سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۲

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۲

ضرورت تغییر در نامگزاری جریان راست افراطی

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

تا حالا در ادبیات سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت از جریان احمدی نژاد و اطرافیانش تحت عنوان “جریان راست افراطی” نام بردە شدە است، جریانی کە طبق این ترمینولوژی کلاً متعلق بە جریان اصولگرایی بودە، اما بخش افراطی آن.

حال بە نظر می رسد با توجە بە تغییراتی کە در صحنە سیاسی کشور بروزیافتە، کە خود را در نوع موضعگیریهای جریان راست افراطی و نیز در تحولاتی کە در جریان اصولگرایان بطورکلی نسبت بە این جریان بازمی یابد، تغییر در نام “راست افراطی” و بە کاربردن اصطلاحی دیگر در نامگزاری این جریان ضروری می نماید. جریان راست افراطی حال از دایرە اصولگرایان حذف شدە کە این حذف شدن هم از طرف اصولگرایان صورت گرفتە و هم بە نوعی از طرف خود این جریان نیز بە آن اعتراف شدە است.

می توان تغییرات صورت گرفتە را چنین فورمولبندی کرد:

ـ شکل گیری گفتمان “مکتب ایرانی” در میان راست افراطی کە حاکی از نفوذ افکار ناسیونالیستی در درون این جریان می باشد. با ظهور احمدی نژاد و اطرافیانش، نگرشی دیگر شکل گرفت کە خود را در بیان “مکتب ایرانی ـ اسلامی” بازیافت. اسفندیار رحیم مشائی با عنوان این مسئلە، خط خود را بە نوعی از طیفهای دیگر اصولگرایان جدا ساخت.

ـ پخش سی دی “ظهور امام زمان”، کە نشانگر آن است این جریان قصد فرارفتن از اتوریتە ولی فقیە و پی ریختن نگرش دینی دیگری برای کسب نفوذ معنوی ـ دینی داشتە و دارد. بخشی از تحلیلگران معتقدند کە جریان راست افراطی و سردمدارانشان با بازگشت بە نظریە “موعودگرایی” دوران صفویە، درصدد القای این نظریەاند کە خودشان تنها و بدون هیچ گونە احتیاجی بە روحانیت، دارای ارتباط با امام زمان هستند. این یعنی دور زدن خامنەای، و پی افکندن بنیانی دیگر برای توجیە ایدیولوژیکی ـ مذهبی اساس معنوی قدرت.

ـ اخیرا شاهد آن هستیم کە اصولگرایان بە دنبال وحدت زیر چتر جامعتین (جامعە روحانیت مبارز تهران و جامعە مدرسین حوزە علمیە قم) بدون حضور جریان راست افراطی می باشند. آنان اکنون بە صراحت از بیرون انداختن احمدی نژاد و یارانش از حلقە اصولگرایان سخن بە میان می آورند.

ـ مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامە رسالت و عضو شورای مرکزی جامعە مهندسین گفتە کە آنان (یعنی جریان راست افراطی) بە روحانیت کم محلی می کنند و عبور از اصولگرایی را مطرح می کنند.

ـ عباس امیری فر، دبیرکل جامعە وعاظ ولائی (کە دستگیر و بە قید وثیقە آزاد شد) و البتە یکی از اطرافیان احمدی نژاد می باشد، گفتە کە یاران احمدی نژاد در انتخابات آیندە مجلس در اسفندماە اصولگرایان را شکست خواهند داد. بە گفتە او اصولگرایان خاصیت سیاسی خود را از دست دادەاند، و بە طبق سخنان وی اصولگرایان هرکس را بیشتر تخریب کنند، آن فرد محبوبتر خواهد شد.

البتە قبلا عسگراولادی از طرف خامنەای از لیست واحد اصولگرایان برای انتخابات آیندە گفتە بود، امری کە دیگر بە نظر می رسد دورە آن گذشتە است. چنین بە نظر می رسد کە نوع ارتباط جریان راست افراطی با اصولگرایان سنتی و جناح رهبری وارد فاز دیگری شدە است: فاز فاصلەگیری بیشتر، تقابل و نهایتا حذف (البتە نە حذف صددرصدی) در دور آیندە.

با توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام “جریان راست افراطی” دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

جناح ناسیونالیستهای اسلامی، یا اسلامیستهای ناسیونالیست می تواند یکی از آن پیشنهاداتی باشد کە بهتر وضعیت کنونی این نیرو را بیان و تعریف می کند. هرچند این جریان نشان دادە کە در تعلقات فکری و سیاسی اش صداقت ندارد، و بیشتر بر اساس یک مشی ماکیاولیستی در صحنە سیاسی کشور سیاست ورزی می کند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد, ۱۳۹۰ ۲:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …