چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷

لختی پس از حل معما

امتیازات سرشاری که احمدی نژاد در اختیار سپاه قرار داده، "دستاوردهای هسته ای"اش، که می توانند خوشایند سپاه نیز باشند و پولهائی که او در میان بخشهائی از فقرزدگان جامعه پخش کرده است …او را متقاعد کرده بوده اند که او می تواند روی حمایت بخشهائی از سپاه و پشتیبانی نسبتاً توده گیر در درون جامعه حساب کند. اینک این هر دو حساب اشتباه از کار درآمده اند. گفتمان "اسلام ایرانی" هم که بسیار پیشتر از این نقطه اتکای او را در میان بخشی از روحانیت فروریخته بود. در تکانه ناشی از سیلی این واقعیتها است که احمدی نژاد متوجه می شود "ترمز هم می توان گرفت".

سرانجام روز یکشنبه ۸ می، رسانه های داخل کشور خبر دادند که جلسۀ هیئت دولت با حضور احمدی نژاد و مصلحی برگزار شده است. حضور مشترک نامبردگان در جلسۀ دولت، پس از حدود سه هفته کشاکش میان آن دو، و در اصل میان خامنه ای و احمدی نژاد بر سر ماندن مصلحی بر پست وزارت اطلاعات و یا ترک آن، واقع می شود. پس از آن که احمدی نژاد با استعفای اعتراضی مصلحی موافقت و تنها ساعتی بعد خامنه ای مصلحی را در پست اش ابقا کرد، جلسات هیئت دولت به تناوب با حضور این و غیبت آن یک از آنان برگزار می شدند. بنابراین برگزاری جلسه با حضور هر دو نفر ظاهراً حاکی از یک مصالحه است؛ اگرچه و قابل توجه این که خبرگزاری فارس در اعلام خبر مربوط به تشکیل این جلسه، افزوده است که “مصلحی به دعوت احمدی نژاد در جلسۀ هیئت دولت حاضر شده بوده است”.

طبعاً تشکیل جلسه هیئت دولت با حضور احمدی نژاد و مصلحی را می توان و باید پایانی بر این دور کشمکش میان خامنهای و احمدی نژاد تلقی کرد. پایانی، حاکی از عقب نشینی احمدی نژاد، که پیشتر از این در حضور او در مراسم “عزاداری فاطمیه”، پس از چندین شب غیبت و در آخرین شب این مراسم، بروز کرده بود. با این حال، هم از حالا نامتصور و منتفی است که پایان این دور کشمکش را پایان کشمکشها به طور کلی میان خامنهای و احمدی نژاد بدانیم. حضور اسفندیار رحیم مشائی در کنار احمدی نژاد در همان “جلسۀ عقب نشینی”، در حالی که آتش توپخانه منتقدان احمدی نژاد در سه هفته گذشته مقدمتاً مشائی را نشانه رفته بود، حاوی پیام روشن احمدی نژاد به آن منتقدان و نیز شخص خامنهای است. محتوای پیام این است: “بسیار خوب، مصلحی باقی، اما مشائی هم باقی!”. به علاوه احمدی نژاد در سخنانش در همان جلسۀ دولت، که قاعدتاً منطق عقب نشینی ایجاب می کند هل من مبارزطلبی نکند، درک و دریافت مورد نظر خود از مناسبات میان ولی فقیه و رئیس جمهور را به دست داد و تصریح کرد که “عزت ولی فقیه منوط به اقتدار رئیس جمهور است”. گفتنی نیست که در این دریافت تأکید بر اقتدار رئیس جمهور است و نه بر عزت ولی فقیه.

از این قرار به احتمال بسیار می توان گفت که کشاکشهای نظیر و آن هم در فرداهای نزدیک بروز خواهند کرد. هم از این رو مکث بر این دور کشاکش و بر “دست” هر یک از طرفین، که با آن بازی می کرد، علیرغم آن که لختی پس از حل معما قرار داریم، فاقد اهمیت و موضوعیت نیست. به علاوه به نظر می رسد که این دور از کشاکش میان خامنه ای و احمدی نژاد پایان یک دوره و رقم زنندۀ دوره ای دیگر در تکوین انقلاب و جمهوری اسلامی باشد.

قطعاً از زمره مهمترین سؤالات پس از بروز کشاکشهای اخیر بین خامنه ای و احمدی نژاد، این بوده است که “هر یک از طرفین در این گیرودار تا کجا پیش خواهد رفت و اتکای او در این پیشروی به کیست و چیست؟” در این ارتباط خامنهای از وضع “سرراستتر” و دست بازتری برخوردار بود؛ به این معنا که هم حدودی که او می توانست و می خواست پیش رود روشنتر بود و هم نیروهائی که او به آنها اتکا می کرد، تجسد ملموستری داشتند.

کمابیش از نخستین روز درگیریهای اخیر روشن و دریافنتی بود که خامنه ای نه در صدد حذف و یک سره کردن کار احمدی نژاد، بلکه در صدد مهار او و به کرسی نشاندن حکم خویش با وجود احمدی نژاد است. پرهیز او پس از ابقای مصلحی، از ورود مستقیم بعدی به صحنه، قراردادن مشائی به عوض احمدی نژاد در کانون مناقشه توسط طرفداران و حامیان خامنه ای، و کجدارومریز در بستن سایتهای طرفدار احمدی نژاد – خاصه سایتهائی که موضع رادیکالی به نفع احمدی نژاد نگرفتند، همه و همه حاکی از طرح مهار احمدی نژاد بوده اند. خامنه ای نمی خواست احمدی نژاد را حذف کند، اما مهمتر این که همچنین نمی توانست چنین کند؛ زیرا دست خود او سخت زیر سنگ احمدی نژاد گیر است. خامنه ای هم به احمدی نژاد محتاج است و هم برای او بسی “مایه گذاشته” است. از سوئی حمایتی که او نصیب احمدی نژاد کرده، نصیب هیچ رئیس جمهور دیگری نشده است و از سوی دیگر در شرایطی که طرح “هدفمند کردن یارانه ها” با آیندۀ کاملاً ناروشن و اثرات احتمالی فوق العاده حادش بر اقتصاد و سیاست کشور در جریان اجرا است، و دور دیگری از تنش در مناسبات خارجی بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی قابل پیش بینی است، و سرانجام در شرایط ملتهب منطقه، کنار گذاشتن احمدی نژاد و بحران سیاسی ناشی از آن بازی با آتشی را می ماند که خامنه ای، ولو با کمترین درایت سیاسی، ناهنگام بودن آن را تشخیص می دهد. مطلوب خامنه ای حفظ احمدی نژادی گوش به فرمان تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش است.

همچنین خامنه ای از همان روز نخست می توانست از حمایت نیروهای معینی به نفع خویش مطمئن باشد. سوای دستگاه ولایت با تمام ابزارها و عاملانش، حداقل تقریباً تمام دستگاه روحانیت – خاصه روحانیت دولتی، و نیز راست سنتی از زمره نیروهای اردوی او بودند.

اما وضع احمدی نژاد به قرار دیگری بوده است. بیشترین قراین حاکی از آنند که احمدی نژاد ابداً قصد عقب نشینی به نقطه ای که اکنون به آن عقب نشسته است را نداشته است. امتناع از حضور در چندین جلسه دولت و حضور در آن تنها پس از ترک جلسه توسط مصلحی، لغو یک سفر استانی، تکذیب اظهارات آقاتهرانی – از نزدیکان به شخص احمدی نژاد – دایر بر این که خامنه ای با احمدی نژاد اتمام حجت کرده بوده است، و مهمتر از همه پرهیز از حضور در مراسم “فاطمیه” تا آخرین شب، با توجه با این که این مراسم مشخصاً منسوب و “متعلق” به خامنه ای بود، همه و همه قراین برداشت پیشگفته اند. پس به نظر ابداً تصادفی نمی رسد که عقب نشینی احمدی نژاد بدواً در شنبه شب گذشته، به صورت حضور در مراسم مذکور، بروز یافت. آخر، شنبه روزی بود که دیگر انتظار احتمالی احمدی نژاد برای ابراز “حمایت توده گیر” در درگیری میان اوباشان طرفدار طرفین نقش بر آب شده بود (و درگیری مشابهی که یکی-دو روز پس از آن نیز واقع شد، چیزی غیر از تکرار و تأکید مورد قبلی نبود) و جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، با “استدعا برای حفظ جمهوری اسلامی از شر جن و انس و شیاطین”، دادن نشانی “شیاطینی علاوه بر شیاطین خارجی که برای مقابله با نظام اسلامی بسیج شدهاند تا ظرف انقلاب را بشکنند” و خاصه با تصریح این که “انحراف از جمهوری اسلامی … مهمتر از همه گاهی در کانون حمله دشمن به سمت محور اصلی نظام یعنی ولایت فقیه دیده میشود”، امید احتمالی او را برای کسب پشتیبانی دستکم بخشی از سپاه به یأس بدل کرده بود.

امتیازات سرشاری که احمدی نژاد در اختیار سپاه قرار داده، “دستاوردهای هسته ای”اش، که می توانند خوشایند سپاه نیز باشند و پولهائی که او در میان بخشهائی از فقرزدگان جامعه پخش کرده است …او را متقاعد کرده بوده اند که او می تواند روی حمایت بخشهائی از سپاه و پشتیبانی نسبتاً توده گیر در درون جامعه حساب کند. اینک این هر دو حساب اشتباه از کار درآمده اند. گفتمان “اسلام ایرانی” هم که بسیار پیشتر از این نقطه اتکای او را در میان بخشی از روحانیت فروریخته بود. در تکانه ناشی از سیلی این واقعیتها است که احمدی نژاد متوجه می شود “ترمز هم می توان گرفت”.

***

چنان که اشاره شد، خاتمۀ این دور از کشمکشها به معنای خاتمۀ کشمکشها به طور کلی نیست. با منش کسی چون احمدی نژاد می توان دید که او در تدارک تقابلهای بعدی است. همچنین اشاره شد که مطلوب خامنه ای حفظ احمدی نژادی گوش به فرمان تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش است. محتملاً خامنه ای و بخشهائی از همراهان کنونی او بر این ارزیابی هستند که مهار احمدی نژاد تا دو ساال آتی، اختتامی “مبارک” برای دوره دوم ریاست جمهوری او است و در این مدت هم آنها امکان مدیریت و مهندسی اتنخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات بعدی ریاست جمهوری، را خواهند داشت. اما در تمایزی آشکار با چنین نقشه ای، این تمایل در میان بخشی از نیروهای راست سنتی نیز مشهود است که به “پیروزی” فعلی اکتفا نکنند و به پیشروی ادامه دهند.

دشوار به نظر می رسد که چنین وضعیتی “آتش بسی” تا آستانه انتخابات مجلس و پس از آن، تا انتخابات ریاست جمهوری، را اجازه دهد. پس محتملاً باید منتظر مصافهای بعدی در آینده نزدیک باشیم. این سؤال اما باقی خواهد ماند که “مگر در مصافهای آتی اتکای احمدی نژاد به که و چه خواهد بود؟”. کاملاً بعید است که در زمان باقیمانده برای احمدی نژاد او بتواند در مصافهای آینده در موقعیتی برتر و نیرومندتر نسبت به هفته های گذشته برآمد کند. از این رو است که رویدادهای هفته های اخیر می توانند شاخص پایان یک دوره و رقم زنندۀ دوره ای دیگر در تکوین انقلاب و جمهوری اسلامی باشند.

تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۸:۰۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت