چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

مگر روحانی خودش رای مردم را باور کردە، کە دیگران باور کنند؟

بە نظر می رسد باور چندانی بە آرای ١٩ میلیونی مردم بە خودش ندارد و اگر داشت و می خواست، می توانست بە جای کوتاە آمدن پیاپی برای خنثی کردن فشارها و انجام وعدە هایی کە در انتخابات بە مردم داد، از آن ها بهرە می گرفت. وقتی ایشان خودشان بە آرا مردم باور ندارند، شما چگونە انتظار دارید کە مخالفان حکومتی شان کە عقب نشینی های پیاپی و بدون مقاومت دولت آن ها را روز بە روز گستاختر نمودە و هر روز توقعشان را بالاتر می برند، آرا مردم را جدی بگیرند و بە اندازە گلیم شان پایشان را دراز کنند؟

صادق زیبا کلام، در هشتم مهر در گفتگو با سایت آفتاب نسبت بە تجمع جمعی از روحانیون وابستە بە حوزە های علمیە تهران کە روز قبل از آن در مقابل وزارت ارشاد در اعتراض بە عملکرد علی جنتی وزیر ارشاد بخاطر “بد حجابی” تجمع کردە بودند، واکنش نشان داد و تظاهر کنندگان را افرادی کە بە رای مردم باور ندارند دانست. آفتاب بە نقل از زیبا کلام نوشت: “صادق زیباکلام به دلایل برگزاری تجمع در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و به خبرنگار «آفتاب» گفت: «اگر بخواهم به طور مختصر و مفید تجمع دیروز در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد را تحلیل کنیم باید بگویم افرادی که دیروز به خیابان بهارستان رفتند، ۱۹ میلیون رای به آقای روحانی را هنوز باور نکرده‌اند و از این که نامزد مورد علاقه آنها آقای جلیلی فقط ۴ میلیون رای مردمی دارد، ناراحت اند.»

در درستی این حرف کە افراد مذکور جزء جریانی اند کە ‌هیچ گاە رای مردم برایشان ا‌همیت نداشتە و ندارد و نخواهد داشت شکی نیست و از همین رو است کە این جریانات با وجود پشت کردن مردم بە آن ها با وقاحت هر جا کە کاری مخالف مرام و منافع شان صورت بگیرد، بی توجە بە آرای عمومی با تمام امکانات شان بە مقابلە با آن بر می خیزند و مانع انجام اش می شوند. اظهارات زیبا کلام تا جائی کە مربوط بە رفتار جناح حکومتی مخالف دولت روحانی است، درست و ایرادی بر آن نیست، ولی ایراد در آنجاست کە ایشان، گویا فراموش می کنند کە خود روحانی نیز بە نظر می رسد باور چندانی بە آرای ١٩ میلیونی مردم بە خودش ندارد و اگر داشت و می خواست، می توانست بە جای کوتاە آمدن پیاپی با این جماعت برای خنثی کردن فشارها و انجام وعدە هایی کە در انتخابات بە مردم داد، از آن ها بهرە می گرفت. وقتی ایشان خودشان بە آرا مردم باور ندارند و گاها چنانکە درمورد روزنامە نگاران زندانی مانند زندانبانان سخن می گویند، شما چگونە انتظار دارید کە مخالفان حکومتی شان کە عقب نشینی های پیاپی و بدون مقاومت دولت آن ها را روز بە روز گستاختر نمودە و هر روز توقعشان را بالاتر می برند، آرا مردم را جدی بگیرند و بە اندازە گلیم شان پایشان را دراز کنند؟

آقای روحانی از همان آغاز کارش، ابتدا در مورد تعدادی از وعدە هایش سیاست سکوت را پیشە کرد، در مورد تعداد دیگری گفت “اختیارشان در دست من نیست”، راجع بە  دستەای خلاف وعدە هایش رفتار کرد، انجام برخی را بە آیندە حوالە داد، با گفتن “من می خواهم ولی نمی گذارند”، از انجام پارەای دیگر سرباز زد و از خود رفع تکلیف کرد. از همە بدتر در این اواخر رودربایستی را کنار گذاشت و با وجود این کە وعدە آزادی زندان سیاسی و روزنامە نگاران را دادە بود، از یک تریبون کە برد وسیع جهانی دارد، وجود بیش از ۵٠ نفر روزنامە نگار و وب نگار زندانی را کە تعداد زیادی از آن ها جزء حامیان ایشان در انتخابات بودند، با همان الفاظ و ادبیات برادران لاریجانی، اژەای، احمدی نژاد و سایر پاسداران استبداد و خفقان انکار نمود و با این اظهار نظر از یک سو خشم و یاس روزنامە نگاران زندانی و خانوادە هایشان و بسیاری از کسانی را کە بخاطر وعدە های روحانی بە وی رای دادە بودند، برانگیخت و از سوی دیگر اظهارات وی تشویق و استقبال پاسداران و عاملان سرکوب و زندانبانان را بە دنبال داشت.

آنهایی کە سانسور برقرار کردە و روزنامە نگاران را بە بند کشیدەاند، این کار را بخاطر آن کردەاند تا بتوانند مملکت را بدون مزاحمت روزنامە نگاران غارت کنند. یقینا بسیاری از این اختلاس های نجومی ویرانگر، کە این روزها افشا می شوند، چنانچە سانسور و اختناق بر کشور ما مستولی نشدە بود، نمی توانست اتفاق بیفتد و هرگاە چنین می شد چە بسا زودتر از این ها افشا می شد، و می شد جلوی اختلاس های دیگر را گرفت.

تنظز قضیە در این است، کە انکار وجود روزنامە نگاران زندانی  توسط روحانی در شرایطی مطرح می شود کە روشدن اختلاس های کلان و فساد مقامات ریز و درشت نظام بە یک امر روزمرە تبدیل شدە و روزنامە نگاران بخاطر نگرانی افراد ذینفوذ آلودە بە فساد کە همچنا ن اکثر نهادهای حکومتی را در کنترل دارند، با خطر بازداشت وانواع تهدید ها دست بە گریبان اند. انکار سانسور و زندانی کردن روزنامە نگران توسط سرکردگان قدرت حاکم قابل درک است، اما از جانب رئیس جمهوری کە مبارزە با فساد جزء وعدە هایش بودە و بخوبی از نقش رسانە ها و روزنامە نگاران متعهد در این مبارزە آگاە است، نسبت بە جدی بودن ادعای مبارزە با فساد رئیس جمهور تردید جدی ایجاد می کند. آیا ترجمان این رفتار، این نیست کە روحانی عطای وعدە مبارزە با فساد را نیز مانند اکثر وعدە های دیگرش بە لقایش بخشیدە؟

اهل فساد در هیچ جای دنیا با روزنامە نگاران اصولا میانە خوبی ندارند. در هر کجا کە سانسور است و روزنامە نگاران تحت پیگرد قرار می گیرند، محال است فساد نباشد و هرچە سانسور و پیگرد روزنامە نگار شدیدتر باشد، فساد هم بە همان نسبت بیشتر است. مسلما یکی از دلایل مهم سانسور و پیگرد روزنامە نگاران، مفاسد چرکینی در ایران است کە هر روز یکی از آنها برملا می شود.

روحانی اگر آنطور کە ادعا می کند میخواهد با فساد مبارزە کند، محال است بدون کمک روزنامە نگاران متعهد کە بە خاطر تعهد روزنامە نگاریشان بە زندان افتادە، یا بیکار شده و بە تبعید رفتەاند، موفق بە انجام این کار شود. اما انکار وجود روزنامە نگاران زندانی، جلوگیری از فعالیت انجمن روزنامە نگاران و تهیە لایحەای توسط دولت روحانی کە استقلال روزنامە نگاری را از میان بر می دارد، در مورد پایبندی روحانی نسبت بە وعدە های کە دادە تردید جدی ایجاد می کند و نشان می دهد کە این اظهار روحانی اشتباە لپی نبودە و او بە آنچە کە گفتە وقوف کامل داشتە است؛ وگر نە، رئیس جمهور برای رفع این تردید، بایستی حرفش را پس بگیرد و بە جای انکار وجود روزنامە نگاران زندانی، برای آزادی آنان و رفع سانسور اقدام عملی نماید. مانع فعالیت انجمن روزنامە نگاران نشود و لایحە پیشنهادی دولت در مورد فعالیت های روزنامە نگاری را کە اکثریت قریب بە اتفاق روزنامە نگاران با آن مخالفت کردەاند، کنار بگذارد.

عدەای از هوداران دولت مدعی اند کە گویا روحانی می خواهد، ولی دیگران نمی گذراند. در جواب این افراد کە البتە تعداشان مرتب کمتر می شود و تعداد آنانی کە از این جمع بە جمع منتقدین مماشات و بی عملی دولت می پیوندند، در حال فزونی است، باید گفت روحانی با سابقە طولانی کە در مناسب های کلیدی حکومت داشت و از زیر و بم همە امور مطلع بود، یقینا “این نمی گذارند ها را” بهتر از هر کسی می شناختە است و حتما با علم و شناخت این وعدە ها را دادە است. وانگهی گیریم حرف آن ها درست باشد. در این صورت رئیس جمهوری کە نمی تواند بە وعدە هایش عمل کند و بە جای این کە تابع آرا مردم باشد، تابع امر کسی است کە  نتیجە ولایتش چیزی غیر از غارت ثروت های مملکت، تحمیل اختناق، فقر، نابودی اقتصاد مولد و یک جامعە از هر لحاظ بحران زدە نیست، بە چە کار مردم می آید؟

تاریخ انتشار : ۱۱ مهر, ۱۳۹۳ ۷:۲۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

پادکست صوتی و تصویری؛ در ارتباط با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – سوئد اقدام به برگزاری جلسه گفتگو و تبادل نظری درمورد “انتخابات پیش‌رو و مواضع نیروها” نمود. در این برنامه رفقای فدایی مجید عبدالرحیم‌پور و فرخ نگهدار و همچنین رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دموکراتیک مردم ایران حضور داشتند که به طرح …

خیمه شب بازی انتخاباتی

هرگونه مشروعیت سازی برای حکومت جنایتکاری که ساچمه به چشم‌ معترضین می‌زند، هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند و ملت را از حقوق ابتدایی خود محروم میکند اشتباهی تاریخی است.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

با تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به جمهوری اسلامی «نه» می‌گوییم

خیمه شب بازی انتخاباتی

انتخابات مجلس و مواضع نیروهای سیاسی