یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۴

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۴

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

سە گرایش و گذری بە احتمالات

در سیر حوادث آیندە، جنبش مردمی کماکان تماسش را با اصلاح طلبان در سطوح مختلف حفظ خواهد کرد، اما این جنبش هیچ وقت بە جریان احمدی نژاد نزدیک نخواهد شد. بنابراین جریان احمدی نژاد در صورت پرتاب شدن از حاکمیت با وجود کاربرد سیاستهای پوپولیستی، کوچکترین شانسی برای ابراز تودەای نخواهد داشت. در این صورت پرتاب شدن وی از هرم قدرت بە معنای پایان یا تضعیف شدید یک جریان خواهد بود کە فاقد زمینە اجتماعی و تودەای است.

سە گرایش کلی

سیر تحولات در حاکمیت ایران و بە تبع آن نوع بازتاب خواستهای جامعە و مردم را از دوران بە قدرت رسیدن اصلاح طلبان تا بە امروز بر روی هرم قدرت می توان بە شیوە زیر خلاصە کرد (البتە با توجە بە این نکتە کە این خواستەها همیشە منعکس کنندە گرایشات مدرن درون جامعە نبودەاند):

١ ـ اصلاح طلبان، این جریان متنوع با درهم آمیزی مفاهیمی همچون دمکراسی، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی با ایدەئولوژی رسمی حکومت در پی آنند کە بە نوعی دولت و جامعە ایران را با نیازهای مدرن تلفیق و منطبق سازند، جریانی کە بە حذف دین در این پروسە معتقد نیست و بالعکس معتقدند کە دین می تواند  وباید یکی از ارکان این تحول باشد،

٢ ـ جریان خامنەای و اصولگرایان، یعنی جریان مسلط درون نظام کە با اصول گرائی، سنت و اعتقاد بە تمرکز قدرت بازشناختە می شوند، با تاکید بر نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی و غیر انتخابی مذهبی سعی در انسجام دادن بیشتر بە قدرت متمرکز و انتصابی دارند، کە این قدرت همانا با درهم آمیزی سنت و روحانیون همراە خواهد بود، این گرایش بشدت با مفاهیم غربی علوم اجتماعی و سیاسی سر ستیز دارد،

٣ ـ و سرانجام گرایش احمدی نژاد و یارانش کە سعی در تضعیف موقعیت روحانیون دارند، در زمینە سیاسی با مفاهیم غربی مشکل دارند، بە نوعی معتقد بە بازکردن فضای اجتماعی هستند، بە دولت قدرتمند با گسترش پایەهای استبدادی معتقدند، نیم نگاهی بە ناسیونالیسم ایرانی دارند، با برجستە کردن جنبەهای علم گرایانە می خواهد همزمان بنوعی خودشان را مدرن نشان دهند، (یعنی استفادە ابزاری از علم در غیاب شاخصهای مدرن اجتماعی برای مدرنیست جلوە دادن خودشان)، و سرانجام اینکە با استفادە از عناصر باورهای مذهبی (مثل موضوع امام زمان) و تفسیر خاص خودشان از آن سعی در تضعیف موقعیت خامنەای دارند،

فصول مشترک و افتراق

فصل مشترک جریان دوم و سوم یعنی جریان اصولگرای مسلط و جریان احمدی نژاد همانا ضدیت آنها با آزادیهای سیاسی و مفاهیم مدرن در زمینە علوم اجتماعی و سیاسی می باشد، و خطوط تمایزشان در تعابیر مختلفشان از نقش و حضور روحانیون، نوع ایرانی بودن، نگاهشان بە امام زمان و سرانجام آزادیهای اجتماعی.

فصل مشترک جریان اول و دوم یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان در اعتقادشان بە ماندگاری کل سیستم و فصول تمایزشان در نوع نگاهشان بە مفاهیم مدرن در علوم سیاسی و اجتماعی و از همین زاویە بالطبع تفاوت تفسیرشان از اسلام در شرایط کنونی ایران و جهان.

فصل مشترک جریان اول و سوم یعنی جریان اصلاح طلبان و احمدی نژاد در اعتقادشان بە کل سیستم، اما تفارقشان در این کە جریان احمدی نژاد بیشتر از اصولگرایان گرایش استبدادگرایانە دارند، گرایشی کە باعث شدە جریان احمدی نژاد از خود بیشتر استعداد سرکوب و بە حاشیە راندن طرف مقابل یعنی اصلاح طلبان نشان بدهد تا جریان اصولگرا بطور کلی. فاکت مورد نظر در این مورد می تواند این باشد کە ما هنوز در میان اصولگرایان بطور کلی افرادی را می بینیم کە بە جریان اصلاح طلب روی خوش نشان می دهند، اما در میان جریان احمدی نژاد چنین افرادی را نمی بینیم.

