شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۶

ناسیونالیسم سازمانی بە از سرگشتگی انترناسیونالی!

با توجە بە روندهای طی شدە می شود حزب چپ را نگە داشت، اما وجود این حزب بدون سازمان اکثریت یک وجود بی ریشە و فارغ از تاریخ است کە بە نفع خود حزب چپ هم نیست. پس برای اینکە این حزب بتواند پا بگیرد و رشد کند و در تاریخ ایران نقش ایفا کند، وجودش کماکان و تا برگشت بە کشور وابستە بە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت بعنوان مولفە اصلی تشکیل دهندە آن است.

رفیق عزیزم، حجت نارنجی، مطلبی تحت عنوان “تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) آغازی بود بر پایان جداسری ها”در کار آنلاین درج کردەاست. مطلبی احساسی و شعارگونە کە نە تنها حامل هیچگونە تحلیل و دیدگاە جدیدی در مورد فلسفە تشکیل حزب چپ نیست بلکە بە نظر می رسد دغدغە حجت تنها یادآوری چندبارە بعضی مسائل بودە، آن هم با رفقایش و نە با خوانندگان کارآنلاین.

بحث های مربوط بە تشکیل حزب چپ بارها از طرف فعالین در تریبونهای مختلف مطرح شدە و شاید طرح آنها باز بنوعی تکرار بە نظر برسند، اما من هم بر همان منوال هدف نویسندە، دوبارە در اینجا بنوبە خود چند مورد را در بارە حزب چپ بیان می کنم. البتە قبل از اینکە بە اصل مطلب بپردازم، سئوالی از حجت عزیز دارم و آن هم اینکە بە نظر او سایت ‘بە پیش’ کە سایت رسمی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هست آیا بە همان اندازە کە سایت کارآنلاین بعنوان سایت رسمی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت مستعد زدن مطالبی در دفاع از وجود حزب چپ هست، می تواند وجود مقالەای در ضرورت ادامە حیات سازمان اکثریت در خود را تحمل کند!؟ کمااینکە یکی از مشخصەهای حزب چپ، متاسفانە حذف دستاوردهای سازمان اکثریت در پذیرش دمکراسی درون حزبی و وجود نحلەهای مختلف فکری در درون آن بودەاست، و بە نظر می رسد تا از عمر این حزب زمان بیشتری می گذرد، این خصیصە ضد دمکراتیک عمق بیشتری در آن می یابد.   

بە اصل مطلب بپردازیم:

 ـ حجت عزیز از پایان جدا سری ها می گوید، اما آیا تشکیل حزب چپ واقعا بر جداسری ها پایان داد (حتی در فرم آغازین آن)، و یا در خود منجر بە جدائی های بیشتری شد؟ حجت عزیز خود نیک می داند کە از چهار مولفە تشکیل دهندە حزب چپ، شورای موقت سوسیالیستهای انقلابی عقب کشید، بخش مهمی از کنشگران چپ بە روند نپیوستند، در اتحاد فدائیان خلق انشقاق بوجود آمد و آنانی کە از این سازمان بە روند تشکیل حزب چپ پیوستند در واقع راندەشدگان از این سازمان بودند، و در سازمان اکثریت هم کماکان تعابیر مختلفی در مورد بنیانگذاری این حزب و روند پیوستن نیروهای سازمان بە آن وجود دارد. کمااینکە در قرار مصوبە کنگرە سازمان صراحتا از پیوستن فردی اعضاء بە حزب چپ سخن بە میان آمدە و نە از پیوستن بصورت سازمانی. بە بیانی دیگر تشکیل حزب چپ نە تنها پایانی بر جداسری ها نبود، بلکە حتی روند تشکیل آن همراە با جداسری ها بود! چە برسد بە وضعیت کنونی کە پیچیدەتر از هر زمان دیگریست،

ـ رفیق حجت در مطلب خود، تاکید بخش مهمی از اعضاء سازمان فدائیان ـ اکثریت را برای حفظ سازمان خود ناسیونالیسم سازمانی و یا تلاش برای ماندن در جزیرە امن می نامد. اما رفیق عزیز فراموش می کند کە ایجاد حزب سیاسی در خارج کشور بنوعی بمنزلە خودکشی سیاسی است. همە سازمانهای ریشەدار کشور با آن همە سابقە و تاریخ، بعلت مهاجرت ماندەاند کە چگونە بر شرایط دشوار خود فائق آیند و حال گویا انتظار این است کە جریانی جدید بتواند در شرایط غربت پا بگیرد و رشد کند!

