سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۸

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۸

در حاشیە سفر بارزانی بە ایران

حکومت اقلیم کردستان با جلوگیری از تحرک نظامی احزاب کرد ایرانی، در تامین امنیت جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی بازی می کند. اما چنین می نماید کە اصل دغدغە جمهوری اسلامی نقشی است کە این اقلیم در بازی قدرت سیاسی در بغداد در مقابلە با نیروهای ملی گرای عراقی و نیز آمریکا دارد. حکومت اقلیم کە خود بنوعی نتیجە کمکها و دخالتهای نظامی و سیاسی آمریکا در منطقە است، خود در پارادوکسی گیرکردەاست، پارادوکس تامین هم منافع آمریکا و هم منافع ایران.

مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان پس از دیدار و گفتگویی سە روزە با مقامات جمهوری اسلامی روز دوشنبه سی و یک ماە اکتبر بە کردستان عراق بازگشت. مسعود بارزانی را هیئتی بلند پایە متشکل از “طاهر هورامی” وزیر بهداشت، “یاسین ابوبکر” وزیر برق اقلیم کوردستان “فواد حسین” رئیس دیوان اقلیم، “بهروز محمد صالح” استاندار سلیمانیه و “نوزاد هادی” استاندارهولیر همراهی می کرد.

آقای بارزانی در جریان سفر خود به ایران با خامنهای، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی رییس مجلس، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور و علی سعید لو مشاور اقتصادی و معاون بینالمللی رییس جمهور ایران دیدار و گفت و گو کرد. این، دومین سفر رسمی رییس اقلیم کردستان به ایران در سالهای اخیر محسوب می شود.

از سویی دیگر روزنامە کیهان طی گزارشی در مورد این سفر، به شرح جزئیات بیشتری ازگفتگوهای شدە میان خامنەای و جلیلی نمایندە خامنەای در شورای عالی امنیت ملی، پرداخت. طبق این گزارش، خامنەای در این دیدار از ایستادگی یکپارچه همه اقوام و مذاهب عراق در برابر فشارهای آمریکا و مخالفت با مصونیت قضایی نظامیان این کشور و در نهایت مجبور شدن آمریکا به خروج از عراق، سخن گفت ، و “نە” گفتن همه عراق اعم از کرد و عرب و شیعه و سنی به آمریکا را موضوع بسیار مهمی تلقی کردە است. همچنین خامنەای همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب مختلف دراین کشور را در راستای عراقی با ثبات مغتنم شمرده است.

از طرف دیگر جلیلی نماینده خامنەای در شورای عالی امنیت ملی، با ابراز خرسندی از روند تحولات و پیشرفت های سیاسی و اقتصادی عراق و منطقه اقلیم، حمایت کامل و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را با برشمردن فرصت های مشترک دو کشور برای رشد و توسعه اقتصادی اعلام کرد. جلیلی همچنین امنیت را عامل اساسی در رشد روابط دوجانبه دانسته و گفتە کە با خروج سربازان آمریکایی عراق به برقراری امنیت نزدیک تر خواهد شد.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از سفرش به ایران، از ایران به عنوان کشور دوست و بسیار نزدیک مردم عراق نام برد و گفت: “آنها هیچگاه لطف و کمک های دولت و مردم ایران را در روزهای سخت عراق فراموش نخواهند کرد”. بارزانی، تاکید کرد کە آنها همواره به کمک ها و راهنمایی های ایران احتیاج خواهند داشت.

نهایتا اینکە علی اکبر صالحی در دیدار مشترک رسانەای همراە با بارزانی، از رئیس حکومت اقلیم بخاطر تلاش وی در حل مشکل پژاک اظهار تشکر کرد، و مرزهای ایران را امن ارزیابی کرد.

 

اگر بە تمامی این سخنان ردو بدل شدە علنی، و البتە نە سخنان غیر علنی کە می تواند بخش مهمی از هر دیدار دیپلماتیک در جهان کنونی باشد، دقت کنیم، بوضوح دغدغەهای رژیم جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایە آن را می توان در آن مشاهد کرد. مسئلە امنیت و اقتصاد، دو بعد اساسی این سخنان در رابطە با کردستان عراق می باشند، و آنگاە کە بعد سیاسی مسئلە مطرح است، همانا نقش این منطقە در تامین امنیت و ثبات سیاسی در کل عراق مطرح می شود و نە منافع مردم کردستان بە عنوان منطقەای با خصوصیات و ویژگیهای خود کە می تواند بخش مهمی از مسئلەای بە نام کل عراق باشد. در بخش اقتصاد چنانکە می دانیم جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان سە میلیارد دلار در سال تبادل بازرگانی دارد و حدود دویست شرکت ایرانی در آن منطقە در امور عمرانی و تجاری فعال هستند، امری کە برای جمهوری اسلامی می تواند معنای اقتصادی با اهمیتی داشتە باشد. در بخش امنیت نیز با توجە بە فعال بودن پژاک در مرزهای ایران و نیز حضور نیروهای دیگر کردی، داشتن ارتباط تنگاتنگ با حکومت اقلیم و همکاری نزدیک با آن امر مهم دیگریست کە تعیین کنندە شاخص های رابطە جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم می باشد.

اما آنچە کە شاەبیت سخنان خامنەای و جلیلی می باشد همانا خروج سی و نە هزار سرباز آمریکایی تا سی و یک ماە دسامبر یعنی تا آخر سال میلادی ٢٠١١ می باشد. شادمانی رهبر نظام و نمایندە ویژەاش علاوە بر اینکە حکایت از احساس یک پیروزی سیاسی در منطقە در مقابل آمریکا دارد، از طرف دیگر نشانگر سپاسی است از بارزانی در همکاریش با دولت المالکی در رقابت با ملی گرایان عراقی یعنی جناح علاوی و ائتلافش.

اما ورای این نکتەها می توان بە مورد دیگری نیز اشارە کرد. علاوە بر تمامی موارد یاد شدە کە فلسفە وجودی چنین دیداری را توجیە می کنند، مورد دیگر همانا مانور تبلیغی ـ سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا در شرایط بمراتب پیچیدەتر و پیش بینی ناپذیرتر منطقە خاورمیانە بعد از تحولات دنیای عربی است. این دیدار می تواند بنوعی برجستەکردن نقش و اهمیت ایران در عراق و منطقە علیرغم فشارهای دنیای خارج بر جمهوری اسلامی باشد. چنانکە مطلعیم دولت آمریکا از زبان خانم کلینتون و وزیر دفاع این کشور بە دولت ایران هشدار داد کە خروج نیروهای آمریکایی از عراق را بە عنوان فرصتی برای دخالت بیشتر در عراق قلمداد نکند. در واقع سفر آقای بارزانی بعد از این هشدارها انجام می گیرد، کە خود تلاشی است برای نمایش قدرت در صحنە رقابت در کشور عراق.

حکومت اقلیم کردستان بە عنوان یک حکومت دوفاکتو، بە علت رابطە دیرینەای کە نیروهای تشکیل دهندە آن با جمهوری اسلامی دارند، بە دلیل همکاریش با نیروهای شیعی در قدرت، و هراسشان از نیروهای ملی گرای عراقی نقش مهمی در بازی شطرنج سیاسی ایران در عراق دارد، بازی ای کە بیشتر بە نفع جمهوری اسلامیست تا حکومت اقلیم. همچنین علاوە بر منافع اقتصادی، حکومت اقلیم با جلوگیری از تحرک نظامی احزاب کرد ایرانی، در تامین امنیت جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی بازی می کند. اما چنین می نماید کە اصل دغدغە جمهوری اسلامی نقشی است کە این اقلیم در بازی قدرت سیاسی در بغداد در مقابلە با نیروهای ملی گرای عراقی و نیز آمریکا دارد. حکومت اقلیم کە خود بنوعی نتیجە کمکها و دخالتهای نظامی و سیاسی آمریکا در منطقە است، خود در پارادوکسی گیرکردەاست، پارادوکس تامین هم منافع آمریکا و هم منافع ایران. بی گمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این کشور وارد مرحلەی جدید می شود، اما این موقعیت جدید بە معنای سادەتر شدن کنش سیاسی در آن بویژە از طرف جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود. حضور مدام آمریکا در منطقە در شکلهای دیگر ادامە خواهد داشت (آمریکا از ایجاد یک ائتلاف دیگر نظامی در منطقە خلیج فارس با کشورهای عربی خبر داد)، امری کە تاثیر مستقیم بر نوع پیشبرد سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در منطقە و بویژە در عراق خواهد داشت. بنابراین حکومت اقلیم هنوز در صفحە شطرنج سیاسی منطقە، کاملا در صفحە ایران قرار نگرفتە است، اما در شرایطی بمراتب دشوارتر بە اعمال سیاست در راستای منافع خود مبادرت خواهد ورزید.

 

تاریخ انتشار : ۱۲ آبان, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …