یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۷

در میان بزرگ و کوچک بودن انسان

سیاسی های زمانە ما در مسیر ایجاد تغییرات، و نە الزاما تغییرات بزرگ، ماندەاند. گوئی ادعای دهن پر کن بوردیار، فیلسوف فرانسوی، در خصوص اینکە سیاست مردە است، بە واقعیتی تلخ و دردناک تبدیل شدەاست. انسان عصر کنونی بە موازات مرگ روایتهای بزرگ، علیرغم امکان عرضە خود، اما کوچک شدەاست. کوچک شدنی نە الزاما منفی. زیرا کە روایتهای بزرگ هم الزاما حاوی انسانهای بزرگ نبودند.

روایت بزرگ پست مدرنیسم کە خود مدعی از میان رفتن روایتهای مدرن در عصر کنونی بود، روایتیست هنوز پابرجا و مطرح. از سال ١٩٧٩ میلادی کە فیلسوف فرانسوی لیوتارد، کتاب خود را نوشت و در آن ادعای پایان روایت های بزرگ را بە میان آورد، بوضوح می بینیم کە دنیا بواقع وارد دورانی شدە کە در آن بنوعی روایتهای بزرگ بویژە در عرصە سیاست و ایدئولوژیها پایان یافتەاند. بە نظر او یکی از علتها این است کە علم، پیچیدگی جهان را دریافتە، و هرج و مرج و عدم قابلیت پیش بینی را بر نظم پذیرفتەاست.

دیگر از خوش بینی هربرت اسپنسری کە معتقد بە اجتناب ناپذیری کامل شدن انسان بود، خبری نیست. دیگر از انقلابهای بزرگ خبری نیست و اگر هم اتفاق می افتند پس از دورانی نسبتا کوتاە وارد فاز عکس خود می شوند. یعنی در واقع انگار انقلابی اتفاق نیفتادەاست! مورد مشخص در این رابطە می تواند انقلابهای موسوم بە بهار عربی باشد. واقعیت این است کە دیگر ناسیونالیسم، کمونیسم، لیبرالیسم و اسلام نە ایدەهای بزرگ رهائی بخش هستند و نە از توان بسیج سابق برخورداراند و و اگر هم در مقاطعی بە پیروزی هائی دست می یابند، اما از توان گسترش، تعمیق و ادامە آن برخوردار نیستند.

لیبرالیسم غربی علیرغم تعرضات نظامی خود بە اقصا نقاط دنیا، اما نتوانست دستاوردهای خود را حفظ کردە و عمق استراتژیک خود را گسترش بخشد. نە تنها از عهدە این کار برنیامد، بلکە عملا وارد چالشهای بزرگ مرگ و زندگی شدەاست و هم اکنون برای حفظ موقعیت نخستین خود در مقابل چین، عاجزانە می کوشد.

چین بعنوان بزرگترین کشور مدعی کمونیسم، در یک عقب نشینی تاریخی در مقابل قدرقدرتی و زور سرمایە جهانی، در بطن اقتصادی خود روایت سرمایەداری را در گستردەترین معناها پذیرفت و عملا بە روایت بزرگ کمونیستی خود پایان داد. جمهوری اسلامی کە بیشتر از کشورهای دیگر داعیە اسلامگرائی دارد، تنها در برخی جلوەهای فرهنگی (از جملە در زمینە تحمیل حجاب بە زنان و نیز حضور روحانیون در قدرت سیاسی) توانستە این داعیە را عملی کند کە البتە در این دو حوزە هم با دنیائی از تفاسیر مختلف از جانب اسلامیستها روبروست کە همین خصوصیات بەظاهر اسلامی آن را بە چالش جدی می کشند. کردهای ناسیونالیست اقلیم کردستان کە در زمینە ملی گرائی، بزرگترین جنبش ناسیونالیستی معاصر را نمایندگی می کردند، خود  بیش از دیگران بە مبانی مورد ادعای خویش خیانت می کنند و بعد از سی سال نە تنها موفق بە ایجاد یک دولت اقلیمی منسجم با ظاهر ناسیونالیستی نشدەاند، بلکە از آن فرسنگها هم فاصلە دارند.

