یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۸

قطعنامه سیاسی کنگره چهاردهم پیرامون مسائل کارگری

گروه کار کارگری سازمان نظر به حدت یابی معضلات کارگران و دامنه گرفتن اعتراضات کارگری در کشور، قطعنامه‌ایی را تنظیم و به شورای مرکزی سیزدهم ارایه داده بود. بررسی این قطعنامه در کادر دستور کار سیاسی کنگره قرار داشت... قطعنامه به رای کنگره گذاشته شد که با %95 رای موافق، %5 رای ممتنع و بی هیچ مخالفی به تصویب کنگره رسید. متن قطعنامه مصوب به آگاهی علاقه مندان می رسد


* عدم افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد هزینه های زندگی در دو دهۀ گذشته، موجب معضلات بسیاری برای کارگران و زحمتکشان کشور شده است. از جمله کاهش فزایندە قدرت خرید، بدتر شدن مداوم وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارهای کارگری، رواج بی سابقۀ سوء تغذیە و بیماری های ناشی از آن، بازماندن فرزندان  گروهی از آن ها از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی شان. این واقعیت با تشدید سرکوب فعالیت های سندیکایی، از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران از طریق رواج قرادادهای موقت و استفادە از شرکت های پیمانکاری، حذف قوانین رفاهی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال سازی حقوق حقە کارگران همراه بوده است. هدف از این اقدامات ارزان نگاه داشتن نیروی کار و از بین بردن امکان و حق اعتراض کارگران، توسط دولت ها با همدستی کارفرمایان بوده است.

* وعدە افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و اجرای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و ایجاد فضا برای فعالیت نهادهای مدنی و تشکل ها و عدم دخالت در فعالیت آن ها از جمله وعده های روحانی و علی ربیعی، وزیر کار دولت او، در جریان انتخابات و پس از آن بوده اند. اما آن ها خلاف قانون کار و وعدە هائی کە دادە اند، عمل کرده و سیاست های ضدکارگری دولت احمدی نژاد را هم چنان پی می گیرند. شورای عالی کار، تحت تسلط دولت و کارفرمایان، در سال گذشتە بر خلاف قانون و وعدە روحانی، دستمزد سالانە کارگران را ١٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اضافە کرد. به این ترتیب این شورا شکاف ژرفی را کە طی ٢٠ سال گذشته بین هزینە ها و دستمزدها بوجود آمدە بود، ژرفتر کرد. در پایان سال گذشتە نیز حقوق کارکنان دولت را تنها ١۴ درصد و دستمزد کارگران را ١٧ درصد افزایش دادند. این در حالی است کە دستمزدهای زیر خط فقر و گرانی بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان، آن چنان عرصە را بر اکثریت قریب بە اتفاق کارگران و مزدبگیران تنگ کردە کە موج بی سابقەای از اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد سراسر کشور را دربرگرفتە است.

* عملکرد ضدکارگری دولت روحانی، حکایت از تداوم سیاست های ضدکارگری گذشتە رژیم، از میان برداشتن باقی ماندە قوانین رفاهی و تثبیت و قانونی کردن همە آن اقداماتی دارد کە دولت های پیشین بخاطر مقاومت کارگران و مزدبگیران موفق بە قانونی کردن آنها نشدەاند. کنگرە نسبت به پیامدهای ناگوار کاهش مداوم کاهش قدرت خرید حقوق کارگران و مزدبگیران هشدار می دهد، سیاست های ضدکارگری همراە با خلف وعدەهای روحانی و علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم را محکوم می کند و همزبان و همراه با کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران خواهان افزایش دستمزد و حقوق کارگران یدی و فکری متناسب با هزینەهای واقعی زندگی است. کنگره خواهان اجرای وعدەهای انتخاباتی روحانی و وزیر کار در رابطه با کارگران و مزدبگیران است.

* افزایش دستمزد، رفع تبعیض، تأمین حق تشکل و اعتصاب، حذف شرکت های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە خصلت مستمر دارند، توقف حذف قوانین حمایتی و اجتماعی، پایان دادن به تعدیل خدمات سازمان تامین اجتماعی و بیمەای، خاتمه دادن به سوءاستفادە های دولت از سرمایە ها و امکانات متعلق بە سازمان تامین اجتماعی، خواست کارگران است. کنگرە از سازمانیابی کارگران و مزدبگیران در تشکل های مستقل کارگری و از مبارزات آنان برای نیل به مطالبات شان حمایت می کند. ما تداوم اعتراضات و اعتصابات و تشکیل سندیکاها و دیگر اشکال تشکل  های مستقل کارگری را مؤثرترین راە توقف و تغییر در رویکردهای ضدکارگری دولت می دانیم و بهمین جهت از کارگران و عموم مزدبگیران می خواهیم کە مبارزاتشان را تا رسیدن بە خواستە های حق طلبانە شان ادامە دهند. ما به ویژە تلاش های تبعیض آمیز متحجران علیە زنان را کە با هدف راندن زنان از بازار کار صورت می گیرد، محکوم و از مبارزە و مقاومت دلیرانە زنان دفاع می کنیم.

* بازداشت فعالان کارگری و سازمان گران اعتصابات کارگری و اخراج و تهدید آنان در سال گذشتە افزایش یافت. ما این اقدامات را غیرقانونی، مغایر با حقوق تشکل یابی و حق شهروندی کارگران می دانیم و محکوم می کنیم. ما خواهان لغو کلیە احکام ظالمانە، آزادی کلیە کارگران زندانی و بازگشت بە کار آنها و رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستیم.

* جلوگیری از فعالیت های سندیکایی کارگران و پیگرد فعالین صنفی کارگری در شرایطی صورت می گیرد کە فعالیت اتحادیە ها و سندیکاهای کارفرمائی بە رسمیت شناختە شدە و تشکل  های کارفرمائی برای تامین منافع خود فعالیت و در تصمیم سازی های دولت نقش ایفا می کنند. ما این رفتار را یکجانبە، تبعیض آمیز، مغایر با حقوق شهروندی و عدالت و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار می دانیم و خواهان پایان دادن بە آن هستیم.

تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۴ ۸:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکترونیکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید