سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۷

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۷

علیە تعرض بە حقوق کار، علیە استبداد و بی عدالتی متحد شویم!

اول ماە مە، روز همبستگی، روز جشن و اعتراض بە جنگ، سرکوب، خشونت، استثمار، فقر، بی عدالتی، تبعیض و انواع نابرابری ها و اجحافاتی است کە توسط دولت ها و سرمایە داران علیە انسان و طبيعت اعمال می شود. در اين روز وسيعا در گردهمائی ها و تظاهرات کارگران شرکت و با آن ها همبستگی خود را اعلام کنيد.


هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اول ماە مه، روز همبستگی و حق طلبی جهانی کارگران را بە شما تهنیت و شادباش می گوید و آرزومند است کە شما در سال پیش رو با همبستگی، اتحاد و مبارزه به خواسته هایتان دست یابید.

اول ماه مه، فرصتی است برای گرامی داشت یاد فعالین کارگری و نیروهای چپ که با مبارزات خستگی ناپذیر، روز جهانی کارگر را بە یک سنت پایدار در میان کارگران تبدیل کردند، بین جنبش کارگری ایران و جنبس جهانی کارگری پیوند زدند، ٨ ساعت کار در روز را به دولت و سرمایه داران تحمیل نمودند و برای تامین منافع طبقه کارگر از جان مایه گذاشتند. ما به مبارزات پرثمر و تجربیات ارزشمند آنان کە چون توشەای گرانقدر راهنمای فعالین کارگری و نیروهای چپ است، اجر می نهیم و برای حفظ و گسترش دستاوردهای جنبش کارگری و جنبش چپ تلاش می کنیم.

کارگران و مزد بگیران!

تجربە جنبش کارگری نشان داد کە کارگران در پرتو همبستگی و سازمان یابی، اتحاد و مبارزە می توانند شرایط معیشتی و اجتماعی مشقت باری را کە سرمایە داران بر آنها تحمیل نموده اند بە درجاتی دگرگون نمایند. یورش  نئولیبرالیسم به حقوق کارگران و دستاوردهای جنبش های کارگری، بر ضرورت همبستگی، سازمان یابی و مبارزه برای لگام زدن به این تعرض را می افزاید. سرمایە داران تلاش می کنند با ضربە زدن بە همبستگی کارگران، تضعیف احزاب چپ و اتحادیە های کارگری، پراکندن یاس و ناامیدی و ایجاد تفرقە قومی، مذهبی، نژادی در میان کارگران و بی ثمر نشان دادن مقاومت و مبارزات کارگران، راە تعرض بە حقوق کار را هموار نمایند. سرمایه داران در همان حال کە در سطوح کشوری، قارەای و جهانی متحد می شوند و برنامە هماهنگی را علیە جنبش کارگری پیش می برند، برای تکە تکە کردن آن و از بین بردن همبستگی در صفوف کارگران تلاش می کنند.

در ایران بە مانند سایر کشورها، تعرض بە حقوق کارگران و دستاوردهای جنبش کارگری، با سرکوب سازمان های کارگری و سندیکایی، سرکوب اعتراضات و اعتصابات و ایجاد تفرقە در میان کارگران و سازمان های کارگری توسط رژیم حاکم دنبال گردیدە و سرمایە داران با این بستر سازی ها، استثمار کارگران را تشدید نموده، امنیت شغلی و اجتماعی کارگران را از میان برداشته، دستمزدها را بە حداقل رسانده، ساعات کار را افزایش داده و بە تبعیض در محیط کار دامن زده اند. این امر به ثروتمندتر شدن سرمایه داران و فقیرتر شدن کارگران انجامیده است.

کارگران و مزدبگیران!

بە وعدە دولت ها تا وقتی بە آن عمل نکردەاند، اعتماد نکنید. احمدی نژاد با وعدە آوردن پول نفت به سفرە مردم در انتخابات پیروز شد. اما بە رغم چند برابر شدن بهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی بە ٧٠٠ ـ ٨٠٠ میلیارد دلار، او سفرە های مردم را تهی کرد. روحانی با وعدە افزایش دستمزد، آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و تامین آزادی فعالیت نهادهای صنفی بر سر کار آمد. اما دولت او هنوز نه تنها به این وعده ها عمل نکرده، بلکه  دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده، سیاست تقویت اتحادیەهای کارفرمائی را پیش برده و موانع سازمان یابی کارگران در سندیکاهای مستقل را رفع نکرده است. این دولت در تازه ترین نمونه از مشی ضدکارگری خود، می خواهد با این دستاویز که روحانی در روز اول ماه مه سخنرانی خواهد داشت، مانع از راهپیمائی شما در روز جهانی کارگر گردد.

افزون براین، شما با حکومتی روبرو هستید که تیغ استبداد آن اکثریت بزرگی از مردم ایران، به شمول کارگران را آماج خود گرفته است. نگاهی به ترکیب زندانیان سیاسی گویای همین واقعیت است: فعالین سیاسی، کارگری، معلمان، زنان، فعالین ملی ـ قومی، روزنامه نگاران و روشنفکران و … . استبداد حاکم با توسل به انواع ارگان های سرکوب ـ از قوۀ قضائیه تا وزارت اطلاعات و امنیت و سازمان اطلاعات سپاه ـ فضای خفقانی را بر جامعۀ ما تحمیل کرده است.

کارگران و مزد بگیران!

سال سختی پیش رو است. نشانەای از کاهش میزان فقر و نرخ بیکاری، بهبود وضعیت واحدهای تولیدی بحران زدە و افزایش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی مشاهده نمی شود. دستمزدها هم چنان با تعویق چند ماهە پرداخت می شوند، شرایط استفادە از حقوق بیکاری سخت تر گردیدە، فعالین کارگری تحت پیگرد قرار گرفته و از کار اخراج می شوند. تردیدی نیست کە با افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت کالاهای ضروری افزایش یابد، واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل شوند و جمع دیگری از کارگران اخراج گردند. تداوم وضعیت موجود به بدتر شدن شرایط معیشتی و اجتماعی شما منجر خواهد شد. لازم است علیه تداوم سیاست های ضدکارگری دولت های پیشین توسط دولت روحانی و عدم پایبندی دولت بە وعدە هائی کە دادە است، به اعتراض برخیزید. از دولت روحانی بخواهید که برای کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینە های زندگی، آزادی کارگران زندانی، فراهم آوردن امکان تشکیل و فعالیت سندیکاهای کارگری، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، لغو قراردادهای اسارت بار موقت، ممنوع کردن کار کودکان، بازنگری در قانون کار طبق کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکائی و منشورجهانی حقوق بشر و اجرای مواد ٧۵، ٧۶، ٧٧ و ٧٨ قانون کار کە ناظر برحقوق زنان کارگر است، گام بردارد.  کارگران و مزد بگیران!

کارفرمایان در ده ها اتحادیە کارفرمائی سازمان یافته و متحدا عمل می کنند. آنها از کانال اتحادیه ها هم مطالباتشان را پیش می برند و در تصمیم سازی ها در سطح خرد و کلان بە سود خود اثر می گذارند و هم علیە حقوق شما اقدام می کنند. دولت با وجود وعدە های وزیر کار، در عمل مانع تشکیل سندیکا و اتحادیە های واقعی کارگری می شود. تشکیل سندیکا حق شماست. شما بدون تشکل نمی توانید خواسته هایتان را پیگیری کنید و حق خودتان را از سرمایه داران و دولت بگیرید. بە حمایت از فعالین و سازمانگران سندیکایی کە برای تشکیل سندیکاها تلاش می کنند برخیزید و بە آنها ملحق شوید.

کارگران و مزد بگیران!

اول ماە مە، روز ماندگار است. چرا کە هنوز استثمار و بی عدالتی پابرجا است، مبارزه میان کار و سرمایە همچنان جریان دارد و نئولیبرالیسم در ابعادی جهانی به تلاش های خود برای بازستاندن دستاوردهای جنبش کارگری و تحمیل شرایط بردە وار بر کارگران ادامه می دهد. کارگران برای مقابله با تهاجم لجام گسیختە نئولیبرالیسم، برای تشکیل سندیکاهای کارگری و دفاع از حقوق خود، ابزاری کارآتر از همبستگی کە پیام اصلی روز کارگر و الهام بخش مبارزات حق طلبانە کارگری است، در دست ندارند.

اول ماە مە، روز همبستگی، روز جشن و اعتراض بە جنگ، سرکوب، خشونت، استثمار، فقر، بی عدالتی، تبعیض و انواع نابرابری ها و اجحافاتی است کە توسط دولت ها و سرمایە داران علیە انسان و طبیعت اعمال می شود. در این روز وسیعا در گردهمائی ها و تظاهرات کارگران شرکت و با آن ها همبستگی خود را اعلام کنید.

زندە باد اول ماە مە، روز جهانی کارگر!

زندە باد همبستگی جهانی کارگران!

علیە تعرض بە حقوق کار، علیە استبداد و بی عدالتی متحد شویم!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٠ اردیبهشت ١٣٩٣ (٣٠ آوریل ٢٠١۴)

تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی