دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

منش بچەگانە یا تقابل با سلطە جهانی

کشوری کە ادامە منطقی فعالیتهای اقتصادی آن کاملا وابستە بە سیستمها و امکانات جهانیست، امکاناتی کە آمریکا بر آنها چیرەاست، اما حاکمیتش بە گاە مذاکرات، با برخوردی بچگانە و با قهر و عشوە و اکراە با آن برخورد می کند و در همان حال درخواست دارد کە باید بتواند از همە فرصتها و امکانات موجود بهرەمندشود، واقعا عقل را از کلە آدمی می پراند! آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی، پیش از آنکە ستیزی منطقی باشد، بر پایە برخوردهای بچەگانەای پی ریزی شدە کە هیچ ربط مستقیم و مترقیانەای با عقب راندن منافع سلطە جهانی ندارد.

مذاکرات برجامی در فضائی پر از ابهام، تناقض و هرج و مرج ظاهرا دارد بە پیش بردە می شود. با نگاهی بە گفتەهای تمامی طرفهای درگیر، متوجە می شویم کە روایتها و ارزیابی های متفاوتی ارائە می شوند. بویژە این تفاوت روایت و ارزیابی میان طرف ایرانی و طرف غربی بشدت برجستە است.

اما شاید مهمترین تناقض آنجا باشد کە تیم ایرانی هرگونە نشست مشترک با آمریکائی ها را رد می کند، اما طرف آمریکائی از دادن پیام بە شیوە مستقیم بە طرف ایرانی می گوید!

تیم تندرو مذاکرەکنندە ایرانی از همان ابتدا با ژست مطالبات حداکثری و با تقدیم دو سند وارد گود شد کە بلافاصلە طرف مقابل بە آن واکنش نشان دادە و آن را خلاف توافقات ماە ژوئن، یعنی دور ششم مذاکرات، اعلام کرد. تیم تندرو ایرانی کە فلسفە برخورد تند خود را از جملە از انتقاد بە دولت روحانی و تیم ظریف می گرفت، این ارزیابی را دارد کە می تواند با توجە بە شرایط جهانی و وضعیت ایالات متحدە آمریکا، با طرح خواستەهای حداکثری حرکت کردە و امتیاز بیشتری بگیرد. امری کە تاکنون متحقق نشدە و طرفهای غربی کماکان خواست ایران را رد می کنند.

اما چرا تیم مذاکرە کنندە جمهوری اسلامی چنین برخورد می کند؟ گمانی در این نیست کە دو موضوع، مد نظر و یا موتور محرکە نوع برخورد آنهاست: اول، جوابگوئی بە نیروی متمایل بە خود در داخل کشور کە در تمامی این سالها با برجام مشکل داشتند و اگر هم خواهان پیشبرد آن بودند، اما از موضع حداکثری برخورد می کردند؛ و دوم، مواضع تند آمریکاستیزانە آنها.

اما تیم جمهوری اسلامی هنگامیکە وارد مذاکرات شد، عملا در موقعیتی قرار گرفت کە فراتر از مواضع ایدئولوژیکی خود، صحنە را از نزدیک ببیند و کمی واقع بین تر شود. در واقع همین باعث شدە کە از جملە در زمینە نصب دوربینها در سایت کرج نرمش بە خرج دادە و علاوە بر مذاکرات مستقیم با ایالات متحدە، در مقابل آژانس هم علیرغم همە سخت گیری ها عقب بنشیند.

با این حساب، امکان این هست کە تیم ایرانی بە فراخور وضعیت عقب بنشیند و از طرح خواست مطالبات حداکثری عملا کنار کشیدە و وارد مذاکرات گام بە گام شود، یعنی همان منطق درست پیشبرد مذاکرات در زمانیکە طرفین بە واقع خواهان رسیدن بە نتیجەای مثبت اند.

اما دم خروس بیرون افتادە و کیهان شریعتمداری داد و فغانش بلند شدە کە قرار نبود از موضع ضعف برخورد شود!

روند مذاکرات نشان می دهد کە تیم تندرو کنونی هم دارد کم کم بە همان بستر تیم پیشین سرازیر می شود، امری کە نکو است و اگر ادامە داشتە باشد می تواند بە نتایج مثبتی رسیدە و تحریمها را از دوش مردم ایران بردارد.

ولی فراتر از هر چیزی، مذاکرات برجامی، علیرغم اهمیت خود و نتایجی کە می تواند در صورت پیشرفت یا عدم پیشرفت آن برای ایران و کل جهان داشتە باشد، اما منطق مذاکراتی تیم مذاکرەکنندە ایرانی کە یا حاضرنشدە با آمریکائی ها رودرو بنشیند و یا تحت شرایط خاصی بە آن تن دردادە، مضحک ترین نوع منش مذاکراتی است.

کشوری کە ادامە منطقی فعالیتهای اقتصادی آن کاملا وابستە بە سیستمها و امکانات جهانیست، امکاناتی کە آمریکا بر آنها چیرەاست، اما حاکمیتش بە گاە مذاکرات، با برخوردی بچگانە و با قهر و عشوە و اکراە با آن برخورد می کند و در همان حال درخواست دارد کە باید بتواند از همە فرصتها و امکانات موجود بهرەمندشود، واقعا عقل را از کلە آدمی می پراند!

آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی، پیش از آنکە ستیزی منطقی باشد، بر پایە برخوردهای بچەگانەای پی ریزی شدە کە هیچ ربط مستقیم و مترقیانەای با عقب راندن منافع سلطە جهانی ندارد.

تاریخ انتشار : ۲۸ آذر, ۱۴۰۰ ۱:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!