بە چند دلیل تشکیل حزب چپ از درایت سیاسی بدوربود: ١ـ در خارج کشور و بدور از مردم خود نمی توان حزب سیاسی موثر تشکیل داد. تاریخ سیاسی ما پر از جریاناتی از این قبیل است کە چند صباحی ماندند و رفتند و یا بە جریانات بی تاثیر در تاریخ میهن تبدیل شدند ٢ـ درخارج از کشور نمی توان تاریخ ساخت ٣ـ تاریخ هیچ حزب سیاسی در خارج کشور بە جریانی دیگر نمی تواند منتقل شود، شاید بتوان تاریخ دیجیتالی درست کرد، اما تاریخ واقعی و مادی نە ۴ـ در خارج حزب درست کردن بمنزلە خودکشی سیاسی و فراموش کردن تاریخ پنجاە سالە جریانیست کە سازمان اکثریت بر تارک آن ایستادەاست ۵ـ در روند تشکیل حزب چپ بدنە اجتماعی سازمان اکثریت در داخل کشور جلب نشد و بیرون از گود ماند.

نهایتا اینکە رفیق حجت از تاثیرگذاری های آنچنانی حزب چپ و اعلامیەهای مایەدارش می گوید. آیا واقعا رفیق حجت بە سخنان خود باور دارند یا این تنها یک تبلیغ سیاسی است؟ آیا او می داند در هنگام اعدام یک زندانی کرد در اعلامیەای کە از سوی این حزب انتشار یافت بە جای اینکە از مسرور بارزانی بە نام نخست وزیر اقلیم کردستان نام بردەشود از نچیروان بارزانی نام بردەشدەبود!؟ مسئلەای کە می رساند حزب از تحولات بعد از رفراندم اقلیم کردستان و پیامدهای آن آگاهی کافی نداشت! آیا حجت عزیز بە متن طولانی گروە کار قومی ـ ملی حزب چپ نظری انداختەاند و متوجە هستند کە آنچە در این متن در مورد مسئلە کرد وجود دارد نە تنها بروز نیست و تجربە اقلیم کردستان را بعنوان مهمترین تجربە کردها مبنا قرار نمی دهد بلکە کماکان در همان روشهای قدیمی نگاە غرق شدەاست؟ فکر کنم خودشیفتەبودن در دنیای پست مدرن کنونی کە عیبها و نواقص هر جریان و تشکل سیاسی عیانتر از هر زمان دیگری اند، روش خوبی برای تبلیغ نباشد.

نهایتا اینکە نزدیکی و  وحدت نیروهای چپ خوب است، اما بشرطی کە وحدت باشد و روندهای آن در داخل خود کشور صورت گرفتە باشند. حزب چپی کە نتوانستە همە مولفەهای تشکیل دهندە خود را هم همراە کند، اساسا از هویت و هدف اصلی خود بسیار دور است. البتە با توجە بە روندهای طی شدە می شود حزب چپ را نگە داشت، اما وجود این حزب بدون سازمان اکثریت یک وجود بی ریشە و فارغ از تاریخ است کە بە نفع خود حزب چپ هم نیست. پس برای اینکە این حزب بتواند پا بگیرد و رشد کند و در تاریخ ایران نقش ایفا کند، وجودش کماکان و تا برگشت بە کشور وابستە بە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت بعنوان مولفە اصلی تشکیل دهندە آن است.

با این شرایط، ناسیونالیسم سازمانی بە از سرگشتگی انترناسیونالی!

 

تاریخ انتشار : ۱ بهمن, ۱۳۹۹ ۱:۵۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج