پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

دو رژیم تبعیض گر

در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد، و در همان حال سرچشمه تبعیضهای بیشماری می شود که کشور و مردمان مختلف آن را در زیر منگنه ناروائیهای خود قرار می دهد.

آقای احمدی نژاد در جریان شرکت خود در دومین گردهمائی ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو، طبق معمول از فرصت پیش آمده استفاده و حملات شدیدی را متوجه دولت اسرائیل کرد. او دولت اسرائیل را به نژاد پرستی متهم نموده و از این طریق به تمام آن کشورهائی هم یورش برد، که تاریخاً پشت پروژه ایجاد دولت اسرائیل در منطقه قرار گرفته بودند و یا هنوز هم حامی آن هستند. البته حملات وی با واکنش شدید بخش مهمی از کشورهای شرکت کننده مواجه شد، به طوری که یک سری از نمایندگان این کشورها در اعتراض به سخنان او محل جلسه را ترک کردند و یا بعداً، در جریان سخنرانی یا گفت و شنودهای خود، سخنان وی را مورد نقد شدید قرار دادند.
این که صهیونیسم در جلوههای عمل سیاسی خود یک ایدئولوژی نژادگرایانه است و اسرائیل در طول عمر خود عملاً “نژادگرایانه” با فلسطینیها برخورد نموده است، امری عیان است. همچنان که در تعریف گفته می شود صهیونیسم یک جنبش قومگرا و سیاسی است که خواستار بازگشت همهٔ یهودیان به سرزمین مادریشان میباشد. این سرزمین هم همان اسرائیل بعلاوه فلسطین کنونی است. البته صهیونیسم به شاخههای متعددی تبدیل می شود، اما با این حال تمام این شاخهها در عقیدهٴ پایه یعنی برگزیده بودن “قوم یهود” و بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و تشکیل دولت یهود مشترکند. ترجمان عملی تعلق بسیاری از سیاستمداران اسرائیل به این اندیشه همان بوده که با فلسطینیان رفته است. به علاوه قانون اساسی اسرائیل در یکی از بندهایش می گوید که اسرائیل دولتی دمکراتیک و یهودی است. این ما را به یاد قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندازد که ایران را کشوری اسلامی معرفی می کند و قوانین خود را بر اساس آن بنا می نهد. سخنان احمدی نژاد البته می تواند پیامدهای بسیار منفی ای بر روند نسبتاً نوینی داشته باشد که با آمدن آقای اوباما در سیاستهای آمریکا ایجاد شده است، و در خود سوزاندن فرصت جدید تنش زدائی در روابط دو کشور باشد. چنین سخنانی همچنین به شدت می تواند پیامدهای بسیار منفی ای برای منطقه و کل جهان داشته باشد.
آقای احمدی نژاد در سخنان خود از نژادگرائی اسرائیل و تبعیضات آن سخن گفت، اما گویا فراموش کرد دولتی که خود از آن دفاع می کند و نماینده آن به حساب می آید، خود پایه گذار نوعی نژاد گرائی و تبعیض بر اساس متون و تعلقات دینی است. متونی که هم در قانون اساسی آن و هم در رفتار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزانه آن تماماً به چشم می خورد. البته خواندن یک دین یا مذهب و یا هواداران آن به نام نژاد در خود امری دقیق نیست و نژاد به عنوان یک اصطلاح جامعه شناسی بیشتر ناظر بر نوعهای سفید و زرد و سرخ و سیاه موجودی به نام بشر است. اما اگر از این ترمینولوژی آقای احمدی نژاد استفاده کنیم، می توانیم بگوئیم که بر این مبنا اسلام سیاسی نیز یک ایدئولوژی نژادگرایانه بر مبنای سوء استفاده از دین اسلام است، می توان از همین دریچه به نقد دولت مورد توجه او یعنی جمهوری اسلامی بر مبنای هویت نژادگرایانه دست زد و آن را از این لحاظ هم شأن صهیونیسم به حساب آورد. در اینجا برای این که این ادعای خود را مستند کرده باشم، اشاره کوتاهی به بعضی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندازم. البته با تاکید بر اینکه خود نام “جمهوری اسلامی” نشان از تبعیضی دارد که خود به خود غیر اسلامیها را که شامل مذاهب، ادیان دیگر و لائیکها می شوند، از دایره خود بیرون می اندازد، و دولت را مختص به معتقدان و وفاداران به چنین ایدهای قرار می دهد.

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل دهم: “از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”
در این بند گفته می شود که روابط خانوادگی بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی در جامعه ایران بنا می شوند. در اینجا از حقوق و اخلاق غیر اسلامیان کشور سخنی به میان آورده نمی شود و اساساً با چنین فرمول بندی ای حق و حقوق آنان ضایع می شود.
اصل دوازدهم: “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است.”
با اعلام چنین موضوعی به شیوهای اتوماتیکی ادیان و مذاهب دیگر از حقوق برابر محروم می گردند و فاقد شرایط یکسان برای فعالیت می شوند. این در حالی است که اساساً در قانون اساسی جائی برای لائیکها و حق و حقوق آنها قائل نمی شوند.
اصل پنجاه و هفت: “قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”
ولایت مطلقه به معنی تبعیض کامل و پایمال کردن حق شهروندی دیگران در حق نظارت خود بر قوای سه گانه کشوری است.
در اصل شصت و دو از مجلس شورای اسلامی نام برده شده است؛ یعنی مجلسی که اساساً اسلامی است، و محل گرد آمدن نمایندگان اسلامی. البته برای دیگر اقلیتهای دینی و مذهبی به مانند زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده اختصاص داده شده است. اما مجلس اساساً اسلامی است و این یعنی تبعیض به نفع دین و مذهب معین.
اصل نود و یک: در این اصل در مورد ترکیب شورای نگهبان آمده است: “۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.” چنان که از این اصل بر می آید شش نفر دیگر عضو شورای نگهبان که از طرف رهبر انتخاب نمی شوند نیز باید صفت اسلامی داشته باشند که این نیز همانا تبعیضی است که آقای احمدی نژاد در جلسه ژنو سعی در محکوم نمودن آن نمود.
و یا اصل نود و شش، که در آن گفته می شود: “تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.”
و یا اصل صد و نه مربوط به شرایط و صفات رهبر که در آن یکی از صلاحیتها برای رهبر شدن عبارت است از “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه”. به زبانی دیگر یعنی فقط مسلمان شیعه حق رهبر شدن را در جمهوری اسلامی دارد.
و یا اصل صد و پانزده قانون اساسی که در مورد شرایط رئیس جمهور شدن می گوید “فرد مدعی باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.”
تمام نمونهها و موارد فوق نشان می دهند که در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد، و در همان حال سرچشمه تبعیضهای بیشماری می شود که کشور و مردمان مختلف آن را در زیر منگنه ناروائیهای خود قرار می دهد. اگر صهیونیسم عبارت است از قوم گرائی سیاسی بر اساس هویت دینی است، ایدئولوژی جمهوری اسلامی نیز امت گرائی بر اساس هویت دینی خاصی است که در آن به شیوهای اتوماتیکی مردمان دیگر با عقاید و گرایشهای مختلف از حق شهروندی خود محروم می شوند. این هم عین و مصداق نژادگرائی و تبعیض مورد نظر آقای احمدی نژاد است.

تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۱۰:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول