پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۲

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۲

نیم نگاه و گمانەای بر سر دیدار حسن روحانی و هیئت بلند پایە دولت ایران از ترکیە / اروپا

در چارجوب بحران با روسیە و پیشنهاد باراک اوباما در دو ماه پیش مبنی بر امیدوار کردن اروپا در زمینە انتقال انرژی از امریکا کە بسیار پرهزینە است، اتحادیە اروپا و آمریکا را در توافق با یکدیگر مجبور بە بررسی راههای دیگری نمود. یکی از این راههای کم هزینە روی گرداندن غیر مستقیم ایشان بە سوی ایران علی رغم همە اختلافاتشان با جمهوری اسلامی در پیوند با برنامە ‌هستەای بود. بە باور من این ارتباط بواسطە دولت رجب طیب اردوغان در ترکیە پیش میرود و اروپا – آمریکا در پیش بردن این سیاست، بسیار پنهانی و با احتیاط عمل کردەاند.


انتخبات اخیر در کشورهای عضو اتحادیە اروپا و در نتیجە افزایش و سنگین شدن بار جناههای راست و ملی گرای افراطی دراین پارلمان نشان دهندە گسترش نارضایتی و سرد شدن مردم از راهکارهای اتحادیە اروپا بویژە ناتوانی در حل بحران اقتصادی و بیکاری در کشورهای عضو است. در کنار این موضوع بحران و تنش رو بە گسترش با روسیە در پیوند با اوکراین دامنە دشواریهای اروپا را کە برآمدی است ازسیاست شرق گشایی ناتو- آمریکا، فزونتر نمودە. تهدید بە محاصرە اقتصادی و قطع ورود گاز و انرژی از روسیە سناریویی بسیار تلخ برای اروپا خواهد بود. پاشنە آشیل این بحران در اینجاست کە انتخابات برای پارلمان اروپا امسال نشان داد کە نیرومند شدن راستها و ملی گرایان تندرو، استرتژی سوسیال دمکراسی از یکسو و لیبرالها و محافظە کاران و اتحادیە را با خطر بزرگی در پیوند با امکان کنار کشیدن کشورهای عضو و در نتیجە کوچکتر شدن پروژە اتحادیە اروپا، روبرو کردە است.

در چارجوب بحران با روسیە و پیشنهاد باراک اوباما در دو ماه پیش مبنی بر امیدوار کردن اروپا در زمینە انتقال انرژی از امریکا کە بسیار پرهزینە است، اتحادیە اروپا و آمریکا را در توافق با یکدیگر مجبور بە بررسی راههای دیگری نمود. یکی از این راههای کم هزینە روی گرداندن غیر مستقیم ایشان بە سوی ایران علی رغم همە اختلافاتشان با جمهوری اسلامی در پیوند با برنامە ‌هستەای بود. بە باور من این ارتباط بواسطە دولت رجب طیب اردوغان در ترکیە  پیش میرود و اروپا – آمریکا در پیش بردن این سیاست، بسیار پنهانی و با احتیاط عمل کردەاند.  

چرا کە ما در دو سال گذشتە گواه بر این بودیم کە بارها ترکیە از سوی اتحادیە اروپا و آمریکا بە دلیل نقض حصار اقصادی و تلاش برای برقراری روابط اقتصادی- بازرگانی و بویژه نفتی مورد رخنە و انتقاد  شدید قرار گرفتە بود. سیاست پشتیبانی از بشار اسد از سوی جمهوری اسلامی از جملە نکات کلیدی اختلاف میان ایران و ترکیە ( ناتو– اتحادیە اروپا) بودە کە دست ترکیە را در زمینە گسترش روابطش با ایران بستە بود.  

اما چگونە است کە در این دو روز گذشتە ترکیە مهماندار هیئت بلند پایە ج. ا. و آقای روحانی گشتە است؟

دیدار روحانی و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از ترکیە و گفتگو با آقای رجب طیب اردوغان و دولت ایشان، در شرایطی است کە از پس انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اصلاح طلبان در تلاش برای چارە یابی و برون رفت از انزوا و بحران اقتصادی، شکاف های رو بە حدت اجتماعی و تنشها و مرزبندیهای در درون نظام، متمنی  چنین دیداری بودند. و از سوی دیگر بحران سیاسی و انرژی کە اروپا را بر بستر شکاف اروپا و روسیە  بە انتخاب گزینە ای دیگر واداشتە است. بیگمان  نشستها و گفتگو میان ایران و ترکیە برآیندهایی نیز برای این دو کشور خواهد داشت و بە یکسری توافقات سیاسی– امنیتی در منطقە و همچنین اقتصادی– دیپلماتیک مستقل میان این دو کشور خواهد انجامید. این توافقات برخی امتیازات جانبی برای ایران و ترکیە در پی خواهد داشت، اما در کنار این حرکت کە پوششی است برای نزدیک شدن و یافتن راه کاری برای حل معضل انرژی اروپا کە با میانجیگری ترکیە پیش میرود، جمهوری اسلامی خرسند از بحران انرژی اروپا، شروط بسیار گرانبهایی را بە روی میز مذاکرات غیر مستقیمش خواهد نهاد. در این بدە بستان، دولت ترکیە سودهای هنگفتی هم از اروپا و بویژە از ایران خواهد گرفت. گشودە شدن دروازە بازارهای نفت و گاز ایران، سایر کشورهای نفت خیز در منطقە بر اروپا و توافقات احتمالی در آیندە با اتحادیە اروپا میتواند پارامترهایی باشند برای:

۱- فشار بر پوتین و بستن احتمالی لولەهای گاز از روسیە را در پیوند با اوکراین تشدید نماید کە در این صورت دو گزینە پیش خواهد آمد (البتە این  گمانە زنی ها بی شک متاثر از نتایجی خواهد بود کە سران اتحدایە اروپا و اوباما در سالگرد روز D در نورماندی ، در دیدار ضمنی با پوتین داشتند):

الف- کنار آمدن پوتین با غرب و چشم پوشی از منافع ژئوپولتیک روسیه در اوکران و منطقە؛

ب- ایستادگی در برابر شروط غرب و ژرف شدن هر چە بیشتر بحران و کشیدە شدن بە جنگ سرد و راهکارهای نظامی.    

٢- در صورت پیشرفت گزینە الف، اروپا اندک اندک از بحران کنونی خارج و استراتژی گسترش مرزهای اتحادیە اروپا را بە سوی شرق تثبیت نماید.

٣- بازوی نظامی اتحادیە اروپا یا ناتو در شرق گشایی کامیاب تر از گذشتە پیش رود.

۴- اتحادیە اروپا موقتا بتواند از خطر تدریجی نیرومند شدن راستها و ملی گرایان تندرو در سطح اروپا بکاهد.

۵- تنش سیاست خارجی ایران با جهان غرب بر سر برنامە هستەای و یا حقوق بشر موقتاً از زیر ذرە بین بدر آید.

۶- دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان کم رنگ ضامن بقا و تثبیت کلیت نظام  ج. ا. شدە و آرام آرام رژیم ایران از بحران اقتصادی و حصر خارج گرداند.

٧- با باز شدن تدریجی دروازەهای بە ظاهر بستە صدور نفت و گاز، اندکی از گرانی و فشار اقتصادی بر مردم کاستە شود.

رئوف حسن زادە ٢٠١۴/۶/٩

تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳ ۲:۱۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