جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۸

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۸

ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى
نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی

زبان مشکل آثار هابرماس

هابرماس از آغاز دهه هشتاد قرن بیستم نقش فلسفه زبان را در تحولات سیاسی، ارتباطی و اجتماعی مهم دانست. وظیفه اصلی تئوریهای او تجزیه و تحلیل هایی پیرامون زبان است. برای هابرماس فلسفه زبان بسیار مهم است، چون زبان ابزاری است در خدمت فهم و درک و روشنگری. او مدعی است که شناخت معمولا وابسته به علایق و منافع شخصی است. یک انتقاد شناختی رادیکال تنها بعنوان تئوری اجتماعی مهم است

هابرماس، متولد ۱۹۲۹ میلادی، فیلسوف پست مدرن، یکی از جامعه شناسان مهم نیمه دوم قرن بیستم در آلمان است. نوشته هایش زیر تأثیر انسانشناسی فلسفی، میان جامعه شناسی و فلسفه دور می زنند. تأثیر آدرنو روی او موجب شد که از “چپ هایدگری” بسوی “مارکسیسم رویزیونیستی” برود. درک آثار و نوشته های او بدلیل زبان خاص علمی وی قدری مشکل است. موضوع مورد علاقه هابرماس، اخلاق مدرن است گرچه فلسفه او نوعی ” تئوری انتقادی ” است. او موجب خروج مکتب فرانکفورت از بن بست بدبینی و ناامیدی گردید. وی اشاره می کند که تحولات و تغییرات دمکراتیک اجتماعی در عصر ما بدون انقلاب نیز ممکن اند.

هابرماس بیشتر زیر تأثیر کانت است تا مارکس، گرچه او خود را از نظر سیاسی چپ می داند. وی با اشاره به کانت می گوید که روشنگری در عمل باید مقدمه جستجوی حقیقت باشد. او استالینیسم را سوسیالیسم بوروکراتیک و مدیریت شده از بالا نامید. هابرماس در مورد مارکس و مارکسیسم موضعی انتقادی دارد. نوشته های او غالباً نوع دانشگاهی انتقاد از سرمایه داری گلوبال و جهانی است.

او در سال ۱۹۶۳ در کتاب “تئوری و عمل” مرزبندی خود با اراده گرایی گروه های مائوئیستی را نشان داد. هابرماس بعدها نظریه ضد آمریکایی مارکوزه را ادامه داد. در سال ۱۹۸۶ در بحث تاریخ گرایی به حمایت از موضع آدرنو، فاشیسم را نتیجه و محصول تهدید آن زمان کمونیسم روسی ندانست. او نوشته های ۱۹۳۵ هایدگر را فاشیستی نامید.

هابرماس مهمترین نماینده تئوری انتقادی اجتماعی نسل دوم مکتب فرانکفورت و ادامه دهنده نظرات آدرنو و هورکهایمر است. او در بحث پوزیتیویسم در مقابل عقلگرایی، نماینده نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت بود. هابرماس کوشید تا فلسفه و نظریه اجتماعی را با هم ترکیب کند و پایه و اصل تئوری جامعه مدرن را شرح دهد. در نظر او جامعه به دو بخش یعنی جامعه زندگی و جامعه سنتی تقسیم می شود. جامعه سنتی بر اساس پول، قدرت، و اقتصاد سازماندهی شده است. در سیستم مدرن جامعه سرمایه داری، پول، قدرت، و اقتصاد بر انسان حاکم اند.

شاهکار هابرماس کتاب “نظریه عمل تفهیمی” در سال ۱۹۸۱ در دو جلد و بیش از هزار صفحه در مخالفت با بدبینی و ناامیدی مکتب فرانکفورت منتشر شد. گرچه این کتاب یکی از پیچیده ترین آثار جامعه شناسی و فلسفه در قرن بیستم بود ولی سالها مورد بحث و بررسی جهانی قرار گرفت. هابرماس در آمریکا از فلسفه عملگرایی و سودجویانه آنان انتقاد کرد. او مدعی است که غرب را نه تروریسم بلکه سیاست خارجی غلط آمریکا از هم پاشیده است. وی در مقابل سیاست اتوریته امریکا درزمان حال، خواهان یک حکومت اروپایی است.

هابرماس به نقل از هگل می گوید که قانون و حقوق مدنی در یک کشور نشانه آزادی در آنجاست. دولت قانونی بدون دمکراسی رادیکال نه عملی است و نه قابل دسترسی. برای هابرماس عقل مفهومی اصلی و مرکزی دارد. او بین دونوع عقل فرق می گذارد: عقل ابزاری و عقل تفهیمی. عقل تفهیمی دارای خصوصیات بحثی، جدلی و ارتباطی است. او می گوید که خانه عقل در سرزمین زبان قرار دارد.

هر فلسفه باید یک نقش شارح و مفسر در اجتماع و جهان داشته باشد. فلسفه و تئوری اجتماعی، نور افکنی قوی اند که وظیفۀ روشن کردن ایده آلهای مدرنیته را به عهده دارند. زبان فلسفه متافیزیک سپری شده است و فلسفه دیگر صاحب حقایق متافیزیک نمی تواند باشد. برای گفتمان فلسفی دوران مدرن انسان نیازمند به یک تفکر بعد از متافیزیک دارد. هر شناختی وسیله ایست برای تنازع بقا یا برای بقای خود چون هر شناختی زیر تأثیر علایق و منافعی است که آن را دستکاری و هدایت می کند.

هابرماس از آغاز دهه هشتاد قرن بیستم نقش فلسفه زبان را در تحولات سیاسی، ارتباطی و اجتماعی مهم دانست. وظیفه اصلی تئوریهای او تجزیه و تحلیل هایی پیرامون زبان است. برای هابرماس فلسفه زبان بسیار مهم است، چون زبان ابزاری است در خدمت فهم و درک و روشنگری. او مدعی است که شناخت معمولا وابسته به علایق و منافع شخصی است. یک انتقاد شناختی رادیکال تنها بعنوان تئوری اجتماعی مهم است.

از جمله آثار یورگن هابرماس “شناخت و منافع”، “تئوری رابطه اجتماعی”، “پیرامون فلسفه اجتماعی”، “تکنیک و علم بعنوان ایدئولوژی”، “اعتراض دانشجویی و رفرم دانشگاهی”، “منطق علوم اجتماعی”، “تئوری جامعه”، “بازسازی ماتریالیسم تاریخی”، “تحولات ساختاری جامعه و نظر عمومی”، “دیالکتیک عقلگرایی”، “دانشجو و سیاست”، “فرهنگ و انتقاد”، “تئوری و عمل”، “شناخت و علایق شخصی”، “منطق علوم اجتماعی”، “تئوری یا تکنولوژی اجتماعی”، “آگاهی اخلاقی و عمل تفهیمی”، “فلسفه گفتمان مدرن”، “افکار بعد از متافیزیک”، “عملی نمودن انقلاب”، “جمهوری برلین”، “دعوت از شرکت کنندگان”، “تئوری و حقیقت”، “عملگرایی جهانی چپ”، “انتقاد از دین و  هرمنوتیک” و “نقد ایدئولوژی” اند.

او در کتاب “عمل و رفتار تفهیمی” نظریه علمی اجتماعی جامعه را مطرح می کند. موضوع پایان نامه دکترایش در باره ” فلسفه تاریخ ” شلینگ بود.

تاریخ انتشار : ۴ فروردین, ۱۳۹۴ ۸:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

ترس یا هوشیاری؟

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک