پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰

موفقیت کارگران در گرو تشکل‌یابی، همبستگی و اعتراضات سراسری است!

روز اول ماه مه امسال فرصتی برای نشان دادن همبستگی و اعتراض همگانی کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواه به سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم است. ما به سهم خود در کنار سایر نيروهای عدالت خواه از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتیبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اول ماە مە (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگران را بە کارگران و زحمتکشان شادباش می گوید و از مبارزه آنان برای دستیابی به حقوق و مطالبات شان و برای اتحاد و همبستگی حمایت می کند. مبارزات حق طلبانە کارگران و زحمتکشان علیە فقر، بیکاری، بی عدالتی و دیکتاتوری در پرتو تشکل یابی، همبستگی، اعتراضات سراسری و برقراری پیوندهای استوار با سایر جنبش های اجتماعی است کە بە بار می نشیند.

در کشور ما کارگران و مزدبگیران هم از دیکتاتوری کە حقوق سندیکائی شان را بر نمی تابد و بە آنها اجازە تشکیل سندیکا و اتحادیە نمی دهد، رنج می برند و هم پیامدهای اجرای سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی را متحمل می شوند. در سال های گذشته سرکوب فعالیت های سندیکایی از یکسو و از سوی دیگر مقررات زدایی از مناسبات صاحبان سرمایە و نیروی کار بسود سرمایە داران توسط جمهوری اسلامی، منجر بە گسترش فقر و ژرفش کم سابقە شکاف طبقاتی و راندە شدن اکثریت کارگران بە زیر خط فقر گردیدە و پیامدهای فاجعە باری را در حوزەهای مختلف سبب گردیدە است. با حذف اکثر موارد حمایتی در قانون کار، امنیت شغلی از بین رفتە و بالغ بر ٩٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک تا شش ماهە مجبور بە کار شدەاند.

با تشدید بحران اقتصادی و بحران واحدهای تولیدی، عدم پرداخت منظم و بە موقع دستمزدها بە یک پدیدە فراگیر تبدیل شدە است. مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، از آن جملە، مقاولە نامە های مربوط بە حق اعتصاب و قرادادهای جمعی، حقوق زنان و کار کودک اجرا نمی شوند. دولت با سرپیچی از اجرای آنها، شرایط را برای سوءاستفادە فزایندە کارفرمایان از کودکان و کار کودکان مهیا نمودە است. تبعیض جنسیتی در محل های کار بیداد می کند. حکومت از هیچ کوششی برای راندن زنان از بازار کار بسوی خانە دریغ نمی ورزد. برخلاف مقاولە نامە قراردادهای دستە جمعی کار، دستمزد کارگران در نهادی بنام شورای عالی کار توسط دولت و کارفرمایان تعیین می شود. این سازوکار کە نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور ندارند، موجب باقی ماندن دستمزدها زیر خط فقر گردیدە بطوری کە دستمزدهای کنونی حداقل سە برابر کمتر از خط فقر نسبی است کە توسط نهادهای کارگری وابستە بە حکومت برآورد شدە است.

کارگران و زحمتکشان!

شما سال پرتلاشی را پشت سر نهادید و با مبارزات تان اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی و سیاست های نئولیبرالی را بە چالش کشیدید و موفقیت هائی هم بە دست آوردید. بسیاری از اعتراضات صنفی شما در سال گذشتە بە دلیل مقاومت دولت و کارفرمایان رنگ سیاسی بخود گرفت، از حالت تدافعی بە تعرضی در آمد. همین امر نقش زیادی در عقب راندن دولت و کارفرمایان داشت و اهمیت تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی را برجستە تر کرد. شما در پرتو همبستگی و مبارزە مشترک، دولت و مجلس را بە پس گرفتن لایحە ضدکارگری تغییر قانون کار وادار کردید. این پیروزی کوچکی نیست. شما در مصاف با نیروهای سرکوبگر و دستگاە قضایی کە قصد داشتند با سرکوب و زندانی کردن شما مانع اعتراضات تان شوند پیروز شدید و نشان دادید کە مرعوب سرکوب نمی شوید. ادامە مقاومت و مبارزات حق طلبانە شما الهام بخش جوانانی شد کە خیزش مردمی دی ماە سال گذشتە را رقم زدند. از همە مهمتر، گام هائی بود کە شما در راە همبستگی میان گروەهای مختلف مزدبگیران و بازنشستگان برداشتید. دست آوردهای مبارزاتی سال گذشتە شما می توانست به مراتب بیشتر از این باشد، هرگاە شما سازمان یافتە تر عمل می کردید.

لازمه دستیابی شما بە خواستە هایتان و در هم شکستن تعرض جمهوری اسلامی بە دستآوردهای مبارزاتی تان، بهره گیری از فضای اعتراضات برای ایجاد سندیکاهای مستقل است. شما اگر متشکل نشوید نمی توانید از خود و حقوق تان دفاع کنید و پیروزی هایی را کە بە زحمت بە دست آوردەاید، تثبیت کنید. مبارزە صنفی با همە اهمیتی کە دارد اگر با مبارزه برای آزادی و دموکراسی تلفیق نشوند کم ثمر خواهد بود. برای اینکه شما کارگران بتوانید آزادانە خود را سازمان دهید، حق اعتصاب، تجمع و اعتراض داشتە باشید و از حقوق تان دفاع کنید، لازم است مبارزه صنفی را با مبارزه برای آزادی و دمکراسی همراه سازید. در کشورهائی کە آزادی بیان و سازمان یابی کارگران وجود دارد، دولت و کارفرمایان بە آسانی نمی توانند مانند ایران حق و حقوق شان را نقض کنند و دستمزدهایشان را زیر خط فقر نگاە دارند. در این کشورها کارگران و سازمان هایشان در استقرار دموکراسی و تعمیق آن بیشترین نقش را داشتە و دارند. سال هاست که در تعدادی از کشورهای سرمایە داری قوانین حمایتی توسط دولتهای نئولیبرال آماج تعرض قرار گرفتە است. اما وجود اتحادیە ها و احزاب کارگری موجب شدە کە این دولت ها نتوانند بە آسانی قوانین کار را بە زیان کارگران تغییر دهند.

کارگران و زحمتکشان!

روز جهانی کارگر، روز شماست. این حق شماست که در این روز تظاهرات و تجمع برپا کنید، جشن بگیرید، از حقوق تان دفاع و مطالباتتان را مطرح کنید. این جزو حقوق بدیهی شماست که در روز کارگر خواهان افزایش دستمزد و پرداخت به موقع و منظم آن، پرداخت مزد دوران بیکاری، ایجاد اشتغال، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، شوید و بخواهید همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار گیرد، خصوصی سازی در بخش آموزش، درمان و صنایع سنگین متوقف شود. رفع تبعیض جنسیتی، برطرف کردن موانع فعالیت سندیکاهای مستقل، آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی و مدنی و لغو احکام زندان آنها از خواست های به حق شماست.

کارگران و زحمتکشان!
روز اول ماه مه امسال فرصتی برای نشان دادن همبستگی و اعتراض همگانی کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواه به سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم است. ما به سهم خود در کنار سایر نیروهای عدالت خواه  از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتیبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد. 

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران 
زنده باد همبستگی کارگران و مزدبگیران ایران 

 

 هیئت موقت موضع گیری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۸ آوریل ۲۰۱۸)

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۷:۴۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول