پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸

در امید بە روندی دیگر

با توجە بە انبار شدن سلاح های مرگ بار شیمیائی در سوریە و وجود همین سلاح ها بە اضافە سلاح های اتمی در اسرائیل، و نیز توان نظامی روسیە و ایران، و وجود گروه های تندرو اسلامی در سوریە کە معلوم نبود در صورت بروز حملە کشورهای خارجی بە این کشور چە سرنوشتی در انتظار کل منطقە بود، توقف موقتی احتمال حملە می تواند موفقیت بزرگی ارزیابی شود

بالاخرە بعد از بیشتر از دو دهە جنگ افروزی های بعضی از کشورهای غربی و به ویژە آمریکا و حملە بە کشورهای مختلف برای حل مشکلات آنان، ظاهرا نوع روند رویدادهای بین المللی حول و حوش موضوع سوریە، پروسە دیگری را بە نمایش می گذارد، پروسەای کە در آن در مقایسە با گذشتە چند نکتە به وضوح متفاوت تر می نماید:

ـ جنگ، دیگر نە نقطە اتکای اصلی عمل، بلکە در بهترین حالت وسیلەای برای فشار دیپلماتیک؛

ـ نیروی نظامی، دیگر نە بە عنوان تنها وسیلە حل مشکلات، بلکە بە عنوان یکی از فاکتورها؛

ـ باز شدن میدان برای معاملە و مذاکرە قدرت های بزرگ رقیب در جهت حل مشکلات؛

ـ شکستە شدن صف کشورهای مشتاق جنگ به ویژە در میان غربی ها؛

ـ و سرانجام اثبات این کە روندهای دیپلماتیک می توانند نتیجە داشتە باشند (هر چند نە بە شیوەای چندان دامنە دار، اما خطیر و لااقل مقطعی)، اگر ارادە و عقل سلیمی موجود باشد.

با توجە بە انبار شدن سلاح های مرگ بار شیمیائی در سوریە و وجود همین سلاح ها بە اضافە سلاح های اتمی در اسرائیل، و نیز توان نظامی روسیە و ایران، و وجود گروه های تندرو اسلامی در سوریە کە معلوم نبود در صورت بروز حملە کشورهای خارجی بە این کشور چە سرنوشتی در انتظار کل منطقە بود، توقف موقتی احتمال حملە می تواند موفقیت بزرگی ارزیابی شود.

اما مورد سوریە تنها مورد موجود برای اثبات حضور روند دیگری نیست. در کنار تمام این مسائل، باید بە موردی دیگر اشارە کرد کە می تواند فاکتور مثبت دیگری را بە این پروسە نوین اضافە کند کە آن نیز همانا شتاب گرفتن نسبی تلاش های طرف ایرانی و آمریکائی برای نزدیک شدن بە راە حل سیاسی برای موضوعات مطروحە در میان این دو کشور است.

همە بە احتمال زیاد سخنان باراک اوباما در بارە مبادلە پیام با حسن روحانی را شنیدەایم. اینکە علی رغم تاکید اوباما بر فشارهای نظامی، اما ایشان بە راە حل سیاسی هنوز امیدوار است، و نیز آمادگی طرف ایرانی برای حل مشکلات در میان مدت، و تسری دادن عقلانیت اعتدال و میانە روی بە بینش سیاست خارجی از جملە.

اگر مورد تفاهمات نسبی سیاسی میان کشورهای رقیب در مورد سوریە را با پدیدە مثبت مطرح شدە در مورد ایران و آمریکا در کنار هم بچینیم، به وضوح تصویر واضح تری از آنچە در شرف وقوع است را بدست می آوریم، کە آن نیز همانا وجود ارادە در همە طرفین درگیر برای پیدا کردن راە حل سیاسی برای مشکلات منطقە و مشکلات مابین خود است.

البتە باید محتاط بود و نباید از همین حالا پیشروی کل روند را قطعی ارزیابی کرد، اما شروع یک گفتمان جدید و دیپلماسی نسبتا فعال از طرف بازیگران مختلف کە به وضوح قضیە جنگ را بە عقب راندە است و نگاە سیاسی در ایران را بە فاز دیگری نزدیک کردە است، می توانند نشانەهائی از شروع روند دیگری باشند کە بە وضوح متفاوت از آنچە هست، خواهد بود. شروعی کە می تواند معنای بزرگی داشتە باشد.

راە طولانی ای در پیش است. نمی شود مشکلات را یک شبە حل کرد، اما از طرف دیگر از طرق نظامی نیز میسر نیست. دیپلماسی، صحنە بدە بستان است، و کشورهای جهان در شرایطی هستند کە چارەای جز پذیرفتن تعامل با هم را ندارند.

در بر شمردن دلایل وقوع جنگ جهانی اول، گفتە می شود کە یکی از دلایل آن ظهور قدرت های جدید بود. بە معنائی دیگر بە هم خوردن تعادل قوای سیاسی در سطح اروپا (ظهور آلمان و ایتالیا). پس به هم خوردن تعادل قوا می تواند باعث ظهور جنگ شود، و در شرایط کنونی جهان با پا بە میدان گذاشتن قدرت های دیگر و عصبانیت قدرت های موجود، می توان انتظار جنگ دیگری را البتە نە بە معنای جهانی آن داشت، اما برخورد منطقی با به هم خوردن تعادلات قدرت چنان کە همە بتوانند در آن احساس برد کنند، می تواند همە را از یافتەهای نوین در شرایط تازە بهرەمند کند.

باشد شیوە برخورد با شرایط جدید همیشە با خود عقلانیت را بە همراە داشتە باشد! 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