نگاهی بە حال و آیندە

در مقطع کنونی و با نیم نگاهی بە انتخابات آتی اگر از این سە زاویە عمومی بخواهیم بە وضعیت کنونی و آیندە کشور نگاە کنیم، می توان بە نتایج زیرین رسید:

ـ احتمال تشکیل نوعی وحدت یا همراهی ضمنی میان جریان دوم و سوم یعنی اصولگرایان و احمدی نژاد کە این بە معنی گسترش بیشتر پایەهای استبداد و بە حاشیە راندن بیشتر اصلاح طلبان خواهد بود،

ـ احتمال تشکیل وحدتی ضمنی از طریق رفسنجانی میان بخشی از اصلاح طلبان و جریان اصولگرایان کە این بە معنی تضعیف نگرش استبداگرایانە رایج خواهد بود،

ـ و احتمال سوم همانا عدم شکل گیری هیچ نوع ائتلافی میان این جریانات و اینکە جریان اصولگرا خود و با تمام استقلالش حرکت کند، کە در این صورت جریانی سکان کشور را در دست خواهد گرفت کە اگر چە بە مانند احمدی نژاد بە ترکتازی استبداد گرایانە مشغول نخواهد شد، اما علیرغم تحمل نیروهای اصلاح طلب سعی آن در همان مسیر مستبدانە خواهد بود.

***

البتە باید تاکید کرد کە در صورت پیروزی قاطع اصولگرایان در بە دست گرفتن سکان کشور، این بە معنی حذف کامل رقبا در صحنە اجتماعی نخواهد بود، یعنی حذف در مراکز اصلی قدرت (صحنە سیاسی) بە معنی حذف در حضور اجتماعی نخواهد بود. و از این منظر حاکمیت دوبارە در معرض تاثیرگذاریهای جانبی بر پیکرە خودش خواهد بود، تاثیرگذاریهائی کە بخش مهمی از آن ناشی از تاثیرات عینی نیازهای جامعە و تحولات درون اجتماع است.

ظاهرا وضع چنین می نماید کە حاکمیت جمهوری اسلامی، علیرغم تلاشهای مستمر لایەهای اصلی آن در یکدست کردن و یا همراە کردن بی چون و چرای جناحهای مختلف آن از این معضل گوناگونی نخواهد جست. پس با این وضع اصولگرایان کماکان باید مثل همیشە در زمینی بازی کنند کە بە نوعی بە دیگران هم امکان مشارکت دهند. حال این مشارکت حضور مستقیم دیگران در قدرت باشد، و یا حضور غیر مستقیم در صحنە سیاسی و اجتماعی. با این حساب باید همیشە منتظر حوادث غیر مترقبە و ناخواستە در درون رژیم و یا پیرامون آن بود.

رابطە این سە گرایش با جنبش و خواستهای مردمی و مدرن

جریان اصلاح طلبی با تماسش با مفاهیم مدرن در تمامی این سالها اصلی ترین و تنها خط تماس نیروهای داخل و پیرامون رژیم با جنبش مردمی و مدرن بودە است. تماسی کە در جریان جنبش سبز بە اوج رسید.

جریان احمدی نژاد با گرایش شدید ضد اصلاح طلبانەاش، علیرغم علائمی کە در زمینە آزادیهای اجتماعی صادر می کند، اما هیچ وقت از طرف جنبش مردمی و مدرن جامعە ما بە جدی گرفتە نشد. بنابراین هیچگاە نتوانست در بیرون از مراسم دولتی با وجود تناقضات و کشمکشهایش با جریان اصولگرای مسلط، نیروئی مردمی را جمع کند.

جریان اصولگرای مسلط نیز چنانکە واضح است در مقابل خواستهای مدرن قرار گرفتە است.

در سیر حوادث آیندە، جنبش مردمی کماکان تماسش را با اصلاح طلبان در سطوح مختلف حفظ خواهد کرد، اما این جنبش هیچ وقت بە جریان احمدی نژاد نزدیک نخواهد شد. بنابراین جریان احمدی نژاد در صورت پرتاب شدن از حاکمیت با وجود کاربرد سیاستهای پوپولیستی، کوچکترین شانسی برای ابراز تودەای نخواهد داشت. در این صورت پرتاب شدن وی از هرم قدرت بە معنای پایان یا تضعیف شدید یک جریان خواهد بود کە فاقد زمینە اجتماعی و تودەای است.   

 

 

  

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند, ۱۳۹۱ ۹:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها