پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۲۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۲۳

نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟

تأديب النسوان رساله اي تربيتي در موضوع تربيت زنان است كه تاكنون نويسندة آن شناخته نشده است. موضوع اصلي اين پژوهش شناسايي نويسندة اصلي اثر، مقلدان او و چگونگي توليد تحريرهاي ديگري از اين رساله است. در اين مقاله كوشش شده است تا با مقايسة هفت نسخة خطي با موضوعي مشابه و عنوان هايي متفاوت اين پژوهش انجام گيرد

مقدمه : تأدیب النسوان رساله خطی کوچکی در یک مقدمه و ۱۰ فصل و مجموعاً ۴۱ ورق است که تاریخ دقیق نگارش اثر و نویسنده آن مشخص نیست.

با تحقیق و مطالعه بر ۶۲ نسخه خطی با محوریت زن در موضوع حکمت عملی شاخه تدبیر منزل، هفت نسخه خطی با موضوعی مشابه شناسایی شد که از آن میان سه نسخه، عنوان مشابه تأدیب النسوان را دارند و نسخه بدل یکدیگرند. چهار تحریر دیگر این کتاب با عنوان های متفاوتی چون آداب معاشرت نسوان، سلوک و سیرت زن، رساله ای در احوال و رفتار خواتین زنان و تأدیب النساء معرفی شده اند. تأدیب النسوان به سبب جوابیه بی بی خانم استرآبادی بیش از دیگر کتاب های مشابه خود شهرت دارد. با توجه به ، ناشناس بودن مؤلف و مشخص نبودن تاریخ نگارش اثر ، تفاوت عنوان نسخه ها، شباهت موضوعی و تحریرهای متفاوت، بررسی و تحقیق انجام شد.

 

طرح مسئله و پرسش های پژوهش

 – ۱- نویسنده اصلی این اثر کیست؟

 – ۲- چرا این کتاب تحریرهای متفاوت دارد؟

 – ۳- چرا نویسنده نام خود را پنهان کرد؟

 – ۴- انگیزه و هدف از نگارش چنین کتابی چه بود؟

 روش تحقیق : پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا با استفاده از مقوله های استقرایی انجام گرفت و شیوه کار چنین بود که با بررسی سه نسخه ای که عنوان مشابه داشتند، نسخه کتابخانه ملک که معتبرتر از همه بود اساس تصحیح قرار گرفت. سپس با مقایسه این نسخه با دو نسخه بدل دیگر شباهت ها و تفاوت ها استخراج شد. پس از این مرحله و آگاهی از ویژگی های این نسخه ها مقایسه و تطبیق با چهار نسخه ای که عنوان متفاوت اما موضوعی مشابه داشتند انجام گرفت و با بررسی و مطالعه افزایش، کاهش، شباهت و تفاوت نسخه ها با یکدیگر، ویژگی های هر یک از دستنویس ها مورد تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب نویسنده اصلی شناخته شد و تاریخ احتمالی نگارش هسته اصلی این اثر مشخص گردید.

 پیشینه: در سه نسخه موجود تأدیب النسوان نام نویسنده ذکر نشده و هیچ تحقیقی درباره نویسنده این رساله تاکنون انجام نگرفته است. تنها در دیباچه کتابی اشاره شده است که : «براساس نوشته G.Audibert مترجم فرانسوی تأدیب النسوان در سال ۱۳۰۷ هجری قمری/۱۸۸۹ م و E.Poweys Matters مترجم انگلیسی همان مقاله در ۱۳۴۷ هـ .ق/ ۱۹۲۸ م نویسنده تأدیب النسوان یکی از شاهزادگان قاجار بود که رساله خود را در اوایل یا اواسط دهه ۱۸۸۰ میلادی به رشته تحریر در آورد و از ترس واکنش زنان هم عصرش هویت خود را پنهان نگاه داشت». (جوادی ۱۳۷۱ : ۱۷)

 این شاهزاده قاجاری کیست و چرا نام خود را پنهان کرده است؟برای دستیابی به پاسخ چنین پرسش هایی ابتدا به معرفی نسخه ها یا منابع اولیه کار می پردازم.

 

 

معرفی نسخه ها

 

۱- نسخۀ شماره ۵۸۵ ، کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ، با عنوان تأدیب النسوان ، مورخ ۱۳۱۳ هجری قمری.

 ۲- نسخۀ شماره ۲۸۱۲ ، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ، با عنوان تأدیب النسوان ، تاریخ کتابت ۱۳۱۷ شمسی .

 ۳- تأدیب النسوان ،چاپ سنگی ، قطع جیبی ، تاریخ ۱۳۰۴ قمری ،بی نا ،بدون شماره گذاری، مصور ،نستعلیق ،جلد مقوایی ، روکش کاغذی ، طرح ابره ، زمینه قرمز ، محل نگهداری کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و کتابخانه ملی .

 ۴- نسخۀ شمارۀ ۱۴۱۶۵ ، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی ( قم ) ، با عنوان تأدیب النساء ، تاریخ ۱۳۰۴ هجری قمری .

 ۵- نسخه شماره ۴۹۲۵ ف ، کتابخانه ملی (تهران) ، با عنوان رساله در احوال و رفتار خواتین زنان ، تاریخ ۱۳۱۴ هجری قمری .

 ۶- نسخه شمارۀ ۲/۶۴۲۱ ، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی (قم) ، با عنوان سلوک و سیرت زن ، بی تاریخ .

 ۷- نسخهشمارۀ ۶۳۹ ، کتابخانه و موزه ملی ملک ، با عنوان آداب معاشرت نسوان ، بی تاریخ.

 

یافته ها

 برای پاسخ به پرسش نخست ، به جمله هایی از نسخه شماره ۱ (تأدیب النسوان و نسخه بدل های ۲ و ۳) اشاره می شود و شرحی که روایتگر و محرر این رساله در این باره نوشته است : «از حسن اتفاق روزی با یکی از دوستان از همین قبیل صحبت ها در میان بود. شرحی از سلوک زنان صحبت شد. گفتم : گویا کسی بیش از من در این مذلت گرفتار نبوده، دوستانه نگاهی کرد و لبخند زد. سبب پرسیدم : چند ورقی از احوال یکی از بزرگان که در این باب مرقوم داشته به یادگاری داد که هر وقت دلتنگ شوم به مطالعه اش پردازم و آن اوراق در نزدم ضبط است. چون این بنده مولف هم مبتلا بود، به دامنش آویختم و آن چند ورق را گرفته بعد از مطالعه قلم برداشتم بعضی تصرفات در آن کرده و آن را به ده فصل قرار دادم».

 به استناد همین بند مشخص می شود که پیش از او، شخص دیگری همین موضوع را نوشته و او تصرفاتی در آن کرده و فصل بندی اش کرده است. دومین مطلبی که از این بند استنباط می شود این است که خواندن آن اوراق سبب ایجاد انگیزه و تمایل نویسنده جهت ویرایش همان مطلب قبلی و تدوین رساله ای جدید شده است. سومین موضوع اختلافات خانوادگی و ناسازگاری با زن در صحبت های مشترک نویسنده جدید با دوستش و همدردی با نویسنده قبلی است.

در خصوص یافتن نویسنده اصلی، نسخه شماره ۴ (تادیب النساء) را بررسی می کنیم که مؤلف یا محرر آن شخصی به نام میرزا محمد علی بن علی نقی خان جوپاری الاصل کرمانی المسکن بود که شاهزاده محمد حسین میرزا ورقه هایی در سلوک با زنان را به او می دهد و به او دستور می دهد رونوشتی از آنها بردارد.

 میرزا محمد علی پس از مقدمه، صحبت های شاهزاده را به آغاز رساله می افزاید و ضمن تصرفات فراوان و افزودن دیدگاه های خود آن را فصل بندی می کند. اینک همان بند پیشین را از این رساله بررسی می کنیم : «از حسن اتفاق روزی با یکی از دوستان از همین قبیل صحبت ها در میان بود، شرحی از سلوک زنان صحبت شد. گفتم : گویا کسی بیشتر از من در این مدت گرفتار نبوده. دوستانه نگاهی کرد و لبخندی زد. سبب پرسیدم، لمؤلفه :

 

کردم از وی سبب خنده سؤال / بی کم و بیش بیان کرد احوال

 گفت که عموی تو مرحوم خانلر میرزای احتشام الدوله، طاب ثراه، با آن همه اقتدار کذایی از دست دختر عمش مبتلا بود و چند ورقی در این باب مرقوم داشته، کنون نزد من موجود است. به دامنش آویخته آن چند ورقه را گرفتم. بعد از مطالعه دیدم، آن مرحوم بیش از همه مبتلا بود. لهذا شرح حالی در این چند ورقه نوشته، تشکر کردم.» و بعد می افزاید : «ولی چون ناتمام مرقوم رفته بود، حیفم آمد که ناتمام و بی اسم باشد. همتی گماشته، تصرفاتی زائداً علی تصرفاته کردم».

 محرر رساله تأدیب النساء با نقل خاطره ای از شاهزاده محمد حسن میزرا از رازی پرده برمی دارد و نویسنده اصلی آن ورقه های اولیه خانلر میزرا احتشام الدوله عموی شاهزاده محمد حسن میرزا را معرفی می کند.

 نسخه خطی شماره ۵ (رساله در احوال و رفتار خواتین زنان) نوشته محمدحسن معتضدالدوله را هم بررسی می کنیم. او پس از ۷ سطر مقدمه وارد مطلب اصلی می شود و در آغاز خود را این گونه معرفی می کند : «این بنده عاصی محمد حسن الملقب به معتضد الدوله» و علت نوشتن رساله را این گونه می نویسد : «که برحسب خواهش یکی از دوستان به عرض می رساند». محمد حسن معتضدالدوله کیست؟

 «محمدحسن میرزا فرزند مهدی قلی میزرا فرزند بیستم عباس میرزا نایب السلطنه در ۱۳۰۳ معاون ولایت کرمان بود و تا ۱۳۱۰ ق. در کرمان، بلوچستان، بم و نرماشیر حکومت کرد. لقب حشمت السلطنه در سال ۱۳۰۳ و معتضدالدوله در سال ۱۳۱۰ به او داده شد و در ۱۳۱۹ هـ . ق در گذشت». (بامداد ۱۳۵۰: ج ۵، ۲۲۸)

 کتابچه او نیز تحریر دیگری از همان اوراق قبلی است با انشایی متفاوت و فصل بندی شده که با هدف تربیت زنان نوشته شده و تاکید کرده است که شایسته است در مکتب خانه این شیوه های رفتاری را به دختران آموزش دهند. به هر ترتیب در پنج نسخه مذکور، به اوراقی اشاره شده بود که دست به دست گشته و هر کسی بسته به ذوق خود تصرفاتی در آن کرده است، اما دو نسخه دیگر چنین نیست و نویسنده خود رأسا اقدام به نوشتن موضوعی کرده است که آن را در امر تربیت و آموزش آداب معاشرت به زنان ضروری تشخیص داده است.

 از بررسی نسخه شماره ۷، «آداب معاشرت نسوان» و نسخه بدل ناقص آن «سلوک و سیرت زن» چنین برمی آید که شخص نویسنده خود آن را نگاشته است. او در آغاز این رساله نوشته است : «در شب یلدا که حد و پایانش ناپیدا، خود را مشغول کردن خواستم که مونسی برای تنهایی جویم» در چند سطر بعد می نویسد : «به هر میدانی اسب خیال راندم و به همه صحرایی توسن فکرت تاختم. دیدم سواران میدان بلاغت و دلاوران عرصه فصاحت نکته ای نگذاشته که نگفته باشند». نویسنده تصمیم می گیرد «شرحی در سلوک و رفتار این سلسله علیه، اعلی الله قدرهن» یعنی زنان بنویسد. بدین ترتیب نویسنده اندرزها و دیدگاه خود را درباره زنان می نویسد. بند آخر این رساله نیز به بسیاری از پرسش های این پژوهش پاسخ می دهد : «آنچه به خاطر رسید از سلوک زن با مرد در شب تنهایی، این کتاب را سیاه نمودم و اعتقادم این است که اگر کسی این نحو سلوک بکند و بد بیند، مرا لعنت بکند، والا مرا یاد و به دعای خیر شادم سازند. عمر ما که گذشته، این ها به کار ما دیگر نمی آید. ما را فراموش نکند».

 به استناد این نوشته ها و مطالعه پنج نسخه قبلی به خصوص دستنویس «تأدیب النسا» می توان پس از گذشت ۱۵۳ سال که از مرگ نویسنده آن می گذرد، به این راز پی برد که نویسنده آن چند ورق که از ترس توهین زنان و یا رعایت مصالح دیگر نام خود را پنهان کرد، عموی محمدحسن میرزا معتضد الدوله بود و احتمالاً کسی جز خانلر میزرا احتشام الدوله نبود. این شاهزاده نویسنده، خانلر میرزا پسر هفدهم عباس میرزا نایب السلطنه بود (سپهر ۱۳۷۷ : ج ۱، ص ۵۲۴) که در ۱۲۵۱ هجری قمری و در زمان محمد شاه قاجار و صدارت حاج میرزا آقاسی حاکم یزد بود. او در سال ۱۲۵۳ ق معزول و حاکم کرمان شد تا سال ۱۲۵۶ ق که مردم از او شکایت کردند، پس او را از کرمان برداشته حاکم همدان کردند. مدتی حاکم آنجا بود و دو ماه پیش از فوت محمدشاه به حکومت مازندران منصوب شد. در ۱۲۶۴ حاکم بروجرد، لرستان، خوزستان، گلپایگان، خوانسار و بختیاری بود(۱). در زمان ناصرالدین شاه و در سال ۱۲۶۸ ق ملقب به احتشام الدوله شد(۲). در ۱۲۷۳ ق در جنگ ایران و انگلیس (جنگ محمره) فرمانده کل قوا بود و شکست خورد. در پایان این جنگ خانلر میرزا از قرار هر سربازی یک تومان مبلغ هشت هزار تومان به میرزا آقاخان نوری صدر اعظم هدیه داد تا خطاهایش در این جنگ نادیده گرفته شود، و اما ناصرالدین شاه به جای تنبیه به او یک قبضه شمشیر مرصع و یک جبه ترمه خلعت داد و در سال ۱۲۷۵ به حکومت اصفهان منصوب کرد. خانلر میرزا در ۱۲۷۸ در گذشت . (بامداد ۱۳۴۷ : ج ۱، ۴۷۳-۴۷۵) از این نویسنده کتابچه دیگری نیز در باب جنگ ایران و انگلیس در محمره باقی مانده است .(کمری ۱۳۷۵)

 پس آن شاهزاده دوره ناصری، خانلر میرزا احتشام الدوله بود که نخستین رساله از این نوع را پیش از سال ۱۲۷۸ قمری نوشته و احتمالاً چون دستنویسی بی نام بوده، یکی آن را «سلوک و سیرت زن» نامیده و دیگری عنوان «آداب معاشرت نسوان» را برای آن برگزیده است و کسی دیگر هم فصل بندی اش کرده، مقدمه و موخره نوشته و نام آن را «تأدیب النسوان» گذاشته است(۳).

 تأدیب النسوان شیوه تعلیم و تربیت زن را در دوره قاجاریه و نگاه سنتی نویسنده را به زن نشان می دهد که چگونه زن را به اطاعت محض، سکوت، صبر و اجرای بی چون و چرای دستورات مرد می خواند و زنان را به سازگاری و ملایمت و محبت سفارش می کند .نویسنده در ظاهر با افکار متجددانه در جهت منافع زن اندرز می دهد ، حال آنکه از سنت ایرانی و فرهنگ غربی هر آنچه را به نفع اوست برگزیده و آنها را به عنوان راه و روش زندگی بهتر به زنان توصیه می کند .

 نویسنده در سیاست رفتاری ملایم داشت، چنانکه لسان الملک سپهر می نویسد : «احتشام الدوله کار از در رفق و مدارا کرد». (سپهر ۱۳۷۷ : ج ۳، ۹۹۹) و می افزاید : «شاهزاده که مردی مجرب بود، آتش سخط و غضب را به زلال صبر و سکون بنشاند و دفع غوغای عامه را به آلات حرب و ضرب دست نبرد». (همان ۱۰۰۰)

 سنت نصیحت گویی در ایران، سنتی دیر پا است و بسیاری از سالدیدگان از این طریق عقاید خود را گفته اند و برای اصلاح فرد و اجتماع شیوه های رفتاری توصیه کرده اند. خانلر میزرا احتشام الدوله نیز به زعم خود با نیتی خیر و به قصد اصلاح رفتار زنان و دختران اندرز داده و پیشنهاد کرده است که اگر این روشها را به کار ببندند بد نبینند. اما این دستورات به ظاهر خیر خواهانه، بیشتر اجرای خواست های مردانه و بر پایه خدمت، اطاعت و ایثار زن بنا شده و از سویی در جهت استقرار قدرت، برتری و تسلط مردانه است. نویسنده با دیدگاه سنتی راه و رسم تربیت زنان را چنین فرض می کند. پس از او مقلدان و معاصران این نویسنده نیز با نگاهی سنتی از چنین متنی استقبال کردند و رونوشت های متعدد از آن برداشتند و به سلیقه خود تغییراتی در آن نوشته آغازین ایجاد کردند و حتی چنان پیش رفتند که آن را مناسب آموزش در مکتب خانه های دختران دانستند. اما عده ای از زنان که به این کتاب دسترسی داشتند از انتقادات و حکم های تربیتی این شاهزاده و شیوه آموزش او دلگیر شدند و از بی بی خانم استرآبادی خواستند که به این نویسنده و محرران این کتاب پاسخ دهد و او کتابچۀ معایب الرجال را در پاسخ به کتابچه تأدیب النسوان نوشت و شاید یکی از علل ماندگاری این کتاب همان جوابیه باشد. به هر ترتیب این گونه کتابهای اخلاقی، نشان دهنده اوضاع اجتماعی، آداب و رسوم، طرز تفکر مردان و احوال زنان و به عبارتی گوشه ای از تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجاریه را نشان می دهد.

سبک نثر در این پنج نسخه متفاوت است. نویسنده اصلی یا خانلر میزرا احتشام الدوله در آداب معاشرت نسوان کوشش کرده است تا از سبک سعدی در گلستان و نظم و نثر توأمان تقلید کند. اما پس از مقدمه ای ادبی و کوتاه، زبان گفتاری را پیش گرفته و در بخش هایی به زبان عامه نزدیک شده است. در تأدیب النسوان هم مقدمه نثری ادبی دارد و سپس نثر، عامیانه و ضعیف می شود. در تأدیب النساء هم به همین ترتیب است اما مشخص است که میرزا محمدعلی جوپاری از دانش عربی و اسلامی بیشتری برخوردار بوده چون واژگان و اصطلاحات عربی فراوانی را به کار گرفته است. پختگی نثر نویسنده در نسخه آداب معاشرت نسوان از دیگر کتاب های مشابه مشهودتر است. به طور کلی نثر تمامی نسخه ها، نثر ساده دوره قاجاریه و البته از نوع ضعیف آن است .مقدمه در تمام نسخه ها تفاوت دارد و سبک نثر درآن فارسی نوشتاری و در متن فارسی گفتاری است.

 

نتیجه

با بررسی انجام شده مشخص گردید که هسته اصلی این کتاب تربیتی، کتابچه آداب معاشرت نسوان یا به عبارت نسخه بدل دیگرش سلوک و سیرت زن نوشته خانلر میرزا احتشام الدوله است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار و پیش از سال ۱۲۷۸ هجری قمری نوشته شده است. این کتاب بدون عنوان را محمد حسین میزرا معتضد الدوله، میزرا محمد علی بن علی نقی خان جو پاری و شخصی ناشناس که این موضوع را موافق طبع و سیلقه خود دیده ، بازنویسی کردند، مطالبی به آن افزودند، فصل بندی کردند و عنوان هایی چون تأدیب النسوان، تأدیب النساء و رساله در احوال و رفتار خواتین زنان بر آن نهادند و بدین ترتیب از کتابچه نخست، دستنویس های متعدد ساخته شد که در این مقاله پنج دستنویس شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت . تاریخ بعضی نسخه ها ۱۳۰۴ و بعضی ۱۳۱۳ هجری قمری است اما تاریخ واقعی نگارش اثر نخستین به احتمال قوی پیش از سال ۱۲۷۸ هجری قمری است.

  

یادداشتها:

۱.شرح حکومت داری خانلر میرزا احتشام الدوله از سال ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۷ ق. در منطقه مازندران ، بروجرد ، عربستان ( خوزستان ، لرستان و بختیاری ) که توسط خود او نوشته شده است . در این سرگذشت نامه سیاست خود را در حکومت داری شرح می دهد و همچون فردی نارسیست از شایستگی های خود تعریف می کند . از این شرح خاطرات نسخه ای با شماره۹۵۴۹ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که آقای صفر امیری آن را تصحیح کرده و در گنجینۀ بهارستان تاریخ ۲ ، قاجاریه به کوشش سید سعید میر محمد صادق توسط انتشارات کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ در تهران به چاپ رسیده است (ص ۲۰۹-۲۵۳ )

۲. خانلر میرزا سال گرفتن لقب احتشام الدوله را ۱۲۶۷ ق. ضبط کرده ( میر محمد صادق ۱۳۸۷ : ۲۴۲ ).اما منبع دیگر ۱۲۶۸ق.را سال گرفتن لقب از سوی ناصرالدین شاه به او می داند ( بامداد ۱۳۴۷ :ج ۱ ، ۴۷۴)

۳. متأسفانه پس از نوشتن مقاله با راهنمایی عزیزی فاضل به وجود نسخه ای با شماره ۸۱۸۲ با عنوان نصایح مشفقانه در کتابخانه مجلس شورای اسلامی پی بردم که تحریر دیگری از همین رساله است. فهرستی که این نسخه را معرفی کرده اخیرا منتشر شده است.

 

منابع

– بامداد، مهدی. ۱۳۴۷-۱۳۵۰. شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری. تهران : زوار

 – بشری ، جواد. ۱۳۸۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی .تهران : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی .ج ۲۷ .

– جوادی، حسن. ۱۳۷۱. رویاروئی زن و مرد در عصر قاجار، دو رساله تادیب النسوان و معایب الرجال. امریکا : انتشارات کانون پژوهش تاریخ زنان .

– سپهر، محمد تقی. ۱۳۷۷. ناسخ التواریخ دوره قاجاریه. به اهتمام جمشید کیانفر. تهران : اساطیر،۳ ج .

– کرزن، جرج، ن. ۱۳۶۲. ایران و قضیه ایران. ترجمه غ، وحید مازندرانی. تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.

– کمری، علیرضا. ۱۳۷۵. بازیابی یک واقعه : خرمشهر ۱۲۷۳ هـ . ق. کتابچه مرحوم خانلر میرزای احتشام الدوله در باب جنگ ایران و انگلیس در محمره . تهران : سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.

– منزوی ، احمد .۱۳۴۹ .فهرست نسخه های خطی فارسی .تهران : موسسه فرهنگی منطقه یی ،ج۲ ، بخش ۲ .

– منزوی ، احمد .۱۳۸۱. فهرستوارۀ کتابهای فارسی . تهران : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی .ج ۶ .

– هنت، کپتین. ۱۳۲۷. جنگ انگلیس و ایران در سال ۱۲۷۳ هـ . ق. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران : شرکت سهامی چاپ، ضمیمه مجله یادگار.

– نسخه های خطی آداب معاشرت نسوان، تأدیب النساء، تأدیب النسوان، رساله در احوال و رفتار خواتین زنان، سلوک و سیرت زن .

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد, ۱۳۹۱ ۹:۲۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!