قبلی اش، آدم آنچنان بی استعدادی هم نیست. نە، بە هیچ وجە. تنها عیب کار در این بود کە او سالها پیش، در زندگی اش بشیوە اتفاقی، انتخاب بدی کردەبود. او در اصل برای کاسبی خلق شدەبود، و نە برای سیاست. خوشحال است کە علیرغم همە فراز و نشیبهای سخت زندگی، سرانجام عمری باقی ماند تا او بە این حقیقت درخشان برسد. خوشبختانە، گوهر اساسی زندگی اش را کشف و بە آن دست یافتەبود.

او حالا بشدت معتقد است کە سیاست مال سیاستمداران و اهل فن است. و البتە سیاستمداران هم اینگونە نیست کە سیاست را یاد گرفتە باشند، نە، بلکە باید همراە آن متولد شدەباشند. و خوشا بە حال آنانی کە خیلی سریع اینرا می فهمند کە با چە چیزی بە دنیا آمدەاند. بیچارە عدەای کە هیچ وقت نمی فهمند و بیهودە قربانی راهی می شوند کە برای آن بدنیا نیامدەاند، و بلدش هم هیچگاە نمی شوند! و خوشبخت کسانی کە در هر صورت سرانجام قبل از اینکە آن لحظە وحشتناک مردن در زندگی پیش آید، می فهمند. پیش او، خودشناسی مهمترین اصل زندگی است و اما متاسفانە چنان است کە خیلی ها این استعداد را ندارند.

آە! و چە سالهای زیادی را بیهودە در راهی دیگر گذرانیدە و چە مشقاتی را کە تحمل نکردەبود. و لعنت بە این سیاست کە یعنی فقط مشقت. و بە یاد فیلم ارباب حلقەها می افتد کە در آن، بە آن موجودی کە در ابتدای فیلم با پیداکردن حلقە در دریاچە، با دوست خود گلاویز شدەبود و بعد قیافەاش مسخ شدە و بە موجودی زشت تبدیل شدەبود. آە، هر چە تلاش می کند اسمش را بیاد ندارد، اما مطمئن است کە ملت می فهمند چە می گوید. همانی کە در آخر فیلم همراە حلقە بە داخل مذاب افتاد، و برای همیشە از صحنە روزگار محو شد. برای او همە آدمهای سیاسی و سیاست زدە از جنس او بودند: زشت و نفرت انگیز. آدمهائی کە با اینکە از زندگی و آدمها زیاد می گفتند، اما بوئی از زندگی واقعی و آدمها نبردەبودند. پیش او، همگی آنها تنها بدنبال حلقە نفرت انگیز قدرت بودند کە بجز مسخ آدمها کار دیگری از دستش ساختە نبود.

و او در خلوت دستی بر اسکناسهایش می کشد، و خوشحال است کە معنای واقعی زندگی را دریافتە است. از اینکە سرانجام بە آن تیپ آدمهائی تبدیل نشد کە از طریق سیاست بە پول برسند، و در همان حال برای پنهان کردن دزدیها و گندکاریهای خود، و حفظ ظاهر، باز بە گذشتە خود و بە جانفشانی هایشان بر می گردند، تا گویا نشان بدهند کە یک سیاسی بازرگان نیستند و همان آدم زحمتکش و میهن دوست و مردم دار قدیمی اند. نە، بە هیچ وجە!

و او پولهایش را دارد، با آنها بە بانک می رود، برای خانوادەاش امکانات تهیە می کند، و گاهگاهی هم بە فقرا کمکی می کند،… و آە از فقرا کە همیشە هستند و… و البتە خواهند بود. و او بە این نتیجە رسیدە است کە فقر با خلقت جهان آغاز شدە، و با آن بە وجود خود ادامە خواهد داد، زیرا کە خدا چنین خواستە است. و باید هم بخواهد. زیرا تا فقیری نباشد معنی بخشندەای هم وجود نخواهد داشت، معنی آدم خیرخواهی هم وجود نخواهد داشت؛ و پس کل فلسفە اخلاق و حتی دین هم، کە اخیرا کمی بە آن جذب شدەبود، با این حساب بە هوا می رود. نە، فقرا باید باشند. آنها بە ما احساس آدمهای خوب را تزریق می کنند، و این اطمینان را می دهند کە مردانگی و انسانیت تا دنیا هست، باید باشد. آنها هستند تا خصلتهای خوب نمیرند.

اما راستی او چرا از همان ابتدا نفهمیدە بود کە اساسا برای کسابت خلق شدەبود؟ جبینش چین و چروکی می شود و سخت در فکر فرو می رود. بە خود گفتە بود کە بر اساس یک اتفاق، آن راە را انتخاب کردەبود؛ اما… اما اتفاق یعنی چە؟ بیشتر فکر کرد. نە، اتفاق معنا ندارد. آن سالها این جوری بود. همە بە طرف سیاست کشیدە می شدند. سیاست آن سالها جائی بود کە می شد دیدەشد و نیز جائی بود کە همە اطمینان داشتند تا بهشت موعود فاصلەای آنچنانی نماندەبود. آری، چنین بود. فکر می کند پس زیاد هم اتفاقی نبود. او هم مثل همە دیگران باور آوردەبود کە بدون اینکە مثل شخصیتهای ارباب حلقەها مجذوب حلقە (حال نە حلقە قدرت بلکە حلقە پول) شد، یک زندگی خوب و آبرومند داشت. اما… اما نشد دیگە. کارها و ماجراها جور دیگری پیش رفتند. فکر می کند کە آرە دیگە، رویاها نگرفتند، و همە چقدر براستی احمق بودند.

سری می جنباند و چین و چیروک جبینش باز می شود. نە، خوشحال است کە زمان باقی ماند و او استعداد واقعی خودش را کشف کرد. و باز خوشحال تر کە از طریق صدقە می تواند کمی هم بە رویاهای آنچنانی گدشتە کماکان وصل باشد. خوشبختانە پول آن اثیری است کە معجزە می آفریند و همە زمانها و همە رویاها را می تواند بهم بدوزد و طلا بار آورد،… آرە بهم بدوزد، هر چند بە شیوە خود. اما شاید این تنها راە ممکن باشد.

پس اگرچە همە چیز اتفاقی نبود، اما بشیوە اتفاقی نهایتا در مسیر درست خودشان افتادند. اخمهایش بیشتر و بیشتر باز می شوند. زندگی آنقدر هم بد نیست. نە، تنها کافیست آدمها استعداد واقعی خودشان را کشف کنند و مصرانە دنبالش بدوند،… همین!

تاریخ انتشار : ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۵:۰۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…