در یک گفتە، هر چهار روایت بزرگی کە ما می شناسیم و قرنها و دهەهاست در عرصە ایدئولوژی در تاریخ کشورها و جهان نقش بازی می کنند، دیگر نە در عرصە جهانی امکان گسترش ایدئولوژیکی دارند و نە در عرصە ملی توانستەاند مبانی اعلام شدە خود را در عرصە عملی پراکتیزە کنند، و آنچە از آنها ماندە تصویری با خصوصیات چندگانە است کە ناتوانی آنها در پیشبرد روایتهای بزرگ را نشان می دهد.

و در جهانی کە دیگر روایتهای بزرگ غالب نیستند (بەجز روایت بزرگ نفی روایت بزرگ!)، منطقا آنچە باقی می ماند روایتهای کوچک است. در یک تشبیه ادبی می توان گفت کە داستان کوتاە جای رمان را گرفتەاست. اما واقعیت این است روایت کوتاە جایگزین روایت بزرگ نیست و با پایان یافتن روایتهای بزرگ انسان در واقع وارد دوران بی روایتی می شود.

بسیاری ایجاد و وجود روایتهای بزرگ را ناشی از دوران روشنگری و مدرن می دانند. یعنی اینکە اساسا قبل از دوران مدرن، ما روایتهای بزرگ را در جوامع بشری نداریم. اما اگر چنین پدیدە مدرنی در دوران پیشامدرن وجود ندارد، پس دنیا در آن دوران چگونە سمت و سوی خود را شکل می داد؟

با نگاهی بە قرون وسطی می بینیم کە بنیان قدرت سیاسی در آن دوران امپراطوری ها بودەاند و دولت ـ ملت متمرکزی وجود نداشتە تا بتواند دادەهای ایدئولوژیکی خود را در پهنای سرزمینی خود عملی کنند و بە همین جهت قدرت امپراطور تنها در باج خواهی و توان تسلط فیزیکی خود بر مناطق تحت تسلط خود معنا داشتەاست. بنابراین روایت بزرگ در آن دوران وجود نداشتە و در واقع ایسمی وجود نداشتە تا بتواند بە یکسان سازی جوامع تحت کنترل خود دست بزند. و اگر دین در این دوران نقش اساسی داشتە اما این نقش بیشتر در حوزە اخلاقی و فرهنگی خود را نشان دادە و و دستگاە نظری ایجاد قدرت سیاسی نبودەاست.

پس آیا می توان گفت کە ما بە دوران پیشامدرن برگشتەایم و در حقیقت پسامدرن نوعی پیشامدرنیسم است؟ بە هیچ وجە. اما پست مدرنیسم نشان می دهد کە ما بنوعی از لحاظ تضعیف موقعیت ملت ـ دولتها بە دوران پیشامدرن برگشتەایم و بە همین دلیل ایدئولوژیها کە بنیان مادی خود را از شکل دولت ـ ملت می گیرند نمی توانند در چنین دورانی از همان استحکام پیشین خود برخوردار باشند.

بە گفتە لیوتارد، آنچە جایگزین روایتهای بزرگ شدەاست پلورالیسم رادیکال، آزادی و باز بودن فضای بیشتر برای انسانهاست. در واقع در غیاب روایت بزرگ، انسانها با گوناگونی خود و با در دسترس بودن امکان رسانەای و دیجیتالی کە دنیای پست مدرن فراهم می آورد، دست بە ابداع روایتهای خود می زنند و اتوریتە ابرروایتها را بە چالش می کشند.

اما آیا می توان گفت کە در یک مفهوم پست مدرنیستی و در غیاب امکان انقلابها، آنچە می تواند جایگزین باشد همانا رفرمیسم است؟ در یک معنای لیوتاردی کە معتقد بە پلورالیسم رادیکال است می توان گفت کە در چنین پارادایمی، انقلاب نیز می تواند یکی از روایتها باشد، اما در حد پذیرفتن خود در یک معنای ضد ابر روایتی! پس رفرمیسم روایت جایگزین نیست.

سیاسی های زمانە ما در مسیر ایجاد تغییرات، و نە الزاما تغییرات بزرگ، ماندەاند. گوئی ادعای دهن پر کن بوردیار، فیلسوف فرانسوی، در خصوص اینکە سیاست مردە است، بە واقعیتی تلخ و دردناک تبدیل شدەاست. انسان عصر کنونی بە موازات مرگ روایتهای بزرگ، علیرغم امکان عرضە خود، اما کوچک شدەاست. کوچک شدنی نە الزاما منفی. زیرا کە روایتهای بزرگ هم الزاما حاوی انسانهای بزرگ نبودند.

تاریخ انتشار : ۸ دی, ۱۴۰۰ ۸:۱۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس