شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۷

مدعیان دروغین اخلاق، و مسئلە حجاب

زمانی از نویسندەای پرسیدند کە شما خیلی خوب شجاعت را توصیف می کنی، و این قدرت وصف را از کجا آوردەای؟ نویسندە در جواب می گوید هر کسی آنی را کە ندارد بهتر از آنی کە دارد وصف می کند! و حال این حکایت رژیمی است کە خود بی اخلاقترین رژیمهاست، اما از هر کس دیگری زبان درازتر و مدعی تر در مورد مسائل اخلاقیست.

سالهاست جمهوری اسلامی، و در واقع از همان بدو پیدایش آن، مسئلە حجاب را با الفاظ بشدت اخلاقی مانند ‘حرمت زن’، ‘پاکدامنی’، نجابت’، ‘مصونیت زن’ و ‘پیشگیری از تحریکات شهوانی’ و غیرە کە ظاهرا بنیان اسلامی دارند و اما در واقع ندارند، بر زنان تحمیل کردەاست. یعنی در واقع از همان ابتداء حکم و نظر بر آن بود کە زنان بشیوە خودبخود ‘خود حرمت شکن’، ‘آلودە’، ‘نانجیب’، ‘دریدە’ و ‘شهوتران’ و هستند و بنابراین باید حجاب داشتەباشند تا بر این خصایص ناپسند خود فائق آیند. و کیست این احکام را صادر می کند، البتە همانا مردان و یا آفریدگاری بود از لحاظ جنسی ‘مرد’ کە آن را روا می دارد! بە این ترتیب میان اخلاق و لباس ارتباط مستقیم برقرار می شود، و آنی کە لباس مورد نظر آقایان را بر تن نداشتەباشد فاسد و غیراخلاقیست!

فارغ از اینکە کە اصل چنین نگرشی در خود متناقض است، زیرا کە بر اساس یک دید انسانی، هر انسانی خود بهترین حافظ شخصیت و نجابت خود مفروض می شود، و اگر این خصیصە بشیوە فردی در او وجود نداشتەباشد، هیچ حکمی، حتی از جنس الهی آن هم نمی تواند شخصیت و نجابت را در او ایجاد و یا حفظ کند، جمهوری اسلامی با حس خودقیمومیتی و بە نام همین الفاظ هر روزە بە ساحت زنان تجاوز می کند و حرمت و شخصیت آنان را بدون هیچ واهمەای می شکند. و این حرمت شکنی آنگاە بشکل خشن و بسیار صریح خود را نشان می دهد کە با ارسال گشتهای ارشادی و با زور عریان، کە هیچ حد و مرزی در برخورد خشن با خانمها نمی شناسد، بە نام اخلاق و اسلام حرمت و شخصیت آنان را هر روزە مورد تجاوز و تعدی قرار می دهد.

کم نیستند تصاویری کە از برخورد فیزیکی مردان حافظ اخلاقی حکایت می کنند کە چگونە با تجاوز بە ساحت فردی ـ فیزیکی خانمها و لمس تن آنها بدون اجازە خود این خانمها، در فضای عمومی، آنان را تحقیر و بشدت آزار می دهند. و این حکایت آن مردمانی است کە هر روزە از اخلاق می گویند، و گویا اخلاقی ترین آدمهای روی کرە زمین هستند، اما خود بە واقع ظاهر بی اخلاقترین و خشن ترین آدمها ظاهر می شوند.
زمانی از نویسندەای پرسیدند کە شما خیلی خوب شجاعت را توصیف می کنی، و این قدرت وصف را از کجا آوردەای؟ نویسندە در جواب می گوید هر کسی آنی را کە ندارد بهتر از آنی کە دارد وصف می کند! و حال این حکایت رژیمی است کە خود بی اخلاقترین رژیمهاست، اما از هر کس دیگری زبان درازتر و مدعی تر در مورد مسائل اخلاقیست.

اما این بار با قتل ژینا امینی، دختر کرد کە ناجوانمردانە مورد تهاجم اخلاق گرایان دروغین جمهوری اسلامی قرارگرفت آش چنان شور شد کە دهان خود آشپز را هم سوزانید!
جمهوری اسلامی اما این بار بە بد جائی دست انداخت! این بار دیگر کاملا فرق داشت. این بار نە بحث گرانی بنزین بود، نە کمبود آب و نە تقلب در انتخابات. این بار او بە نام ناموس بە جان ناموس مردم افتاد و موجبات خشم بی سابقە مردم را علیە خود فراهم آورد. این بار مردم بدرستی آن چیزی را کە در فرهنگ خود ناموس می خوانند بە جدی توسط گزمگان سرکوبگر در خطر دیدند و علیە آن قیام کردند. قیامی کە مظهر توانمند اتحاد ملی در تقابل با سرکوبگران بود.

دیگر رژیم باید فهمیدەباشد کە درافتادن با مردم در این حوزە شوخی بردار نیست، و نمی توان بیشتر از خود آنها مدعی حامی ناموس و حرمت آنها باشد.سالهاست جمهوری اسلامی تحت نام اسلام در زندگی خصوصی آدمها بیشرمانە دخالت می کند، اما شاید بدترین دخالت در همین حوزە، زنان و پوشش آنان باشد کە جامعە ایران را بشدت بە قهقرا بردە و یک سیمای کاملا قرون وسطائی بە آن بخشیدەاست.

دست گزمگان سرکوبگر از زنان و حوزە خصوصی انسانها کوتاە!
بە امید آنکە رزم زنان و مردان آزادیخواە و حق طلب این مرز و بوم نهایتا بتواند بە پیروزی رسیدە، و مدعیان دروغین اخلاق را یک بار برای همیشە از تجاوز بە حقوق زنان و انسانهای ستمدیدە این مرز و دیار بە عقب براند.

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور, ۱۴۰۱ ۱۱:۲۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…