یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶

در ستایش نودونە درصدی رفرمیسم، در نقد صد در صدی رفرمیسم

در تبیین مدل نگرشی رفرمیستها در نگریستن بە تحولات اجتماعی ـ سیاسی، اگر آن را با تزهای هگل مقایسە کنیم متوجە می شویم کە آنان تنها بە تغییرات تدریجی و یا مرحلە آنتی تز توجە می کنند و آنگاە کە پدیدە وارد آن دمائی می شود کە در آن تغییر در ساختار رخ می دهد، توجهی بدان دادە نمی شود. زیرا کە هدف رفرمیستها تغییر در چهارچوب وضع موجود است و برنامەای برای فراتر رفتن از ساختار موجود اساسا نمی توانند داشتە باشند.

 

رفرمیسم بعنوان فرمی از مبارزە در مسیر بهترکردن شرایط جامعە، بر روی یک اساس فلسفی ـ نگرشی بنیاد نهادە شدە کە تغییرات اجتماعی ـ سیاسی را تنها بر پایە تغییرات جزئی و قدم بە قدم دنبال می کند، و معتقد است کە تغییرات بطئی می تواند در ادامە خود بە تغییر کیفی در سیستم منجر شود.

اما آیا واقعا تنها از طریق تغییرات جزئی و قدم بە قدم می توان بە تغییر در ساختار رسید؟

در بنیاد نگرش هگلی آنجا کە پروسە دیالک تیکی روندها مطرح است، هگل با طرح ‘تز ـ آنتی تز ـ سنتز’ معتقد است کە روندهای تاریخی و یا مدل تغییرات بر اساس این طرح عمل می کند. ‘تز’ بعنوان پدیدە موجود بە ‘آنتی تز’ بر می خورد و سپس جای خود را بە ‘سنتز’ واگذار می کند کە حامل نفی دیالک تیکی تز است کە در آن، هم تز موجود است و هم آنتی تز، اما با شرایط و ساختاری دیگر. او در کنار این تئوری، تئوری تحول کمی بە کیفی را نیز مطرح می کند کە در آن تغییرات کمی در نقطەای بە تغییرات کیفی منجر می شود و آخرالامر پدیدە بە ساختاری دیگر فرامی روید. شاید جوشانیدن آب بهترین نمونە کلاسیکی باشد کە می تواند معرف روند دیالک تیکی تغییر و همچنین گذار از کمیت بە کیفیت باشد. آب (تز) با گرما (آنتی تز) مواجە می شود و در ادامە این روند بە بخار (سنتز) فرا می روید. در مدل گذار کمی بە کیفی هم، آب با رسیدن بە دمای صد درجە از فرم ‘مایع’ خارج شدە و ساختار ‘بخار’ بخود می گیرد.

در تبیین مدل نگرشی رفرمیستها در نگریستن بە تحولات اجتماعی ـ سیاسی، اگر آن را با تزهای هگل مقایسە کنیم متوجە می شویم کە آنان تنها بە تغییرات تدریجی و یا مرحلە آنتی تز توجە می کنند و آنگاە کە پدیدە وارد آن دمائی می شود کە در آن تغییر در ساختار رخ می دهد، توجهی بدان دادە نمی شود. زیرا کە هدف رفرمیستها تغییر در چهارچوب وضع موجود است و برنامەای برای فراتر رفتن از ساختار موجود اساسا نمی توانند داشتە باشند. بە بیانی دیگر آنان تا دمای ٩٩ درجە با روندها همراهی می کنند اما آنگاە کە دمای صد درجە فرا می رسد، میدان را خالی می کنند. و فراتر از میدان خالی کردن، باید گفت بە ضد پروسە تغییر تبدیل می شوند.

از طرف دیگر رفرمیسم با دوری گزیدن از تبیین پدیدەها بعنوان ساختارهای موجود، کە در مرحلەای از تغییر ابا می کنند و بشدت بدان واکنش نشان می دهند، از رودرروئی حذف گونە سیستمها با همدیگر تحت هر شرایطی حذر می کنند. آنان متوجە نیستند کە سیستمهای اجتماعی ـ سیاسی دارای مرزهائی معین در تبیین هویت خود هستند کە رفرم نمی تواند وارد آن شود و اگر رفرم قصد چنین ورودی را هم داشتە باشد، سیستم بشدت با آن بە مقابلە برمی خیزد. نمونە می تواند مقابلە کاپیتالیسم با تفکر سوسیال دمکراسی باشد کە اگر در هر حوزەای با آن بتواند مدارا کند، اما در حوزە لغو مالکیت خصوصی، نقش بازار و پول نمی تواند بە چنین مدارائی اساسا فکر کند. در واقع تغییرات رفرمیستی از جنس سوسیال دمکراسی در نظام کاپیتالیستی تنها در چهارچوب همان سرمایەداری امکان پذیر است و بس.

در حقیقت در نظر رفرمیستها، ساختارها رخت بر می بندند و جزء برجستە می شود، کل محو می شود و اجزاء وضوح می یابند. و البتە همە سیستمهای سیاسی دارای قابلیت تغییر در اجزاء هستند، و این، این توهم را ایجاد می کند کە می توان تغییرات در جزء را بە کل تسری داد.

رفرمیستها در برخورد با امر تغییر و تحول در نظام جمهوری اسلامی هم همین اشتباە تئوریکی را تکرار می کنند، و متوجە نیستند کە نمی توان تنها از طریق رفرم بە تغییر در ساختار رسید. یعنی نمی توان از طریق تغییرات جزئی هویت ایدەئولوژیکی نظام را تغییر داد و آن را بە سکولاریسم فرارویاند. نظامهای ایدەئولوژیک بنیانهای حیاتی ای دارند کە اجازە ورود تغییرات بە درون آنها را نمی دهند.

البتە این بە معنی عدم ضرورت وجود رفرمیستها در جریان تغییرات اجتماعی ـ سیاسی نیست، اما نباید بە نقش آنان بیش از تاثیراتشان در حوزەهای خرد بها داد، و متوجە بود کە عمل آنان آنگاە کە دما بە صد درجە می رسد یک عمل محافظەکارانە است.

در واقع رفرمیسم در تغییرات تدریجی برای رسیدن دما تا مرحلە نود درجە نقش ویژە خود را دارد، اما درست آنجا باید کار را واگذار کند و نقش خود را خاتمەیافتە تلقی کند.

در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی می توان تا ابد رفرمیست باقی ماند، اما بشرطی در نهایت سکولار نباشیم. سکولارها می توانند تا دمای ٩٩ درجە در چهارچوب همین نظام رفرمیست باشند و درست در جائی کە دما بە صد درجە می رسد، باید یا بە انقلابی و یا تحول خواە تبدیل شوند، و یا باید میدان را بە نفع نیروهای تحول خواە خالی کنند.

تاریخ انتشار : ۳ اسفند, ۱۳۹۶ ۸:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